DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. er\ vergelijk deze met andere soorten van denzelfden prijs dan blij ft drinken.-- Zuiver Goed en Goedkoop Overal verkrijgbaar. Vraag bij Uw winkelier een bus Het is zeker dat Ge ze Houderd en veertiende Jaargang. 1912. MAANDAG BINNENLAND. 12 FEBRUARI. X K° bus ƒ1,50 -0.80 XK° bus/0,425 Xo„ -0.18 No 36 Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Qrowte letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. ALKMAARSCHE COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR roepen sollicitanten op naar de betrekking van DEURWAARDER der plaatselijke b e- la s t i n g e n, tevens belast met het verrichten van werkzaamheden ten kantore van den Gemeente-contro leur. Gegadigden moeten zijn meerderjarig en niet ouder dan 30 jaar, een goed loopende hand schrijven en eenige algemeens ontwikkeling bezitten. De jaarwed de bedraagt 750, die na drie 3 jaarlijksche termijnen kan worden verhoogd tot 900. Eigenhandig geschreven adressen (op zegel) worden ingewacht vóór 25 Februari a.s, Bezoiaken kunnen niet worden afgewacht. ALKMAAR, 12 Februari. Duitschland staat bovenaan deze week in het over zichtje van de politieke gebeurtenissen. Allereerst door het bijeenkomen van den nieuwen rijksdag. De Keizer heeft de afgevaardigden bij zich in de witte zaal ontboden en persoonlijk een troonrede uitgespro ken, welke over het algemeen gunstig werd ontvan gen. Voordat met de eigenlijke parlementaire werk zaamheden een aanvang kon worden gemaakt, moes ten er een voorzitter en een tweetal vice-voorzitters worden gekozen en dat heeft met groote moeite plaats gehad. Tenslotte werd tot voorzitter benoemd de heer dr. Spahn'van het Centrum, als eerste vice-voorzitter, de heer Seheidemann, sociaal-democraat, en als twee de vice-voorzitter, de heer Paasche, nationaal-liberaal. Men waa klaar, doch slechte voor kort. Dr. Spahn heeft bedankt en zoo moet er Woensdag een nieuwe voorzitter worden gekozen. Van groot belang is het, dat de Duitsch-Engelsche betrekkingen een ander stadium schijnen te zijn in getreden. De heer Lloyd George, de Engelsche minister, die den 21sten Juli 1911 de historische rede hield, waarin werd medegedeeld dat En gel a ml Frankrijk zou helpen zoo het tot een oorlog met Duitschland mocht komen, heeft deze nieuwe periode ingeluid. Hij heeft deze week in een redevoering van de vredelievende opvat ting der Engelsche regeering blijk gegeven. Zijn woorden zijn van zeer groot belang, weshalve we hier een deel der rede laten volgen. „Als gij inderdaad spaarzaamheid wenscht in de huishouding van den Staat, dan moet gij het steeds opdrijven der oorlogsuitgaven een halt toeroepen. Toen de unionistische regeering in 1895, derhalve slechts 15 jaren geleden, aan het roer kwam, bedroe gen de gezamenlijke kosten voor leger en vloot 39 millioen pond sterling. Toen zij aftrad waren het er 70 een stijging van 39 op 70 millioen in tien jaar! Wij hebben er ernstig over gedacht ze weer te vermin deren, maar de druk der gebeurtenissen was te groot, en zoo bedroegen in het laatste jaar de uitgaven voor leger en vloot 72 millioen pond sterling een reus achtige som, een verschrikkelijke som, als gij bedenkt, hoeveel mensohelijk leed er mee zou zijn te lenigen Twee en zeventig millioenen, en zijn wij aan het eind gekomen? Vergeet niet, wij hebben mannen die al hun vernuft er op spitsen, om nieuwe moordwerktui gen uit te denken, en hoe die werktuigen ook onder ling mogen verschillen, dit ééne karakteristieke heb ben ze gemeen: het nieuwste ia altijd het duurste. Nog korten tijd terug huiverden wij bij de gedachte, dat één enkel oorlogsschip een millioen pond sterlin kosten zou; thans kosten ze al 2 millioen en al spoedig nog meer. Wij moeten de feiten in de oogen zien. Zoolang g'ij nationale vijandschappen en ijverzucht, vreesaanjagerij en verdachtmaking niet staakt, zoo lang zult gij het opdrijven der oorlogsuitgaven niet kunnen remmen. Dit is dus het eerste, wat wij te doen hebben, er. ik meen, dat dit het geschikte oogenblik er toe is, ondanks veel omstandigheden, die daartegen schijnen te pleiten. Trots de bekende feiten, die wij betreuren, hebben de jongste gebeurtenissen althans de opmerk zaamheid aller volkeren op de bedreiging van den vrede gevestigd." De spreker geloofde vast aan de mogelijkheid, in ternationale geschillen op de wijze van de Marokko- kwestie te kunnen vereffenen. „De wereld zou er be ter en rijker door worden. Belastingen konden worden verminderd. Al het geld, dat op oorlogstoerustingen bespaard werd, kon aan de ontwikkeling der kuituur, de verbetering van den toestand des volks ten goed komen. Geld aan opvoeding en onderwijs, aan wo ningverbetering en verlichting van het lot des volks besteed, is de beste kapitaalbelegging, die men zich denken kan." Hierop is het bezoek gevolgd van den bekenden En- gelschen admiraal lord Beresford, den financier sir Ernest Castel, en eindelijk van den minister van oor log viscount Haldane, die met den Keizer en met diens hoogste staatslieden heeft gesproken. Het is natuurlijk voorbarig, aan dit plotselinge bezoek be schouwingen vast te knoopen. Laten wij volstaan met te zeggen, dat deze reis van den Engelschen mi nister naar de Duitsche hoofdstad een politieke ge beurtenis van zeer groot gewicht is. Reeds wordt een ermindering der bewapening door sommige enthousi asten in het uitzicht gesteld, maar hiermede in strijd is èn de troonrede van den Duitschen Keizer èn de re- levöering, welke de heer Winston Churchill, do minis ter van marine, deze- week heeft gehouden. Maar or heeft sinds een tiental jaren tusschen Engeland en Duitschland een „afschuwelijk misverstand" bestaan, dat eerst werd geschreven op rekening der beide mo narchen, Keizer Wilhelm en Koning Eduard, die het niet al te best samen konden vinden, toen op de en tente-politiek van Engeland, dat Duitschland wilde isoleeren, en op het plan van Duitschland, dat Enge land de opperheerschappij ter zee wilde afnemen. Laat ons hopen, dat lord Haldane ertoe zal kunnen bijdragen om het misverstand uit den weg te helpen ruimen en betere betrekkingen tusschen beide landen tot stand te brengen en de vele berichten over de be reikte resultaten laten voor wat ze zijn. Wij hebben altijd gezegd, de weg naar een betere verstandhouding tusschen Frankrijk en Duitschland gaat over Londen. Er zijn Ln den Franschen senaat deze week woorden gebezigd, waarmede het 1' ransche chauvinisme weer werd aangewakkerd. Bij de debat ten over de Ma rokko-overeenkoms t hebben verschillen de senatoren krasse dingen gezegd, in het bijzonder de oud-minister van buitenlandsche" zaken, Pichon, die de overeenkomst zeer afkeurde, en de oud-premier Clemenceau, die zeida geen uittarting te willen, maar toch te moeten verklaren, dat sinds 1870 Duitschland vijf malen met den oorlog heeft gedreigd, dat Frank rijk wel overwonnen, maar niet onderworpen wil zijn. En overigens verzekerde de strijdlustige oude heer, dal de horizont van Europa bijzonder duister is, dat Frankrijks intrede in Marokko begeerten