STADSNIEUWS. B UITEN LAN Het gemeenteraadslid, de heer C. J. Eeltinck, heette den held iu hartelijke bewoordingen welkom. Door duizenden vergezeld in Edam was het niet zoo druk sinds Augustus 1842, toen wijlen Koning Willem II aldaar een bezoek bracht zette de stoet zich in be weging naar het stadhuis, waarbij een eere-poort was opgericht door de goede zorgen van de ijsclub. Nadat De Koning met zijn familie, benevens het comité van ontvangst in de raadzaal waren geleid, waar B. en W., benevens eenige raadsleden, zich be vonden, nam de burgemeester, de heer H. J. Calkoen, het woord. In hartelijke bewoordingen huldigde hij Do Koning als onze snelste Nederlandsoho hardrijder en zeide, dat Edam trotsch was op zijn medeburger. Do Koning zeide, te aangedaan to zijn, om voel te kunnen spreken, hij dankte Z.Ed. Achtb. en de andere hoeren, voor de waardeerende woorden tot hem gespro ken. Hierna werd de eore-wijn rondgediend. Do lieer Eeltinck bracht vervolgens dank aan Edam s bestuur, namens het comité, voor de medewerking bij deze out vangst verleend. Het Damplein zag zwart van do menschon uit de naburige dorpen, o.a. uit Volendnm waren tal van nieuwsgierigen overgekomen toen de stoet zich weer in beweging stelde. Langs een omweg ging bet naar de woning van do familie Do Koning. Aan het enthusiasme kwam schier geen einde. De held van den dag nam ten slotte nog eens het woord en dankte allen recht hartelijk voor den genotvollen dag hem door z'n medeburgers bereid. EEN ANTIEK BEELD GEVONDEN. Te Goes is bij het restnureeren van een muur ten stadhuize een deur gevonden en geopend, waarin aan wezig bleek te zijn een eikenhouten beeld, voorstellen de aartshertog Maximiliaan (1482) met de attributen van ridder van het Gulden Vlies en op de borst ge schilderd de dubbele adelaar. Het beeld is 60 centi meter hoog en is vermoedelijk een gevelbeeld' geweest. Hiermede in verband wordt eraan herinnerd, dat Kei zer Maximiliaan eenmaal te Goes heeft gelogeerd. In het huis, waar hij toen zijn intrek nam, is het wapen bord van den vorst, n.l. de twee arenden, geplaatst en bleef daar jarenlang, en gaf aan het huis den naam van „het huis met de twee arenden." Of dit beeld met dit huis en de geschiedenis van het verblijf in dit huis verband houdt, is niet bekend. KOOP V AARD1J -MA.CHI NI STEN De Zeevaartschool te Vlissingen en de Ambachts school te Middelburg gaan samenwerken in zake de opleiding- van koopvaardij-machinisten. Aan de am bachtsschool te Middelburg zal een vierde leerjaar verbonden worden en het gebouw van de school wordt met een bankwerkerij vergroot. De leerlingen van dit leerjaar zullen in de gelegenheid zijn, 's avonds de lessen in de theorie aan die De Ruijterschool te Vlis singen te volgen. De Directie van de Koninklijke Paketvaartmaat- schappij, welke steeds een groot aantal machinisten kan plaatsen, heeft op zich genomen, aan de jongens, die zich op deze wijze willen bekwamen, de onkosten van de tramreizen te vergoeden, en heeft hun tevens een tegemoetkoming van j 15 pe.r maand toegezegd. Vermoedelijk zal reeds dit jaar met deze wijze van werken begonnen worden. DE INBRAAK BIJ DE A. E. G. Gistermorgen zijn nog een drietal personen, in ver band met de inbraak, onlangs gepleegd in de kantoren van do „Allgemeine Elektricitiits Geselschaft" op do Keizersgracht te Amsterdam, voor den officier van justitie geleid. Op het oogenblik bevinden zich dus verdacht van deze inbraak, medeplichtigheid of heling, niet minder dan negen personen in het Huis vau Be waring. Na de arrestatie van vijf mannen en één vrouw ver leden week, was uit het onderzoek der politie geble ken, dat. er van het gestolen bedrag aan bankpapier en specie nog