Opening Woensdag 14 Februari 1912. 2 of 3 groote kamers, Rijnvaan's Sigaren. L nuchter Kaltsvleesch, UT Brood-, Koek- en Banketbakker^echt. Alhmaarsche Crediet- en Elfectenbank. wm\ Aangename verrassing. fo> ADVERTENTIE N. Entrée Een DAGMEID gevraagd een groote ruigharige HOND, Sigarenmagazijn „Matanzag" W. SWAGER. Vanaf heden verkrijgbaar C. KAAIj, Echtscheiding. KONINGSWEG - ALKMAAR. H H. BAKKERS. Oudegnacht 245, Telefoon no, y j*A ion* lederen Woensdag nieuwe Pracht-Bioscoopbeelden, geschikt voor volwassenen als voor de jeugd. Duidelijke explicatie. Goede musicale begeleiding. ALLE DAGEN VOOBSTELLING. voor NOODHULP. LANGF-STRAAT, hoek Hoogstraat. in verschillende prijzen. anderde, of zoo al» een ander koningskind, dat een kaart van Europa toekende, waarop het eigen rijk dub bel zoo groot tyis geteekend als alle andere landen samen als volwassenen zijn ze eenzaam. Niet al leen van gewone stervelingen" ver verwijderd, maar ook door onzichtbare barrières van elkaar afgesloten. De heer Paoli ging eens met koning Eduard naar een schouwburg en wees er hem op, dat ook de koning van België aanwezig was. De koning deed alsof hij hierover zeer verheugd was, maar keek den geheélen avond niet in de aangegeven richting. Later ont moette de gids koning Leopold en vertelde dezen, dat ook koning Eduard de voorstelling had bijgewoon. „Hoe jammer," zeide de Belgische koning, „dat ik hem niet gezien heb." Maar de schouwburgdirecteur deelde den heer Paoli mede: „Hij heeft hem natuur lijk gezien, ik zelf heb hem koning Eduard gewezen. Eenzame menschen hebben neiging voor zonderling heden. Zoo was koning Leoopld als de dood zoo bang voor vorkouden menschen. Wanneer hij een nieuwen adjudant moest hebben, was zijn eerste vraag: „Wordt F gauw verkouden?" Wanneer er iemand in zijn om geving maar drietnaal niesde, zeide de koning zenuw achtig: „Ik heb TT vandaag niet meer noodig." Keizerin Elisabeth van Oostenrijk liet overal waar ze kwam, dadelijk een koe koopen, om goede melk voor hare maaltijden te hebben. Koningin Victoria nam op reis altijd het geheele meubilair uit een harer kasteelen mee, terwijl koning Eduard zich met. 70 koffers tevreden stelde. Koning George van Grieken land kan er absoluut niet tegen, wanneer er een meu belstuk van zijn gewone plaats verwijderd wordt. De heer Paoli zag eens hoe hij in zijn hotel te Aix met den lijfarts bezig was een zware commode door de ka mer te scheuren: „Stel 11 voor," zeide de koning; „Verleden jaar stond ze bij den haard en nu wil men haar plotseling tusschen de vensters plaatsen." Een anderen keer ging koning George vissclien, maar ving niemendal, terwijl iemand' vlak naast, hem al een aardig zoodje had. Hij vroeg den concurrent, die een zanger was en den koning dadelijk herkende, hoe dit toch mogelijk was. En nu ging men aldus te werk: do koning wierp den hengel uit en de zanger paste op. Zoodra de zanger „op" riep, haalde de ko ning de lijn op, waaraan telkens een viscli bengelde. Dit moet een der gelukkigste dagen voor den koning van Griekenland geweest- zijn. Dergelijke dingen vertelt Xavier Paoli, die dertig jaar lang de koningen achter de schermen heeft kun- nen waarnemen. 