DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BLOOKERS daalders Vrijstellingen wegens BrnederdlensL No. 40 Honderd en veertiende jaargang. 1912. ENGELSCHE BRIEVEN. R 1 N NE NL A N 1>. VRIJDAG 16 FEBRUARI. CACAO; Nieuwe Militiewet. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1,— Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkwij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. MEN MOGE U NAMAAK OPDRINGEN, houdt vast aan GE WEET DAT-DIE UITSTEKEND IS MAARSCHE COURANT. De personen die in de maand! Januari j.l. zich bin nen. deze gemeente voor de nationale militie, lichting 1913, hebben doen inschrijven en recht op vrijstelling wegens BROEDERDIENS T vermeenen te kunnen doen gelden, worden uitgenoodigd' de opgaven voor het opmaken van. stukken vóór 1 MAART a.s. ter ge meente-secretarie te verstrekken. Voor zooveel noodig wordt er de aandacht op ge vestigd dat volgens de op 1 Maart a.s. in werking te treden Militiewet (art. 28, al. 1), wegens broeder- dienst van elk aantal broeders de helft of, is hun getal oneven, de grootere helft wordt vrijgesteld. LONDEN", 14 Februari, 'tls vandaag, 14 Februari, St. Valentine's day, die, niet zoo heel veel jaren geleden, in Engeland be schouwd en in eere gehouden werd als de dag der da gen voor minnende harten. Zooals men het feest der Terugkeerende zon nóg viert door elkaar Kerstkaarten en Kerstgeschenken te zenden, deed men vroeger met den dag der terugkeerende lente. Doch, naar ik op merkte, de kaarten en geschenken gingen naar jonge lui van wie men weet of vermoedt, dat ze door Cupi do's pijl getroffen zijn, terwijl ze dikwijls den vorm vap, soms zeer smaak- en zoutelooze plagerij aanna men, wat ten slotte het gebruik dood maakte: „On ne badine pas avec l'amour." Wie dit in 't oog houdt, zal beter de plaats begrij pen, die „Punch" van de week geeft: een valentijn- kaart, waarop de Eerste Minister Asquith, als Cupido is afgebeeld. Want de regeering heeft dezen dag gekozen om het tweede boek te laten beginnen van het heldenlied der groote Britsche omwenteling, waarvan het eerste ein digde met de nederlaag van het Hoogerhuis. Dit twee de boek belooft de stichting van onafhankelijke kleine natiën in het Vereenigd Koninkrijk: Ierland! als Staatkundige, Wales als Kerkelijke eenheid. Vandaag is namelijk het parlement weer geopen 1 en het lijdt geen twijfel of, zoowel de ernst der staal kundige omstandigheden ,als de wensch Koning en Koningin na hun Indische reis een blijk van waaTdee- ring en belangstelling te geven, hadden ditmaal onein dig meer menschen op de been gebracht, dan ik sedert jaren gezien heb. Gisteren zag het wefer er allerdroevigst uit. Eerst regende het en daarna zakte een echte, ouderwetsche zwarte Londensche mist neer, juist gedurende uren, dat de openingsplechtigheid en de optocht van het Koninklijk paar hadden zullen plaats hebben. Vandaag was 't beter. Er was geen zon te bespeu ren, maar het regende niet en het was enkel wat „hei ig." Alle® ging dus best en, daar de tocht van het Koninklijk paleis naar het parlementsgebouw juist in het lunchuur viel, konden tienduizenden meer komen kijken dan anders het geval geweest zou zijn. Van alle kanten kwamen ze aansnellen. De dames twee pas voor de mannen, die, met 'n „vlieg-toch-met- zoo" gezicht, nasukkelden. AndeTe dames hadden hun geleider flink hij of onder den arm beet, zoodat het dezen onmogelijk was zich met een minder gefor- ceerden pas voort te bewegen. Tallooze paartjes dachten meer aan St. Valentine dan aan de Staats kerk in Wales of het Iersche parlement; men zag de heeren met onbezweken trouw en onvergelijk vurigen, doch zeer overbodigien en overdreven ijver zorgen, dat ze hun dame niet konden kwijt raken, of dat deze niet in 't gedrang raakte. Wie niet lang genoeg was om over anderer hoofd er vooral over anderer hoed heen te kijken, stelde allerlei middelen in 't werk om „grooter" te worden. Stoelen, ouderlijke of groo te-broers schouders, hekjes, lan taarnpalen