DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. l/raa^ bij Uw -^VanHoUTENS CACAO er\ vergelijk deze Zuiver Goed er\ Goedkoop Overal verkrijgbaar. winkelier een bus met andere soorten van denzelfden prijs Het is zeker dat 6e ze dan bl ij ft drinken- No. 42 Honderd en veertiende jaargang. 1912. MAANDAG IQ FEBRUARI. XKÏ bus ƒ1.50 XK? busƒ0,45 -0,80 Xo.. -0.18 Nationale Militie. BINNENLAND Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Oproeping in werkelijken dienst. ALKMAARSCHE COURANT. Rona RENJilSGEVINO. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK MAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der inge zetenen', dat bij hem ingekomen en aan den ontvan ger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeen te ter invordering is overgegeven: het kohier der PERSONEELE BELASTING, No. 1, voor het dienstjaar 1912 executoir verklaard door den Directeur der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam den 15 Februari 1912; dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend; Alkmaar, den 17 Februari 1912. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, G. RIPPING. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, den onder- staanden verlofganger, binnen deze gemeente in het register van verlofgangers der Nationale Militie inge schreven, om zich, ingevolge art. 109 der Militiewet 1901, 's nam. vóór 4 uur, bij zijn korps ffe vervoegen als volgt Korps Torpedisten, lichting 1911, garnizoen Helder: 22 Maart 1912: JACOB PHAEF. Voor zooveel de miliciens door ziekte of om eene andere reden niet tot den werkelijken dienst kunnen overgaan, worden zij verzocht daarvan, vóór het tijd stip voor de opkomst bepaald, ter gemeente-secretarie mededeeling te doen. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 16 Febr. 1912. POSTKANTOOR TE ALKMAAR. Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. 2e helft der maand Februari 1912. Brieven. G. Schippers, Amsterdam. J. H. Bon, Amsterdam. Terhaar, Amsterdam. Mej. J. de Boer, Barneveld. W. Filmer Jz., Eeuigenburg. Mej. P. Visser, Briefkaarten. Mej. A. Doves, Helder. P. de Boer, Wijk aan Zee. Buitenland. J. Tol, Tolbridge. Jn. Duin, Ittersum. ALKMAAR, 19 Februari. Koning George van Engeland heeft Woensdag het parlement geopend met een troonrede. De Koning sprak ze uit met schorre stem, blijkbaar wegens een gevatte verkoudheid, maar dat deed natuurlijk niets af aan den poveren inhoud van het staatsstuk. Pover in dien zin, dat de rede niet inhield, wat met eenige spanning was tegemoet gezien: een herinnering aan de reis van lord Haldane om hartelijker betrekkingen met Duitschland aan te knoopen. In de eerste zitting echter heeft de heer Asquith, die blijkbaar den slech ten indruk zoo spoedig mogelijk wilde uitwisschen, over dit belangrijke punt het woord gevoerd. Veel kon hij op dit oogenblik nog niet zeggen, maar wél mocht hij de verzekering geven, dat in den loop van lord Haldane's bezoek op onbedriegelijke wijze aan het licht was gekomen, dat beide regeeringen den oprech ten en beslisten wensch koesteren om een betere ver standhouding tusschen de landen in het leven te roe pen, zonder op eenigerlei wijze de betrekkingen met andere mogendheden op te offeren of te verzwakken. Den volgenden dag legde de heer v. Bethmann Hollweg een verklaring in den rijksdag af, waaruit bleek, dat de Duitsche opvatting overeenstemt met de Engelsche en dat de besprekingen over de punten van aanraking tusschen de Duitsche en Engelsche belan gen zullen worden voortgezet. De mogelijkheid tot een overeenkomst tusschen de beide landen, welker onderlinge