De Lange de Moraaz, II.Y. A Uns. Coster 4 Zoon, Leesgezelschap, LIEFDESOFFER STEMGERECBTIGDEN YM BS SCHERMEER. ALKMAAR-PACKET" Goedkoope Noordhollandsch Landbouwkrediet. EFFECTEN. Bouwterrein 3e Winlerlezing Om de 14 dagen wordt een roman verstrekt zijn eenige plaatsen vacant. en verhuren loketten, tegen Inbraak en Brandschade BOEKHANDEL HUUR de Boerderij „Mqn Lust", FEUILLETON. Brengt bij de verkiezing van Woensdag 14 Februari a.s., in het werkelijk algemeen belang van den polder, Uwe stem uit op de altredende Hoofdingelanden, de Heeren 3 daagsche retours. AlkmaarAmsterdam v v. Gevestigd te Dsrdrecht. De bank stelt verkrijgbaar 5 Pandbrieven, groot f 1000,— f500.en flOO.tot den koers van 101 '|0. Coupons ver schijnen I IVlei en I November. DE DA1VGK DE Herms. Coster Zoon, Nederlandsch- Amerikaansche Hypotheekbank. met of zonder verzekering, •- f 2.— per kwartaal, btj insrhrijvïns voor den tijd van 6 jaren URBANUS P LLEN van L-J- GR,001P'n »&st, JJ Ie KAJUIT 70 Cent. 2e n ^5 li Telegram-Adrets HOLARGYP. TELEFOON No. 1021. Volgestort Maatschappelijk Kapitaal I 750.000.—. Verkrijgbaar ten Kantore der Bank en te ALKMAAR bij de H.H. alsmede bij liare overige Agenten in de voornaamste plaatsen des Rijks aan den Westerweg, Nassaulaan, Nas.aupleinEgmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. t G. DEN BOKSTERD Toussaintaftr 0. Ds. SCHOUTEN van Arnhnm. De Twintigste eeuw met haar wijzen uit het Oosten (Moderne Theosofie). tegen den koers van 101 pCt -—DA. W1SSEUNK. - G. NIJENHUIS, 'voT\ Fijnste delicatesse /upp^X op brood' beschuit I J ^iu vtr J gebak. \.h.ïy SUB BUS Kg. rO.42'6 BUS UKg. f 0.80 BUS 1 Kg f 1.50 I ons IS cent Fabrikaole Cacaofabriek Alcmaria i. C. BAAN C, Co., ALKMAAR. lOORMM C O, ALKMAAR. In het bevattende GIDS, - ELSEVIER's MAANDSCHRIFT. MOLLANDSCHE REVUE,-TIJDSPIEGEL,- BUITEN EIGEN HAARD, - DE PRINS, - GARTENLAUBE FLIEGENDE BLaTTER, - ILLUSTRATION bestaande uit HUISMANSWONING en vruchtbaar Wei- en Bouwland, te zanten groot 28 H.A., gelegen in den Ruigcnweg, tusschen St. Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug, gem Zijpe. Inschrijvingsbiljetten in te zenden vóór 15 Fe bruari bij Notaris VRIJBURG, te Schagerbrug. Informatiën bij voornoemden Notaris VRIJBURG en P. KANT, Middenweg, Heer Hugowaard. Apotheker, Utree» t. Volgens het oude en echte recept bereid. Eischt dit zijn bekend om hunne goede en zaehte working en worden alom aanbevolen ala liet bente laxeermiddel. Prijs per doo« met gebruiksaanwijzing, 30 et. Te Alkmaar bij Firma NIEROP f.briakamerk SLOTUOUBER, drogist. door RUDOLF STRATZ. 36) - o „Een ander antwoord krijg ik niet?. En boven dien kun je toch begrijpen* Vera, dat. men ten slotte vermoedens gaat koesteren, waar je verstand gewoon bij stilstaat. Vera ging aan het venster zitten op een, zoo juist aangekomene, nog naar vernis riekende stoel, keek naar buiten eni bleef zwijgen. „Vera als je mij geen antwoord geeft, ga ik heen!" „Blijf of ga't Kan me niet schelen!" Von Ulerici nam zijn hoed en liep spoorslag naar het hotel van zijn aanstaanden schoonvader. De oude Von Vogt auf Neetzow was juist bezig, zich te scheren, toeni de kurassier haastig bij hem binnentrad, in zijn kamertje op de vierde verdieping, dat hij, zuinig als altijd, bewoonde. Hij stond een wei nig verstoord op, terwijl het mes beefde in zijn onze kere hand. „Wat is er nu aan de hand, Christoph?" vroeg hij. „Mijn hemd. je ziet er uit als een kalkoensche haan. Christoph ging zitten. Hij was totaal uitgeput. Hij trilde als een oververhitte stoomketel. „Ik ben geen kwajongenschreeuwde hij en her haalde na een poos nog eens, alsof iemand het tegen deel had beweerd: „Ik ben geen kwajongen! Ik laat mij niet voor den gek houdenOok door Vera niet „Wat. heeft zij zich nu weer in het hoofd gehaald?" Terwijl Yon Ulerici, ziedend van woede, alles ver telde, wat voorgevallen was, teekende zich toenemen de ergernis af op het. gelaat van Von Vogt, dat de eene zijde rimpelig en bTuin, aan de andere nog ge- TELE KIEZERS. Van ALKMAAR 6.