DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Simsnwerking op Armenzorg-geld. No. 41 Houderd en veertiende Jaargang. 1912. ZATERDAG 17 FEBRUARI. BI JNNENLANIÏT Dit nummer bestaat uit 3 bladen, ALKMAAR, 17 Februari. .„Voor twee jaar dacht ik vaak: „he, wat zou ik „graag van dat gezin op de hoogte willen wezen, zon- „der uithooren. Wat zou het toch gemakkelijk zijn, „indien er een centraalpunt was, waar men over de „armen inlichtingen krijgen kon „Ik sprak daar wel eens met anderen over en die „waren het geheel met mij eens, maar als ik er over „sprak om er moeite voor te doen, dan kreeg ik meest- „al te hooren: 't zal moeielijk gaan. Toem heb ik ge- „zegd: dan wil ik het juist probeeren Als we zeggen, dat het een Alkmaarsche burgeres was, die dus sprak, dan zal menigeen reeds begrepen hebben, dat mej. van Rijn de spreekster is geweest en dan behoeft er haast niet meer aan toegevoegd dat tot stand is gebracht, hetgeen door haar in 1910 zoo wenschelijk werd geacht. Ieder, die met haar heeft mogen samenwerken, weet hoe ze zich met hart en ziel wijdt aan een zaak, welke zij haar sympathie en werk kracht heeft gegeven, hoe ze juist in tegenwerping een aansporing tot zelf-doen, tot krachtig-aanpakken vindt. En wie haar kent, zal zich over het gebruik van het woordje „uithooren" zeker niet verbazen. Hij hoort haar al met tegenzin allerlei vragen stellen, die helaas noodzakelijk zijn, maar die zij o zoo graag had willen vermijden^, omdat ze vaak een kwelling voor den anne zijn, onaangename gevoelens in hem opwekken, dikwijls in geenendeele tot verheffing van zijn karak ter strekken. Daaraan een einde te willen maken onder de leuze: Die 't wil en wenscht, kan 't werck naer zijnen (hae- ren) wil beleien" dat teekent juffrouw van Rijn. De Alkmaarsche armen de enkele kwaden, de ar men, die de armen bestelen gelijk Bernard Canter liet ons onlangs zoo aardig zei, uitgezonderd! zullen er haar dankbaar voor zijn, de Alkmaarsche instellingen op het gebied van armenzorg zullen er baat van onder vinden en allen, die nog het particulier initiatief op prijs stellen, zullen mej. van Rijn van harte met het behaalde succes gelukwenschen. Wat is er dan tot stand gebracht zal men vragen. In de eerste plaats, zouden we willen antwoorden, samenwerking tusschen de hier onder genoemde in stellingen en genootschappen van liefdadigheid hier ter stede. 1 Men denke hierover niet te licht. Ieder die weet, hoe gering in onze dagen die gezindheid tot samenwer king is, hoe moeielijk het valt de menschen te overtui gen van het heilzame van samenwerking, zal dit deel van het behaalde resultaat zeker niet onderschatten. Staketsels en schuttingen verdeelen ons volk zeer, zoo zeer, dat het veel moeite, maar ook veel beleid ver- eischt, om personen en instellingen van verschillende richtingen tot samenwerking te brengen. Op het gebied van armenzorg vooral geldit het ge brek aan onderlinge samenwerking, dat, zooals jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman in „Onze Constitutie" schrijft, als een kanker voortvreet. En terecht wordt in de Memorie van Toelichting vam het Armen-ont- werp-Heemskerk „een kwaad" genoemd „het gemis aan onderlinge bekendheid en samenwerking bij de in stellingen van weldadigheid." Dat hier in Alkmaar het Burgerlijk Armbestuur, de Nederlandsch Hervormde Diaconie, het Roomsch-Ca- tholiek Parochiaal Armbestuur, de Doopsgezinde Ge meente, de Evangelisch Luthersche Gemeente, de Apostolische Gemeente, de Nederlandsch Israël. Ge meente, 'Liefdadigheid