ALGEMEENE Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping 1. Het Bouwland 2. Het Bouwland Belangrijke Openbare Verkooping. n run Banket- en Biscuitfabriek „De Nijverheid" uitmuntend Weiland Boerenplaats GIL IIP OM PEN, Egb. Broers, Mient. Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente BO ■u u te Heiloo, te Schoort, te Oterleek, te Obdam, uitmuntend Bouw- en Weiland Twee perceelen WEILAND Het Weiland aan den Vaalderweg Twee perceelen WEILAND 1. Een perceel Weiland, 2. Een perceel Weiland, ia liet, openbaar te verkoopen open plaatsen en erven der WATER- en STALPOMPEN. 1 Het Weiland „de Voorweid" 2. Het Weiland „de Broekweid" 3. Het Bosch Nationale Hypotheekbank. In 15 lessen goed loopend schrift. TE AMSTERDAM, DAMRAK 74 Ifillijke premiën. - Vrijgevige voorwaarden. Prosed us op aaflvragc verkrijg laar. CASTRICUM, Mr. A. P. H. DB LANGE, het WEI- en BOUWLAND, zeer geschikt voor tuinderyen ge deeltelijk als bouwterrein te CAS TRICUM op Bakkum, te zamen groot 6.88.40 Hektaren. Te veilen in 12 perceelen. te Sint Maarten, op Donderdag den 22 Februari 1912, Mr A. P. H DE LANGE, AANBIEDING met PKIJSOPÖAVE. Adres JAC. MET, Heerhugowaard. wegens sterfgeval. J. van der V£EN, notaris te ALKMAAR, in het openbaar te verkoopen twee voor eenige ja en geleden nieuwgebouwde Burgerwoonhui zenstaande aan de Molenbuurt te Alkmaar, No. 33, groot 87 een tiaren, verhuurd aan den heer IJ. Oldenburg voor f 4.25 per week, en No. 34, groot 63 centiaren, ver huurd aan deu heer O. Br&mer voor 14.— per week. de kapitale, onlangs nieuw gebouwde fraaie MACHINERIEëN en GEREEDSCHAPPEN en verderen INVENTARIS van bovengenoemde fabriek. Oproeping. Oproeping. te Groet gemeente Schoorl, P. J. C. VAfl TOORNENBURGH te Alkmaar, te ZIJDEWIND, P. J. C. VAN TOORNENBURGH te Alkmaar, OPROEPING. De beste pompen van den tegen- woordigen tijd. c <u '5 CO E O "O c c O N Onverslijtbaar. Duurzaam. Spelend lichte gang. Opbrengst pl.m. 300 liter per piinuut. Gepatenteerde inrich ting om de pomp ledig te laten loopen. Verstopt nimmer. Levering op proef. In verschillende afmetingen tegen prijzen vanaf f 20 bij den vertegen woordiger voor Nederland Landbouw-werktuigen. Dijk. Alkmaarv Dijk. Vraagt Prijscouranten. Slechte Schrijvert. S. BAKKER Dz„ Leerair lo het tcboonicbrjlveQ, HOF INTO 0- Sigarenmagazijn van VAN SCHEVIC HAVEN. 165.600.000. 3.150.000. 57.200.000. tyfecteuren E. W. SCOTT, J. F." L. BLANKENBERG en Mr. J Verzekerd Kapitaal ruim Verzekerde Rente Reserven Tot 31 December 1910 aan verzekerden of rechthebbenden betaald 53.800.000, Hoofdinspecteur voor Nederland P. A. ADAMA VAN SCHELTEMA, NIc. Maesstrant 51. P MSTERDAIV Inspecteur voor Noord-Hol'and p. l. THIERENS, Johan van Vlletstraat NO. 83, HAARLE.J. Agent voor Alkmaar en Omstreken de' heer H. J. HAASBROEK, Luttik-Oudorp 61. te LIMMEN, op DINSDAG, den 13 FEBRUARI 1912, dea voormiddags 10% uur, in de herberg van dou heer J. WINDER, ten overstaan van dem Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van de volgende perceelen te LIMMEN: 1. Het WEILAND en RIETLAND, in het Die, tezamen groot 1.29.30 Hectaren. Verhuurd aan den heer Jb. VAN VEEN tot Kersttijd 1912. 2. Twee perceelen WEILAND, gelegen aan den •poorbaan AlkmaarHaarlem, tezamen groot 3.10.05 Hectaren. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. 't Laatst in huur bij den heer H. BAKKER Pz. 3. Een perceel uitmuntend HOOI- en WEILAND, in het Limmer-Overdie aan de Molentocht, groot 85 aren. Eigendom van- en, in gebruik 'bij den beer P. Winder. T» aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge- ucemden Notaris, aan de Breedstraat A. 10, te Alk- op Dingdag, «len 13 Februari 1912, des namid' dags 1 uur, in het koffiehuis van Mejuffrouw de we duwe E. VAN DER HORST, ten overstaan van den notaris Mr A. P. H DE LANGE, van gelegen in den Maalwaterspolder te HEILOO, te ïamen groot 7.19.20 Hectaren. Verhuurd aan den heer Jb. ADMIRAAL tot Kerst tijd 1912. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar. fca EGMOND AAN DEN HOEF, op WOENSDAG, dsn 14 FEBRUARI 1912, des voormiddags te 10 uur, in het koffiehuis van den heer 0. AKKERMAN, ten overstaan van den Notaris Hr. A. P. II. DE LANGE, van de volgende perceelen te EGMOND-BINNEN 1. Een perceel WEILAND, groet 88 Aren 20 Centi aren. 2. Een perceel WEILAND, nabij den Heerenweg, groot 1.18.60 Hectaren. 3. Een perceel BOUWTLAND, nabij den Hoe re uw tg, groot 1.24.70 Hectaren. Verhuurd aan den heer C. APELDOORN, tot Kersttijd 1912. 4. Twee perceelen WEILAND, aan de Tiggellaan en Molensloot, tezamen gToot 1.62.10 Hectaren. Te aanvaarden bij de betaling der kooppennin gen. 't Laatst in huur bij wijlen den beer K. KUIPER. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris, aan de Breedstraat A. 10, te Alk maar. op Woensdag den 14 Februari 1912, des na middags 1 nur, in het Koffiehuis van den heer TIM- MERMAN, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van: te Groe', groot 1 Hectare 58 aren 50 centiaren. Verhuurd aan den Heer B. KA ZENBROOD tot Kersttijd 1912. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar. op Donderdag, den 13 Febrnarl 1912, des na middags 5 uur, in de herberg van den heer S. LAN- GEREIS, ten overstaan van den notaris Mr. A. 1». H. DE LANGE, van te OTFBLEFK te zamen groot 3 92 30 Hectaren Veihuurd san den heer D. KLINKHAMER to Kersttijd 1912. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge- noemden notaris aan de Breedstraat A 10. op Donderdag deu 15 Februari 1912, des na middags 7 uur, in de herberg van den Heer C. VAN DIEPENten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van te Obdaiu, groot 2.35.80 Hectaren. te Obdam, groot 2.11.80 Hectaren. Verhuurd aan Mej. de Weduwe L. VAN DER LAAN, tot Kersttjjd 1912. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 10. TE op Woensdag, den 21 Febrnarl 1912, des voor middags II unrin bet koffiehuis van den heer KOOPMAN, ten overstaan van den notaris van Verhuurd aan den heer P. TWISH lot Merstt'.id 1912. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemde notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar. des namiddags 1 unr, in de herberg van den Heer SCHERMERHORN, ten overstaan van den Notaris van te blut Maarten, te zamen groot 2.37.70 hec taren. Te veilen in 7 perceelen. Verhuurd aan den Heer SCHERMERHORN tot Kersttijd 1912. te Valkoog, gemeente Sint Maarten, te zamen groot 1 2S.UO hectaren. Te veilen in 3 perceelen. Verhuurd aan den Heer A. WIT Kz. tot Kersttijd 1912. Injichtingen worden gegeven ten kantors van ge noemden Notaris, aan de Breedstraat A 10, te Alkmaar. J. VAN DER VEEN, notaris te Alkmaar, is voor nemens op Maandagen 19 Februari 1912, bij opbod, en 26 Februari 1912, bij afslag, telkens des avonds 7 uur, in het café „Het Paardshoofd" van den heer J. F. WILKEN, aan den Dijk te A 1 k- maar, de volgende, allen in de gemeente A L K M A A H staande HUIZEN met EHVEN, behoorende tot de nalatenschap van wijlen Mejuffrouw P. SCHUIJFF. 1. HUIS en ERF aan de Laat, groot 56 centiaren. In eigen gebruik. 2. HUIS aan de Laat, groot 35 centiaren. Verhuurd aan de wed. HART voor f 1.80 per week. 3. HUIS en ERF aan de Achterwezel, groot 40 cen tiaren. Verhuurd aan de wed. BURGERING voor f 1.27 per week. 4 HUIS en ERF, naast het voorgaande perceel, groot 40 centiaren. Verhuurd aan J. MOOI.TBOER voor f 1.27 per week. 5. HUIS en ERF, aan de Bloemstraat, groot 62 cen tiaren. Verhuurd aau H. SNIJDERS voor f 1.85 per week. 6. HUIS en ERF aan de Nieuwlandersingel, hoek Land- straat, groot 45 centiaren. Verhuurd aau F. HAZES voor f2.07 per week. 7. PAKHUIS, naast het voorgaande perceel, groot 11 centiaren. Verhuurd aan ZWART voor f 0.75 per week. 8. HUIS en ERF, naast het voorgaande perceel, groot 44 centiaren. Verhuurd aan de Wed. K. P. ZECK voor f 2.07 per week. 9. HUIS en ERF aan het Seharloo, groot 70 centiaren. Verhuurd aan PEPERKAMP voor f 1 57 per week. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van' ge noemden Notaris aan de Oudegracht 291 te Alkmaar. is voornemens op Maandageu 19 Februari 1912 bij opbod, en 26 Februari 1912 bij afslag, telkens des avonds 7. uur, in het café „Het Paardshoofd" van den heer J. F. WILKEN, aan den Dijk te Alkmaar, Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden Notarie aan de Oudegraeht 291 te Alkmaar, Ten overstaan van den Notaris P. J. C. VAN T00RNENBUR8H te Alkmaar, zullen op Donderdag 15 Februari 1912 bij inzet en op Donderdag 22 Febrnarl 1912 bij afslag in verschillende combinatiën, telkens des avonds O nur, in het Hotel „de Nachtegaal" aan den Bergerhout te AlkmaAr, worden verkoeld te Alkmaar aan de Lindegracht Nos. 1010, groot 9 aren 90 centiaren,juitstekend geschikt voor groote ruimte behoevende inrichtingen, terwijl op Douderdag 22 Februari 1912, des voormiddag»! IOV2 uur, precies, door CORNELIS DE VLAMING, Beëedigd Makelaar in Machinerieën en Metalen te Amsterdam, ten overstaan van bovenge- noemden Notaris, pnbliek zullen worden verkocht de kapitale onlangs'uienwe Daaronder komen o.a. voor: Locomobiel'van 40 P.K. (Stationair), fabr. LANS, voor oververhitte stoom, con densatie, hoogen en lagen druk, 2 Kettingovens, 2 dubbele Heete-luchtovens, Liften, talrijke Machines voor de banket- en biscuitfabrikage noodig, Ijskasten, Kantoorameublementen, Bascules, open Vrachtwagen en vele andere goederen op het bedrijf betrekkelijk. Alles breeder omschreven bij biljetten en in den catalogus die op aanvrage gratis intijds verkrijgbaar is en waarin tevens vermeld zijn de splitsingen en combinatiën der gebouwen, terreinen en machinerieën. De gebouwen zijn te bezichtigen iederen werkdag van 10—4 uur, de machinerieën en gereedschappen op 17, 19, 20, 21 FEBRUARI 1912 en 's