STADSNIEUWS. BUIT E L A x* 1). de slaapkamer ran liet echtpaar, kreeg geen antwoord, ging naar binnen en zag het echtpaar in nachtklee- ding dood1 te bed liggen, beiden met een schotwond aan de rechterzijde van het hoofd. Vlak voor het bed lag een Italiaansch liaze windhondje, de bevelling dei- vrouw, ook door een schot gedood. Op de toilettafel lag een revolver, waarin een afge schoten patroon zat. Naast den man op het bed lag een revolver van groote kaliber, waaruit twee schoten waren gelost. Volgens de meid was de man sinds eenigen tijd sukkelend; de dokter had hem aangeraden een poosje naar het buitenland te gaan voor herstel van gezond heid. Zijne vrouw bood huurlieden eenig huisraad ten verkoop aan, zeggende, dat zij hun huis verlaten en naar het buitenland zouden gaan. De West-Indische zaken van den man heeten in den laatsten tijd achter uit te zijn gegaan, maar hij had een goed inkomen door het patenteeren van uitvindingen. Zooals gezegd, zijn geen van beiden hier in onze kolonie bekend. De secretaris der Kamer van Koop handel deelt mij mede, ook nimmer van dien man te hebben gehoord. liet gerechtelijk onderzoek naar bun dood zal wellicht onthullen, of zij inderdaad van Hollaudsehe afkomst waren. TUSSCHEN DE BRUG BEKLEMD. De hulpbrugwachter der Piet Heinbrug te Oud- Dclfshaven is bij het sluiten der brug beklemd tus- schen de bascule on het hek. De man was onmiddel lijk dood. ARME KLEINE. Te Ambt-Delden is het eenjarige kindje van een landbouwer in een pot met kokend water gevallen en overleden. VERDRONKEN. In den Hempolde.r, bij De Nes is een jongen door bet ijs gezocht en verdronken. ONTVOERD. Twee woonwagen-reizigers te Rotterdam hebben ontvoerd een 13-jarig meisje, dochter van een anderen woonwngeuroiziger. De ontvoerders hebben waar schijnlijk de wijk naar Duitschland genomen. DE INBRAAK BIJ DE A. E. O. Bij de vermelding van de inbraak bij de Algem. Eiektr. (ieseelsohaft te Amsterdam is medegedeeld, dat een uit Rotterdam afkomstige juffrouw, vriendin van een der verdachten, die aanvankelijk ook gear resteerd was, ten slotte weer was losgelaten, omdat haar medeplichtigheid niet was gebleken, 't Is nu echter uitgekomen, dat zij wel degelijk een bedrag van ruim 1000 van den buit afkomstig, aan haar vader, ergens in de We-sterstrnat te Amsterdam, in bewaring heeft gegeven, waar die som door de politie in beslag is genomen. Als gevolg daarvan is de recherche naar Rotterdam vertrokken, waarheen vermoedelijk de vrouw zich begeven heeft, om haar opnieuw te ar- reateeren. VAN DEN LANGENDIJK. In de afgeloopen week i9 er slechts eenmaal veiling gehouden te Broek op Langendijk en bestond er de aanvoer dan ook slechts uit: 2300 roode kolen, 500 gelo kolen, 400 witte kolen en 30 baal uien. De aan voer van verkochte huiskool ging echter geregeld voort, zoodat er niet minder dan 137 waggonsladingen verzonden werden. De prijzen voor roode, gele en wit te kool liepen onderhands tot resp. 22, 21 en 25 gul den per 100 stuks. WEELDE EN KATTEN. De Amsterdamsche briefschrijver van het Utr. Dag blad vertelt van „de kleine meid", zooals ze verbalen zal van haar weelde-beg-ripperi „Broer" luisterde. Zie je, en toen gingen ze wonen in een gróót huis met een prnehtigen tuin, waar allemaal rozen stonden, en ze hadden een auto, en paarden, en rij tuigen, en een tuinman en een stalknecht, en twee meiden in de keuken, en een huisknecht, en een ka mermeisje, en twéé poeeen Waarom twee poesen, vroeg Broer, verwonderd. Ja, de eene voor de ratten en de andere voor de muizen 1 Toen wrs er lang zwijgen over zóóveel weelde. UIT BERGEN. De uitvoering gisteravond door de Tooneelvereeni- ging „Kunst na Arbeid" in het lokaal van den heer C. Bruin gegeven, mag zeer goed geslaagd heeten. De vereeniging oogstte met de opvoering van „Ver dreven" veel bjjval. Veel publiek was niet aanwezig wat waarschijnlijk zijn oorzaak vindt in het feit dat uitvoeringen tegenwoordig aan de orde van den dag eyu. Een gezellig bal besloot als altijd den avond. UIT GRAFT. Gisteravond gaf het Ree. Coll. „Nieuwentijt" eene openbare uitvoering voor een slechts matig bezette zaal in „Het Grafter Wapen". Opgevoerd werden „Oude Dienstboden", tooneelspel in 1 bedrgf van Rosier Faas- sen en „Keesje", blijspel in 3 bedrijven van P. A. Bruinsma. Afgaande op het applaus kunnen wij zeker wel zeggen, dat beide stukken zeer goed in den smaak vielen. De voorz. herinnerde in het kort aan het 60-jarig jubiló der Vereen, op 16 Febr. a.s., wiarna de avond verder zeer gezellig werd doorgebracht. SCHOONE HANDEN. Onderwijzers, schoolartsen, dames van de tubercu losebestrijding, propagandisten voor volksbaden en volkszin (lelijkheid, dagbladen! Evenzoovele kloeke geesten, wetenschappelijke breinen en welbespraakte monden, prediken in onze dagen het heil van de rein heid. En deze edele dame kan dan ook gezegd worden zelfs de dakkamertjes der armen, en de onbewoonbaar verklaarde kelderwoning van tijd tot tijd1 te bezoeken. Maar er zijn uitzonderingen op den zoo heuglijken regel, aldus Jan van de Munt, de Amsterdamsche briefschrijver der Leeuw. Ot. Zit een kind van een jaar of zes op het trottoir van een volksbuurt, te „spe len" met een hoopje zorgvuldig en onder blij glunde ren bijeengegaarde modder.... Brokjes cokes, stuk jes hout, een paar glimmende knoopen, drie glazen knikkers, een tol, een eindje touw zwerven rond in een kluit van de zwartste, papperigste Amsterdamsche modder, die zich maar denken laat. Komt onder veel gekrijsoh het tienjarig zusje van den kleine aan de deur hunner ouderlijke woning! Roept, schreeuwt, blèrt„Mietje, wil-je wellus-kom- me.Als ik je nou. Wil je wellus komme". Mietje's aandacht is, tot het laatste atoompje toe, verzonken in de modder met. zijn heterogene ga mee ring van cokes, knikkers, enzoo voort. „Mietje! komm-ie nou offe niet?" Mietje doet net of ze niets hoort. Eindelijk rept de tienjarige zich het trottoir over, pakt Mietje bij een arm en steekt, terwijl ze het vrachtje achter zich aan sleurt, de volgende boetpre- dieatie af: „Wat be-je toch e smeerpijp. Als moeder je siet, dan sa je hebbe.... niet effetjes hoor! Ivaik je je is toegemaakt hebben! En kaik is watte fuile han den 't lijke wel foe te." DE SCHOOL EN DE BIOSCOPE. Zaterdagnamiddag is te Utrecht een vergadering gehouden, waar verschillende afgevaardigden van ge meente-besturen en andere corporaties bijeenwaren om te beraadslagen over het gebruik van de bioscope voor achooldoeleinden. Er werd o. a. een motie aangenomen, waarin B. en W. van Leeuwarden uitgenoodigd worden stappen te doen, opdat het gemeentebestuur van Leeuwarden een comité vorme met opdracht te onderzoekena. hoe vervaardiging van schoolfilms te ondernemen; b. wel ke kosten aan het gebruik (in ruimer zin) verbonden zijn bij coöperatief handelen van onderscheiden ge meenten. DE ALKMAARSCHE ONTZETVEREENIGING „FLORIS VAN TEIJLINGEN". Bovengenoemde vereeniging hield, ter inkrimping van het nadeelig saldo, een propaganda-avond. Toen de lieer Adelaar de vergadering opende, was de zaal van „Diligentia" nog maar half bezet. Hierna werd een aanvang gemaakt met de afwer-» king van het programma, dat muziek onder leiding van den heer Th. Groen, voordrachten en kleine too- n cel stukjes vermeldde. Ook wat de vertolking van dit alles betreft, valt 