een belangrijke som ontbrak. Verschil lende nasporingen, door de reche-rche ingesteld, brachten aan het eindl dezer week aan het licht, dat de vader van een der twee vrouwen uit de voormalige Rotterdaruseho Zandstraat, met wie de beide verdach ten uit Rotterdam uit waren geweest, een pakje, dat hij van haar had ontvangen, had verborgen. De beklagenswaardige vader, in de huurt der W.es- terstraat woonachtig, en reeds geruimen tijd bij ecu zelfde firma tot groote tevredenheid werkzaam, be kende, dat hij om zijn dochter, die den slechten weg opgegaan was, te redden, het pakje, waarin 1200 bleek te zitten, verborgen had in de werkplaats, waar hij arbeidde. Hij had het pakje ontvangen van .zijn dochter, die in gezelschap was van de andere vrouw uit de Zandstraat en van een der Rotterdamsche ver dachten. Dadelijk werden na deze ontdekking Zaterdag dooi de politie beide vrouwen te Rotterdam gearresteerd en naar Amsterdam overgebracht, terwijl de oude man in bewaring bleef. Onder grooten toeloop van nieuwsgierigen, die voor het bureau Westerstraat waren samengestroomd, wer den gistermorgen omstreeks half twaalf de oude man en de beide vrouwen, dio haar gezicht, door een doek voor de nieuwsgierige blikken trachtten te verbergen, per celwagen naar het Huis van Bewaring gebracht. Op eenige honderden guldens, welke er wel door gebracht zullen zijn door het „gezelschap," is nu het geheele bedrag, bij do inbraak gestolen, opgespoord. EEN VERDACHT ZAAKJE. Gisternacht omstreeks half vier liepen een bewaker van de Nederlandsche bewaking-maatschappij en een agent van politie samen in do Keizerstraat te Am sterdam. Het viel beiden op, dat een man vrij haas tig uit een slop van de Kleersloot kwam loopen. Even later, in de buurt van de Nieuwmarkt worden de nachtwaker en de agent aangesproken door twee man nen die hen zeiden, dat do deur van het pakhuis Kleersloot 4 openstond. Van twee verschillende kan ten begaven de agent en de nachtwaker zich naar het bewuste perceel, en de laatste zag denzelfde.n man, die even te voren uit het slop was gekomen, bij het pakhuis staan. Dat pakhuis is de opslagplaats van een firma in antiquiteiten. Onmiddellijk werd een onderzoek ingesteld of zich misschien personen in het magazijn bevonden, doch dit bleek niet het geval te zijn. Hoewel de aangehoudene telkens weer verklaarde niets van de zaak af te weten, achtte men overbren ging naar het. politieposthuis Nieuwmarkt toch rtood- zakelijk. Bij fouilleering werd! inderdaad een op het pakhuis passende sleutel in de zak van den man ge vonden. De zaak wordt thans nader door de politie onderzocht. Den man heeft, men in verzekerde bewa ring gehouden. INBRAAK. Een brutale inbraak heeft plaats gehad in een per ceel in do Vrolikstrnat te Amsterdam, waarvan dc le étage bewoond wordt door do familie Tokkie. De fa milie was afwezig en daarvan maakten twee. tot dus ver onbekend gebleven mannen gebruik, om door open sluiting in te breken. Zij schenen goed op de hoogte te zijn van do situatie, want zij hadden al aanstonds twee kistjes te pakken, inhoudende ruim .1 250 aan bankpapier en specie en een kistje, waarin enkele gou den sieraden geborgen waren. Voorts pakten zij in een zak bij elkaar eenig zilverwerk, ondergoederen, enz. Zij werden echter midden in het „werk" verrast, Te 6 uur kwam juffr. Tokkie thuis en vond zij de heereu bezig. In allerijl snelden zij op de vlucht; zij begaven zich naar de veranda en lieten zich vandaar naar be neden zakken. Zoo kwamen zij op de spoorbaan, waar langs zij vluchtten, als buit meenemende de kistjes met goud en sieraden. Bij hun overhaaste vlucht moesten zij den zak met zilverwerk achterlaten. Een nauwgezet onderzoek is