naar Vermogen, de Protestant- sche Vrouwenvereeniging, KinderkleedLng, Spijsuit- deeling, Tuberculose-Commissie en de Moederlijke So ciëteit zullen samenwerken, is dus op zich zelf reeds een feit van bijzondere beteekenis. Al die instellingen hebben mej. van Rijn de' mede werking gegeven, en voor het vervolg toegezegd, voor het bijeenbrengen van de verschillende gegevens van alle gesteunde armen in deze gemeente. Door vrije sa menwerking is dus oen centraal orgaan ontstaan op het gebied van armenzorg. Met de zeer gewaardeerde hulp van den heer Melchior, oud-hoofd eener school, zijn de door al deze instellingen verstrekte gegevens verwerkt in een „kaartregister." Van elke arme, die van een of meer der genoemde instellingen steun ont vangt, is een kaart opgemaakt, waarop de gegevens zijn ver-meld, die van belang kunnen worden geacht. In het geheel zijn er 630 kaarten er worden door de instellingen dus 630 Alkmaarsche gezinshoofden of alleenwonende personen gesteund met geld, spijzen, brood, turf, bons voor kruidenierswaren, onderklee- ding, klompen, rentelooze voorschotten etc. Elke maand geven de secretarissen der vereenigingen de voorgekomen veranderingen op, zoodat dit centraal kaartregister steeds bijgewerkt wordt. Zijn waarde moet dit register natuurlijk vooral ontleenen aan de nauwkeurige en volledige opgaven. Het spreekt wel van zelf, dat bij de samenstelling van het register dikwijls een beroep gedaan moest worden op de secre tarie, waar men steeds welwillend zijn medewerking verleende het dagelijksch bestuur dezer gemeente staat trouwens zeer sympathiek tegenover deze zaak. Profijt van het regieter kan natuurlijk enkel door raadpleging verkregen worden. Dank zij de bereid willigheid van regenten, kan dit, te beginnen Woens- geld voor hen over. Het zaakje zal voor de vrouw in Umnniiyv m/vlli/iUb /von Itim 1 OVVTl 111 n T* 711 JLIll OY*- dag a. s„ in het stadsziekenhuis geschieden Woens dag- en Zaterdag 's namiddags van 23 uur. Daar is dus een „Kamer van Navraag" gevestigd, waarvan mej. van Rijn presidente en de heer Melchior secretaris is. Het ligt wel voor de hand, dat niet ieder inlichtingen kan vragen daardbor zou ongewensch- te nieuwsgierigheid! worden opgewekt en zou tevens worden bereikt, dat medewerkende instellingen allicht hare gegevens terughielden. Inlichtingen worden dus alleen verstrekt aan bestuursleden van gemeente lijke, kerkelijke en particuliere liefdadigheidsinstel lingen en aan hen, die na introductie door een be stuurslid van een dter voornoemde instellingen zijn ingeschreven in een bij de Kamer berustend! re gister. De naam, woonplaats, kwaliteit der bezoekers worden geboekt, evenals de gevraagde inlichtingen, de reden der aanvraag en de aangevraagde personen. Den agnvrager hetzij instelling of particulier is het op deze wijze mogelijk gemaakt zich gemakke lijk betrouwbare inlichtingen te verschaffen terwijl hij bovendien verneemt welke vereenigingen reeds steur nend optraden. Wij zouden niet gaarne beweren, dat het vroeger niet mogelijk was hierterstede dergelijke informaties in te winnen dat zou een miskenning zijn van het werk, reeds zooveel jaren met goede resul taten verricht Maar wat men toen miste en nu heeft gekregen is oen centrale bron, waarin1 de inlichtingen samenvloeien en waaruit zonder veel moeite kan wor den geput. Dit is een zakelijk voordeel. Maar grooter is zeker het andere, het zedelijke, dab juffrouw Van Rijn op den voorgrond! stelde. Den armen wordt op deze wijze de dikwijls pijnlijke, noodeloos vaak