verhouding tien jaren lang den Europeeschen vrede heeft bedreigd, is hier mede gegeven. Ten zeerste is het te hopen, dat die mogelijkheid werkelijWieid zal worden. Dank zij de bereidwilligheid van de vrijzinnige par tij is het Woensdag eindelijk gelukt, den nieuwen Duitschen rijksdag een presidium te geven en het vertegenwoordigend lichaam daardoor in staat te stellen, zijn werkzaamheden te beginnen. De gekozen centrumspresident, dr. Spahn, en de nationaal-liberale tweede vice-president, dr. Paasche, legden hun func ties neer en de heer Kaempf en Dove van de vrijzinni ge partij lieten zich hun benoeming welgevallen en namen naast den sociaal-democraat in het gestoelte der eere plaats. De heeren wisten natuurlijk he goed, dat ze slechts voor den tijd van vier weken in functie zullen zijn na dien termijn moet het pre sidium opnieuw worden samengesteld en dat zal dan wel anders geschieden. De rijkskanselier heeft zich in een Weinig gelukkige rede niet ontzien, zijn pijlen te richten op den eersten sociaal-democratischen vice-president, den heer Schei- demann. Daarentegen moet de heer Bebel verklaard hebben, dat deze plaatsvervangende voorzitter alles zou doen wat zijn ambt meebrengt. Onze partijgenoot moet hij gezegd hebben zal ten hove gaan als de eerste president verhinderd is en hij zal een „Kaiser- hoeh" uitbrengen, wanneer de eerste president niet aanwezig is. De verplichting om met den eersten president naar het hof te gaan, heeft men echter niet willen aannemen. liet gevolg is geweest, dat de sociaal-democratische vice-president niet mee naar den Keizer wenschte te gnnn, gelijk te doen gebruikelijk was. Dientengevolge Heeft men schriftelijk den Keizer medegedeeld, dat het presidium samengesteld' was. Tot dusverre was het do gewoonte, dat het geheele Rijksdagpresidium, nadat dp samenstelling ervan schriftelijk door den president aan den keizer was ge meld, een audiëntie bij den vorst aanvroeg. Deze audiëntie, die steeds werd verleend, betrof het geheele presidium, niet de enkele personen, waaruit het is saamgesteld. Ditmaal is evenwel aan het bureau van den opper hofmaarschalk een audiëntie aangevraagd voor den president en den tweeden vice-president van den Rijksdag. Daarop werd geantwoord, dat Zijne Majes teit de heeren ten zeerste liet bedanken, maar dat hij verhinderd was hen te ontvangen. Dit antwoord werd op voorstel van den rijkskanselier gegeven, die den keizer niet kon aanraden af te wijken van den gewo nen regel en geen precedent wenschte te scheppen. Men begrijpt, dat deze keizerlijke beslissing druk besproken zal worden. Overigens is het wel merkwaar dig dat in Oostenrijk, Baden, Saksen etc.sociaal-demo- eraten leden van het presidium der volksvertegen woordiging zijn, zonder dat zich dergelijke strubbelin gen voordoen als thans in Duitschland voorkomen.- Oostenrijk-Hongarije verloor deze week door den dood den minister van buitenlandsehe zaken, graaf Aehrent-hal, die tuim vijf jaar deze functie bekleedde en zich bijzonder in de gunst van den ouden keizer mocht verheugen. In hem verloor het Donau-rijk een zijner weinige moderne staatslieden, een stillen, stoe- ren werker. In don tijd van de Bosnische crisis heeft hij gelegenheid gehad, zijn gaven te toonen. Hij heeft toen het rijk tegenover Rusland en Engeland weten te verdedigen. Ook heeft hij krachtig de instandhouding van het Drievoudig Verbond bevorderd. De Keizer dio zijn minister tijdens diens ziekte met veel onder scheiding behandelde, heeft tot zijn opvolger aangewe zen graaf Berchtold, een vertrouwde en vriend van den overledene. In China