ingesteld; een der kistjes werd ledig teruggevonden in -het, portiek van een perceel in de 's-Gravezandestvaat. VOORTVLUCHTIG. Met modeneming van een vrij aanzienlijk bedrag aan geld is sedert een paar dagen uit Enkhuizen voortvluchtig de bakkersknecht C. Zwan, dio voor de firma Verkade te Zaandam brood bezorgdo bij do le den van de verbruiksvereeni ging „Ons Belang", te Enkhuizen. Hij wordt wegens verduistering door de politie ge zocht. POSTDIEFSTAL. Zaterdagavond werd aan het hoofdpostkantoor te Amsterdam oen 22-jarig brievenbesteller op heeterdaad betrapt bij het stelen van monsterpakjes. De inhoud van enkele dier pakjes, slechts een kleine waarde ver tegenwoordigend, werd in zijn bezit gevonden. De diefstal werd gepleegd bij het afstempelen der ingeko men brieven en andere poststukken. De brievenbe steller werd overgebracht naar het politiebureau St. Pietershal. Daar bekende hij zijn misdrijf; hij ver klaarde er toe gekomen te zijn, omdat hij met zijn sa laris van 10 per week niet kon rondkomen. DE GESCHORSTE ONDERWIJZER. In den Haagschen gemeenteraad werd gisteren be handeld het verzoek van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers tot opheffing vaD de schorsing van den onderwijzer G. H. Wanink. Nadat de schorsing aangevallen was en door ver schillende leden werd opgemerkt, dat de onderwijzer zelf geen vernietiging van de schorsing heeft gevraagd, maar de heer Blik wil'den Bond als zijn gemachtigde beschouwen, verdedigde de voorzitter het beleid van B. en W.dit college kon niet eerder de zaak oplos sen, omdat de commissie van bijstand drie weken noodig had voor de bestudeeiing, Als de Raad stuk ken wil moest hij die vragen. Daarna wordt het schorsingsbesluit verdedigd door d«n wethouder, als noodig voor een in te stellen on derzoek het geven van verlof ware in strijd met de wet geweest. Ten slotte deelde de voorzitter nog mede, dat B.en W. zullen overwegen, als het ouderzoek aan het einde van den schorjjngstermijn nog niet is afgeloopen, den heer W. verlof te verleenen waartoe diens goedvin den noodig is, gelijk de heer Van Sandick opmerkte. MARKTKOOPLIEDEN. Gisterenavond heeft het Rotterdamsche gemeente raadslid, de heer J. S. Hollander, in Frascati aldaar, gesproken in een propaganda-vergadering belegd door den Rotterdamschen Marktkoopliedenbond Door Een dracht Verbetering. In den aanvang van zijn rede betoogde de spreker, dat de markthandel in het algemeen de oudste en eerste uiting van allen handel is. Het winkelbedrijf in zjjn geheel is daaruit voortgesproten. Nagaande het ontstaan der markten in al zijn vormen, constateerde spreker, dat zij nog heden ten dage voorzien in een ernstige en dringende behoefte der burgerij. Ook de overheid is hiervan overtuigd. En waar dit zoo is, is het een leemte, dat een groentemarkt, een markt voor levensmiddelen, in de open lucht wordt gehouden. Dergelijke markten dienen noodwendig van een over kapping voorzien te zijn. Overigens oordeelt spreker hier politietoezicht en een betere verlichting op de markten gewenseht en acht hij het noodig om die kooplieden, die de markt in diskrediet bren en door den verkoop van ondeugdelijke waren, in den ver volge een plaats te weigeren. Ter beantwoording van de hem gestelde vraag welke is de plaats van den marktkoopman in de lieden- daageche maatschappelijke samenleving'? betoogde spreker aan de hand van hetgeen de lieerjTutein Nol- tlienius hierover geschreven heeft, dat de marktkoop lieden onder den middenstand gerangschikt behooren te worden. Zij toch siaan vrjjwel op dezelfde basis als de winkeliers, al oefenen zij ook langs een anderen weg hun handel uit. UIT BERGEN. Het „Beekemen" is alhier een oud gebruik van de