MONKEY Donderdag 15 Febr. 1912, '°mor*'n> Openbare Verkoopina; een I1EEREM1UIS; Houtyelling te Bergen, Openbare Verkooping imIé Rt nilpHi tl til. Hl Aannemers en Polderbesturen. Koningsweg 2. Noordhollandsch :- Landbouwcrediet. SAFELOKETTEN. ouwterrein Meys Stolïwasche VELO Waschmachines VELO Wringmachines 11.11. Kiezers. Yelo Waschmachine Mil ZAADMARKT C 11, ALKMAAR. in prijzen vanaf f 22,50. NIET VOOR DE WASCH Vraag en aanbod. TE ALKMAAR, Belangrijke Verkooping. J. VAN DER VEEN, BOUWLAND en WEILAND, Te huur of te koop Gemeen telg ke Normaallessen 60 70 parken zwaar eiken en berken HAKHOUT, te Heiloo, Yiool, Mandoline, Fluit, Clarinet, enz. Hoe men ook er opstaat, houdt allen vast aan U weet dat deze U zeker voldoet. Veikrijgbaar bij T. BAK. Zaadmarkt hoek Kooltuin. TE HUUR de Boerderij „Mijn Lust", Vraagti den Heer JAN DE WIT Dzn., Fnidsen. Prijs nog beden per K GK 1.75, bij minstens 5 K.G. I 70, mMk WEsamME: T elephoon 167. Uitvoering Tiendwet 1B07. J. Brugn, K. Kalis en C. Huijser van Reenen. Ze maakt voor Mevrouw alles blinkend Ze maakt voor de meid alles blinkend Ze maakt voor iedereen alles blinkend Ze doet de potten blinken Ze maakt de koekepan als een spiegel Ze voldoet een ieder. Mr A. P H. DE LANGE, Notaris te Alkmaar, is voornemens op Donder dag 7 Maart 1912, bij opbod, in de Laridbouw- societeit „Ceres" van den heer R. KAAN. te Schagen en Donderdag 14 M ia't, 1912. bij afslag, in het Noordhollandsch Koffiehuis van den heer J. VADER te Schagen, telkens des voormiddags te 11 uur, in het openbaar te verkoopen De zeer gunstig aan h»t, Noordnollandsch Kanaal, in den pol'er HET KOEGRAS, ge meente Den Helder, staande en ll.geude bestaande uit HUISMA*i&WONING met VEE STALLING (Zaidholhindtche stal.) HOOIBER- GING, SCHUUR, ERF, MOLENTJE, ARBEI DERSWONING, benevens diverse perceelen cadastraal bekend, sectie C nos. 2407, 2408,2413 2414, 2415, 2416, 2417, 4267, 4.557, 4556, samen ^root 44 hectaren, 9 aren, 30 centiaren. Te veilen in verschillende perceelen. De plaats is voor het loopend jaar in huur bij den heer C. DE WIT Jz. Aanvaarding BOUWLAND bij het ontblooten der schoof in 1912, het WEILAND 1 Januari 1913, de GEBOUWEN c.a. 1 Mei 1913. Eigenaar De Hoog WelGeboren Heer Jhr. M. VAN DEN BRANDELER, burgemeester te Middelburg. Inlichtingen worden verstrekt tpn kantore van e Nota isseri W. HIOOLEN te Middelburg en VAN DER VEEN te Alkmaar. De situatieteekeningen zullen tijdig verkrijg- iaar zijn aan de opgegeven kantoren. n j 10 uur, liggende gehakt in den Uilenvanger. Mr. A. P. H. DE LA>GE, bij inschrijving voor den tijd van 6 Jaren Wel- en Bouwland, Voedztmer, gemakkelijker verteerbaar en goedkoopsr dan havermout. PROEFPAKJFS GRATIS. UILING RENSSEN, Beverwijk. [TELEFOONNET ALKMAAR-HEruoo. j ^andeer^- r/ATUUR^QlUK têr |SWmL-, aan den Westerweg, Nassaulaan, Nassauplein, Egmonderstraat, LamoraalMraat en Lindelaan. A. Q. DEN BOFSTERP Tousaalntatr 0. PRACTISCH, ELEGANT, (met 2 jaar garantie), (met 