H.JANSEN, Langestraat en Achterstraat, Ikmaar. Telefoon Interc. 417. J. DE LANGE Corns. Johs. Zn., rsKisr ik". Groote Vergadering warme 4*bouw 99lMligeiiiiau" Bioscope Moderne bericht dat de film Maddme Sans Gêne geprolongeerd is AANVANG 8 UÜR. Plaatsbespreken 10 Cts extra. T elegram - Wil hel mi na Hoorn boter - BRANDKASTEN KLUISDEUREN. - Nico van Vuure, A. Burger, Banketbakker, Helder Waschgoed. Hendrik de Roverjr. Schermer weg, Teil. 523, ALKMAAR. Zangver. „NIEUW LEVEN" met Mannenkoor „ORPHEUS". mr ©pen bare Uitvoering Mannenkoor „ORPHEUS", net roedeweiking van den Heer NICO VAN DER STAD. Violoncel, Amsterdam. een Kaasmaker Hypotheek. 6000 M2. BOSCH iipi MA. NIEBOP fl SLOTHQUBER, Drogisten, Alkmaar. Speciaal adres voor Spaarkas van Koningsbrugge, op DINSDAG 13 FEBRUARI 1912, in Diligentia, TIMMERZAAK zijns Vaders Geene goederen worden op zicht gegeven. Muurbloempjes, Hedenavond G W VAN DER VEEN, Waarschuwing Inplaats hiervan wordt ZONDAG en MAANDAG a.s. opgevoerd Tony de Onnoozele (drama). Vergift. (Het leven zooals het werkelijk is). Drama. Bébé de Verschrikkelijke, (komisch). Calino als dokter, (komisch). De Nederlandsche Padvinders, (actueel) enz. enz. Entpée 50 en 30 Cent, pl. bel. Zondag na afloop BAL onder leiding van den Heer A. CREFELD. Tweede Noordhollandsche Tramwegmaatschappij. voort HET PUBLIEK. Vertrek 12.30 's nacht». Gewoon tarief. VET, vanaf heden f 1.80 pen kilogram. LAAT hoek BOTERSTRAAT. Telefoon 427. Gelden uitbetaald Moderne inrichting Voor het fabriceeren volgens de nieuwste constructie- ZAA1IMARKT No. 50. Zie de Etalage. behandelt de wassclien tegen billijke prijzen. TIMMERZAAK H. de Rover Sr. Let s.v.p. op den naam der firma. Entrée f 0.35. - H. de Rover* Jr« Hotdjjkstraat, Kantoor Pastoorsteeg. Transportverzekeringen voor het ver voer vaninboedelsen koopmansgoederen. op WOENSDAG 14 FEBR. 1912, 's avonds 8 uur, in de Harmonie. ÏO CEHVTPER. STUK. Banketbakker. Telef. 74 Kok. Van AMSTERDAM naar EDAM op WOENSDAG 14 FEBRUARI 1912. Van AMSTERDAM naar ALKMAAR op DONDERDAG 15 FEBRUARI 1912. Langestraat, Alkmvar Uitgekomen prijzen in de 5e klasse. 99 Plantageweg 86, Rotterdam. Koopt alleen SPAARKASBRIEFJES. Verkoudheidswatjes. bekroond Banketbakkerijtentoonstelling ROTTERDAM. Speciaal ingericht voor .het behandelen van Boorden, Manche'ten, Overhemden, enz. De ni uwate machines voor het ombuigen van dubb. BoordeD, waardoor het stukgaan op de ombuiging tot MINIMUM WOEDT BEPERKT. Prijscouranten alsmede alle gewenschte inlichtingen worden gaarne verstrekt, terwijl aan belangstellenden gelegenheid wordt gegeven de inrichting te bezichtigen. Onder minzame aanbeveling Voor de Juli-Augustus te houden Tentoonstelling, gewijd aan RED- DINGS WEZEN, Badbedrijf, Oud-Egmond, Verzorging vaii oude Zeelieden eu zwakke Kinderen worden