— 8.10— 8.30, O.our Van AMSTERDAM «.SO. 0.30, 8.15, 4 Ii Alleen op Zondag. O unr Te bevragen bjj Kerkboeken N. V. Roek- mi Handelsdrukkerij T./h. VOORDAM C O, Telef. no. 3, ALKMAAR. heel wit, was ingezeept; eindelijk zeide bij voorzich tig: „Nu wanneer zij je haar woord gegeven heeft, dat in het vervolg. „Vera's eerewoord! ken ik nu!" Von Ulerici hield het op zijn stoel niet meer uit, hij sprong op en sloeg met zijn vuist op de tafel: „Ik ben geen kwajongen!" „Dat heb je nu al eenige keeren verzekerd!.Be wijs het dan! Wanneer je je verloofde niet eens de baas kunt blijven Von Ulerici richtte zich hoog op; hij was bijna een hoofd grooter dan zijn oude schoonvader, dio klein en strijdlustig als een kemphaan naar hem opkeek. „Laten wij er nu geen doekjes om winden!" zeide hij. „Ik kom bij jullie maar wit van pas met mijn geld! Aeb, praat mij niet.... je zilveren daken op de huizen van Neetzow.die ziet men al van het sta tion, als men aankomt. Die kan iedere ganzenjongen je laten zien. Maar als je nu je zoo argeloos voordoet en alles maar zoo licht opneemt, heb je hard kans, dat de boel in de war loopt. De oude heer zette groote oogen op. „De boel.... in.... de war.... loopt?".... her haalde hij, alsof hij niet goed gehoord had. „Wat! En overmorgen is er bruiloft!...." „Misschien ook niet!.Ik laat mij niet dwarsboo»- men.ik laat mij niet hoonen.... wind me niet zoo op!.ik ben razend'.als ik niet nog heden volkomen gerechtvaardigd wordt, dan zul je wat be leven!" De oude jonker tegenover hem werd plotseling kalm. „Zie je, Christoph!" zeide hij. „Dat mijn dochter van haar eersten man is weggeloopen, stond mij in het geheel niet aan. Maar dat de tweede man van haar wegloopt, staat mij nog minder aan. Wat ik bij dezen eens en vooral uitdrukkelijk verklaar...." „Dan heb je ervoor te zorgen, dat je dochter zich verstandig gedraagt!" Von Ulerici ging zitten en trommelde met zijn vuisten een stormmarsch op de tafel. Otto Leberecht von Vogt zeide schouderophalend „Ja denk je dan, dat ik mijn dochter niet ken? Vera was van begin af aan een lastpot een pracht- te bouden op Donderdag 15 Februari 1013 door Onderwerp: Aanvang avonds 8 uur in de Geref. Kerk. Toegang Vrij. Het Comité. P. ADMIRAAL. H. VAS. F. VAN ESSEN. F. WOLZAK. W. PURMER. R. W. ZAADNOORDIJK. gevestigd te UITHUIZEN (Prov. Groningen.) Geplaatst kapitaal f 3.800.000. Gestort kapitaal c.a. 1.500.000. reseives op 81 Dee. 1910 e.a. 1.800.000. uitstaande pandbrieven c.a. 31.000.000. De Bank geeft 4] Ij pVt. pandbrieven uit, groot IOOO.en f 3ÖO.met coupons per 1 Mei en 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma lste Tuindwarsstraat. Kleedermaker. exemplaar, inaar koppig! Precies hetzelfde, wat men bij aparden een dikkop noemt!...." „Dan hadt je mij bijtijds moeten waarschuwen. „Dal heb ik dikwijls genoeg. „Och komjullie hebt het met beide handen aangegrepen!..,., jullie waart blijf! Jullie, hebt mij eenvoudig. Hij sprak heb woord „inpalmen" niet uit, maar zijn aanstaande schoonvader scheen iets dergelijks te ra den. Zijn schrale, kleine gestalte werd grooter. Hij was niet bang voor zijn grooten, dikken schoonzoon. „Wat beteekeut. het toch, dat wij zoo tegen elkaar tekeer gaan?" zei hij. „Wij zijn toch niet op de paar denmarkt, maar spreken over mijn oudste dochter. Moeit ik soms» de gasten wegsturen de muziek af zeggen mij voor de geheele Altmark