en hoornen moesten dienst doen. Eéne jon ge dame zag ik staan op 'n stapel boeken uit n lees bibliotheek, een origineel© poging dus om politieken hartstocht te bevredigen en tevens aau de vrouwen kwestie een wetenschappelijke!! grondslag te geven, die wellicht niet onbepaald bewondering zal opwekken bij leesbibliotheekhouders, wat evenwel niets afdoet aan het feit, dat het middel afdoende is. Bij het parlement was het drukker dan elders, want het stond niet stil van motors, coupe's en groote gala karossen der hooge edelen en hunne dames, prachtig bespannen en gemend! door plechtige koetsiers in schitterende 18e eeuwsehe livrei, vol kleur en goud galon, zooals ook de twee lakeien, achter op elke koets staande, droegen. Dat er geen doodsche of andere stilte op straat heerschte begrijpt men. De muziek der verschillende korpsen, die de straten afzetten, speelde af en toe, warme vaderlanders zongen hier en daar het volkslied of Rule Britannic, de straatventers liepen schreeu wend rond niet programma's, souvenirs, portretten van H.H. M. M., viooltjes als rouwbloem voor wijlen den hertog van Fife, 'sKonings zwager, en andere nutte- looze dingen, die men nooit iemand! ziet koopen en die toch wel moeten verkocht worden, anders zou de negotie er in al lang zijn verdwenén. Doch terwijl het buiten druk en vroolijk was, was het in 't gebouw plechtig, deftig en statig. In de lange, zeer breede gang, de prachtige „royal gallery," die naar de vergaderzaal van 't Heerenhuis leidt, stonden aan weerskanten heeren en dames, ter wijl het zoowat 0 M. breede gangpad was afgezet door de „yeómen of the guard," de oude getrouwen) van den „Tower," in de wandeling „Beefeaters" genoemd, al len in hun ouderwetsche, doch kleurige rood-met-gele uniformen, de hellebaard! in de hand. Kort na tweeën gingen de breede deuren, aan de westzijde open en kletterden de klaroentonen door de ruimte, want de Koning en de Koningin zouden ko men. Eerst een schitterende stoet van poursuivants, wapenkoningen, schilddragers, kamerheeren en ande re hooge hofbeambten, allen in rood, blauw, goud, oranje, met kanten kragen en lubben, zijden kousen, lage schoenen, alles in de weelderige en) toch mooie costumes der 16e, 17e en 18e eeuw. Ilen volgden, gestadig achteruitloopende, de herbig van Norfolk als Graaf-Maarschalk en Lord nu Markies Carrington, de Lord Great Chamberlain, de Graaf-Maarschalk met de zweep in de hand, Ach ter dezen werden gedragen de „Cap of Maintenance, die de Koning opzet als hij zweert de vrijheden des volks te zullen handhaven, en het Rijkszwaard. Tóen de Koning en de Koningin; beiden in hun prachtige statiekleeren, met scepter en kroon, alles flonkerend van goud en zilver en prachtige diamanten. De Ko ning met een leuken, vriendelijken glans in de oogen, de Koningin het flinke, krachtige gevormde gezicht, met gedecideerde donkerblauwe oogen, in kalme, ernstige rust. Als Koningin Mary weet, dat. men naar haar kijkt hare fotografieën bewijzen het kijkt ze stroef, alsof ze nog nimmer gegeneerd is door al die oogen; doch als ze in haar gewone doen is. met een vriendin of haar kinderen praat, wordt het geheele uiterlijk andere en begrijpt men hoe zelfs Keir Hardie, de gewezen mijnwerker en overroode so cialist, ronduit er voor uitkomt, dat hij haar graag mag. Doch onze stoet is nog niet voorbij. Nog een aan tal hooge hofbeambten volgen en -do pages, die den sleep dragen der groote hermelijiien mantels, welke hot Koningspaar om heeft. Dan nog weer hofbeamb ten, met gouden en zilveren staven gewapend, het korps „gentlemen at arms" en nog een aantal men," die de-achterhoede vormen. Het is een tafreel zoo kleurrijk, dat men niet weet waar hot eerst te kij ken. Men doet verstandig zoo ver mogelijk van den ingang te gaan staan, dan moet de stoet de geheele lengto 9er galerij door, vóór zij langs u komt en men kan alles goed opnemen. Nadat de troonrede is voorgelezen, komt de_ stoet in dezelfde orde terug; doch eerst nadat Koning