Nergens die voorraad, nergens die keuze, nergens die lage prijzen. S met WE pp1"" Timmerlieden gêevr«gd. it Hik tt een huis met erf. Nuchter KALFSVLEESCH, AlUi ..Witts tater. Alkmaarsche Crediet- en Eiisctenbanli- een llinke noodhulp ol dienstbode Emser Pastilles. ADVERTENTIE N. bij de Specialiteit in Emaille SCeukengereedacliap Niet enkele, docli alle artikelen zijn goedkoop, alles is geprijsd, geheel vrij entrée, geheel inge richt als alle groote bazars in voorname plaatsen. Zie Etalages! Het adres* voor Herjarings-, Huwelijkscadeau* en Feestprijzen. Oudegracht 245, Prolongation. Beleeningen. Natuur-Koolzuur. Huishoudster, eene keukenmeid, Net DAGMEISJE gevraagd. DIRECT GEVRAAGD net 2e meisje- Heeren Veeverloskundigen of Veehouders. 25 ct. Groote atslag 25 Lappen en Gehakt 25 alles per 5 ons. 25 Gebr. BISKAMTER, Laat, Laat 133. Teletoon 532. ALKMAAR. Alles io degelijke kwaliteiten en lage prijzen. Bielefelder Linuen Zakdoeken, Daar uit eenige advertenties blijkt, dat het doel is den heer D. GOVERS niet te herkiezen als hoofdingeland van den polder „de Scheemeer", wordt ten dringendste aan bevolen op Woensdag a s. ter stembus te komen, ten einde den heer GOVERS z\jn mandaat te doen behouden. De heer GOVERS heelt steeds blijken gegeven, dat hij geheel zelf standig en met succes zijn beste krachten aan „de Schermeer" heelt gewijd. Stemt dus, behalve de twee altredenden, den heer VELE KIEZERS. ONI>ËPLWIJS I. PRINS Az., Oudegracht 285b. iv, 4 91V, ooi* Wtu 9 V* £7 Mevr. BOSMAN—WAALEWIJN, VOORMEER 35, vraagt tegen 1 Mei een TE KOOP een heel «tel VERLOS KUNDIG GEREEDSCHAP. Te bezichtigen in de Lombardsteeg, No 19, Alkmaar. op Donderdag 15 Februari 1912, Mevrouw Alida Loman Sopraan, Amsterdam. Toon Verheij, Violoncel, Rotterdam. J. Henri Oushoorn, Piano, Alkmaar. BEDLAKENS en SLIOPEN, gewoon, a jour en feston rand. DAMAST, linnen en halllin nen TAFELGOEDEREN, linnen en halflinnen HANDDOEKEN, THEE-, OLAS- en BOR DENDOEKEN. De toestand is er de laatste twee a drie maanden niet beter op geworden. Er zijn thans ongeveer 60.000 Italiaansche soldaten in Tripolis, het aantal Italiaan- sche burgers, dat aankomt, is steeds grooter: aHen zijn natuurlijk nieuwsgierig nieuws van hun familie of vrienden te vernemen, verlangen naar de couranteu, of zien met ongeduld uit naar antwoord op huu be stellingen of aanvragen, maar de post komt niet. Als de boot er dan weer eens is, zijn de couranten nogal gauw in de handen, maar op de brieven kan men dagen lang, soms weken lang wachten. Briefbestellers zijn er in Tripolis niet. Wie een brief verwacht, gaat naar het postkantoor om te in- formeeren of er een voor hem gekomen is, maar soms gebeurt het, dat er veertig of zestig personen reeds staan te wachten, zoodat het dan uren duurt, voor men aan de beurt komt. Ik zelf zegt de schrijver heb eens, toen er nog maar 2 personen voor mij stonden, een half uur moeten wachten. Een regeling kent de Italiaansche post heelemaal niet. Toen ik naar mijn brieven vroeg, luidde het antwoord: „Er is niets voor u." „Dat is totaal onmogelijk! „Er is niets!" En ik was op rt punt om te vertrekken, toen een andere beambte tot de ontdekking kwam, dat er wel 12 brieven voor mij lagen. Ik hoorde een Italiaan vragen naar een telegram, dat voor hem gekomen moest zijn. ,,Er is niets voor u, was het weer. ,,Er moet er een voor mij zijn!" „Er is niets!Even later bleek het,.dat er zelfs 2 voor hem waren. Drukwerk, dat 24 Oct, 1911 uit Berlijn aan den schrijver was ver zonden, bereikte hem 20 Januari 1912, Een briefkaart uit Stendal 30 November verzonden, kwam 25 Jan. in zijn bezit, terwijl