11 l Knrgariyke Staml. GETROUWD. Zr 13 Feb. Simon Johannes Antonius Keesoni en Geer- truida Maria IJpma. GEBOREN. 12 Feb. Nieolaas Everardus, z. van Andries Tholen en Petronella van Latum. Engelina Jo hanna, d. van Wilhelmus Jacobus Vrijhoef en Jansje Dekker. 13 Maria Catharina, d. van Carl Ferdinand Da vid Kohnert en Catholina Stoffelina van Es. OVERLEDEN. 12 Feb. Geertruida Maria Netten, 65 j. Adrianus van Santé1 j. Zich ongeneeslijk achten en in enkele dagen genezen worden door de Pink Pillen, dat is de aangename verrassing ondervonden door Mej. de Wed. Gerritsen, Keplerstraat 88, 's-Gravenhage. Mejuffrouw Gerritsen die in een slechten gezondheidstoestand verkeerde, had nauwkeurig alle middelen ingenomen die haar waren voorgeschreven. Tot haar groote verwondering had zij niet de gewenschte verbetering verkregen. Van alle zijden raadde men haar de Pink Pillen te nemen. Hoewel zij geen hoop meer behield, nam zij de Pink Pillen zij verkreeg een groote verbetering en daarna een volledige genezing, en dat was voor haar een groote verrassing. Mejuffrouw Gerritsen was, door het mislukken van alle andere geneesmiddelen, er toe gekomen zich ongeneesbaar te achten en hare verras sing kwam niet doordat de Pink Pillen haar spoedig genezen hadden (men denkt altijd dat de middelen gemaakt zijn om te genezen), maar door waar te nemen dat de Pillen waren geslaagd, daar waarjalle andere middelen hadden gefaald. Mej. Gerritsen schreef Mej. GERRTTSEN. „Ik ben verrast geweest over de snelheid waarmee uwe Pink Pillen mij hebben hersteld. De andere mid delen hadden mijn kwaal niet kunnen overwinnen en ik was er toe gekomen te gelooven d it ik ongenees lijk was. Ik leed veel aan een toestand van bloedar moede, verergerd door hoofdpijnen. Ik was zeer zwak, zeer bleek, de personen van mijn familie zeiden mij dat ik er uitzag alsof ik geen bloed meer had. Bij het minste werk kreeg ik zulke hevige hartkloppingen dat ik geloofde te zullen sterven. Dat alles is verdwe nen na een kuur met de Pink Pillen en ik heb mij nooit zoo goed gevoeld als nu." Verkrijgbaar f 1.75 per doos, en f 9.per zes doozen, bij het Generaal Depot der Pink Pillen, van Eeghenlaan 22, Amsterdam, te Alkmaar bij Nierop Slothouber, Langestraat. Ingezonden Stukken. KLASSEVERPLEGING AAN HET STEDELIJK ZIEKENHUIS. Zeer geacht© Redactie! Een enkel woord van verweer verzoek ik beleefd mij te willen toestaan aan den ridder met het gesloten vizier, mijnheer X. Laat ik beginnen tot zijne geruststelling te zeggen, dat wij niet naïef zijn en dat we vragen om niemand medelijden. Wij komen eenvoudig op voor ons recht. Het recht, om naar onze keuze verpleegd te worden en niet gedwongen te zijn naar eene inrichting te gaan met een bepaald1 godsdienstige kleur. Wij willen eene gelegenheid voor neutrale klassenverpleging aau het stedelijk ziekenhuis, waar wij tegen betaling, des noods ruime betaling, kunnen worden opgenomen. Die gelegenheid kan met betrekkelijk weinig kosten ge ma'akt worden. Als er eenmaal sprake mocht zijn van het bouwen van een geheel nieuwe inrichting, die niet aan onze bescheiden weneehen tegemoet komt, maar die werkelijk «au billijke eischen zal voldoen: dan is het tijd voor adressanten om over de brug te komen. Nu nog uiet. Wij vragen nu