DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van Houten s De beste voor den prijs No. 38 Honderd en veertiende jaargang. 1912. WOENSDAG 14 FEBRUARI Honderd tegen GOED en GOEDKOOP BlNJVEflLAtfl). Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheeie Rijk f 1,—. Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. dat men na een proef| met daarvan voortaan een geregelde gebruiker wordt. 1 Kg. 1.50 %Kg.f0.42i AARSCH COURANT GEVONDEN VOORWEKPEN. Twee gouden oorbellen, een rijwiellantaain, een paar bandschoenen, een bont, een wagenpoot, drie porte- monnaies met eenig geld, twee huissleutels, een bank biljet, een sabelkwast, een bril, een sportkar band, een zilv. oorknopje, een overschoen, een hondje, een steek- speld, eenig geld, een pet, een bus poedercacao, een schort, een zilv. armbandje en een rozenkrans. Alkmaar, 14 Februari 1912. De commissaris van politie, W. Th. VAN GRIETHUI J SEN. Cacao ALKMAAR, 14 Februari. De Chineesche revolutie heeft dus een practiscli resultaat bereikt: de dynastie Tsing, welke sinds 12 Februari 1644 regeerde, heeft afstand van de re-gea ring gedaan. Door een burgeroorlog is deze dynastie op den troon van het Chineesche rijk gekomen, door een burgeroorlog ook hebben zij dien troon weer ver loren. De groote gebeurtenis, welke reeds sinds we ken werd verwacht, njaar steeds uitbleef, heeft dus plaats gehad: het oudste keizerrijk is een republiek geworden. De drie edicten, welke zijn afgekondigd, beginnen nog wel met de formule: „De keizer heeft eerbiedig de volgende bevelen van de keizerin-weduwe ontvan gen," maar met de keizerlijke macht is het nu ge daan. „Hoe zou ik" zoo heet het in een der edicten „ter wille van den roem en de eer van één geslacht den wensch van vele millioeuen kunnen dwarsfeoomeu? Om welke reden Ik, met den Keizer, besluit, dat de regee rings vorm in China een constitutioneele repu bliek zal zijn, ten einde vertroosting te brengen voor het verlangen van allen in het lijk en te handelen in overeenstemming met de oude wijzen, die de kroon als een publieke erfenis beschouwden." De dynastie heeft de besluiten van cle nationale conventie in Nanking, welke over den toekomstigen staatsvorm zou beslissen, niet afgewacht, maar heeft er de voorkeur aan gegeven de onvermijdelijke beslis sing zelf te nemen, daardoor althans den schijn trach tend te redden. Het heet dat de dynastie zich nog zeer wezenlijke voordeden heeft weten te verschaffen. De Keizer behoudt den eeretitel van Mantsjoe-keizer, het keizerlijk paleis en andere zaken, welke overigens met het wezen van tien republiek weinig in overeen stemming lijken. Het is nu de vraag of het republikc-intoho China gelukkiger zal zijn dan het keizerlijke. De toestand is thans natuurlijk nog lang niet zooals hij moet zijn. China is nog maar voor een. deel republicin het zuiden bijna geheel, doch in het noorden zter gedeel telijk. In het noorden hebben de onmetelijk rijke Mantsjoeprinsen nog een zeer grooten aanhang, ook onder het leger. Het zal zeker niet gemakkelijk vallen langs vredelievenden weg inderdaad en lus niet slechts op het schrift over te gaan van den venen re- geeringsvorm in den anderen. Verrassingen fijn niet buitengesloten. Men weet niet, waartoe de staats manskunst van Joeantsi-kai leiden zal. Deze staats man heeft onmiddellijk na de afkondiging van de edicten aan dr. Soenjntsen het volgende telegram ge zonden „Het doel, waarvoor gij zoovele jaren hebt gestre den, is nu bereikt. De dag, dat de absolute monarchie ophoudt te bestaan, is de dag dat de republiek aan vangt. Ik begroet deze verandering met vreugde. De monarchie heeft nu voor altijd opgehouden te bestaan. De republiek zal altijd blijven." De vraag is echter: welke rol is bij het overdragen van de macht toegedacht aan den machtigen bemidde laar Yoeantsikai? In de laatste dagen nam het wan trouwen tegen Soen-jatsen toe en deze heeft op zijn beurt gewaarschuwd tegen den bemiddelaar. Yoe ant- sikai is een eerzuchtig man, die zich zeker niet met een ondergeschikte rol tevreden zal stellen. Zijn in vloed is zoo groot, dat het hem niet moeielijk zou val len de heeren van Nanking te gaan bestrijden het geen eventueel een nieuwen burgeroorlog, van republi keinen tegen republikeinen zou beteekenen. Eén ding moet men steeds in het oog houden bij de beoordeeliug van de Chineesche gebeurtenissen: het is een handje vol intellectucclen, dat het volk van vier honderd mil- lioen leidt en drijft. Eigenaardig is het dat de groote mogendheden de gebeurtenissen hebben gevolgd als belangelooze toe schouwers, slechts lettend op de veiligheid hunner on derdanen en hunner economische belangen. Wel heet te het, dat Japan en Ruslarfd zouden tusschcnbeiden komen, maar ze deden het evenmin als Oostenrijk- Hongarije en Bulgarije het bij de Turksche revolutie deden. Vermoedelijk bleven de twee vijanden van wel eer toekijken in het vertrouwen, dat hun invloed in Mandsjoerije en Mongolië door de revolutie slechts kon vermeerderen. Zouden zij tenslotte de eenigeu zijn, die van de veelbegeerde Chineesche pudding een behoorlijk brok te proeven krijgen? EERSTE KAMER. In de vergadering van gisteren werd de Waterstaats- begrooting in behandeling genomen. De heer Kraus (U.-L.) drong aan op spoedige verkrijging van gronden ten Noorden van de sluizen tc- IJmuiden, waar het rijk slechts een kleine strook oezit Toor dé nieuwe werken. De heer Van Pallandlt (C.-H.) besprak etnige Overijselsche waterstaatsbelangen en vroeg dan kostelooze briefkaartformulieren en verlaagd port voor brieven naar Engeland. De heer Va, n der Maesen de Sombref f (R.-K.) drong aan op betere spoorweg- en tramver binding in Z. Limburg. De heer Hovy (A.-R.) wilde verbetering van de haven van Vlissingen en was dankbaar voor de beloof de stationsverbetering aldaar en voor de diligeutie der Regeering ten aanzien van het Zuiderzeevraagstuk. De minister van waterstaat (de heer L. W. II. Regout) bracht hulde aan de Staatscommissie, welke rapport uitbracht over verbetering van het Noordzec-Kanaal. Na onderzoek zal tot onteigening van terreinen bij de sluizen spoedig kunnen worden overgegaan, als de Regoering het eens is met de con clusies van dat rapport. Overleg met Amsterdam is reeds gepleegd over het bijdragen in de kosteni voor de toekomstige „reclamesluis" te IJmuiden. Vervolgens verdedigde de minister de zorgen voor le Rijkswegen en de stationsverlichting. Aan de Z.- Limburgsche spoorwegen en trams werd gewerkt. Het wetsontwerp voor de lijn Maastricht'Vaals wordt 'crstdaags ingediend. De minister deelde nog mede, dat onderhandelingen met Engeland en Dnitschland over invoering van ver- uagd briefport zijn afgestuit. De Waterstaatsbegrooting werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Daarna werd de beraadslaging geopend over de sup- detoire oorlogsbegrooting (verbetering positie der of ficieren), de vestingbegrooting en de oorlogsbegroo- ting. He heer Vap. Voorst tot Voorst (R.