aanbiedingen van exposanten ingewacht. Voorwaarden verkrijgbaar ten kantore der Tentoonstelling, Voor straat 34, Egmond aan Zee. HET COMITÉ. De Firma H. J. SCHADD, Assurantie thans Singel 104, Amsterdam. Telefoon 2426 en 9031. voor bouwterrein te koop, TE HUUR of TE KOOP: ALKMAARSCH WARENHUIS. Gegolfde Boterhambordjes 4 ct. Broodschalen 23 ct. Gasglaz >n 3' ƒ2 ct. Groentenschalen 10 ct. Blauw porcel. Spoelkommen 21 ct. Groote gedecoreerde Keukenpotten 19 ct. Glazen Lampje met Kapje 59 ct>. Wit porceleinen Blakers 17'/2 ct. Heeren Kop en Schotel, gekleurd, 7A/2 ct. Zinken Emmers 33 ct. Portretlijsten, kabinets, eiken kleur, 19 ct. Glazen Kabinets 10 ct. Pleisterpakje 2 ct. Gummituitjes 3 ct. Sponzen vanaf 3 ct. Zeemlappen vanaf 14 ct. Hoedenspelden vanaf (één) 1 ct. Schoencream per pot 3t/2 ct. Gummihakken per paar 11 ct. Kippenringen 1 ct. per stuk. Krultangen, dubbel en met handvat, 15 ct. Prima Brillen 15 ct. Tandborstel 9 ct. Centimeters, prima 31 /g ct. Couranten- en Schuierhangers 23 ct. Groote Teksten met vergulde lijst 109 ct. Vorken, gewerkt ll/2 ct. Nikk. Horloge, goedloopend 169 ct. Eierrekje voor 24 eieren 29 ct. Prachtige Sleutelrekjes 29 ct. Mooie Wandborden, koperen rand 29 ct. 6 zwarte Tafelmessen 60 ct. 6 nikkelen gewerkt 60 ct. Geëm. Kroezen met oor 9 ct. Prima kwaliteit 3-vlams Petroleumstellen 219 ct. Nikkelen Theepotten 119 ct. Koffiekannen 179 ct. Spiegels, eiken rand, 50 c-^- ^9 ct. Schilderijen, witte lijst, 41 X 27 c.M, 69 ct. Notenhouten Pronktafels 159 et. Kamerpotten 23 ct. Glazen Kapjes voor hanglicht 19 ct. Straalbrekers voor kranen 45 et. Porceleinen Suikerpotten 121/2 ct. Borstelhangers met Spiegels 23 ct. Messenbakken 22 et. Opvoering v an Blijspel in 4 bedrijven van BLUMENTHAL en KADELBURG. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering 's mor gens van 1012. Ballot voor kunstlievende leden Dinsdag 13 Febr. De Secretaris, L. W. RUSSCHER. Daar de verpakking onzer KlJfADRUP- PELS veelvuldig wordt nagebootst om Kina- praeparaten van andere herkomst aan den man te brengen, wijzen wij er op, dat roode doozen, zonder den naam l)r. H. Vanning, doch voorzien van het woord „Kinadruppels" of an derszins, WIET uit onze fabriek afkomstig zijn. Sf9~ Men eische daarom steeds Dr. Manning's Kinadrnppels I Alom verkrijgbaar k f 0.75. Sneeuw en Ijs voorbehouden. DE DIRECTIE. Banketbakkersbuizen, Slagerzjassen, Kruide- niersjassen, Kappersjassen, Macliinistjassen, alle soorten Stofjassen, Marktjassen, Markt- kielen, Ketelpakken, Meubelmakers- en Zetters- kielen, Schildershemden, Drillen Jassen,'Dril len Broeken, enz. Bollede afwerking. Prima «inaliteit. Lage prijzen. (135 trok fl ÏOO.OOO, verkocht door L. HAAGMAN, Zeevischmarkt, R'dam. 7585 trok U. 50.000, verkocht door P. HILT, Hamelstraat 27, R'dam. 8199 trok Sl.OOO. verkocht door R. GERLA, Spanjaardstr. 