her haalde openlegging van hun toestand bespaard. Het moge verschrikkelijk zijn voor huisbezoekers naar al lerlei dingen (niet al te veel, maar toch genoeg!) te moeten vragen, nog veel verschrikkelijker is het voor de armen, wanneer men hen telkens weer moreel en materieel de maat komt nemen, wanneer ze voor de zooveelste maal papiertjes van dokter en meester, trouwboekje enz. voor den dag moeten halen, wanneer ze moeten klaar staan voor de bezoekers, hun allerlei mededeelingen, vaak van intiemen aard moeten doen. hun moeten trachten te bevredigen, soms door zich zelf te vernederen. Die kwellingen zij zullen voortaan hier in Alk maar niet meer behoeven te worden doorstaan. En daarom vooral heeft mej. van Rijn aanspraak op erkentelijkheid. Eindelijk is daarvoor nog een reden. Vooraan op het werklijstje der Tweede Kamer staat de gewichtige en zoo lang reeds gewenschte regeling van het armbestuur, het ontwerp-Heemskerk. Dit ont werp wil samenwerking bevorderen o.a. door Armen raden. Zulk een Armenraad heeft o. m. tot taak: „het „verzamelen in een register van de ingewonnen in lichtingen en van de mededeelingen, die van de be sturen van instellingen van weldadigheid! zijn ont vangen." Welnu, wordt die wet aangenomen, dan komt er ook in Alkmaar een Armenraad. Maar dan zal de grond slag daartoe reeds te Alkmaar door particulier initi atief zijn gelegd. Dan zal Alkmaar eem van de zeer weinige gemeenten zijn, waar men niet heeft ge wacht, maar zich zelf heeft geholpen en na vriendelij ken aandrang vrijwillig reeds tot samenwerking is gekomen. Ook daarom hebben wij hier met ingenomenheid melding gemaakt van deze nieuwe instelling, de Ka mer van Navraag. kwestie wellicht een staartje krijgen, daar zij aller minst gerechtigd was tt>t haar optreden. EEN MODEL-BEWAKER. Sedert eenigen tijd leverden de offerbussen in de Katholieke kerk H. Antonius Abt, aan den Scheve- ningschen Weg te VGravenhage tegen do gewoonte, weinig of niets op. Op den dag werdl een oog in t zeil gehouden en men vergewiste er zich van dat 's nachts de kerk goedi gesloten werd. Desondanks bleven de bussen ledig. Ter oplossing van dit raadsel liet de inspecteur van politie Lenderink zich met twee agenten 's nachts in/ de kerk opsluiten. Gisternacht te half twee ure hoorde men geritsel en werd de kerkdeur geopend. Er kwam iemand binnen, die zich naar de offerbussen begaf en terwijl hij nog met het ledigen ervan bezig was werd hij door de po litie gegrepen. De dader bleek te zijn do. waker N. van den Eersten VGravenhaagschen Nachtveilig heidsdienst. Op hem werd een aantal werktuigen be vonden om offerbussen leeg te visschen of leeg te halen op zoodanige wijze, dat de penningen niet in de offerbus, maar i.n een door hem in de sleuf gestoken, van onderen gesloten, buis terechtkwamen. Hij was in de kerk gekomen met een valsohen sleutel. NATIONALE MILITIE NOORD-IIOLLAND. Tusschen 115 Maart zullen moeten worden afge leverd, ter volledige oefening van de lichting 1912, het achter de namen der gemeenten gestelde cijfer aan manschappen. Akersloot 2. Alkmaiarèl, Anna Paulowna 5, Aven- horn 1, Barsingerhorn 2, Beemster 4, Broek op Lan- gendijk 2, Callantsoog 1, Castricum 4, Egmomd bin nen 1, Harenkarspel 2, Ileerhugowaardl 3, Heilo 1, Ilensbroek 1, Hoogwoud! 