echter een brief, die 23 Dec. uit Po sen was verzonden, den 30 Dec. in Tripolis aankwam. Die was dus vlug. De Turksche post was veel accurater en hield er be stellers op na, terwijl ook de telegraafdienst bij hen in orde was. Thans duurt het soms een week, voordat een telegram uit Tripolis in Italië aan het adres be zorgd is. De Italiaansche gouverneur van Tripolis en Cyre- naica, generaal Caneva heeft onlangs een zonderlinge verordening gemaakt. Daarin wordt ten eerste aan huiseigenaren verboden gedurende 1912 meer dan het dubbele der huur van 1911 te vragen. Verder wordt daarin verboden, dat de huurders van huizen, winkels enz. deze weer voor een hoogeren prijs verhuren, dan waarvoor zij ze zelf huren. Er wordt niet in gezegd of hoteliers en kamerverhuurders hieronder begrepen zijn. Tusschen de stad Tripolis en de oase Aïnzara wordt een kleine militaire spoorlijn aangelegd. Do afstand tusschen deze beide plaatsen bedraagt 12 K.M. Daar de baan om militaire redenen langs een omweg gelegd wordt, wordt zij 20 K.M. lang. Er mag langs deze lijn met geen grootere snelheid dan 12 K.M. in het uur gereden worden en een voetganger, die gelijk met den trein vertrekt, kan dus gelijk met hem in Aïnzara aankomen Ingezonden Ntnkben. D. GOVERS. KLASSE WE Ti PT.E GIXG IN HET STEDELIJK ZIEKENHUIS. Geachte Redactie! Met het in Uw nummer van 8 dezer opgenomen, aan den Raad verzonden adres van Ds. A. C. de Regt c.s. met toelichting over bovenstaande zaak, hebben m. i. deze heeren een bedenkelijke poging gewaagd! om ge meentelijke bemoeiing te verkrijgen op een terrein, waarop deze voor adressanten niet noodzakelijk is. Bovendien is ze ongewensoht. Toegegeven wordt, dat het Stedelijk Ziekenhuis reden van bestaan heeft, maar alleen, omdat het par ticulier initiatief, door gemis aan kapitaal, met wei nig succes hier eene inrichting kan stichten, waarin tegen lage prijzen verpleging mogelijk is. Maar voor adressanten bestaat deze behoefte toch niet. Waarom richten zij zich dan met dit verzoek tot den Rand Zeker, ze vragen nog slechts de eerste schrede op dezen weg te zetten. Maar ze wenschen een inrichting van stadswege in de toekomst, zooals dë hier ter plaatse bestaan de R. K. ziekenverpleging! Zie M. de R„ zoo'n wensch is goedkoop en een adres aan den Raad kost weinig. Doch adressanten, van wie aangenomen kan worden, dat ze tot de ver mogende burgerij behooren ze vragen immers ver pleging naar hun stand? zouden meer respect af dwingen, indien ze zelf de handeu uit de mouw sta ken, en het initiatief tot oprichting van een in hunne behoeften voldoend ziekenhuis namen. Hun beroep op liet. belastingbiljet'ze betalen ook in de kosten van het bestaande ziekenhuis der stad is naïef. Waarom willen deze II.H. medelijden op wekken? Omdat ze niet betalen kunnen? Dat geloof ik niet De HII. zullen hun verzoek stellig billijk vinden! Mag ik vragen? Zullen adressanten een verzoek steunen om van gemeentewege te voorzien in de behoefte aap christe lijk onderwijs, omdat de burgers, wier overtuiging be letsel is van de openbare school gebruik te maken, toch in de kosten van die school betalen op hun ge meentelijk aanslagbiljet? Laten de HH. op het terrein der ziekenverpleging „nu ze niet steeds gedwongen willen zijn hun t'oe- vlucht te nemen tijjt een particulier ziekenhuis met „een zoo duidelijk uitgesproken godsdienstige rich- „ting" het voorbeeld der R. K. volgen en een eigen inrichting tot stand brengen! 