jeugd on bestaat in het op verschillende plaatsen af branden van reeds lang voor dien tijd vergaarde ruigte. De jeugd brengt in het ophalen daarvan nogal vari atie. Bepaalde men zich voorheen, tot een paar dagen voor den 24sten Februari, den branddag, ertoe een bosje stroo aan de huizen te vragen, thans trokken zij de vorige week reeds dagelijks met het volgende liedje langs de huizen Ikkie, tikkie tusifer Vrouw mag ik een doasie lusifers, Dan maje komme warreme Je handen en je arreme, Ikkie, tikkie toch, Al op de Beemsterkrocht. Ze krijgen dan meestal een paar centen welke ver snoept wordeD. Soms geeft men ze ook wel het ge vraagde doosje lucifers, zooals dezer dagen aan de plaats van den Heer Louwen aan den Bergerweg. De bengels maakten er echter dadelijk gebruik van en de eigenaar hoorde roepen „Ivaik 't us branden, Jaap" en ontdekte tot zijn schrik, dat ze den berg van hon derd wagens hooi in brand hadden gestoken. Met ver eende krachten gelukte het door uittrekken de ver breiding van het brandende te voorkomen. Was men er echter iets te laat bij geweest, dan UIT BROEK OP LANGENDIJK. Heden werd besteed voor: Roode kool 11 a 24, gele kool 10 a 22, witte kool 11 a 25. Aanvoer 3000 stuks. 230 baal uien 4.10 a 4.60. Maandagavond hield de Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank alhier hare algemeene vergadering, onder presidium van den heer D. Slot Tz., die in zijn openingsrede gewaagde van den bloei der bank en van den welvaart der ingezetenen. Uit het door den kassier uitgebracht jaarverslag bleek, dat de inlagen in dc spaarbank gedurende 1911 bedroegen: van 391 inleggers 105,725,80, terugbe taald 59,032,69, aan voorschotten werd verstrekt 21,423, terwijl werd: afgelost voor een bedrag van 181.70. Aan rekening-couranthouders werd uitge geven 138,766,55, terwijl wérd ontvangen 100.218,22. De netto winst bedroeg na aftrek van allo onkosten 319,27, welk bedrag aan het reserve fonds werd toegevoegd. Het aantal loden bedraagt 185. Do bestuursverkiezing hadl tot resultaat dat de heer II. J. Iloutkooper met bijna algemeene stemmen tot lid van het bestuur werd hei-kozen. Tot lid van den Raad van Toezicht werd de heer C. Wagenaar Kz. met eveneens bijna algemeene stem men verkozen. Het salaris van den kassier werd ongewijzigd vast gesteld op 250, henevens 50 bureaukosten. Namens den Raad van Toezicht en het Bestuur werd den directeur de heer D. Slot Pz. wegens zijn veel en goed werk in het belang der Bank een souve nir (gouden bril) aangeboden door den president-com missaris, hetwelk door de zeer talrijke vergadering (ruim 100 leden) met applaus werd1 begroet. Hierna werd de vergadering door den Ede-lAchtba- ren Heer Burgemeester A. Slot Pz. met een waardee- rend woord voor Bestuur en Raad van Toezicht geslo ten. SNIPPERS UIT HET HBLD. Uit een roman: „Vele jaren waren sedert -den moonl verloopen. Maar do gewetenswroeging knaagde aan het merg van den niet ontdekten moordenaar en spoedig moest hij in het gras bijten, dat over de zaak gegroeid was." Uit een lidmaatsohap-bediank-briefje: „Ondergeteekende verzoekt beleefd om hem te krabben, of door te halen als Lidmaatschap." Gelezen op een huurbordje: „Te huur: Achterkamer met Holkoov." Uit een Belgische prijslijst van salonmeubelen: „Prachtkamer, versierend, met gedrijfde bronzen, in beeldhouwd notelaarshout; bezorgde vervaardiging." Advertentiana „Voor een nieuw gevestigde Autozaak te Amster dam wordt gezocht een maneger." Hier schuilt een laakbaro fout, want een Ma-neger heet een negerin. „Te koop gevraagdi een schrijftafel, plat model in den vorm van minister." „Brood, Banket en Schoenwerk." „Petroleum, Melk en Vleeschwaren, alles machi naal gesneden." Uit