alleen enkele kamers, opdat ook wij gebruik zullen kunnen maken van het Stedelijk Ziekenhuis, waaraan wij door onze belasting mede betalen. De vergelijking met de behoefte aan Christelijk onderwijs gaat niet op. Wij vragen uitbreiding van het Stedelijk Ziekenhuis in de, daar steeds gevolgde, richting van neutrale verpleging. Eventueele adressanten die vroegen om subsidie voor christelijk onderwijs zouden steun vragen in eene richting die van de bestaande afwijkt. Dat is iets ge heel anders. Met beleefden dank voor de plaatsruimte. Hoogachtend, Uw dw. dn. A. O. DE REGT. Geachte Redactie. Nu de stof door de bekende vergadering van „De Dageraad" en wat daarmede in verband staat opge worpen is gezakt, zult U mij wel toestaan onder staande mededeeling in Uwe kolommen te plaatsen: le. Dat onze club nimmer zal ingaan op uitnoodi- gingen tot debat nog afgezien van den vorm waar in deze uitnoodigingen gewoonlijk zijn gegoten met afgevallen priesters, omdat wij uit ervaring weten dat het resultaat hiervan onvruchtbaar is en tot niets leidt. 2e. Dat wij op eventueele invitaties ?an soortge lijken aard eenvoudig niet zullen antwoorden, omdat men ons standpunt in dit opzicht voldoen de kent. 3e. Dat mitsdien advertenties of bekendmakingen bevattende de toevoeging: „de R. K. Prop. club is tot debat uitgenoodigd," zijn te beschouwen als „hum bug," die slechts dient om de menigte naar de ge noemde bijeenkomsten te trekken. Met beleefden dank voor de plaatsing. Hoogachtend, JOH. C. H. BURKUNK, le Secr. der Alg. R. K. Prop. Club „St. Petrus." Ingezonden mededeel In gen. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 13 Februari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandech Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond' van 14 Februari. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.1 te Hernosand. De laagste stand van den barometer 752.1 te Not tingham. VERWACHTING. Zwakke tot matige zuidelijke tot zuidoostelijken wind, meest zwaar bewolkt, weinig regen, zelfde tem peratuur. Neerslag te Alkmaar, 13 Februari, 4.8 m.M. Markt berichten. "STATION NOORDSCHARWOUDE, 11 Febr. Grove ui6n f 2.30 a 2.50 per 50 Kgr., Roode kool le soort f 22,a 24,2e soort f 17,a 20,kleinere f 6,50 a 16,50, gele le soort f 20,a 22,2e soort f 15,a 18,kleinere f 5,a 14,Deensche witte f 20,a 23.2e soort f 16 a 19,kleinere f 6,a 15,per 100. PURMEREND 13 Febr. Aangevoerd 358 runderen, waaronder 147 vette 70 a 84 ct. per K.G. en211melke- en geldekoeien f 160 a 270. prijshoudend stug, 9 stieren f 0 a 0, 44 vette ka'veren f 0.95 a 1.15, per kilo, mtg., 651 nuchtere f 12,a 26.mtg., 36 paarden f a 0—, 734 schapen f 21.a 32. 370 overhouders f 15,a 21,prijshoud. mtg, 183 vette varkens 54 a 62 ct. per kilo, stug., 58 magere id. f 18.— a 80.stug, 227 biggen f 7 a j 13, stug. Kleine fabriekskaas f 36.60kleine boerenkaas f 85.50, middelbare f 83.50, oommissie f 34.volvette met rijksmerk f aangev. 48 stapels, handel mtg., 988 kilo boter f 1.60 a 1.70, kipeieren f 6 .60 a 6. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Koer* van Staatsleanm g en Ned. NEDFRLAND. W'erkel. Sebald BUITENLAND. Bulgarije T&b&ksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em, [wang Dombr. pOt. 31/, 2% pCt. 5 S 5 4 4 4 4 5 4 4% Finano. en Industrondernemingen enz pCt. 4 4% 4 div. Nationale Hypotheek Bank Noordhollandsck Grondcredist Ned. Handeimaatsch ippij rese. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden h Winstbsw. Westersuiker aand A'dara Deli Langkat Idem. pref A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Msdan tabak Rotterdam Deli Senemb&h Tabak-Mij. Amst. Rubber Cull. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. ezpl. v. Petroleum Dordtscbe Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pref, n Rcdjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Gy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij, Common Marine Preferent Marinebonds pGt. 4% Comm. Peru nand. div. Preferent Spoor wegleeningen lloll, IJz. Sp.-Mij Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA, Atch. Top. Cert, v 12 Feb 93 V. 70 97i»/w 104 47 V* S#« 91V, 88 it 90 001* 88V, 97 997s UO,. 97* IH81/. 118 1671* 371* 142 725 5 439 611* 1127/, 829 619 86 371* 5»7 221 283 4681/4 143 2121/, 169 861/. 781 61 9 1* 150 64 261* 69i/t 50 184 4 46 82i* 98»,, 227% lOtt* 105 S7 87 Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand.div. 21»/» Erie 30 30 Kansas City South. 9b 1* 26»/M pref. f 62V. Miss K. Texas C. y. 27^ New-York and Ontarie 97 871* Norfolk Western C. v. Rock Island gew. 23il/M f3i*/u Southern Pacific 1''6»/. 10-1/. Southern Railway *7»/, 271* Union Pacific eert. v. U2 162 Wabash gew. 77* 71* RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 89i* Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. flOO 3 107 l/M Gem ente-cred. 3 l"l7/t BELG1E. Antwerpen 1887 21* 87 tfo HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 I22»/. Idem 3 H7i* OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 6 '«3l* RUSLAND <7" Koers van bet geld. Prolongatie 3T/8 pCt. Mededeelingen. De stemming op de Amerikaanscbe markt kwam heden vrijwel overeen met die van giste ren; voor bijna alle waarden bleven de koersen onver anderd, de handel was gering. Olie vrij vast eveneens met weinig koersvariaties. Noteering Koninklijke 463J/,465 slot 463%. Geconsolideerde 2801/.282% slot 281. In Mijnen bestond nogal eenige affaire; de prijzen waren iets beter. Tabakken vast, speciaal voor de duurdere soorten. Culturen en Rubbers zwak. «Feb. 931* 70 104 471* 91»/, 8Si* 90i/. 1001* 881* 96»* 997* 1001* 184 '67i* 187.- 375 439 51'* 1121* 880 5171* 236 586 220 281 4681* 143 212 69% 83 78 62 92 62 687* 62 217/1» 26 6P»/m 507* 4'/. 2i »/i» 867* Uw. 46% 9iy. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar, d.d. 28 September 1911, is ontbonden ver klaard door echtscheiding het huwelijk tusschen ARIE STAM, arbeider, wonende te Bergen, en GUUR' TJE BEELDMAN, zonder beroep, mede wonende te Bergen, met alle wettelijke gevolgen van dien, zulks op vordering van eerstgenoemde. De procureur van eischer, Mr. D. SLUIS. Alkmaar, 13 Febr. '12. CINEMA AMERICA IN. Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze ge liefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, Me)uflronw GKEBTKUIDA MARIA NETTEN, in den ouderdom van 65 jaren. Berkel, Z.-H. A. J. NETTEN en Kinderen. A. NUIJENS. 