morgens vóór den verkoop. Aanvaarding der gebouwen 1 APRIL 1912 na betaling. Meerdtere inlichtingen geven genoemde Makelaar C. DE VLAMING te Amsterdam, Vozsiusstvaat 42 es ge noemde Notaris VAN TOORNENBURGH, Oudegracht te Alkmaar. Allen, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan, of borgtochten bezitten geteekend door wijlen mejuffrouw P. SCHUIJFF, in leven echtgenoote van den heer E. J. PORCK, gewoond hebbende te ALK MAAR en aldaar overleden 24 JANUARI 1912, wor den uitgeuoodigd daarvan betaling of opgave te doen vóór 15 FEBRUARI 1912 ten kantore van notaris J. VAN DER VEEN, Oudegracht 291. Alkmaar, 31 Januari 1912. Zij, die iets te vorderen hebben van-, of verschuldigd zijn aan nu wijlen Mevrouw de wed. B. A. JANSSEN, geboren STEPHENSON IRISCH, gewoond hebben de te ALKMAAR, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 15 FEBRUARI 1919, ten hui ze van mej. T. STUURMAN, aan de Oudegraeht 247, te Alkmaar. Alkmaar, 31 Januari 1912. in de herberg van J. HOOGVORST, op Maandag 10 Februari 1012, des middags I uur, ten over staan van den Notaris van ook zeer geschikt voor Bouwland, en in de herberg van P. BRUIN, op Dinsdag 20 Fe- hrnarl 1012, des middags 12 uur, ten overstaan van den Notaris van de te BLOKHUIZEN, gemeente HARENKARSPEL, be staande in goed onderhouden Roerenwouiug, Roet, Tnlu, Erl, en in de SCHAOERWAARD, te zamen groot 7 Hectaren 37 Aren 30 Centiaren, in diverse perceelen zooals op billetten en kaartjes is vermeld. Aanvaaiding van huis en land dadelijk. Lasten van 1 Januari 1912 af. Eigendom van den Heer D. KUII^BOER te Blok huizen. Meerdere inlichtingen geven de Heer Mr. K. A- COHEN STUART, advocaat en procureur te Alkmaar en voornoemde Notaris. te SCHOORL en GROET, samen groot ongeveer 6t/2 t-iro ulo te GROET, aan den Nieuwenweg, groot 3 Heet. 86 A. 40 cA. te SCHOORL, bij de SmeerlaaD, groot 2 Heet. 72 A. 10cA. te SCHOORL, aan den Heerenweg, groot 43 A. 90 cA. In diverse perceelen, breeder op billetten vermeld. Eigendom van den Heer J. DALENBERG Czn. te Groet. Aanvaarding dadelijk. Lasten van 1 Januari 1912 af. ii fill <L> u 49 N 49 19) 49 I CQ CC 49 "O Ieder, die iets te vorderen heeft van- of verschul digd is aan de onder het voorrecht van boedelbeschrij ving aanvaarde nalatenschap van wijlen de echtelieden JOANNES PLOEOER. in leven laatst gepensioneerd brievengaarder en GEERTJE POOL, beiden gewoond hebbende te Sint Pancras en aldaar overleden resp. 80 en 18 November 1911, wordt verzocht daarvan vóór 15 Februari 1912 opgave of betaling te doen ten kantore van P. J. C. VAN TOORNENBURGH, Notaris te Alkmaar. Ohmstede Amsterdam, Heereugracht 465. Opgericht in 1861. Gestort kapitaal 1 400,000,— Reserve585,000,— Gestort waarborgfonds 4,000,000, B< drag «Ier uitstaande hypothe caire leeningen op31 Dec. 1911 f42,151,755,785 l)e BANK verstrekt GELD tegen ten hoogste 4l/2 °/o re «tebrengt geen schattingskosten in rekening wanneer een leening tot stand komt. Inlichtingen te bekomen bij haren agent Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat ?4b, Alkmaar. Ontvangen het merk licht«oortlge 4 ets. sigaar inet^bUzondere tijne Havana Melange. Druk Jif.V. Harms. Goiter Zn., Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 8