ontketend heeft en dat dit is te wijten aan de overeenkomst met Duitschland. Met 312 tegen 42 stemmen en 38 onthoudingen is tenslotte de overeenkomst aangenomen. Maar het debat heeft weer doen zien, hoe noodig het is, dat de groote mogendheden streven naar overeenstemming. Wij komen nog even op Duitsche aangelegenheden terug. Bij de verkiezingen voor den Landdag in Beieren heeft het Centrum wel verliezen geleden, maar toch heeft het zwart-blauwe blok nog de meer derheid. Aan vrijheer v. Hertling, een centrumsleider, is de vorming van een nieuw ministerie opgedragen. De Oldenburgsche Landdag nam »een voorstel aan, waarbij aan alle vrouwen, boven, de 24 jaar, het actieve gemeente-kiesrecht wordt toegekend. In den Pruisischen Landdag word het motu proprio bespro ken. In België gaf een staking in de Boriuage aanlei ding tot ongeregeldheden, in Spanje en Portugal brachten overstroomingen groote schade teweeg. In China schijnt Joeantsikai met de republieken het een3 te zijn geworden over afstand der Mantejoe-dy- nastie. Morgen zou het staatsbesluit, waarbij de re publiek gegrondvest wordt, worden uitgevaardigd. Aan het hoofd zou Joeantsikai komen te staan. Maar dr. Sun-Jatsen dan? Deze heeft reeds een rond schrijven aan de mogendheden gezonden, waarin hij verklaarde, dat zijn tegenstander druk bezig was de wereld zand in de oogen te strooien en trachtte alleen de macht in handen te krijgen. Daa.r lijkt het inder daad wel iets naar! In Mexiko duurt de revolutie voort. Men bestookt den president Madero, gelijk deze zijn voorganger Di az bestookte. En de Vereenigdc Staten nemen weer hun maatregelen, zetten troepen aan de grens, welke zullen binnenrukken zoodra de buitenlanders in Mexi ko gevaar loopen. In de Yereenigde Staten is men zelf druk bezig met de presidents-verkiezingen voor te bereiden. Uit de berichten krijgt men den indruk, dat de kansen voor den heer Roosevelt, om ten derde male tot president der republiek gekozen te worden, stijgen. VERKIEZING EERSTE KAMER. De Provinciale Staten van Noord-IIolland zijn in buitengewone vergadering bijeen geroepen tegen Do derdag 22 dezer ter verkiezing van een lid van de Eerste Kamer, ter voorziening in de vacature, ont- taan door het ontslag-nemen van jhr. mr. J. Röell, tengevolge van zijn benoeming tot vice-president van den Raad van State. Gemeugri nieuw». DOOD GEVALLEN. Een ruim 11-jarig jongetje te Tinaarloo (Dr.) is achterover met het hoofd' op het ijs gevallen en over leden. EEN BESTELLING VAN HARDRIJDERS. De Lemmer staat bekend door zijne vele hardrijders, 't Gebeurde dan dezen winter ook, dat een hotelhou der aldaar door de directie ©ener ijsclub in een Frie- sche stad opgebeld werd met „stuur ons 6 hardrijders voor onze hardrijderij 1" Het dorp Wartena staat in deze de Lemmer op zij: Van de 800 inwoners wonnen daar dezen winter 20 rijders en rijdsters elders prijzen op hardrijderijen. DIEFSTAL. In de afgeloopen week zijn uit een van de loodsen op de IJkade van de Kon. Ned. Stoombootmaatschap pij te Amsterdam een 13-tal balen cacaoboonen, tot een waarde van 800 a 900, gestolen. Men is de daders op het spoor en heeft Teeds een arrestatie gedaan. DOODSLAG. In een der gebouwen van de Stoomvaartmij. Neder land aan de IJkade te Amsterdam hebben eenige Ja vanen Donderdag twist gekregen, die zoo hoog liep, dat een hunner, een ongeveer twintigjarige jongen, een ander met een kris tè lijf is gegaan. De woeste ling stak het wapen zijn tegenstander in den rug on der het linker schouderblad. In het Binnengasthuis is de