't te betreuren, dat, de vereeniging niet meer belangstel ling ondervond. In de pauze werd een tombola gehouden, welke de gezelligheid verhoogde en dank zij den koopmansgeest van een der aanwezigen, den lachlust zeer opwekte. Een gezellig bal met verrassingen besloot den avond. NED. VER. TOT AFSCHAFFING VAN AL COHOLISCHE DRANKEN. Van wege de nfdeejing AlkmaaT van bovengenoem de vereeniging had gisteravond de zusterafdeeling van Linunen op met het tooneelstuk van J. llaarsinn Jr.: „Weergevonden". De voorzitter der afdleeling Alkmaar, de heer P. L. J. Secrève, opende de tamelijk bezette bijeenkomst met het traditioneele welkom, waarna hij het doel en streven der vereeniging uiteenzette, daarbij met kracht verklarende, dat de matigheid! niet de weg is die leidde tot geluk in huisgezin en maatschappij. Al leen wanneer het drankgebruik in 't geheel zal zijn af geschaft zal het leven in alle rangen der maatschappij een veel lioogere waarde krijgen. Daarnaar moet ge streefd worden door ieder en ten allen tijde, vandaar dat spreker hoopte dat deze avond een flinke propa ganda zal zijn voor de geheelonthouding. Hierna werd het scherm gehaald. „Weergevonden" is een uitstekend propagandastuk. Het schetst het verliezen en het terugkrijgen van het huiselijk geluk, dat door het gebruik van den drank verstoord' was. De vertolking was uitstekend, ging ieders verwach ting verre te boven. Het stuk zat er goed in, er zat kracht in de uitvoering, de verschillende dames en heeren vormden een goed geheel. Het Limmer gezel schap heeft dus een aangenamen en leerzamen avond aan het publiek verschaft. De woorden van dank, na afloop door den voorzitter gesproken, waren dan ook ten zeerste verdiend. VOETBAL. Alcmaria VictrixKampong 04. Deze laatste thuiswedstrijd van onze tweedeklassers is een besliste teleurstelling geweest, althans wat de tweede helft betreft. Tot rust gingen beide partijen gelijk tegen elkaar op en waren de beide verdedigin gen de baas. Doch toen na de rust Kampong het ge luk had te doelpunten, raakte alle energie bij Alcma ria er uit. Kampong hield den gang er uitstekend in en wist daarna nog driemalen te doelpunten. De spe lers van Alcmaria waren echter oververmoeid en hoe veel moeite die half-linie vooral, zich ook gaf, zij kon de Kampong-voorhoede niet in bedwang houden en haar eigen voorhoede, die gebroken was door 't uitval len van één der spelers, geen steun verleenen. Het spel der Alcmaria-voorhoede was echter ver beneden vorm. Alcmaria verscheen even twee uur in 't veld met een volledig elftal en daar ook Kampong volledig was, verwachtte men oen spannenden strijd. En wer kelijk, zoodTa Kampong had afgetrapt, kreeg men van beide zijden goed spel te zien. Om beurten was één der partijen aanvaller, docli de verdedigingen waren in uitstekende conditie. Een mooie doorbraak van den rechtsbuiten van Alcmaria, besloten met een schot in den rechterhoek, had zeer zeker succes verdiend, doch Welle was op zijti post. Even daarna redde één der Alcmaria-backs keurig, toen hij een bal, die voor 't ledige doel lag, nog juist wegtrapte. Gedurende vijf minuten werd daarop 't Alkmaarsche doel bele gerd, doch de verdediging hield kranig stand' en wist eindelijk den bal naar do andere helft te doen verhui zen. Enkele kansen werden daar echter door talmen en slecht doorzetten verknoeid. Toen de scheidsrech ter rusten blies, was de stand nog dubbel blank. In de tweede helft nam Kampong spoedig de lei ding door den uitstekenden rechtsbuiten, die na een mooie doorbraak, den bal onhoudbaar in den linker hoek plaatste. Dit succes gaf Kampong moed en verlaagde het spel van Alcmaria. Wel loste de mid denvoor kort achter elkaar twee harde schoten, (vooral hot tweede was keurig en scheerde over de bo venlat), doch gevaarlijk werd de Alkmaarsche voor hoede daarna niet meer. Kampong vergrootte de lei ding door een schot van links, één der voorhoedespe- lers van Alcmaria viel uit en.... 