is nu meer teekening in den toestand' ge komen. De Mantsjoe-dynastie heeft afstand gedaan van haar politieke macht en aan den onderhandelaar Joennsjikai de inrichting der republiek opgedragen. Daarna heeft Soen Jatsen zijn presidentschap neerge legd en hebben de vertegenwoordigers der noordelijke provincies te Nanking Joean Sji Kai tot president der republiek benoemd. En naar verluidt zal dr. Soen Jat sen te Londen gezant worden van de Chineesche repu bliek De zuidelijke staten blijven intusschen op hm eisch staan, dat Nanking de hoofdstad zal worden, terwijl de nieuwe president die een voorbeeld beeft gegeven en zich den staart heeft laten afknippen! liever te Peking blijft, waar hij een leger te zijner be schikking heeft, dat hij kan vertrouwen, terwijl hij in Nanking veel vijanden heeft. Wij moeten afwachten hoe onze kwestie wordt ge regeld en wat er van de republiek zal worden. De slechte Invloed van het tooueel. B. C. Het succes van „De Violiers" heeft toch ook zijn minder beminnepswaardige zijde. Daar huldigen wij Royaard's als den man, die zooveel voor de verede ling van de zeggingskunst gedaan heeft, roemen den goeden invloed, die van hem is uitgegaan ten aanzien van het zuiver spreken van onze moedertaal. en in dienzelfden tijd propageert zijn toonoelgezelschap een der minst schoone dialecten van het Nederlandseh. Sedert „De Violiers" heeft het bargoensch zijn ze genrijken intocht binnen dé Nederlandsche kringen gehouden, ook binnen die kringen, welke tot nu toe afkeerig waren van dit mengsel van Duitsch, Jiddisch Hebreeuwsch en Nederlandseh. In elk deftig Neder landseh gezin is er tegenwoordig één lid, dat zoo bui tengewoon goed) „bargoensch'' imiteert. „Violier wordt aangesproken, Marcus wordt aangesproken eerst als grapje maar ongemerkt, zonder dat de imita toren het zelf bemerken, blijft ook in 't gewone ge sprek iets en soms veel hangen van de taal, die men in „De Violiers" vijf bedrijven lang te genieten krijgt. Een zekere verbastering gaat uit van dit stuk, dat in zijn geheel toch al zooveel heeft van de bruine bastaard-suiker, waaraan meer verdiend wordt dan aan de blanke. Dat dit naar Royaards' smaak is, ge- looven wij niet. En al evenmin, dat dit nu juist de roeping van zijn tooneel en van het vaderlandsche too- neel in 't algemeen kan zijn, n.l. dat het juist het te gengestelde bewerkt van 't geen men van het tooneel verwacht, de verheffing van het gesproken woord. Blijft deze roemrijke tocht ter verbreiding van het bargoensch nog lang aanhouden, dan zal heel Neder land iets van deze uitdrukkingen, iets van deze krom- praterij, iets van deze. gebaren en ook wel iets van de sfeer van dit stuk overnemen. En er blijft dan niets anders over dan naar de Jo- denbreestraat te gaan om les in 't zuiver Neder landseh spreken te krijgen. Want, merkwaardige kringloop, terwijl in de andere kringen bet bargoensch hoe langer hoe meer zijn intrede gaat houden, beijve ren de nakomelingen van de scheppers van dit dialect zich, er zich volkomen van to bevrijden en vindt men tegenwoordig nergens kringen waar het Nederlandseh beschaafder en met meer pijnlijke vermijding van alles wat aan 't „Ghetto" zou kunnen herinneren, wordt ge sproken, dan bij de ontwikkelde Joodsche families. T R A K T EM E N T S - VERBE TER ING DE R OFFICIEREN. Nog in den loop van de maand Maart zal aan de officieren der landmacht worden uitgekeerd wat hun thans tengevolge van de traktementsherziening met terugwerkende kracht alsnog toekomt. I)e gansche becijfering der verhoogingen zal in het Recueil Mili taire worden opgenomen. BAKKERSWET. Het