getroffene, die omstreeks 24 jaar oud was, ten gevolge van de verwonding gisteren overleden. De da der is in verzekerde bewaring. OPGESPOORD. Te Rotterdam is bericht ontvangen dat de 18-jarige kantoorbediende, die zich ten kantore van iemand in de Blommerdijkschelaan aldaar aan verduistering van 1200 zou hebben schuldig gemaakt, zich te Frank fort a/M. ophoudt. Mocht het hem niet gelukken daar een betrekking te vinden, zoo zou hij voornemens zijn naar Miinchen door te reizen. DE GESCHORSTE HAAG SCIIE ONDERWIJ ZEIL In de verwachting, dat de schorsing van. den onder wijzer Waniuk heden in de vergadering van den Ge meenteraad van 's-Gravenhage zal ter sprake komen, hebben hoofd- en afdelingsbestuur van den Bond van Nederlandsche onderwijzers aan alle Raadsleden van die gemeente toegezonden een afdruk van het steno graphs sch verslag der rede, d<»or den voorzitter van het hoofdbestuur 31 Januari j.l. te 's-Gravenhage ge houden, alsmede een exemplaar van het jongste no. van „De Schoolbode," houdende een uitvoerige verde diging van den betrokkene tegen het over hem door het hoofd der school uitgebrachte rapport. Den 5en Februari werd de heer W. bij B. en W. ont boden en hem voorlezing gedaan van verschillend» stukken uit het rapport, waarbij hem verlof werd ver leend tot het maken van aanteekeningen. Aan de verdediging van den heer W. wordt ont leend dat het laatste geval van lichamelijke tuchti ging dateert van September 1910 en dat die tuchti gingen bestonden uit een jongen vrij forsch uit de rij zetten of voor de klas plaatsen. Omtrent het gesprek tusschen schoolhoofd! en on derwijzer, dat de naaste aanleiding was tot do schor sing, geeft eerstgenoemde een andere lezing dan da heer W., doch deze handhaaft de zijne en hetoogt da juistheid! daarvan. „De Schoolbode" eindigt met een beroep op de le den van den Gemeenteraad om den geschorste in zijn eer te herstellen en een onderzoek in te stellen naar dc toestanden aan de school, waaraan hij verhonden ii. DE ZEDELIJKHEIDS WET. Do officier van justitie te Haarlem heeft aan den boekhandelaar Frölich meegedeeld, dat hij geen ver volging zal instellen wegens het étaleeren van de plaat voorstellende „Statue eines Junglings." De politie had proces-verbaal opgemaakt in verband' met de ze- del ijkheidswetten. MAZELEN. Te Hengelo nemen de mazelen een kwaadaardig ka rakter aan. Enkele kinderen .zijn reeds aan deze ziekte bezweken. Op advies van den schoolarts wordt een der openbare lagere scholen wegens het heersche» dier ziekte gesloten. EEN FAMILIE-TRAGEDIE TE LONDEN. De Londensche correspondent van de Tel. schrijft: Volgens de Londensche bladen betreft deze droevige zaak een welgesteld1 echtpaar van Ilollandsche af komst, dat hier evenwel in de Ilollandsche kolonie niet bekend was. De man heet Hans Edgar Friese, was 60 jaar en West-Indisch koopman. Zijn 35-jarige vrouw heette Marion. Hij moet eerst haar en daarna zich zelf hebben gedood. Zij woonden in Beüsize-road, een nette straat van da gemeente Hampstead. Kinderen hadden zij niet. huren kenden hen als een liefderijk en degelijk echt paar. Zij hielden een dienstbode, aan wie de man Donderdagmorgen vroeg enkele brieven te posten gaf, alsmede een telegram om te verzenden aan zijn kan toor in de City, meldende, dat hij daar dien dag niat zou komen. Toen de meid terugkwam, vond zij op da keukentafel een briefje, waarin haar de dienst ward opgezegd, met een maand loon. Verbaasd daarover ging zij naar boven, klopta s«»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1