't Zal wel duurder uitkomen. Natuurlijk! Maar voor zijn overtuiging moet iemand! wat over hebben! Volgen adressanten mijn raad, dan is vuorkomeu, dat de gemeenschap betaalt aan wat deze HH. met eenige opoffering hunnerzijds gemakkelijk kunnen verkrijgen. X. in BOEKHOUDEN en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens. Teletoon 32«. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWORE DIET. Voordam, O 11, Alkmaar. Koers van N.d. Bta&tsleemn g en NEDFRLAND. Werkel. Schuld p«t. BUITENLAND. Bulgarije Tabaksl.ening p®t. Brazilië Funding Mexico binnenl, Japan Oostenrijk Jan. Jmli Rusland Hope n Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. en Industiondernemingen enz 31/. 3V. 5 5 5 4 4 4 4 6 4 pCt. 4 div. Nationale Hypotheek Bark Noordhollandsch Grondcredi.t Ned. Handelmaatschappij rese. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Wlnstb.w, Westersuiker aand A.'dam Deli Langkat M Idem. prei A'daw Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. üecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dordtsche Petroleum Moeara Euim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak i Retahceu Gew. b pref, n Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Gy, Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry m Amerik. Stoomv.-Mij. Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 4ty, Comm. Peru rand. div. Preferent Spoorwegleeningen Holl. IJz. Sp.-Mij h Mij. tot expl. van Staatsspoorw, Deli spoorweg AMERIKA, Atch. Top. Gert. v. Convert pCt. Deny, sn R. Gr. Cert. Aand.div. Eric Kansas City South. pref. Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific eert, v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. f100 S Gem 'ente-cred. 3 BELG1E. Antwerpen 1887 2>* HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 3 OOSTENRIJK. Siaateleening 1860 5 RUSLAND 1864 pCt. 4 lOFeb 12 Feb 93V. 98 V» 70 70 97 »/1( Ï04»/. 104 47 47V. 8«u 91 '/m 8**/, 88 V, 901/, 90 1009/j, «81* 97 99TA 997* 00 97U 1881/, !88i* US 167 1671* 187V. 142 7Ï4V 726 «75 3~5 441 439 511* 61i* 118 U27 817 •<29 520 619 236»/. 286 587 4371* S51 547 220 221 282 288 465 4681* 144 43 2130, 212V, 70*/, '69 86*/. 86V. 781* 781* 78 V, 61 l'O 450 460 64 54 691* 617* 217/* 21'* 26./, 261* 81"/» 591* 5H* 50", 184 4»/. 4'* 201/, 2 67 667/, Hl/» 11 48 V. 46 82i/t 941* 98V. Wh. 105 101** 105 2UA 21** 301/, 30 261* 261* 63 68 27s/m 871* 87 Ï37* 2JU/1» '077* 105*/. 28 47»* 168 162 71* 77* 8»i* 107 i/j, 1917* 87*/m 122*/. U71* 1631* 470 Koers vau het geld. Prolongatie 3s/« pöt. Mededeelingen. De Amerikaansche zoowel als de locale markt was lusteloos, de handel was van weinig bcteekenis. Oliewaarden voor Geconsolideerd en Ko ninklijke op ongeveer de koersen van Zaterdag. Mij nen flauw gestemd speciaal voor Ketahoen. Rubbers en Culturen onveranderd. Ingezonden .Mededeelingen. (Staats-kontrolle.) 30 Cent per kokertje. Tegen lioest en verkoudheid. TELEGRAEISCH WEERBERICHT. 11 Februari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 13 Februari. In het gebied van de waarneming i» de hoogste be kende stand van den barometer 770.5 te Haparanda. De laagste stand van den barometer 740.6 te Seilly. VERWACHTING. Meest matige tot krachtige zuidwestelijke tot zuid- cc-stelijken wind, zwaar bewolkt, waarschijnlijk regen buien, zelfde temperatuur. Markt berichten. ALKMAAR 12 Febr. 1912. Aangevoerd 6 Koeien en Ossen f 200 a 26535 vette Kalveren f 45 a 134,—, p. pond f 1,a 1,20, 70 nucht. Kalveren f8 a 22,8 magere Schapen f 16,a 20,166 vette varkens 49 a 62 ct. per K.G., '23 magere id. f 18,— a f 22.—. STATION NOORDSCHARWOUDE, 10 Febr. Grove uien f 2.20 a 2.50 per 50 Kgr., Roode kool le soort f 22,— a 24,—, 2e soort f 18,— a 20,—, kleinere f 5,a 16,50, gele le soort f 20,a 22,2e soort f 16,a 18,kleinere f 6,0 a 15,Deensche witte f 20,a 23.2e soort f 16 a 19,kleinere f 6,— a 14,per 100. Burgerlijke Stan d. GEBOREN. 