en half Prui sen voorgoed blameeren? Mijn beste Christoph ik ben een eenvoudige, oude man.... maar dat doe ik niet, en daarmee basta niet waar?" „Ja zeker, basta!" Von Ulericji werd steeds woedender. „Een vrouw, die met mij den spot drijft mag ik niet lijdon! Zal ik je eens wat zeggen: zij heefif haar eersten man in het hoofd'!" „Ben je gek,?" „Zij heeft haar <tersten man in liet hoofd!.... Zij heeft iets met) hem,. „Wel ja, wel ja. „Ik bedoel tenminste in haar verbeelding.zij houdt zich voortdurend meb hem bezig. „Zij is blij, dat zij liem kwijt is!.... Christoph.... kom niet bij mij aan met die hersenschimmen...." „Het zijn geen hersenschimmenhij staat tus schen haar en mij. Ik weet het, ik ben overbodig. Ik kan gaan! Toe, stherm niet zoo met je scheermes vlak voor mijn neu j.dat maakt mij zoo zenuwach tig. „Ja mijn handj heeft!" zei de oude heer droogjes. „Dat gaat zoo, wa nneer men zoo langzamerhand de zestig passeert. ÏJaar, als ik het mes eenmaal op mijn wang heb, drjn snijd ik mij nooit! Dat is een quapsti# van opferfing juist als met k«t pistool! Bij Kosteloos ingevolge beschikking van de Arrondisse- ments-Rechtbank te Alkmaar dd. 30 November 1900elf. In den jare I900twaalf den tweeden Februari ten verzoeke van BAAFJE SIOT, zonder beroep, wo nende te Helder, als belast met en uitoefenende de ouderlijke macht over haar kinderen FREDEFIK en JACOB NAN, beiden minderjarig, geboren uit haar huwelijk met GFJtRIT TT EZ EL MAM na te noemen, ten deze domicilie kiezende te Alkmaar aan de Ge dempte Nieuwesloot 83 ten kantore van Mrs. F. II. G. VAN DER HOEVEN en P. A. OFFERS, advocaten en procureurs aldaar, wordende Mr. P. A. OFFERS voornoemd door eischeresse als haar procureur gesteld en zullende deze als zoodanig in na te melden rechts geding occupeeren. Heb ik JOHANNES GERARDUS KLEIN, deur waarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, wonende aldaar, Gedagvaard GEHR1T H'EZELMAM, matroos ter koopvaardij, laatstelijk gewoond hebbende te Helder, geen bekende woonplaats hebbende in het koninkrijk en wiens wer kelijk verblijf almede is onbekend, mijn exploit doende in gevolge artikel 4 sub 70 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering door aanplakking van dit exploitj aan de hoofddeur van de gehoorzaal der Ar rondissements-Rechtbank te Alkmaar, als die des rech ters, voor wien deze vordering gebracht wordt en door overgave van een tweede afschrift dezes "aan den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij; voormeld rechterlijk college, die het oorspronkelijk dezes met „gezien'' heeft geteekend, sprekende met d6n Heer Mr. H. G. VAN SONSBEECK. zullende dit exploit tevens worden geplaatst in de Alkmaarsche Courant om op Donderdag, den elfden April 1900twaalf, des voor middags te elf uur, wettig vertegenwoordigd door een procureur, te verschijnen ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar gehouden wordende in het Gerechtsgebouw aan den Geestersin gel aldaar, ten einde Aangezien bij j vonnis van de Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar van den elfden Mei 1900elf tusschen eischeresse? en gedaagde is uitgesproken de scheiding van tafel en bed Aangezien bij beschikking van voormelde rechtbank van den 29 Juni 1900elf eischeresse is belast met de ouderlijke macht over de beide uit het huwelijk van eischeresse en gedaagde geboren kinderen met name FREDERIK en JACOB NANAbeiden minderjarig, en zij over hen die ouderlijke macht uitoefent Aangezien zij niet in staat is in de kosten van on derhoud en opvoeding (van die kinderen te voorzien en in ieder geval de gedaagde als vader verplicht is daarin bij te dragen Aangezien gedaagde in staat is die verplichting na te