een Indische krant: „Lie Khae Tjiang, ini taou tiedak biesa kasie kar- tjies sebab tiedak enak badan." Vertaald aldus: „Lie Khae Tjiang kan dit jaar geeu kaartjes geven, omdat hij niet lekker is." KORTE BERICHTEN. Zaterdag werd op het hoofdpostkantoor te Rot terdam aan een gelddrager van de Nation. Levensver zekering-Bank een aangeteekende brief ontrold, inhou dende f500 aan bankpapier. De dader is onbekend. Een man, die blijkbaar niet wel bij het hoofd was, heeft gisterochtend, toen hij het gebouw van het Duitsche gezantschap aan den Langen Vijverberg in Den Haag voorbijkwam, met een stok vijf ruiten van de benedenverdieping stuk geslagen. Hij werd gegrepen en aan de politie overgeleverd. De dader is Britsch onderdaan. Op den Haagweg nabij Delft ia Zondagavond een 28-jarige man van een der bal cons van de stoomtram tusschen de wagens gevallen en gedood. De man woonde te Delft. Mejuffrouw Tilly Lus, thans verbonden aan de Nederlandsche Tooneelvereeniging, zal deel uitmaken van een gezelschap, waarmede de heer Louis Bouw- Jr. naar Indië vertrekt. In den afgeloopen nacht is uit de villa Huize Oosterbeek, gelegen aan den Leidschen straatweg aan de grens der gemeente 's-Gravenhage, door middel van openschuiving van een der ramen een zilveren servies, dat in een zilverkast gesloten was, ontvreemd. Zeven van de twaalf door het zeejjs nabjj den Prins Hendrikpolder ingesloten Wieringer visschers- vaartuigjes konden Zondag in veiligheid worden ge bracht. Vijf zitten er nog tusschen de schotsen, doch er wordt ijverig ook aan hun bevrijding gewerkt. Toen Zondagavond een vreemdeling te Geldrop uit de tram stapte, werd hij, zonder dat er van tevo ren iets was voorgevallen, door een ander met een mes achter het oor gestoken. De getroffene werd bij een dokter binnengedragen, terwijl de dader gevat werd. DE SCHAPENBEUG. Naar wij vernemen zal er binnen zéér korten tijd een nieuw bovendek op de Schapenbrug worden ge maakt. Hieruit blijkt dus, dat er niet onmiddellijk zal worden begonnen met den bouw van een nieuwe brug, zoodat er dus ook wel niet in de eeistvolgende vergadering een beslissing zal worden genomen, Wie weet, of er komt nog een ander plan. Intusschen biedt dit uitstel den heer den Boesterd een mooie gelegenheid zijn sympathiek denkbeeld nu eens flink uit to werken en duidelijk en breedvoerig toe te lichten. Reeds werd in dit blad gewezen op het b. staan van een ophaalbrug met verhoogde voet paden te Amsterdam, de heer Wijsman, de secretaris van Heemschut, verzekerde ons dezer dagen, dat er in ons land vele dergelijke bruggen zijn de heer den Boesterd heeft dus voorbeelden genoeg en kan vol doende materiaal bijeenbrengen, om zijn meening te staven, en om geluakiger voor den dag te komen. ARRONDISSEMENTS RECHTBANK. Uitspraken van heden. Albertus de Vr., zonder vaste woonplaats, oplich ting, 3 jaar gevangenisstraf. Carel van R., Nieuw Helvoet, onjuist invullen van een beschrijvingsbiljet voor de personJele belasting, 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Johannes V., landlooperij, 3 dagen hechtenis en 1 jaar en 3 maanden opzending naar een Rijks werkin richting. Oornelis B., Bergen, mishandeling, 10 boete sub. 10 dagen hechtenis. Coruelis de Gr., te Ileiloo, en Willebrordus de Gr., Alkmaar, wederspannigheid, ieder 2 weken gevange nisstraf. Pieter J., Oudkarspel, mishandeling, 2 weken ge vangenisstraf. Simon Gl., Zuid-Scharwoude, mishandeling, 7 boete subs. 7 dagen hechtenis. Klaas V., Hoogkarspel, wederspannigheid, 2 weken gevangenisstraf. Willem de H., Enkhuizen, mishandeling, vrijgespro ken. Gerrit H., Enkhuizen, mishandeling, 2 weken ge vangenisstraf. OP HOL. Hedenmorgen, ongeveer 10 uur, geraakte