en Koningin hun statiegewaden, kroon enz. hebben afge legd en in de groote glazen koets met de acht isabel- len zijn weggereden, mag het publiek de zaal uit en mogen de edelen en hunne dames weg. Dat is ook een aardig gezicht; want nu ziet men de mooio costumes en de prachtige equipages niet elk afzonderlijk, doch ze volgen elkaar geregeld en snel op en het heeft meer eenheid. Toen we buiten kwamen konden we de couranten al koopen met de troonrede er in. De kopie -daarvan wordt namelijk vooraf aan de bladen gegeven en deze houden zich er strikt aan geen ex. te verkoopen. vóór ze aan de leden van Hooger- en Lagerhuis is bekend gemaakt. houding zal uitkomst brengen. Het leenen wordt door het ontwerp niet tot een deugdl verheven, d'oeh het wordt mogelijk genóaakt, nu de gewone middelen on voldoende kunnen bijdragen. Dit ontwerp geeft ge legenheid tot afschrijving met verschillende percenta ges en brengt de inkomsten der bedrijven veilig in de schatkist. De wetgever zal altijd kunnen aanwijzen, welke onderdeden als afzonderlijk bedrijf zullen gel den. Na repliek en dupliek werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Het wetsontwerp nopens de opcenten op de vormo- gc-ns- en bedrijfsbelastingen werd! zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Daarop volgde de begrooting van financiën, waarbij de heer van Waterschoot v. d. Gracht (R.-K.) klaagde over de overhaaste uitvoering van onze muntstukken. De heer v. cl. Does de Willcbois vroeg naar het tijdstip, waarop do Regeering het ont werp tot pensionneering van gemeente-ambtenaren denkt in te dienen. De heer van der Feltz (L.) drong aan op re geling van de pensionneering van leeraren, aan on verplichte gymnasia vóór 1905 verbonden. De minister van financiën beloofde beterschap bij nieuwen muntslag. Pensionneering van gemeente ambtenaren werd spoedig voorgesteld; wanneer, kan de minister niet zeggen. De kwestie door den heer van der Feltz aangevoerd, wordt onderzocht en is mis schien voor regeling vatbaar. Het. begrootingshoofd stuk financiën en dat betreffende de onvoorziene uit gaven werden daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Dc vergadering ging uiteen tot nadere bijeenroe- ping. HET INTERNATIONAAL WONINGCONGRES. Z. K. H. de Prins heeft het beschermheerschap aan vaard over het 10e internationaal woningcongres, dat in 1913 te 's-Gravenhage zal gehouden worden. Gemengd nlenws PLAN 1913. Te Kerkrade zullen in verband met plan 1913 pogin gen in 't werk worden gesteld om in 1913 een tentoon stelling te houden voor mijnwezen, mijnarbeid enz. Do tentoonstelling zou nog des te aantrekkelijker ge maakt kunnen worden, daar in 1913 tevens de plechti ge opening zal plaats vinden van 't in aanbouw zijnde grootsch wordende Kerkrader gemeentehuis. BALDADIGHEID. Door de directie van het Twentsche Centraal-stati- on voor electrische strooinlevering te Hengelo, wordt 100 belooning uitgeloofd aan hen, die zoodanige aanwijzingen kunnen doen, dat de daders wonlen op gespoord, die op Zondagnamiddag j.l. een langen dun nen draad in de hoogspanningsleiding tusschen Hoo ge Boekei en Glanerbrug hebben geworpen, tengevolge waarvan Lonneker en Glanerbrug verstoken waren van electri&ch licht, en levensgevaar voor personen 'werd veroorzaakt. De ooievaar werd het eerst teruggezien te Hendrik Ido Ambacht, op 21 Februari. Over het algemeen is in 1911 de ooievaar belangrijk later gekomen dan in 1910. Geen spoor van eenig verband tusschen de weersgesteldheid en de komst van den ooievaar is dit jaar te bespeuren. De ooievaar vertrok bet laatst uit Houten, op 14 September. Het vertrek begon al in de Augustus maand, die zich in 1911 door hooge temperatuur en geringen neerslag heeft gekenmerkt. Wel een bewijs, dat voor het vertrek van den ooievaar een andere grond! bestaat dan daling van de temperatuur en ge brek aan/Voedsel. Do data omtrent de komst van de kievit loopen vrij belangrijk uiteen, wat niet te verwonderen is, daar er steeds kieviten