64, R'dam. 9990 trok fl 25.000, verkocht door W. GERLA, Lijnbaanstr., R'dam. 8135 trok 11 I5.000. verkocht door B. J. v. KALKEN, Sopliiastr., R'dam. 18793 trok II. IO.OOO, verkocht door O. B. W. FRITSCHY, Rovalkstr. 3, R'dam. 13949 trok fl. SOOO, verkocht door J. P. DE NI JS. Diergaardesingel 42, R'dam. 14894 trok fl. SOOO, verkocht door J. LAMERS, Vlaggemanskade 19, R'dam. 19795 trok fl. 2O00, verkocht doorMej. CLEOPHAS, Benthemstr. 48, R'dam. 855 trok fl. 1500. verkocht door MIDDELWEERD, Zw.Paard.str. 18,R'dam 7959 trok U. I5WO, verkocht door Gebrs. BOSMAN, Meermanstr. 35, R'dam. 13105 trok fl. I50U. verkocht door G. SIPS Br., Hilledijk 27, R'dam. Alleen verkrijgbaar: u VI 01 S. Aanvang 8 uur precte*. HET BESTUUR. per iolerij f 0.87i/2, per klasse f 0.171 /2. De Spaarkasbriefjes zijn goedkoop en liggen daar door onder ieders bereik. paV" In alle plaatsen van Nederland Werkzame AGENTEN gevraagd. Succes beslist verzekerd, FABRIEK en HAGAZIJM. Zoute Drop. Katjes Drop. Salmiak Pastilles. Gomballen. Jujubus. Witte Drop. Anijs Drop. Hoest Tabletten. Haverstroop Pastilles. Wijbert Tabletten. Poncelet Pastilles. Geraudel Pastilles. Verkrijgbaar Mentha Pastilles. &S Froc Tabletten. Borsthoning. BC Hoestsiroop. Ë3 Siroop Famel. 3 Vijgenhoning. Anijs Tabletten. Anijs Siroop, Slemp Tabletten. •"S Slemp Siroop. Slemp Poeder. enz., enz. mm cake, Telefoon 137, LAAT 149. deze bericht ondergeteekende aan zijn geachte cliëntèle, dat hij zijn heelt overgedaan aan zijn Zoon Dankend voor het genoten vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger in een ieders gunst aan. Hoogachtend, UEd. Dw. Dienaar. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 6 Maart 1911, No. 79. Lid van den Bond van Gemengde Zangvereenigingen in Nederland. IMrectenr de Heer H. LIÜ1IEIIOUH. DOOR HET Kaarten verkrijgbaar aan de bekende adressen. Plaatsbespreking aan de zaal k 10 cts. per plaats. Egmondsche Tentoonstelling 1912. Zich refereerende aan bovenstaande, be richt ondergeteekende, dat hij de heeft overgenomen. Hopende door prompte en nette bediening aller ver trouwen waardig te worden. Hoogachtend, UEd. Dw. Dr. Verzekering van geldzendingen. Gevraagd tegen 1 Mei a.s. aan de Kaasfabriek te DIRKSHORN. Sollicitatiën worden ingewacht vóór 16 Februari e.k. bij den Directeur, den Heer F. BERKHOUWER te Dirkshorn. Beschikbaar eenlg kapitaal voor hypothe ken op land of Mollede hulzen. Br. fr. letter W 227, Bureau van dit Blad. op het mooiste punt van Schoorl, gelegen aan de Rijks duinen, telefoon en gasleiding k f 2.per M2. Te bevragen bij P. BREED Jz. en R. WOGNUM. huurprijs f 260 per jaar. Te bevragen bij BRUIN BURGERING, Kinheimstraat 39. N.V. v/k. HERMS. COSTER ZOON.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4