de voor den groentenwagen van den heer A. Boersen gespan nen ket op den Dijk door onbekende oorzaak op hol. Na de Friesche brug te zijn overgeheld, draaide het dier de Noorderkade op, waar het door het werkvolk van den heer Visser werd tot staan gebracht. Het was echter tegen het hek voor de woning van den heer Hillenius opgereden, zoodat dit nogal vrij erg werd beschadigd. BILJARTWEDSTRIJD. De biljartwedstrijd tusschen vijf Alkmaarsehe hee- ren en vijf heeren uit de Wieringerwaard, welke Zon dag 4 Februari werd afgebroken met den stand Alk maar 910, Wieringerwaard 729 caramboles, is verle den Zondag te Kolhorn voortgezet. Gespeeld werden de partijen tusschen de heeren Brouwer 100, P. Kaan 72 p.; Pijper 100, Breebaai 45; Smit 100, Breebaart 64; Pijper 100, Kaan 54; Smit 100, D. Kaan 64; Brouwer 100, Breebaart 87 ca ramboles; stand van Alkmaar thans 1510 tegen Wie ringerwaard 1115 caramboles. Zondag a.8. zal de strijd in oatfé „Oerrtral" alhier worden voortgezet en beëindigd. BADHUIS VAN HET WITTE KRUIS. In de week van 5 tot 10 Februari zijn in het bad huis van het „Witte Kruis" genomen: 85 kuipbaden, 72 regenbaden le klasse, 130 regenbaden 2e klasse, te zamen 287 baden. AGENDA. DINSDAG. Dam- en schaakclub, 8 uur, Voorwaarts. WOENSDAG. „Vrije Tooneel", repetitie, 8 uur, gebouw „Voor waarts". Mannenkoor „de Vereenigd» Zangers", repetitie, te 7sli uur, kleine zaal „Harmonie." Gymn.-ver. „Turnlust", mannen 8V2öVz R- H. B. S. Kinderkoor, van 4Va6 uur, Harmonie. Worstelclub „Kraoht. door Oefoning", 's avonds 8 uur, in „de Leeuwerik", Gymn-vereeniging „Kracht en Vlugheid," daiues- afd. van 7VaSli uur, heeremafd. van 9Vi10V2 uur. DUITSCHLAND. Het wordt hoe langer hoe moeie- lijker, een president van den rijksdag te benoemen. Nu weigeren niet alleen de conservatieven en het centrum, maar ook de nationaal-liberalen eraan deel te nemen. Ook dr. Puasche heeft voor zijn benoeming bedankt, zoodat de sociaal-democraat, de heer Scheidemann thans alleen het bureau van den Rijksdag uitmaakt. Als de sociaal-democraten nu afstand! wilden doen van hun zetel, dan zou de zaak nog gemakkelijk geregeld kunnen worden; maar men kan allerminst verwachten, dat de heer Scheidemann zijn ontslag zal nemen 0111 de burgerlijke partijen uit haar moeilijkheden te hel pen. Zooals de zaak nu staat, heeft de rechterzijde inct haar taktiek een volkomen overwinning behaald, terwijl de nationaal-liberalen zich door hun aarzelen en wnnkelen erger iu de vingers hebben gesneden dan zij op eenige andere wijze zouden hebben kunnen doen. In de nationaal-liberale partij zelf heerscht ook een grenzelooze verwarring. Uit verschillende deelen van het rijk komen protesten tegen het feit, dat een deel der Rijksdagfractie den beer Bebel en een nog grooter deel den beer Scheidemann gestemd heeft. Tot overmaat hebben daarop eenige leden der partij, waarschijnlijk reclitsche nationaal-liberalen uit den Landdag, door het Wolff-bureau een verklaring laten openbaar maken, die quasi de protesteeren den gerust moest stellen, maar inderdaad bedoeld' was om de groep van den leider Bassemiann een hak te zetten. Van deze proclamatie nam de Rijksdagfraetie, die den geheelen dag vergaderd' heeft, met verbluffing uit de bladen kennis. Bij dergelijke toestanden kunnen de agrarische vijanden van den heer Bassermann met recht triompheeren. Nu wordt bet belangwekkend hoe het presidium tot stand zal komen. Het vermoeden van een vrijzin nigen president, terzijde gestaan door een sociaal-de mocraat en een ander vrijzinnige, wordt geuit. Het kan echter gebeuren, dat men uit radeloosheid de crisis moet laten voortduren. Tot verheffing van het aanzien van het- parlement bij het volk zullen