3, Hoorn 11. Koedijk 1, Lim- men 1, St. Maarten 1, Nieuwe-Niedorp 1, Noord- Scharwoude 1, Obdam 1, Oterleek 0, Oude Niedorp 1, Oudkarspel 2, Oudorp 2, St. Pancras 2, Purmerend 7, De Rijp 2, Schagen 3, Schermerhorn 1, Schoorl c.s. 2, Texel 6, Ursem 2, Warmenhuizen 1, Winkel 1, Zuid- en Noord-Schermer 1, Zuid-Scharwoude 2, Zijpe 4. UIT HENSBROEK. Aan de middelbaar technische school voor de bouwkunde te Utrecht is bevorderd van het le naar het 2e semester onze plaatsgenoot II. Sehrooder. ROTTERDAM GARNIZOENSTAD. Naar de N. Ct. verneemt, zijn reeds sinds eenigen tijd onderhandelingen gaande tusschen het legerbe stuur en de gemeente Rotterdam omtrent het aldaar in garnizoen brengen van een deel onzer weermacht. Geuieugd nieuws. VEEESELIJK. Te Tilburg brok een 3-jarig jongetje tijdens de af wezigheid der moeder de lamip omver. Toen de moe der weer binnenkwam, vond zij het brandende kind op den grond liggen. Zij wierp het buiten de deur, waar de buren ijlings toeschoten om te blusschen Het kind had echter i/ntusischen reed» zulke ernstige wonden aan den onderbuik bekomen, dat weinig hoop op behoud nog overbleef. Dr Proot liet het onmid dellijk naar het Gasthuis overbrengen, waar het na vreeselijk lijden is gestorven. De onvoorzichtige moeder, die bovendien haar kind zoo hardvochtig buiten de deur wierp, wordt gezegd niet geheel toerekenbaar te zijn, terwijl de vader reeds enkele maanden in de gevangenis zucht. Reeds een maal kreeg een. der kinderen zoodanig brandwonden, dat het gedeeltelijk blind is. Thans zullen pogingen worden aangewend om het echtpaar v. R. uit de ouderlijke macht te ontzetten. De voogdijraad is er reeds mede doende. DE ONTVOERING TE 's-GRAVENHAGE. Uit de berichten aangaande de ontvoering van twee kinderen op den Loosduinschen Weg te 's-Graveuha- ge, zou men hebben kunnen opmaken, dat de moeder hier in haar recht was, en dat de vader zijn kinderen in den steek had gelaten enz. Dit is, volgens de Res. bode, echter geenszins het geval. De vader, die naar Amerika ging om zijn brood te verdienen, heeft zijn kinderen uitbesteed. Hij bleef zich echter steeds met hen bemoeien en zond geregel/1 UIT EGMOND AAN ZEE. Na opening der gister gehouden vergadering van den Raad dezer Gemeente, waarin de heer Zwaan afwezig was wegens ongesteldheid, en onveranderde vaststelling der notulen, werd medegedeeld dat inge komen was een schrijven van den heer Middelkamp, waarin hij mededeelt dat hij om particuliere redenen zijn ontslag neemt als lid van den Raad. De voorzitter betreurde deze kennisgeving, alhoewel hij het aangenaam vond, dat particuliere redenen den heer M. tot dit ontslag nopen en dat dit geen redenen zijn van wat des raad» is. Verder werdl deze mededeeling voor kennisgeving aangenomen. Aan de Gemeente is, zoo werd verder medegedeeld, een rijkssubsidie van 500 verleend. De voorzitter merkte hierbij op dat de begrooting aangaf j 800. I! en W. hebben inmiddels pogingen aangewend om de subsidie tot het gewenschte bedrag verhoogd te krij gen. De begrooting over 1912 en de rekening over 1910 zijn goedgekeurd. De heer Soomer heeft zijne benoeming tot gemeen tebode aangenomen. Do kasverificatie heeft plaats gehad en alles was in orde bevonden. Al deze mededeelingen werden voor kennisgeving aangenomen evenals de mededeelingen dat de beslui ten inzake de verhooging der huurwaarde van de wo ning van het Hoofd der School en van het aangaan eener geldleening voor den bouw van een arrestanten lokaal zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. De afd. „Alkmaar buiten" van het N. O. G. ver zocht herziening der jaarwedden van het onderwijzend personeel. Dit adres werd met algemeen© stemmen op voorstel van B. en W. ter zijde, gelegd. Mevr. BosBoekhorst Meijer verzocht eervol ont slag als onderwijzeres