blijven overwinteren. Als data voor het vertrek werden opgegeven: Heerdo 5 October, Holluin 19 November, Lekkerkerk 20 en) Abcoude 26 December, doch op de meeste plaatsen waren eind-De- cember de kieviten, in verband met het toen heer- sehende zachte weder, niet vertrokken. BETONTJZERBOND. In een vergadering te Utrecht is definitief besloten tot do oprichting van een Vereeniging van aannemers van Betonijzerwcrken in Nederland „De Betonijzer- bond," gevestigd te Utrecht. DE ELF-STEDEN-WEDSTRIJD. Gisteravond! werd sergeant Fcrwerdn te Leeuwar den namens do onderofficieren gehuldigd. ITem werd een huldeblijk aangeboden voor do kranige wijze, waarop hij den goeden naam van het onderofficiers- korps heeft weten hoog te houden door als no. 2 aan te koment als wedstrijdman bij den Elf-Stoden-tocht. Het huldeblijk bestaat uit een verguld-zilveren me daille met inscriptie en bovendien een album, wn^arin het portret van Ferwerda in sportcostuum en de hand- teekoningon van do schenkers, en wel 120 onderoffi cieren. EERSTE KAMER.- Gisteren was aan de orde het wetsontwerp tot rege ling van de begrootingen en rekeningen van Staatsbe drijven. De heer Van Nierop (L.) besprak omvang en strekking van dit ontwerp. Het ontwerp is slechts gewenscht voor het staatsmijnbedrijfvoor onderdee len van den algemeenen1 dienst niet. Dit werd ook betoogd in het advies der Rekenkamerr. Spr. was niet voor afzonderlijke begrootingen voor onderdeel--n van den alg. dienst, omdat hij het leenen vreest als gevolg van die afzonderlijke begrootingen, te meer daar dit door de Regeering wordt aangeprezen. En er zal te weinig worden afgeschreven door het voorge stelde ontwerp. Spr. wilde slechts bij werkelijke be drijven een afzonderlijke begTooting. De minister van financiën1 (de heer Kolkman) wees op de bedoeling van dit ontwerp: een overzicht te geven van elk bedrijf en van het daarin gestoken kapitaal. Dit is niet alleen voor de bedrijven in den strikten zin des woords noodig, maar ook voor een diensttak als de posterijen, waarvan men een commer cieel inzicht moet kunnen krijgen. De afschrijvingen zullen nu juist meer onder toezicht der volksvertegen woordiging komen. De minister bestreed de weten schappelijke en praktische bezwaren, tegen afzonder lijke begrootingen ingebracht. De commercieels boek- DE DUURTE-TOESLAG. De vereeniging „Onderling Belang, te Den Helder, tellende circa 450 leden-werklieden van. 's Rijks Mari newerf te Willemsoord, heeft een motie aangenomen, waarin te kennen wordt gegeven, dat met groote te leurstelling kennis genomen is van de verwerping door de Eerste Kamer van de wetsontwerpen ter tege moetkoming wegens duurte van levensmiddelen. De vereeniging vertrouwt vooral thans, bij haar streven naar verbetering der arbeidsvoorwaarden en loonen van het personeel bij 's Rijks marinewezen zooals dit mede is belichaamd in haar voorstellen, aangeboden bij de betrokken staatscommissie, welker rapport zij met verlangen tegemoet ziet te mogen rekenen op een mild initiatief der regeering en op de krachtige medewerking der volksvertegenwoordi- TEGEN DE HUISINDUSTRIE. Te Noordwolde wordt een actie gevoerd tegen de huisindustrie. Nadat er reeds eerder gewelddadighe den waren voorgekomen, is Dinsdagavond de woning van een thuiswerker met steenen gebombardeerd, wel ke uit een weg waren opgebroken. De politie, of schoon onmachtig tegen een aantal van ongeveer 200 werklieden te kunnen optreden, wist toch één in ar rest te nemen en beslag te loggen op een aantal pet ten en 3 fietsen, welke in overhaasten aftocht werden achtergelaten. TREKVOGELS. i Omtrent het verblijf van enkele trekvogels in Ne derland in 1911 deelt dr. H. Ekama, te Utrecht, o. m. mee: De koekoek werd voor 't eerst gezien te I iel op 8 April, voor 't eerst gehoord te Dreischor op 15 April. De andere data zijn vrij regelmatig over het tijdperk van 15 April tot 8 Mei verdeeld. De koekoek begon te roepen, toen een tijdperk van warmer weder intrad. Het laatst