1 Th. NUIJENS-NETTEN. Alkmaar, j O. J. NETTEN. M. C. NETTEN—DIEPEN en Kinderen. Alkmaar, 12 Februari 1Ö12. PROGRAMMA van II 1. EEN NOORD-ITALIAANSCHE STAD. Natuur-opname. 3. HOE GASTON ZIJN BRUID VERLOOR. Komisch. 5. DE VERGEETACHTIGE HEER. Komisch. 7. Februari tot en met MO Februari 1912. 2. EEN VERTWIJFELD HART. Drama. 4. BOBBY BIJ DE KIESRECHT-VROUWTJES. 6. Van avonds 7—12 uur. DE TOOVER-CLARINET VAN TONTOLINE. Komisch. DE VERLEIDING EENEK WERELDSTAD. IN Drama uit het leven. Matinée's Woensdags eu Zaterdags. Aanvang 2 uur. le rang 35 cent. Entrée2e rang 25 cent. 3e rang 15 cent Zondags van 4 tot 12 uur avondtarief GEEN bijbetaling van Stedelijke Belasting. Men kan binnenkomen wanneer men wil. SJKB" Men ziet steeds het geheele programma Operateur: de heer VERMEULEN. Explicateur: de heer BENNO. Pianist: de heer SCHALKWIJK. DE DIRECTIE. le rang 50 cent. 2e rang 35 cent. 3e rang 25 cent. Heden ontsliep, in de hope des eeuwigen levens, zacht en kalm, na een geduldig lijden, onze geliefde vader, behuwd- en grootvader JACOB SMIT, n den ouderdom van 74 jaren. M. MEIJER-Smit j H. H. C. MEIJER. f Waard. J. SMIT. I Idako M. SMIT—Bou WENS) N. Amerik». M. J. MEIBOOM-Smit. Alk- A. MEIBOOM maar. en kleinkinderen. Alkmaar, 12 Februari 1912. Op een BLOEMBOLLENKWEF.KFR1J au nex TUINDERIJ kan een geplaatst worden. Brieven onder letter S 223, bureau van dit blad. Zich te vervoegen bureau van dit blad. ER BIEDT ZICH AAN een alleszins be- kwaans om begin MAART e.k. in dienst te treden, P.G., van g.g.v.z. Br. fr. lett. B, Hulppostkantoor Santpoort(dorp). TELEFOONNUMMERS 43» en 499. Verschaft CREDIETEN en neemt GELDEN A DEPOSITO. HET IS NU DE TIJD WEER! Uw rijwiel rust nu. Past op! want rust roest I Wilt ge het goed in orde hebben voor het volgende seizoen, zendt het ons dan. Wij kijken het geheel goed na, maken het schoon, en repareeren het. Naar verlangen kunt U het terug krijgen, zoo goed als nieuw. ALKMAARSCHE NAAIMACHINEHANDEL A. IIU.DERING, Telet. 236, ALKMAAR. met witte borst en pluimstaart balsband met penning No- 131. Terugbezorging tegen hooge 1 te- looning KOOIJKER, Langestraat 97. Een heer, z. b. b. h. h-, zoekt tegen 1 Met ot eerder In Alkmaar met bediening (zonder diner) en met nllzicbt op de bnttenkaut van Alkmaar. Brieven onder lett. Z aan Advert.-Bureau PLEMPER v. BALEN, Mient. Met aanbeveling Waarde lezer en lezeres 'k Kom weer aan met: mijnt geklote Al over mijn fijne sigaren. 'k Deuk wel eens zoo bij mijn eigen Nou kan je wel een poosje zwijgen En hoef je geen rijmpjes te maken. Het is nou toch wel alomme bekend' I)ut KAAIJ's sigarenfabriek „de Concurrent," Fijne sigaren verkoopt voor 'n schijntje. Maar als ik dan weer in mijn winkel hoor, Soms uit twee, drie monden gelijk, als in koor 'k Moet nou toch eincPlijk jou rookers eens [probeeren. Je advertentiën lees ik nou al jaar en dag, Soms schiet ik er over in een lach Of zeg: dat is wéér wat van KAAIJ. Ziet gij, dat geeft moed' oan door te adverteereu En mijn fabrikaat alom te publiceeren. Als 't beste en goedkoopste wat bestaat. Komt daarom rookers van 'n fijne sigaar Neemt ereis proef met mijn puike waar Nooit zal u dit berouwen. Sigarenfabriek „de Loucurrent", Kooltuin 13, Alkmaar, Telefoon 279,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3