wegens ziekte, welk ontslag op voorstel van B. en W. werd verleend met ingang van 1 Maart. De voorzitter deelde mede dat het ontwerp verorde ning in zake de hondenbelasting is terug gekomen om daarin enkele kleine redactie-wijzigingen aan te bren gen en de waak- en trekhonden op een lijn te stellen en ze volgens denzelfden maatstaf te belasten. Deze wijzigingen werden met algemeene stemmen aangenomen, waarna de heer Gul vroeg naar de maat regelen die genomen worden om overtreding te voor komen. De voorzitter deelde mede dat B. en W. daarom trent reeds maatregelen haddien genomen door het ontwerpen/ eener verordening, het onderscheid tus schen luxe-, waak- en trekhonden omschrijvende. Na voorlezing dezer verordening werd zij met alge meene stemmen aangenomen. Een tweetal besluiten tot wijziging der begrooting 1911 werd onbesproken goedgekeurd. De heer Gul vroeg of het bedrag van 1232 voor straatverlichting juist is, en merkte op dat het dik wijls voorkomt dat 's morgens verschillende lantaarns nog branden. De heer Conijn repliceerde dat dit dan schade is voor de fabriek en niet voor de gemeente. Tot leden der gasoommis/sie werden benoemd ter vervanging Va/n de heeren Middelkamp en Zwaan, pe riodiek aftredend de heeren de Groot en Zwaan. Tot lid van het armbestuur werd! herbenoemd de heer Tijsma. De voorzitter deelde mede dat hij was aangewezen als voorzitter der gascommissie. Bij de rondvraag vroeg de heer Gul inlichtingen omtrent de kosten van het vuilnis ophalen. Hij vrees de dat daarmee een onderonsje wordt gespeeld. De voorzitter deelde mede dat de inschrijvers voor af besloten hadden samen in te schrijven, omdat zi.i het werk in zijn omvang niet kenden. Verder raadd hij aan een afwachtende houding aan te nemen opdat laten een beter oordeel kan worden gevormd. De vergadering ging daarna over in comité ter be handeling van een paar reclame» inzake den Hoofde- lijken Omslag. Geslaagd voor het examen nuttige handwer ken te Utrecht mej. M. Koopman, alhier. UIT HOORN. Bij Kon. besluit van 15 dezer is aan den heer J. W. van Buren Lensink, te Hoorn, op zijn verzoek, met ingang van 1 April 1912, eervol ontslag verleend als landmeter van het kadaster. Te 's-Gravenhage slaagden voor het examen nut tige handwerken de dames A. M. Halle, C. Langereis en A. Steggerda. UIT WEST-GRAFTDIJK. liet Fanfarecorps „Graftdijk" heeft, met medewer king van het Meisjeskoor te West-Graftdijk een con cert in het lokaal van den heer Van Marle gegeven. Voor een volle zaal werden 8 muziekstukken gespeeld en 8 zangstukjes door het Meisjeskoor gezongen. Uit het herhaald applaus was wel op te maken, dat deze uitvoering naar het genoegen van het publick was. Vooral het zangstukje „De groote toovenaar' oogstte veel bijval. UIT DE RIJP. Gisteravond hield mr. Salm voor het Nutsdepartc- ment „de Rijp" eene lezing over het onderwerp „Van slee tot vliegmachine." De heer Salm, geen onbekende meer voor ons, hield het helaas niet zeer talrijk opgekomen publiek aange naam bezig met z'n boeiende onderhoudende voor dracht. De voorzitter dankte hem zeker uit naam van alle aanwezigen voor den gezelligcn avond, welke het pu bliek onder zijn gehoor had doorgebracht. UIT HENSBROEK. De vereeniging „Ilelpt Elkander," vergaderde gis teravond bij den heer Gunder. Voorzitter de heer L. Groot. Üit het verslag van den penningmeester blijkt dat in het laatste halfjaar ontvangen is 136.80 en uitge geven 62.835, waaronder 32 aan uitkeeringen ge durende 40 dagen. Het totale bezit der vereeniging bedraagt thans ruim 612 gld. Het ledental is 62. Aangaande een ingekomen/ voorstel van het zieken fonds „Hulp in Nood" te Obdam om met die vereeni ging te conferee ren, word't besloten eerst meer in lichtingen in te winnen en het bestuur van het fonds uittenoodigen tot een gezamenlijke bespreking. Na nog enkele huishoudelijke zaken: sluiting. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Donderdag en Vrijdag j.l. gaf de Chr. Zangvereeni- ging „Hallelujah" alhier hare jaarlijkscho uitvoering in de N. H. kerk alhier. Dat hiervoor twee avonden werden gebruikt vond zijn oorzaak in den al te grooten toeloop van publiek, die aan vorige uitvoeringen/ het rustig karakter wel wat ontnam, wat thans het geval niet was, zoodat me de als gunstig gevolg dezer regeling het zangkoor meer da.n ooit tot volle kracht kwam. Weldadig deen de frischheid aan waarmee elk num mer werd voorgedragen, en de prettige elasticiteit en veerkracht van geluid! waarover het koor bleek te be schikken, waardoor ook het eigen karakter van elk stukje tot volle recht kwam. Hert was niet alleen een avond vol genoegen, maar ook vol afwisseling. Ds. Dijk die de avond had geopend, sloot haar ook na het koor te hebben dank gezegd en niet het minst hun Directeur, den heer Van der Haar, die zijn troepen tot deze overwinning wist te leiden. SNIPPERS UIT HET IIBLD. Gelezen op een plaatsbespreek-bureau: „Plaatsbespreking van: 105, ook voor een dag te voren." Bij onze grootouders/ was het gewoonte, sommige belangrijke gebeurtenissen/ in hun dagelijksch leven op herinneringskaartjes te schrijven, en die te bewa ren. Hier is de inhoud van zoo'n kaartje uit 1830: „J. R. heeft den 13 Februari 1830 eene Poolsch- Russische Dame gezien, wegende 356 Ponden." „J. R. heeft den 14 Februari 1830 op schaatsen van Enkhuizen naar het eiland) Urk geweest." Ergens in de buurt van Amsterdam staat op een huis het volgen.de opschrift te lezen Het ware te wenschen, Dat alle menschen, Die kwaad van and'ren spreken, Zichzelf eens bekeken; Dan zouden zij het praten Van anderen wel laten. Onderstaande advertenties zijn geknipt uit een Nijmeegsch blad: „Een vader verliet 5 Januari j.l. zijn huisgezin, na eerst den geheelen inboedel verkocht te hebben, tot zelfs de aardappelen en steenkolen uit den kelder, die zijn huisvrouw gedurende de zomermaanden voor haar gezin verzameld had. Hij verkocht alles van zijn twee kleine kinderen en dat in het hartje van den kouden winter, de huisvrouw met haar kinderen on verzorgd achterlatend. Vrouw B. Tap." „Ik leg voortaan geen kaart meer, of liever gezegd ben voor niemand meer te consulteeren. Om mijn huisgezin te onderhouden, verzoek ik de geëerde stad- genooten mijn handel welken ik netjes/ aanbied', te steunen, om op eerlijke wijze voor mijn kinderen te kunnen zorgen. Mej. B. Tap." KORTE BERICHTEN. Een beambte van een firma te Haarlem, belast met dë administratie van eenige fondsen der arbei ders, heeft zich aan fraude schuldig gemaakt. Hij is in zijn betrekking geschorst. In de Adamshofstraat te Kralingen heeft zich een gehuwde vrouw, moeder van vijf kinderen, in een aanval van godsdienstwaanzin door worging van het leven beroofd. Een tachtigjarige weduwe, wonende in' de Spoorwegstraat te Arnhem, is bij het naar bed gaan, doordat zij met een nachtlampje in aanraking kwam, in brand geraakt. De vrouw, die alleen thuis was, riep om hulp, die door buren werd' verleend. Met ernstige brandwonden is de vrouw in het stedelijk zie kenhuis opgenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1