-K.) wenschte betere opleiding van cavalerie. Spreker ver ledigde traktementsverbetering der officieren, be treurde echter de achterstelling van den geneeskundi gen dienst en de bevoorrechting van de genie-officie ren. Voorts bepleitte hij aanvulling' van den munitie- voorraad en invoering van het cipitulanten-stelsel. De heer Staal (U. L.) vereenigde zich met het int werp in zake de traktementsregeling, echter geheel os van de organisatie zooals de minister zich die lonkt. Tegen het beginsel der terugwerkende kracht comt spr. op, al gunt hij zijn oud-kameraden een bui- onkausje. Wat voor de andere Kamer in deze gold, can niet gelden vobr de Eerste Kamer. Eep trakte- nentsregeling mag eerst gaan werken na goedkeuring van de geheele volksvertegenwoordiging en bekrachti ging door de Koningin. Wat de hoofdstadtoelage aangaat, er is pro en con- fra over te zeggen. In Amsterdam zijn het wonen en het leven duur. Andere departementen geven ook hun ambtenaren te Amsterdam standplaatstoelagen. Dit is er vóór te '•eggen. Doch er tegen geldt, dat het ook in andere garnizoenen duur is. En spr. begreep, dat de minister dacht: geen minutieuze, verschillende regeling voor verschillende garnizoenen; dus de gelieele toelage weg. Maar bij een nieuwe regeling moet het beginsel in acht genomen worden, dat niemand achteruit mag gaan. Daarom moet de toelage voor de tegenwoordige officieren worden behouden. Spr. juicht toe dat do minister laat onderzoeken waf gedaan moet worden ter verbetering van de regeling van de bevordering van de onderofficieren. Dat de legermanoeuvres zijn geslaagd en de leider hulde verdient, juichte spr. toe en begreep hij, doch hij begrijpt niet, dat de manoeuvres gehouden zijn. Want tusschen 6 en 29 September was de toestand in Euro pa zeer dreigend, zóó dreigend, dat de dienst voor her- halings-ocfening werd verlengd. Als er oorlog was gekomen, had! men moeten mobiliseeren en de neutra liteit moeten handhaven. Schending van onze neutrar liteit ware mogelijk geweest op bedreigde punten wa ren slechts kleine machten. En op hetzelfde oogenblik waren twee divisies ver van hun garnizoenen, terwijl onze mobilisatie slechts kan slagen in de garnizoenen. De mobilisatie en de concentratie zouden zijn mislukt. Ten slotte de zaak-v. d. Br eggen. Spr. hield zich overtuigd van de deelneming van het geheele kader in deze treurige zaak. Accidenten kunnen natuurlijk voorkomen. Zij zijn niet te ontgaan. Maar er mogen geen tekortkomingen zijn en komen zij voor, dan moet er nauwgezet worden onderzocht en verbeterd, om an deren leed te besparen. Do medische quaestie latende rusten, wees spr. op eenige tekortkomingen. Materieel en personeel ontbraken in voldoenden getale in het kamp te Nunspeet. Maar er was ook tekort aan hart, aan meegevoel bij de officieren, bij de onmiddellijke chefs van v. d. Broggen. Het rs pijnlijk dit te moeten constateeren, maar ook in dit tekort moet worden voorzien. Die verbetering gaat buiten den minister om. De kameraden van de officieren, die in gebreke waren, moeten dezen anders opleiden en opvoeden. De troepen, die iets moeten doen in oorlogstijd, moeten Tiebben verband. En verband komt eerst- door innig samenleven van officieren en minderen. Zeker, de minderen moeten zich volledig overgeven aan den officier, doch de officier moet zich volledig overgeven aan den mindere, met zijn verstand, doch ook met ge heel zijn hart. De heer de Jong (L.) bestreed de proef, die de minister wil nemen, en wel voor den tijd van 3 jaar, met onderhnudsche aanbesteding van fourage voor de paarden. In 1896 nam minister Schneider een proef voor één jaar en toen is die proef mislukt. Zulk een onderhandsche aanbesteding is noch gewenscht met bet oog op de kwaliteit, noch met het oog op deu prijs, liet is in 's lands belang dat de minister niet vast houdt aan een proef van drie jaren. Als de minister groote voorraden wil opleggen, zul len de kosten hoog worden. lieden 11 uur is de minister van oorlog aan het woord. DE RIJKSMIDDELEN. Als gewoonlijk levert het Overzicht van. de opbrengst van 's Rijks middelen over de maand Januari geringe stof tot opmerkingen of beschouwingen. liet meest in 't oog loopend verschil