komen, daar hij als matroos ter koopvaardij twaalf gulden per week verdient, en met Paschon van het jaar 1900elf en nu laatstelijk September telkenmale driehonderd gulden uitbetaald heeft gekregen Aangezien gedaagde derhalve gemakkelijk een be drag van vijf gulden per week voor de bovenbedoelde kosten van onderhoudfen opvoeding kan afstaan, maar eischeresse in haar voornoemde hoedanigheid van hem geenerlei uitkeering ter voorziening in de bovenver melde kosten heeft kunnen bekomen Mitsdien te hooren eiseh doen en concludeeren, dat het dei- Rechtbank moge behagen bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad zonder borgtocht behalve wat de kosten betreft niettegenstaande verzet of hoogere voorzie ning daar tegen den gedaagde te veroordeelen om aan eischeresse in haar genoemde hoedanigheid te betalen een som van vjjf gulden per week ter voorziening in de kosten van onderhoud en opvoeding van de minder jarige kinderen FREDERIK en JACOB NAN, geboren uit eiscberesse's huwelijk met gedaagde, zulks van den dag der dagvaarding af met veroordeeling van den gedaagde in de kosten dezer procedure. De kosten zijn in debet f 4.15. Gezien, J. G. KLEIN, Deurw. De Officier van Justitie, VAN SONSBEECK. Expl. f 0.75 Schrijf 1. - 2.70 visa etc. - 0.70 f 4.15. In debet Geregistreerd te Alkmaar den tweeden Februari 1900 en twaalf, deel 48, folio 120verse, vak 2 een blad, geen renvooi. Te ontvangen voor recht Een gulden twintig cent, f 1.20. De Ontvanger, K. WIERSUM. mij zwaait de vizier-korrel ook heen en weer als een beschonkene. Maar de kogel zit toch altijd! in de roos.", I)at wilde met andere woorden zeggen: „Pas op, meneer Von Ulerici! Blijf staan, of ik schiet! Schoonzoons, die er op het laatste oogeublik van door willen gaan, riskeeren hun leven." En hij voegde er nog vriendelijk aan toe: „En wat het merkwaardigste is, Christoph; met mijn drie jon gens gaat het evenzoo. De Ijengels schieten als de duivel 1" Von Ulerici kreeg het benauwd. Hij was niet laf, maar van nature een vreedzaam mensch. En nu zag hij eensklaps vier pistolen op zich gericht. Do Neet zow'», vader en drie zoons, sloten hem in. Zij lieten hem niet gaan. De vangst was te mooi, je geld1 of je leven! En de oude Von Vogt zei goedig: Christoph. wees toch verstandig! Je bent toch geen kwajongen meer. Je kent de wereld) en de vrouwen toch en je weet, dat je niet alles voor ernst moet opnemen, wat zij zeggen en doen. Kom vanavond terug! Dan heb ik de geheele geschiedenis wel weer in orde gemaakt!" Von Ulerici gevoelde zich machteloos, hij wist niet, wat hij beginnen moest. Hij bracht den dag door met een vervelend nietsdoen, was onverschillig voor alles en stond werkelijk bij het intreden van de sche mering weer voor zijn schoonvader. Deze had zijn drie spruiten om zich heen verzameld, de twee ulanen en de Bonner korpsstudent. Zij waren bijzonder beleefd en voorkomend voor hun aanstaanden zwager, die ge makkelijk hun vader zou hebben kunnen zijn. Maar zij keken hem toch met zoo'n eigenaardigen blik aan als jonge, wolven, dacht hij in zijn wrevel. Toen de koffie werd opgediend, nam de oude heer hem terzijde, en zeide, terwijl hij hem eigenhandig vuur gaf voor zijn sigaar: „Ja, laat iemand nu ooit een vrouw begrij pen! Ik heb ernstig met Vera gesproken maar zij lachte er om en zei: Lieve God, wat was er eigenlijk voor vreeselijks aan die heele geschiedenis! Twee menschen, die elkaar zoo na geweest zijn als man en vrouw, kunnen toch wel zooveel jaren later op klaar lichten dag een paar honderd passen naast elkaar loopen, zonder dat dan de hemel instort. (WsrJl vervalgd.) Druk N. V rearh. Harms. Boater Zooa.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4