't was gedaan met inze stadgenooten. Mooi spel kreeg men niet meer te zien en 't, kostte Kampong niet veel moeite de lei ding nog tweemalen te vergrooten, éénmaal door den middenvoor en eens door den linksbinnen, die een mooie voorzet van rechts op kranige wijze met zijn rug in 't doel werkte. Weldra blies de scheidsrechter ein digen en was een 4—0 nederlaag Alcmaria's deel ge worden. 21 of 31 voor Kampong had echter beter de verhouding weergegeven, want gezien vooral Alc maria's spel in de eerste helft, had zij zeer zeker een tegenpuutje verdiend. Bij Kampong was Kettlitz als rechtsaehterspeler enorm, doch ook de eentre-half, die uitstekend werkte, verdient bijzondere vermelding. Rechtsbuiten uiterst snel. 't Geheel een elftal van vurige krachtige wer kers. Bij Alcmaria dient de verdediging ten zeerste ges roemd, benevens de ceutre-half. In de voorhoede was de rechtsbuiten de beste. De wedstrijd had, onder goede leiding, een uiterst aangenaam verloop, werd1 begunstigd door ideaal voet- lialweer en bijgewoond' door een zeer talrijk publiek. Jammer dat dit de laatste thuiswedstrijd was! Doch wij twijfelen niet, of het bestuur zal krachtige pogin gen in het werk stellen, om de voetballiefhebbers te doen genieten van eenige mooie vriendschappelijke wedstrijden. Holland speelde in Zaandam tegen Z. V. V. een ge lijk spel. 11 Was daar de uitslag. D. E. C. won in haar afdeding van Amstel met 10. In de tweede klasse werden nog gespeeld de wedstrijden U. V. V. Volharding 31 en R. A. P.Adelborsten 34. U. V. V. is nu kampioen. Alcmaria staat No. 4. In de eerste klasse won Ajax met 21 van II. B. S. (.den Haag). 26ste OUSHOORN-CONCERT. Er is, naar de concertmeester ons mededeelt, nog niet veel animo voor het 26ste Oashoorn-coneert, dat Donderdagavond a. st. in de Harmonie plaats vindt. Zooals men weet zal de gevierde zangeres mevr. Alida Loman uit Amsterdam optreden en onder andere eenige kinderliedjes zingen uit „Zangkleutertjes," woorden van Henriëtte Blaauw met piano-begeleiding door J. H. Oushoorn, welk bundeltje pas bij Gehr. Kluitman is verschenen en waaruit voor het eerst op een concert zal worden gezongen. De concertgever neemt ditmaal de piano voor zijn rekening, terwijl hij de medewerking van den heer Toon Yerhey, Rotterdamschen cellist, heeft verkre gen. Het concert belooft dus genoeg om meerdere belangstelling te trekken. VERBOUWING STADHUIS. De verbouwing van het Stadhuis is door het Ge meentebestuur alhier gegund aan den laagsten inschrij ver, den heer P. Smit alhier, voor de ingeschreven som van f 39884. BIOSCOPE MODERNE. De Bioscope Moderne in Diligentia had gisteravond weer zeer veel publiek tot zich getrokken en zooals dit nog elke voorstelling het geval was, hebben de aanwezigen zich ook nu weer goed geamuseerd. Van avond wordt hetzelfde programma vertoond. NATIONALEN BOND VAN HANDELS- EN KAN TOORBEDIENDEN „MERCURIUS", AFDEELING ALKMAAR. In de gehouden jaarvergadering der bovengenoemde afdeeling werd uitgebracht het jaarverslag van den secretaris en de rekening van den penningmeester, waaruit bleek, dat de toestand en de gang van zaken der afdeeling niet ongunstig is te noemen. Inzake het gemeentelijk werkloozenfonds, werd besloten, het prae-advies van B. en W. af te wachten, op de door enkele raadsleden ingediende nieuwe verordening, welke voor de handelsbedienden