met de cijfers van dezelfde maand in het vorig jaar, is op te merken bij de op brengst der directe belastingen en invoerrechten, welke ditmaal een flinke stijging vertoonen. Daaren tegen valt over de opbrengst der accijnzen, behalve het gedistilleerd, niet te roemen, hoofdzakelijk een gevolg van een vermindering in het bedrag van den suikerac cijns. De overige bronnen van inkomst wijzen slechts geringe geschillen van meer of minder aan. In Jan. 1912 zegt de N. Ct. werd meer dan in dezelfde maand van 1911 ontvangen uit de personeele belas ting 105.000, uit de bedrijfsbelasting 169.000, de vermogensbelasting 15.000, de invoerrechten J 181.000, het gedistilleerd 127.000, het geslacht 13.000, de belasting op gouden en zilveren werken 11.000, de zegelrechten 61.000, de domeinen J 29.000, de posterijen 39.000, de Rijkstelegraaf J 81.000 en de loodsgelden 26.000. Hiertegenover staat een mindere opbrengst van de grondbelasting groot 14.000, den suikerac cijns 398.000, den wijn accijns 4000, den zoutac- cijns 20.000, dien op bier en azijn 1000, de regis tratierechten 3000, de successierechten 154.000, terwijl de opbreng-,ten van hypotheekrechten, staatslo terij en jacht- en vischacten geen noemenswaardige verschillen aangeven. De geheele opbrengst der maand, die als gewoonlijk ver beneden 1/12 der raming is gebleven, bedraagt 12.789.837.95'2. tegen 12.530.419.17 in het vorig jaar. Dit is dus thans 259.418.78V2 meer. Gemengd ulenw». DE QUAESTIE TE TEGELEN. De quaestie betreffende de benoeming van een ge meente-ontvanger te Tegelen is tot een bevredigende oplossing gebracht. De tijdelijke ontvanger, die bij raadsbesluit was benoemd op de wijze, welke geldende is voor een gewone benoeming, heeft te kennen gege ven, niet te zullen volharden bij zijn voornemen, een beslissing van Ged. Staten uit te lokken. over het hem to verleenen ontslag. Naar aanleiding van deze ver klaring is hem in de Maandagavond' gehouden raads vergadering eervol ontslag verleend, onder dankbetui ging voor de bewezen diensten. Vervolgens werd de nieuwbenoemde ontvanger beëedigd. BEHEKST Een flink gebouwd 15-jarig meisje te Heerenveeu, leerlinge van de school voor M. U. L. O., aldaar, dochter van een weduwnaar (haar moeder overleed nog niet lang geleden), kreeg verleden week plotseling zenuwtoevallen, die zieh telkens herhaalden en de krachten snel deden afnemen. Men lichtte den vader in, dat hier een booze geest in het spel was en deze geloofde dit. Hij ging naar den duivelbanner B. in het naburige Knijpe en deze oordeelde, dat het meisje behekst was. Hij gaf den vader geneesmiddelen mee om op de borst te leggen en kwam den volgenden dag in de woning van de- pa tiënte en bedolf een zakje onder den drempel van de huisdeur. Dat zou den boozen geest wel tegenhouden. De toevallen zijn nog niet opgehouden. EEN TREURIG ONGELUK. Gisterochtend had bij een familie in de Korte Kerk straat te Amsterdam een ernstig ongeluk plaats. Ter wijl de moeder in de achterkamer aan het vegen was, bleven twee kinderen, knaapjes van twee en vier jaar, alleen. De kleinen vielen plotseling uit het raam op de straat. Beiden zijn onmiddellijk naar het Portu- geesch Israëlietisch ziekenhuis vervoerd. Hun toe stand is zeer bedenkelijk. De beide kinderen waren aan lie^ spelen op de boven achterkamer der derde verdieping. Zij klauterden op eikaars rug; doch hadden het ongeluk toen te gaan leunen tegen de vensterramen. Deze rameni sloegen naar buiten open en de jongens vielen naar beneden; eerst kwamen zij terecht, op de droogstokken der twee de verdieping, vervolgens op die der eerst en daarna op straat. Deze droogstokken hebben hun val nog eenigszins gebroken. De buren kwamen in allerijl toesnellen en