11 Feb. Dirk Fredrikz. van Dirk Hoekmeijer en Anna Rike. OVERLEDEN. 10 Feb. Catharina Wilhelmina Buurs, 6 j. 11 12 Gerrit Roos, 74 j. Jacob Smit, 74 j. Geboren: DIRK FKEDEBIK, Zoon van D. HOEKMEIJER en A. HOEKMEIJER—RIKE. Alkmaar, 11 Februari 1912. Voor de menigvuldige blijken van deelneming ont vangen bij het overlijden van onze lieve Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, betuigen wij onzen hartelijken dank. W. F. VAN TELLINGEN. Iowa City U. S A., Febr. 1912. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Am sterdam, Tweede Kamer, d.d. 5 Januari 1900 en twaalf, is het huwelijk op 29 Deceihber 1894 te Djokjakarta voltrokken tusschen LOUISE FRANl/OISE BCJTTE LING en JAN VAN KOESVELD, beiden wonende te Amsterdam, door echtscheiding ontbonden met alle gevolgen daarvan. 't Geen certificeert. Mr. H. P. LOGGERE, Procureur. ECHTSCHEIDING (3e aankondiging.) Bij vonnis der Arrondissements-rechtbank te Alk maar van veertien September 1900 elf is het huwelijk tusschen ALIDA CATHARINA IIEIJDE, huishoud ster te Den Helder, en PIETEIl ZIJDEWIND, ven ter te Allernaar, op eisch van eerstgenoemde ontbon den verklaard door echtscheiding met alle wettelijke gevolgen daarvan. De procureur van eischeresse, Mr. Th. GOUVERNE. „BAZAR ALCMARIA NIKKELEN THEEPOTTEN vanaf 86 Ct. THEELICHTJES 75 Ct. tot de fijnste waren van DAALDEROP. TAFELMESSFN, (Herder) «1/2 Ct. VORKEN. 2 Ct. BROODSCHALEN 23 Ct. GROENTESCHALEN 8 Ct. Blauw porc. SPOELKOMMEN 15 Ct. Complete WASCHSTELLEN 95 Ct. THEESERVIEZEN 190 Ct. tot de fijnste in voorraad, wel 20 a 30 soorten. Prachtige WANDTEKSTEN, pluche, 75 Ct. Groote glazen PORTRETLIJSTEN 16 Ct. Groote bruinheft BROODMESSEN 15 Ct. GUMMIHAKKEN p. paar 10 Ct. Potten SCHOENCREAM 3 Cl. CENTIMETERS 3»/2 Ct. 8 pits PETROLEUMSTELLEN 210 Ct. Groote PORTEMONNAIES 15 Ct. UUMMITUITJES 3 en 5 Ct. EETLEPELS 3 ct. tot de fijnste compositie, posito, Groote partij HAARKAMMEN van 80 voor 12 Ct, ZEEMLEER vanaf 15 Ct, SPONZEN van de goedkoopste tot de beste. Groote AARDAPPELSCHALEN 22 Ct Keurige eiken THEETAFELS 450 Ct. LAMPEN vanaf f 2.20 tot de mooiste. GANGLANTAARNS vanaf 250 Ct, HANDBORSTELS vanaf 6 Ct enz. zilver en alpaca. AANBEVELEND, TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Import,ear (buiten syndicaat) steeds grooten voor raad Leen cylinders van alle inhouden hebbende, wenscht in relatie te treden met soliede 1 irma s, die pakhuisruimte en vervoermiddel te harer beschikking hebben. Borgstelling gewenscht, doch niet vereisclit. Br. fr. lett. A. B. 210 Alg. Adv.-Bureau D. Y. ALTA, Rotterdam. Een net Burgeimeisje P. G., m. 1., zag zich gaarne geplaatst als in klein gezin, om terstond of later in dienst te treden. Brieven onder letter M 228, Bureau van dit Blad. Mevrouw VAN HOUWENINGE, Kenuemerpark, vraagt tegen 1 Mei a.s. P. G., van goede getuigen voorzien. Ziel» «au te melden tusschen O en 8 IJÏJR bij J. E I N 1>, IIeerenstraat. voor «lag of dag en uaclit. Mej. BESSE, Spoorstraat 64. TE HUUR GEVRAAGD. Br. met condities letter O 228, bur, dezer courant. door P. BREED Ca., Mr. Timmerman, te Schoorl. Br. fr. met opgaaf van ligging en prijs, onder lett. R 228 bureau v. d. blad. Ik Olim Concert 'g avonds 8 nar In de Harmoule. Entrée 11.plus 5°/0 sted. belasting, GalerU t 0.50. Kaarten en plaats bespreken aan de zaal. van Minzaam aanbevelend D No. 03 FIL1AAI. «5, schuins over de Kapelkerk, ALKMAAR. Ontvangen groote sorteerlng in verschillende grootten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3