gunstige bepaling-n bevat. Door het boudswerkloosheidfonds werd in 1911 uitge keerd f 2.042.50. Naar aanleiding van de reorganisate van het bondsbureau tot plaatsing, dat voortaan lan delijk zal werken en in alle afdeelingen van den bond haar correspondenten heeft, zal aan patroons een cir culaire worden verspreid, waarin hen op het gemak dezer instelling voor hen, wordt gewezen. Door be middeling van dit bureau zijn dan ook reeds vele plaat singen geschied. Met het oog op de propaganda voor de afdeeling Alkmaar, heeft zich een commissie ge vormd van zeven personen. Het doel is, om ongeor ganiseerde collega's te bezoeken, en hen voor het lid maatschap van „Mercurius" te trachten te winnen. Na verschillende besprekingen van huishoudelijken aard, werd de goed bezochte vergadering gesloten. UITVAART KEIJSPER. Hedenmorgen had de plechtige uitvaart plaats van wijlen den Heer A. Keijsper, in leven directeur der Noorderbank en bestuurslid van onderscheidene com- meruioele- en liefdadigheids-vereenigingen. Om 9 uur werd de H. Mis van Requiem in de St. Dominicuskerk opgedragen door den WelEerw. Heer p. fr. R. E. J. v. d. Heijden o. P., waarna omstreeks elf uur de begrafenis plaats vond van uit het St. Elisa- bethsgesticht, in welke stichting de Heer Keijsper na een langdurig lijden was oveileden. Door leden van de beide conferenties der St. Vincen- tius Vereeniging werd de overledene naar zjjn laatste rustplaats op het kerkhof St. Barbara gebracht. Verschillende besturenwaarin de heer Keyaper medelid was geweest, waren vertegenwoordigd- O. m. de bijzondere raad der St. Vincentiusvereenigmg, het R. K. armbestuur, regenten van het R. K. weeshuis, commissarissen der Noorderbank enz. Een krans vanwege de Alkmaarsche Tramvereeni- ging was de uiting van sympathie en een laatste eer bewijs aan het geacht en ijverig bestuurslid dezer vereeniging. Behalve de Vincentianen volgden ook de kinderen uit het R. K. weeshuis het lijk. De ceremoniën op het Kerkhof werden verricht door den WelEd. pater v. d. Hejjden en na afloop dankte een familielid, voor de laatste eer aan den over ledene bewezen. Op het Kerkhof waren ook nog aanwezig eenige Commissarissen der Alkm. Tramvereeniging en eenige collega's van den overledene. ARROND1SSEMENTS-RECHTBANK te ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 6 Februari. LANDLOOPERIJ. Johannes V., werkman en stoker, zonder vaste woonplaats, gedetineerd in het huis van bewaring al hier, was den 5den Januari te de Rijp aangehouden wegens bedelarij. Beklaagde bekende reeds eerder in een rijkswerkin richting te zijn geweest. In Januari kwam hij van Duitschland, waarna hij een paar dagen in deze pro vincie rondzwierf, tot de gemeente-veldwachter te de Rijp hem aanhield. Beklaagde, die zooals bleek, in Duitschland meer malen veroordeeld1 was en ten slotte over de grens was gezet, hoorde een hechtenisstraf van 3 dagen en opzending naar een rijkswerkinrichting voor den tijd van 1 jaar en 6 maanden tegen zich eisehen. MISHANDELING. Cornelis B. te Bergen was ten laste gelegd, dat hij uldaar in den nacht van 1 op 2 Januari zekeren Min had mishandeld. Beklaagde bekende Min een slag met de vuist en een schop te hebben gegeven. De gemeente-veldWachter Verkerk deelde daarna mede wat er gebeurd was in don'bewusten nacht. Be klaagde en Min hadden ruzie, waarop getuige op hen afging en zag, dat beid. zijn tegenstander mishandel de. Ten slotte vertelde Jacob Min, de mishandelde, nogmaals de toedracht der zaak, waarna de Officier tegen beklaagde 10 boete of 10 dagen hechtenis eischte. WEDERSPANNIGHEID. Cornelis de Gr. en Willebrordus de Gr. te Alkmaar was