deze gebeurtenissen niet bijdragen. In het „Tageblatt' herinnert de lieer Wolff er aan, dat in 1873 een coupletzanger een liedje zong, waarin voorkwam: „Of ik zeg Bebel of gepeupel, Dat is naar mijn meening geheel hetzelfde." Het Borlijnsche publiek juichte deze woorden toe. Tegenwoordig begrijpt geen beschaafd mensch, dat zoo iets mogelijk was, tegenwoordig komen er honderd en vijf en zeventig stemmen op den heer Bebel, als candidaat voor den Rijksdag en evenzoo zal men in tien jaren, en wellicht reeds eerder, niet begrijpen, waarom in 1912 een dergelijke stemming de menschen zoo opgewonden maakte. Wil dit zeggen, dat de so ciaal-democratie nu de heerschappij krijgt en dat wij allen haar triumfwagen trekken? Neen, maar het wil zeggen, dat het gemeenschappelijke van bepaalde be langen zich langzamerhand doet gelden en dat dit de scherpe kanten steeds meer doet afslijten, het gevaar van conflicten verminderen zal. De particulier kan in een hoekje zittend, de gebeurtenissen aanschouwen en genoeglijk met zijn duimen spelen. In deu wagen of er onder voor partijen en staatslieden is er geen derde mogelijkheid. PORTUGAL. Op voorstel van den president van den ministerraad heeft de Kamer van Afgevaardigden het wetsontwerp goedgekeurd tot opheffing van den staat van beleg en van de afgekondigde schorsing der grondwettige rechten iu het district Lissabon. Met meerderheid van stemmen werd echter besloten de ar restaties, het onderzoek en de uitspraak over te laten aan de militaire rechtbanken. CHINA. De „Zoon des Hemels" heefs afstand ge daan van den troon, de Mandsjoe-dynastie is afgetre den van. het staatstooneel en de oudste monarchie van de wereld wordt een republiek. De wereldhistorie heeft nog zelden zulk een verrassende revolutie ge boekstaafd. Geen enkele vroegere omwenteling strekte zich' uit over zulk een groot gebied als deze en is zoo wonderlijk tot stand gekomen als deze. De drie edicten zijn er uitgevaardigd. In het eerste aanvaardt de kroon de republiek in het tweede aanvaardt zij de tusschen Joeansjikai en de republikeinen overeengekomen voorwaardenin het derde deelt zij den onderkoningen en gouverneurs mede, dat de kroon haar politieke macht neerlegt ten einde gevolg te geven aan de wenschen van het volk, en draagt zij de hoofden der provincies tevens op om het volk rustig te houden. Het edictwaarin de republiek aanvaard wordt, draagt Joeansjikai op om een voorloopige republi- keinsche regeering in te richten en met de republi keinen te beraadslagen over de beoogde vestiging van een groote republiek, welke MantsjoesChineezen, MongolenMohammedanen en Thibetanen vereeni gen zal. Men stelle zich vooreen keizershuis, dat de repu bliek aanvaardt en een voorloopige republikeinsche regeering laat inrichten Oomengde Mededcelingen. KONINGEN ACHTER DE SCHERMEN. De republiek Frankrijk is voor Koningen een graag gekozen doel van een pleizierreis. En daar men niet van elk republikein hij zij dan president, minister of prefect verlangen kan, dat hij met koningen kan omgaan, hun particuliere wenschen en hun smaak kent, heeft de natie zich een vast ambtenaar aange schaft, die souvereinen ontvangt. Deze even moeielij- ke als belangwekkende betrekking heeft de lieer Xavier Paoli ongeveer dertig jaar lang bekleed en men kan gerust aannemen, dat hij in dien tijd heel wat meer herinneringen heeft opgedaan, dan hij in zijn pas verschenen boek „Hunne Majesteiten" ver telt. De koningen zegt bij, zijn somber. Als kinderen mogen ze pleizier hebben zooals indertijd koningin Wilhelmina, die graag baar beeltenis op postzegels zag en ze nog liever met een potlood een beetje ver*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2