5 jaar garantie), In de j 1 gehouden algem'. Verg. van „Schermeers Belang" zijn candidaat gesteld voor de verkiezing van drie Hoofdingelanden voor de Schermeer, de Heeren zijn BESLIST de BESTE, ZE MAAKT VOORIED»»" AU.ES RUNKENDj (Apen-Zeep.) UITSLAG YELLING, den 7 Februari 1912 bij opbodl gehouden ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden notaris Mr. A. P. II. de Lange, van de volgende perceelen te Alkmaar: 1. Bouwterrein, Emmnstraat, groot ongeveer 2 A. 1 cA. Str. S. Fraijman, 1700. 2. Bouwterrein daarnaast, groot ongeveer 2 A. 1 cA. Str. D. de Baat 1710. 3. Bouwterrein en steeg, daarnaast, groot ongeveer 2 A. 31 cA. Str. S. Fraijman, 1700. 4. Bouwterrein en halve steeg, Hofdijkstraat, groot ongeveer 1 A. 30 cA. Str. S. Fraijman, 525. 5. Bouwterrein daarnaast., groot ongeveer 1 A. 22 cA. Str. T. Basjes 500. 0. Bouwterrein daarnaast, groot ongeveer 1 A. 24 cA. Str. S. Fraijman, 500. 7. Bouwterrein daarnaast, groot ongeveer 1 A. 25 cA. Str. S. Fraijman, 500. 8. Afbraak van twee woonhuizen em paardenstallen Str. S. Fraijman, 740. 9. Weiland, Bleekersloot en Molentocht, gr. 1.69.50 H.A. Str. S. Halma, 6820. 10. Tuingrond, Zandersloot, groot 22 A. 70 cA. Str. L. Borst, 755. 11. Een huis en erf, Nieuwpoortslaan, gr. ongev. 1 A. 45 cA. Str. J. N. Zandvoort 1800. 12. Tuingrond, daarnaast, gr. oijgev. 31 A. 35 cA. Str. A. van Diepen, 2495. 13. Huis en erf, Verlengde Snaarmanslaan, groot 76 cA. Str. H. A. Schuit, 2510. 14. Huis en erf daarnaast, groot 96 cA. Str. H. A Schuit-, 2600. 15. Huis en erf, Druive-nlaan, groot 65 cA. Str. P Vos Pz., 1660.—. 16. Huis en erf daarnaast, groot 66 cA. Str. Jb. Brouwer, 1500. 17. Bouwterrein, Nieuwpoortslaan, groot ongeveer 1 A. 58 cA. Str. A. van Diepen, 400. 18. Bouwterrein, Nieuwpoortslaan, gr. ongev. 1 A. 59 sA. Str. C. M. van Latum, 410. 19. Bouwterrein, daarnaast, gr. ongev. 1 A. 59 cA Str. S. P. Kapteijn, 400. 20. Bouwterrein, daarnaast, gr. ongev. 1 A. 59 cA. Str. C. M. van Latum, 400. 21. Bouwterrein, daarnaast, gr. ongev. 1 A. 59 cA. Str. A. van Diepen, 410. 22. Bouwterrein, daarnaast, gr. ongev. 1 A. 59 cA St-r. Jb. van Diepen, 430. 23. Bouwterrein aan de 2e Landdwarsstraat, gr. on gev. 1 A. 54 cA. Str. J. N. ZandVoort, 165. 24. Bouwterrein, daarnaast, gr. ongev. 1 A. 2 eA. Str. D. de Baat 125. 25. Bouwterrein, daarnaast, gr. ongev. 1 A. 4 cA. Str J. G. Meijer, f 125. 26. Bouwterrein, dqarnaast, gr. ongev. 1 A. 6 cA. Str D. de Baat, 125. 27. Bouwterrein, daarnaast, gr. ongev. 1 A. 8 eA. Str. D. de Baat, 125. 28. Bouwterrein, daarnaast, gr. ongev. 1 A. 10 cA. Str. D. de Baat, 125. 29. Bouwterrein, daarnaast, gr. ongev. 1 A. 12 eA Str. D. de Baat, 125. 30. Bouwterrein, daarnaast, gr. ongev. 