ten laste gelegd, dat zij zich tegen de agenten van politie alhier, Pieter Korstanje en Hendrik Jan Lebbink hadden verzet, toen deze hen op verzoek van den caféhouder-Schuyt uit dien lokaal „de Reuzengra- mofoon" aan het Ritsevoort wijden verwijderen. Ten slotte echter moesten zij voor de overmacht zwichten en brachten de agenten hen naar het politie-bureau. Onderweg waren zij evenwel lail£ niet gemakkelijk, maar de inspecteur Sepp kwam te hulp en beklaagden werden opgeborgen. Nadat de beide agenten de zaak hadden toegelicht, werd tegen ieder der beklaagden 2 weken gevangenis straf geëischt. MISHANDELING. Pieter J. te Oudkarspel, had zich te verantwoorden wegens mishandeling, 't Voorgevallene speelde zich in een herberg te Noord-Scharwoude af, waar beklaag de Simon Glas uit Zuid-Scharwoude een slag toe bracht. De mishandelde, als getuige gehoord, verklaarde, dat bekl. hem in den nacht van 24 op 25 December met de hand een klap op het hoofd toebracht, zonder dat daarvoor eenige aanleiding bestond. Cornelis Kliffen uit Zuid-Scharwoude, die eveneens in het café was, vertelde nog eens, wat er gebeurd was. De Officier wees er op dat bekl. al eens wegens mis handeling veroordeeld' is tot 6 weken gevangenisstraf en eischte thans teben bekl. 2 maanden gevangenis straf. Simon Gl. te Zuid-Scharwoude stond daarna even eens wegens mishandeling terecht. Hij had Willem Jonker uit Oudkarspel een slag in het gelaat toege bracht. Beklaagde bekende het hem ten laste gelegde. Willem Jonker te Oudkarspel verklaarde in den nacht van 24 op 25 Dec. door bekl. voor het café van Stam te Noord-Scharwoude geslagen te zijn, zonder dat hij daartoe eenige aanleiding had gegeven. Ariën Hopman, die getuige was geweest vau het voorgevallene, deelde mede wat hij er van gezien had. De eisch luidde: 1 week gevangenisstraf. WEDERSPANNIGHEID. Klaas te Hoogkarspel was niet verschenen. Be klaagde, die in den nacht van 26 op 27 December de orde verstoorde in de kolfbaan van Hoekstra, waar een gymnastiek-uitvoering werd gegeven, zou uit die zaal verwijderd worden op verzoek van den kastelein door de veldwachters Tesebeld en Jacob van der Veen. Deze verklaarden dat beklaagde zich zeer onhebbe lijk gedroeg en zich aan venster en deur vastgreep, toen zij hem naar buiten wilden brengen. Wegens wederspannigheid werd! tegen bekl. 1 maand gevangenisstraf geëischt. MISHANDELING. Willem de H. te Enkhuizen, was in den Oudejaars nacht in zulk een vroolijke stemming, dat hij Lauren- tius Tiet te Lutjebroek mishandelde door hem boven op zijn hoofd te slaan. Beklaagde ontkende het hem ten laste gelegde. Tiet verklaarde in bovengenoemden nacht in het plantsoen te Enkhuizen 2 personen te zijn tegengeko men, waarbij bekl. was, die op sarrenden toon tegen hem zei: Nou niet zooveel praatjes hoor! Getuige liep door, maar even verder vloog bekl. op hem af, gooide hem op den grond en mishandelde hem door hem in het gezicht te slaan. Theodorus Boos te Bovenkarspel, was in den Oude jaarsnacht. uit met Tiet, met wien hij door het plant soen liep, toen zij 2 personen ontmoetten, van wie één op Tiet aanvloog. De Officier die er op wees, dat de jongelui niets in het plantsoen te maken hadden en wien het voor kwam dat zij er heen waren gegaan om te bakkeleien, eischte wegens mishandeling tegen bekl. 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. WEDERSPANNIGHEID. Gerrit H. te Enkhuizen had zich te verantwoorden wegens wederspannigheid, den len Januari gepleegd. Nadat hij door de agenten van politie Tolsma en Oppenhuizen gewaarschuwd was om naar huis te gaan, werd hij kwaad en sloeg naar de agenten, die hem vervolgens beetpakten om hem naar 't politie bureau over te brengen. Dit was echter geenszins naar den zin van beklaagde, die zich daarop allerhe vigst verzette. Beklaagde, die beweerde in „zenuwachtigheid" ge handeld te hebben, hoorde 2 weken gevangenisstraf tegen zich eisehen. AGENDA. MAANDAG. Gymn.