waren bij het vervoer der kinderen be hulpzaam. ARMOEDE. Iu Friesland heersciht onder een deel der schippers- bevolking groote armoede. Vele schepen zijn, overval len door de strenge vorst, zonder hun bestemming te kunnen bereiken, op de reis ingevroren. Wel is, toen er goed ijs was, door velen meermalen als baanveger of als prijswinner bij hardrijderijen een goed daggeld gemaakt, maar sedert den ingevallen dooi zijn nllen zonder verdiensten. Naar wederopening der scheepvaart wordt door de schipper» zeer verlangd. UIT HARENKARSPEL. In de 1.1. gehouden raadsvergadering waren tegen woordig alle loden. Na de opening der vergadering door den voorzitter, 'de lezing en vaststelling der notulen van de vorige vergadering, deed do voorzitter o.m. mededeeling, dat onlangs een verzoek is ingekomen van de voorloopige Spoorweg-commissie te Noord-Schnrwoude, om eene vergadering ter bespreking van die zaak bij te wonen. De voorzitter heeft, met de heeren Slot en Borst de gemeente op die vergadering vertegenwoordigd. Later is de permanente commissie weder opgetreden, waarin als afgevaardigde voor de Gemeente zitting heeft de heer W. Zul, daartoe indertijd benoemd. Vervolgens deelt de voo-rzitter mede, het water uit do bestaande nortonput bij de school te Waarland scheikundig te hebben doen onderzoeken. Ilij heeft dit noodig geacht, alvorens gevolg te geven aan de opdracht van de laatste Raadsvergadering. Blijkt toch, dat het water uit de bestaande put als drinkwa ter niet geschikt is, dan bestaat qr zeer groote waar schijnlijkheid, dat het water, in de nabijheid verkre gen, niet beter is. Het rapport omtrent dit onderzoek, uitgebracht door den heer Wanna te Alkmaar, wordt voorgelezen, waaruit blijkt, dat de heer Wanna geene termen vindt het water als drinkwater af te keuren en als zijne meening te kennen geeft, dat de aanwezigheid' van Ammoniak en Salpeterzure zouten kan wijzen op verontreiniging. Op grond van dit advies stelt de voorzitter voor de put schoon te maken en de filter, in de school in ge bruik, te laten repareeren, in de hoop dait- het water alsdan bruikbaar zal blijken te zijn. Daartoe wordt besloten. Vervolgens wordt op voorstel van B. en W. naar aanleiding van een daartoe strekkend adVies van de Gezondheids-commissie, gezeteld te Schagen, besloten tot onbewoonbaarverklaring van eene woning in den Slootgaardpolder in gebruik bij J. Komen, en de ter mijn van ontruiming bepaald op zes maanden. Een verzoek van mej. J. W. ModderRoozen, vroed vrouw, om eene gratificatie van 50 voor het eerste jaar van haar verblijf in de Gemeente, wordt met al- gemeene stemmen ingewilligd. Goedkeuring zal worden aangevraagd tot betaling uit de finvoorziene uitgaven der begrooting van 1911 van verschillende sommen, in totaal 51.66, terwijl mede werden behandeld af- en overschrijvingen, totaal bedrngeudc f 538.10°. Na de vaststelling der kohieren voor het schoolgeld over het 4e kwartaal 1911, dat van Dirkshom op 45.40, van Kerkbuurt op 56.60 en voor Waarland op 55.55, werd de vergadering, de gebruikelijke rond vraag niets opleverende, door den voorzitter gesloten. EEN ISOLEMENT. Nadat Ameland dit jaar ten tweede male voor tien dagen door ijs en ijsgang geïsoleerd is geweest, geluk te het Zaterdag 10 Februari de postboot om door het ijs heen in open water te komen. Echter dien dag kwam de boot niet terug en 't was eerst Zondagna middag, dat in een dikken mist de boot terug kwam; begroet door bijna al de inwoners van1 het dorp Nes, die zich op den aanlegsteiger verzameld hadden, daar sommigen reeds vreesden, dat de boot zoek was. EEN ONAANGENAME VERGISSING. Een Rotterdammer is Maandagavond het slaehtof-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1