bestuur van den Algemeenen Nederlandschen Bond van Arbeiders in het Bakkersbedrijf heeft tot de sociaal-democratische Kamerfractie het verzoek gericht, al het mogelijke te doen om de Bakkersweb nog vóór Paschen in de Tweede Kamer te doen be handelen. Gemen|(d nieuws AANVAL OP EEN POLITIE-AGENT. Zaterdagnacht surveilleerde een politieagent van het bureau Wnrmoesstraat te Amsterdam in de Niou- webrugsteeg aldaar, toen plotseling eeni jonge man op hem toesnelde, met een mes in de hand, en hem een steek toebracht, waardoor de wang geraakt werd. Zoo onverhoeds was de aanval geweest, dat de agent geen tijd had om van een zijner wapenen gebruik te maken, ten einde zich te verweren. De dader koos het hazenpad, dooh werd door een burger aangehouden en overgebracht naar het bureau Warmoesstraat. Daar bleek hij een ongeveer 18-jari- ge stoker van een sleepboot te zijn, die eenigszins on der den invloed van sterken drank verkeerde. Het mes, waarmee de aanslag gepleegd werd, werd1 niet in zijn bezit gevonden. Vermoedelijk heeft hij het weg geworpen. Hot is waarschijnlijk een dolkmes geweest, zooals varensgezellen dat plegen te dragen. De leege messcheede werd wel op hem bevonden. De aangehoudenen beweerd© zich van zijn daad niets te herinneren, wel wist hij, dat hij weggeloopen en daarna gearresteerd was. EEN MOTOR GESPRONGEN. In de machinefabriek Twente der firma P. M. Duyvis Co., te Koog aan de Zaan, had Zaterdag avond een ernstig ongeluk plaats, hetwelk gelukkig alleen materieele schade veroorzaakte en geen perso nen letsel toebracht. In deze fabriek werkte n.l. een bronsmotor van 60 paardekracht. Tegen het einde van den werktijd! werden enkele machinerieën stopge zet. Plotseling sloeg de motor door en voor men in staat was den olietoevoer af te sluiten volgde een knal, waardoor het werkvolk zoodanig schrikte, dat het overijld de vlucht nam. Nauwelijks waren zij bui ten, ef een tweede knal deed den motor uit elkaar springen en de stukken ijzer vernielden het dak en misschien andere deelen der fabriek. De stukken vlogen overal heen. Omtrent de oorzaak valt voorloo- pig slechts te gissen en hoe groot de schade is, zal pas later kunnen worden opgemaakt. D(E GESCHORSTE ONDERWIJZER De afdeeling 's-Gravenhage van het Ned. Onderwij zersgenootschap heeft in een adres aan den gemeen teraad van 's-Grave.nhage medegedeeld, dat zij zich in zake de schorsing van den onderwijzer G. H. Wanink, tot B. en W. hebben gewend onder opmerking o.a. dat alle onderwijs-autoriteiton en de onderwijzers schorsing wel degelijk als straf aanmerken om te verzoeken de schorsing te herroepen en den onderwij zer W. verlof te verleenen, ingaande den 17den Ja nuari tot op den dag, dat het onderzoek zal zijn afge- loopen. De afdeeling wendt zich thans met het verzoek tot den gemeenteraad, zooveel1 mogelijk te willen mede werken tot zoodanige regeling. De afdeeling 's-Gravenhage van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers verzoekt het volgende mede te deelen: De schorsing van den onderwijzer G. H. Wanink was nu Zaterdag afgeloopen en vervangen door verlof, ingaande 17 Febr. en „tot wederopzegging-s toe" ver leend door burgemeester en wethouders. In de desbetreffende „verordening op de verloven voor de onderwijzers in deze gemeente" wordt „onge vraagd" verlof niet genoemd. PUTWATERVERONTREINIGING. Te Winschoten heeft de ambtenaar van het O. M. bij de arr.-rechtbank zes maanden gevangenisstraf ge- ëischt tegen de 33-jarige Johien Schuneman, huis vrouw van Joh. Vos te Stadskanaal, wegens vorontrei-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1