1 A. 40 cA, Str. J. N. Zandvoort, 130. De afslag en combinatiën blijven bepaald op Woensdag den 14den Februari 1912, des avonds 6 uur, in 'het café „Het Wapen van Heemskerk" aan de Breedstraat te Alkmaar. Van 1 5 regels 35 Cents, bij vooruitbetaling. J#B- L. SIMONAlkmaar. Steenhouwerij K o ningsweg 46. Grafteekenen, Schoorsteen mantels enz. IJTE KOOPMeubelen, Stoelen en Spiegels in ver schillende stjjlen, Kamermeubelen, ook solied Stof- feerwerk te leveren. Aanbevelend, Firma P. J. C. NIEEOP. Alkmaar. Fnidsen 113. Langestraat 58. gEVEEWIJKSCHE BUSGROENTEN Uitgewogen Snijboonen, Spercieboonen en Doperwten 16 ct. de 5 ons, Spinazie 12 ct., bussen van 2 pond 82 U. ct., bussen van 1 pond 20 ct. GROENTEN UIT HET VAT. Snijboonen 18 ct., Spercieboonen 16 ct. en echte Mainzer Zuurkool, 10 ct. per pond. Aanbevelend, G. W. v. d. POL, Schoutenstraat. gafé-Réstaurant „de Burg.* Een van het beste en fijnste buitenlandsch bier. Aanbevelend, Cb. DIRKEN. ]J|evrouw BUIJTENDJJK, Kennemerpark 23, vraagt tegen 1 Mei of eerder een nette DIENSTBODE. Aantemelden 's avonds na 7 uur. gUISNAAISTER, nog eenige dagen disponibel, zag die gaarne bezet, ook niet ongenegen werk aan huis te verrichten. Brieven onder letter O 228, bureau van dit blad. gebruikte Junker en Ruh HAARD, émail met nik- - keimontuur in goeden staat TE KOOP AANGE BODEN. Te zien en te bevragen bij NICO VAN VUUEE, Zaadmarkt 50. ^F KOOP 2 eiken Salontafels en 6 eiken Stoelen met blauw leer, eigen werk, zeer solide, bij P. J. SMIT, Laat 156 en Nieuwesloot (over de Ambachts school). Best adres voor bekleeden en repareeren. VAM op Woensdag den O Waart Il»I3 bij opbod en op Woenadag den 13 Waart ID13 bij afslag en combinatiën, telkens des avonds 6 uur, in het Café „Central" van den Heer K. WILLIG, aan de Nieu wesloot, ten overstaan van den te Alkmaar gevestig den Notaris van de volgende perceelen te ILKMtlR: 1. Een WINKEL, waarin Manufacturenzaak, tevens Woonhuis, aan de Kraanbuurt No. 2, bij de Lan gestraat en Steenenbrug, staande op een der beste winkelstanden, nabij de markten, groot 1 are 34 centiaren. Eigendom van den Heer A. TJEERTES. 2. Twee KENTENIEUNWONINtiEN en dertien HOI WTEKKEINEN, zeer geschikt om daarop arbeiderswoningen te bouwen, staande en gelegen aan den Schermerweg, geheel groot 14 aren. Op de rentenierswoningen kan 3/4 der koopsom als le hypotheek tegen 41/2% rente gevestigd blijven. Eigendom van den Heer Jb. LIND. 3. Een WINKEL, waarin zaak in Dames-Modearti kelen, tevens Woonhuis, staande aan de Boterstraat No. 18, groot 60 centiaren. Verhuurd aan Mej. T. BLAAUWBOEB voor f 4.75 per week. Eigendom van den Heer G. N. ZEVENHUIZEN. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar. Nieuwlandersingel E 52 bij de Emmastraat. Huurprijs f 500 per jaar. Bevattende 7 kamers, dienstbodenkamer en sousterrein. I Mei te aanvaarden. Te bevragen Kin- heimstraat 39, Alkmaar. te ALKWAAB. o in CONTANT GELD, op op Dinsdag 13 Maart 1013, des namiddags 1 nnr, in het Koffiehuis „De Rustende Jager" van Mej. de Weduwe E. VAN DER HOEST, ten overstaan van den Notaris van een nieuw gebouwd waarin wordt uitgeoefend eene Metselaars-affaire, aan de Zuidzijde van de Kerkelaan te Heiloo, groot 2 aren 60 centiaren. j Eigendom van- en in gebruik bij den heer J. HOSMUS. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris aan de Breedstraat te Alkmaar. Zijdie verlangen toegelaten te worden tot bovengenoemde lessen en vóór 1 April a.s. den leef tijd van 14 jaar hebben bereikt, worden verzoeht zich Trtór 1 Staart e.h. aan te melden bij Den Directeur H. VAN DEN BERG. GRONDIG en BILLIJK UNDEUW1J» op- door H. A. MAAS, Dir. Sted. Orkest en Muziekschool S p o o r 8 t r a a t 58. BAAN'S ALCMARIA CACAO. bestaande uit HUISMANSWONING en vruchtbaar te zamen groot 28 II.A., gelegen in den Ruigenweg, tusschen St. Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug, gem. Zijpe. Inschrijvingsbiljetten in te zenden vóór 15 Fe bruari bij Notaris VRIJBURG, te Schagerbrug. fpformatiën bjj voornoemden Notaris VRIJBURG en P. KANT, Middenweg, Heer Hugowaard. f O 15 p. p. van l/2 K°. Te ALKMAAR verkrijgbaar by VEKZENÜIII118 Te hoop naugeboden een UROOTE PARTIJ zeer geschikt voor het maken van paardenpaden Te bevragen P. C. DE ROOIJ, Sloterstraatweg, Sloten N.-H. K HtlöüOCU AANöL vanaf f 10.pe jan; en f 9.50 «T>trée GESPL TSTE AANSL.I vanaf f 22 50 per jaar en f 2.50 entrée. GLWUNIi A Ah SI I vanaf f 30.ner jaar BB» 3 j, contr. geen eer Nieuwe aamdailiugen. MASEE N., Firma Slegtkamp, Behan- gerij-Stcffeerderij, Ritsevoort. Mr. P. A. OFFERS, Metiusgr., (huish. aansluiting. 556* STUY P. C., Aannemer, v. Everd. str. 534. y;;/;/,' Te bevragen bij De TILNDCOMMISSIE in het 5e Tienddistrict ter standplaats s-GRAVENHAGE maaktingevolge art. 69 der Tiendwet 1907 (Staatsblad No. 222), li«- li«'iid, dat op 23 Januari 1912 afschriften der in art. 68 van genoemde wet bedoelde stukken 8T4TEBT houdende opgaven van uit te keeren tiendrechten ge- rust hebbende op de in die Staten vermelde perceelen (Register van ingekomen aangiften Nos. 33a, 3b, 5 7, 8, 18, 19, 27, 28, 31, 39, 41, 42 en 46) zijn ver zonden naar de Secretarieën der Genieenten s HEKKHIIGDW1AKD, HE1LDO, SIMT M44K- I EN en ZIJPE, ten einde aldaar gedurende een maand ter kostelooze inzage van een ieder te worden 1 neergelegd. Zij vestigt de aandacht op art. 70 der Tiendwet 1907, voornoemd, waarvan de tekst luidt: „Het bedrag der schadeloosstelling staat onvoor waardelijk vast by den aanv ng der tweede maand „volgende op die, waarin de in art. 68 bedoelde „Staat is opgemaakt." De Secretaris, Mr. A. O. H. TELLEGEN. uit één stuk vervaardigd, is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Alkmaar bij: IMHüL- SEN HOIJER, Laat 67; Oebr. SCHENKE, Mient 25; J, C. THEISS- LING Langestraat, 7. Kiezers komt op voor Uwe belangen en toont dat het U ernst isbrengt allen Uw stemmen uit op Woensdag 14 Febr. Bedenkt wie niet stemt, steunt de tegenpartij daarom blyve niemand thuis. HET BESTUUR. ja contant en op afbetaling. Op proct te iiekomen en in werking te zien lederen Vrydag en Zaterdag van 11—1 nnr, nit- I «duitend in het filiaal der

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 7