werd do koekoek gehoord te Voorburg op 29 Juli. Te Hollum werd de koekoek op 3 Augustus het laatst gezien. Het eersto zingen van den nachtegaal werd bijna te gelijk met het eerste roepen van den koekoek verno men, namelijk te Heemstede, op 18 April. De boerenzwaluw is het eerst opgemerkt te Sorn- melsdijk, op 9 April; de huiszwaluw te Blerick, op 15 April. -j... Do bonte kraai werd gezien voor het laatst te HiUe- gorsberg op 2 Maart, en voor het eerst te Heemstede, op 3 October. UIT HEER-HUGOWAARD. In het lokaal van den heer Pijper werd de voor jaarsvergadering gehouden der Prot. kiesvereeniging „Burgerplicht." Na opening der vergadering door den heer D. de Boer, werden door den heer Met do no tulen gelezen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Vervolgens kwam do rekening aan de orde. Welis waar had 1911 zware offers van de kas gevraagd, zoo wel ten gevolge der verkiezing voor een lid van do Prov. Staten als voor de Gemeenteraadsverkiezing, waarbij inspanning van alle krachten een voorgeschre ven eisch was, doch, dank zij het flinke saldo der vo rige rekening, geraakte de kas trots alle uitgaven niet uitgeput en kon nog een behoorlijk batig saldo worden aangewezen. Bij de nu volgende bestuursverkiezing werden her kozen de heeren Jc. Plevier, Jc. Smit Pz„ C. Barsin- gerhorn en D. Appel, respectievelijk voor wijk 1, 2, 3 en 4. Door het aanstaand vertrek van den heer D. de Boer zal ook een nieuwe voorzitter moeten worden gekozen, doch deze verkiezing wordt aangehouden tot de volgende vergadering. De secretaris vergastte daarna de vergadering op een keurig gesteld en, tengevolge van het l>ehaaldo succes, zeer opgewekt jaarverslag, waarvoor hem on der applaus den dank der vergadering wordt, gebracht. Als laatste punt der agenda kwam nog de propa ganda ter sprake. Algemeen was men van gevoelen, dat van Protestantsche zijde nog heel wat to doen is, zoodat een circulaire zal worden rondgezonden, waar in zal worden opgewekt krachtig mee te werken tot bevordering van Protestantsche belangen. UIT STOMPETOREN. Den 15den dezer hield de afdeeling Schermeer van de Ilollandsche Maatschappij van Landbouw eene al gemeene vergadering in het lokaal van Groot. De voorzitter, do heer D. de Boer, riep don aanwezigen een hartelijk welkom toe, betreurde de slechte op komst, maar hoopte dat de aanwezigen zouden blijken echte belangstellenden te zijn, waarna hij den secre taris verzocht voorlezing te doen van de notulen der vorige vergadering. Na voorlezing en onveranderde vaststelling der notulen werd door eene daartoe be noemde commissie de rekening van den penningmees ter nagezien en geadviseerd om, onder dankzegging voor het gehouden beheer, de rekening goed te keuren. De ontvangsten bedragen 150.08, de uitgaven 141.51. v1., Op een verzoek der afdeeling Medembhk om ee.n bijdrage voor de dit jaar aldaar te houden tentoon stelling, wordt besloten hiertoe 5 te verleenen. Aan den heer P. BakkeT, die gedurende 36 jaren onafgebroken als arbeider bij den heer D. Glijnis is werkzaam geweest, werd vanwege de Ilollandsche Maatschappij van Landbouw een getuigschrift uitge reikt. De voorzitter wenschte Bakker van harte geluk en wees op de zeldzaamheid van zulk oen feit in deze omgeving en in dezen tijd. Van de gehouden besprekingen op de laatste ge houden algemeene vergadering der Maatschappij van Landbouw te Leiden alsmede van die van Hollands Noorderkwartier werd respectievelijk verslag uitge bracht door den heer J. W. Schoon© en den heer Zeeman waarvoor aan beide heeren dank werd ge bracht. Als afgevaardigde naar de algemeene vergadering te Amsterdam te houden werd benoemd de heer D. de Boer, als diens plaatsvervanger de heer D. Huijser van Reenen en naar de vergadering van Hollands Noorderkwartier de heer J. W. Schoone, plaatsvervan ger de heer J. Rolff. Door den heer II. Zeeman werd vervolgens bespro ken of de oprichting eener Raifeisen- of Boerenleen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1