Te Sclioorl OPENBARE VERKOOP® 125 Mn iiutltai lital I if Bouwterrein Noordholiandsch Landbouwcrediet. SAFELOKETTEN. 3e Winlerleziniï Hl. 49 lltiinnoi SALON voor SCREEREN en HAARSNIJDEN. „ROODKAPJE", 'Zilverstad. A. G. BLAAUW. Zilverstraat. ST VI Ilk SCflHtHH ALKMAAK-PACKET" Goedkoope Timmerlieden SCHILDERS gevraagd J. DE LANGE Corns. Johs.Zn., Nuchter KALFSVLEESCH, AAMBEIEN - Columbus - II a vermout II. A. Hek. Cite 5 Zoqd. Leesgezelschap, Ooi de 14 dagen wordt een romen verstrekt 4 zoo goed als nieuwe Boerenwoningen. Tandarts SWAAP Je 3 ct. Sigaar bij ultnemendlieid In bland en kwaliteit. Bouwakkers, Boschgrond en Bouwterrein Holdykstraat, van Amsterdam, Koorstraat 43, Telefoonnummer 434. Wed. J TERWEIJ. HOLLAND CANADA HYPOTHEEKBANK TABAK- en SIGARENMAGAZIJN van Brengt bij de verkiezing van Woensdag 14 Februari a.s., in het werkelijk algemeen belang van den pelden, Uwe stem uit op de altredende Hooldingelanden, de Heeren en Alkmaar—Amsterdam v v. C. MEIJER te Bergen. NIEUWE GRONINGER GfiURANT 25 ct Broote afslag 25 Lappen en Gehakt 25 alles per 5 ons. 25 In pakken van 5 ons 15 cent. J. BAK, ZMDIUIT. tok KOOLTUIN. zijn eenige plaatsen vacant. Vetot Stokpaardjes - Lelienmelk-Zeep te Alkmaar, Herms. Coster Zoon, 3 daagsche retour». GRONINGEN. Gebr. B1SKANTER, Laat, Sinds jaren BOEKHANDEL Mr. A. P. H. DE LANGE, TE HUUR of TE KOOP: aan den Westerweg Nassaulaan, Nassauplein, Egmonderstraat Lamoraalatraat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD. Touaaaintatr. 0 Ds. SCHOUTEN van Arnhnm. De Twintigste eeuw met haar wijzen uit het Oosten (Moderne Theosofie) is voortaan iederen Zaterdag te spre ken van 10-3 uur, voor tandheelk. behandeling. Kunsttanden en Gebitten (in goud gezet k f 2.50 per tand. Operatiën beslist pijnloos. Daar uit eenjge advertenties blijkt, dat het doel is den heer D. GOVERS niet te herkiezen als hoofdingeland van den polder „de Sehermeer", wordt ten dringendste aan bevolen op Woensdag a s. ter stembus te komen, ten einde den heer GOVERS zijn mandaat te doen behouden. De heer GOVERS heelt steeds blijken gegeven, dat hij geheel zelf standig en met succes zijn beste krachten aan „de Sehermeer" heelt gewijd. Stemt dus, behalve de twee altredenden, den heer VELE*KIEZERS. EEN GOUD TIENTJE PER DOOS WAARD. GAL- EN ZENUWAANDOENINGEN, Hoofdpijn met Misselijkheid, Verstopping, zwakke Maag, siechte Spijsvertering, zieke Lever en Storingen in het Vrouwelijk Gestel. ie KAJUIT 70 Cent. 2e 45 voor geruimen tjjd, bjj Voor Groningen adverteere men jn de KantoorPastoorsteeg. LEVENSVERZEKERINGEN LIJFRENTE CONTRACTEN en nog is de beste van alle, Handels Venn. Anker-Maatschappij. a f 2.— per kwartaal Mej. W. S. SCHILLING ia de Herberg van P. HAZENBROOD, op Womih- U»k 14 Februari 1912, v.m. ÏO uur, zal notaris OOUVERNE, te Alkmaar gevestigd, verkoopen in de gemeente OROET, sectie A Nos. 145, groot 54 a90 c.a., a/d Heereuweg, 147, groot 82 a. 50 c.a., naast koop 1, 165, groot 34 a. 90 c.a., a/d Heerenweg, 232, groot 19 a. 70 c a., 236, groot 26 a. 40 c.a., 254, groot 21 a. 80 c.a., 311, 401 en 402, groot 30 a. 15 c.a,, 326, groot 27 a. 70 c.a., achter het vorige. In de gemeente ÜUHOOKL, sectie C Nos. 676, groot 25 a. 60 c.a., b/d Meelmolen. 167, groot 65 a. 60 c.a. Rouw terrein, bij den Tramweg. Behoorende tot de nalatenschap van Mejuffrouw W« LOUTER, wed. J. POLLE. op WWEHNDi» 28 FEBRUARI 1012 bij opbod en op WOENÜD1G <1 MAART 1912 bij afxlng en combinatiën, telkens des morgens ÏO uur in het hotel „de Nachtegaal", ten overstaan van den Notari» van ook zeer geschikt voor TUIN- eu BOUWLAND, waarop zich bevinden geschikt voor stalling van 35 A 40 stuks vee, ruime schuren, enz., aan en bjj elkaar gelegen aan den harden weg in de Boekelermeer, onder de ge meente Helloo, op een afstand van 15 minuten van de gemeente Alkmaar aan en bij, het Groot Noordhollaudseh