-ver. „Turnlust," mannen 8'/4974, lokaal R. II. B. S. Paardenmarkt. Aspiranten 71/48l/<, turnlokaal Schoolstraat. Gymn.-ver*euigiiij| „Krasht «a Tlugheiil," h«#r*n- afd. vaa 9Y410V4, Teekenavond „Kunst zij ons doel", 7 uur, Nieuwe Doelen. Gymn.-Ver. „de Halter," oefeningsavond, 7—8 uur, adspir. van 912 jaar; 89 uur leden van 16 jaar ouder, „Gulden Vlies," ingang Lindegracht. Danscursus Gebrs. Crefeld, 810. DINSDAG. Dam- en schaakclub, 8 uur, Voorwaarts. WOENSDAG. Gymn.-ver. „Turnhist". mannen 89V2 R- H. B. S. Kinderkoor, van 4V2—6 uur, Harmonie. FRANKRIJK. Eenige revolutionnaire organisa ties namen deel aan do begrafenisplechtigheid van den in de gevangenis overleden revolutionnair Aer- noult. Bij het verlaten van het kerkhof Père Lachaise kwam het tot een opstootje, waarbij verscheidene per sonen gewond werden, onder wie twee agenten. Een onder-brigadier kreeg een straatsteen tegen het hoofd, zijn toestand is ernstig. Bij de manifestatie hadden twintig arrestaties plaats, die alle gehandhaafd bleven. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Eenigen tijd geleden werden acht gevangenen wegens muitery in de ge vangenis te Czernowitz veroordeeld tot de doodstraf. Thans heeft Keizer Frans Joset' deze straf veranderd in een vestingstraf twee kregen tien maanden, zes drie jaren. CHINA. Wegens den slechten toestand der finan ciën besloot de regeering van Mongolië 20,000 kamec- len en paarden, die aan den keizer van China toebo- hooren, te verkoopen. De handel met het buitenland zal aaninvoerrechten onderhevig zijn. Het transport der Russische post door Mongolië moet op kosten van Rusland plaats hebben en met de ontginning van den bodem zal begonnen worden. (ieuieugde mededeel tugeu. EEN MIJ NOA GELUK. In den Antonienmijn in Upper-Siiezië zijn gister nacht in de Litranda-schacht een Steiger, twee vuur werkers en vier werkers door in(jnbrand omgekomen. Men vermoedt dat de brand door onvoorzichtigheid is aangekomen. EEN AARDVERSCHUIVING. lievige stortregens veroorzaakten een aardverschui ving 111 het dorp Miraudella, gelegen in het district Guurda (Portugal). Twee huizen stortten in, waarbij 14 personen onder de puiuhoopen begraven werden. Reedis werden acht lijken gevonden. TRIPOLITAAN SCliE KLACHTEN In een brief uit Tripolis aau het Berliner 'lageblatt v ordt o.a. gewezen op den allertreurigsten toestand, waarin het postwezen daar verkeert. Vooral de men- sehen, die er pas uit Italië aangekomen zijn, hindert c' 11 verschrikkelijk, zij verliezen er hun geduid bij en schimpen op de post zoo hard zij maar kunnen. In de Ituliaansche bladen stortten zij hun hart uit, zoo zegt er één o.a.: „Het post- en telegraafverkeer in Tripo lis is een schande voor den Staat. Een der grootste politieke vergissingen, die door de regeering zijn be gaan, is Tripolis een post- en teiegraatdienst te schenken, die nog slechter is dan die, welke Tripolis onder de Turksche heerschappij bezat." Er zijn in Tripolis treurige gebeurtenissen voorge komen. Telkenmale zijn er postbooten vertrokken, die geen lading meenamen, daar het publiek niets van het vertrek wist. Dikwijls verloopen er 8 dagen, zonder dat er een postboot aankomt of vertrekt. Toen de Turken er nog het bewind hadden, kende liet pu bliek dagen vooruit den dag van afvaart en rekende het daarop.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2