Kanaal. Te aanvaarden het land dadelijk en de gebouwen •n erven 1 Mei 1912, vrU van huur. Inlichtingen en teekeningen worden verstrekt door genoemden Notaris, Breedstraat te Alkmaar. l huurprys f 260 per jaar. Te bevragen bij BRUIN BURGERING, Kinheimstraat 39. Te bevragen bij te honden op Donderdag 15 Februari 1012 door Onderwerp: Aanvang 's avonds 8 uur in-de Geref. Kerk. Toegang Vrij. Het Comité. P. ADMIRAAL. H. VAS. F. VAN ESSEN. F. WOLZAK. W. PURMER. R. W ZAADNOORDIJK. Kerkboeken N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v./li. VOORDAM C O, Telel. uo. S, ALKMAAR. lugcriclit naar de eischeu des tiJds. Nette bediening. Billijke prijzen. Ook aan huis te ontbieden. Beleefd aanbevelend, 'S-GRAVENHAGE, NOORDEINDE. Telegram-Adres „OECONOMIE". Telephoon No. 6779. DIRECTEUREN t Mr. d. D. P. TEN BOSCH te 's-Qravenhage en d. Q. COSTER te Winnipeg (Canada). De BANK geeft 5 Pandbrieven uit in stukken van f iooo.f 500.en 100. tegen den koers van HOI'j, pCt. te 'a-GRAVENHAGE, bij de Heeren TELDERS Co. en ten Kantore der BANK; te AMSTERDAM; bij de Heeren KERKHOVEN Co.; te ROTTERDAM; bi] MARX Co'S BANK. Geeu sprookje maar werkelijkheid. Alleeu verkrijgbaar in liet D. GOVERS. VELE KIEZERS. BEXCHAM'S Pt U£N VOOR ALLE ZOOALS Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BEECHAM, St. Helens. England. Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van i' 0,75 (56 pillen) en van 11,75 (168 pillen), bij zes doozen tegelijk i'4.25 en i 10,—, te Alkmaar bij J. MEIJER, Cen- traal-Apothcek, Mient 9NIEROP SLOTHOUBER, Drogisten J. SCHOUTEN Co., Drogisten J J DE VRIES, Drogist, Zaadmarkt C 76; en bij den Vertegenwoordiger van Th. BEECHAM, AMSTERDAM. TELEFOON 4218. OVERTOOM 311. 1) Van A LH MAAR 0- 8.—, ÏO— 2.30, uur Van AMSTERDAM 0.8O. 9.30, 2.15, 4 ii Alleen op Zondag. 0 uur door P. BREED Cz., Mr. Timmerman, te Schoorl. (Ochtendblad). SsÉy Officiéél orgaan der gemeente Groningen. van Minzaam aanbevelend O No. 03 FILIAAL 05, schuins over de Kapelkerk, ALKMAAR. GEEFT EL14EIV LIJDER AAN liet recht, om franco en GRATIS Dr. van Vleck's drievoudige geneesmethode tegen Aambeien te beproeven en een nieuw boek in kleuren te ont vangen. Naam Adres Slechts één gratis behandeling aan één adres. Elkeen, die ons bovenstaande Coupon ingevuld te rugzendt, ontvangt direct GRATIS OM TE BE PROEVEN onze volledige DRIEVOUDIGE OP ZUIGENDE GENEESMETHODE VOOR AAMBEIEN, KLOVEN, FISTELS, GEZWELLEN, UITWENDIGE AAMBEIEN, HARDLIJVIGHEID en alle endeldarm kwalen. Indien U tevreden zijt met het resultaat hier mede verkregen zend ons f 2.50 Indien niet, zoo rekenen wij op Uw* eerewoord en 't kost U niets; U BESLIST na een geheele proefname. Deze be handeling geneest zelfs geval len die 30 of 40 jaren oud zijn, zoowel als lichte gevallen. Han del nu en U bespaart U zelf grooter lijden. Onze drievoudige behandeling geneest voor altijd en wij wen- sclien dat U het voor onze kosten beproeft. Ons prach tig NIEUW BOEK VOOR AAMBEIEN (in kleuren) wordt gratis met de proefbehandeling gezonden in blanco enveloppe. Zend geen geld alleen den coupon aan de VAN VLECK Co., 45 Heerengracht, AMSTER DAM. t VerkrUglmar bij Engrow OOROAM C 9, -:- ALKMAAR. In het bevattende GIDS, - ELSEVIER's MAANDSCHRIFT, HOLLANDSCHE REVUE,-TIJDSPIEGEL,- BUITEN, EIGEN HAARD, - DE PRINS, - GARTENLAUBE, FLIEGENDE BL&TTER, - ILLUSTRATION Hame heelt gaarne een rooskleurig, jeugdig uiterlijk, een rein zacht teint en een blanke (luweelzacbte huid. Dit alles geelt: van Bergmann Co., Radebetd-Dresden 1® Fabrieksmerk: „Stokpaardjes* alleen echt in rood-geele (holiandsche) verpakking k 60 cents per stuk verkrijgbaar bij: LEO BIJLOOS, Coiffeur, LangestraatJ. SCHOU- -w TEN Co., Huigbrouwerstraat, Alkmaar. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. Druk N. V. voorn. Herm». Coster Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4