DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 43 Honderd en veertiende laargang. 1912. 20 FEBRUARI. Nationale Militie. Ontwerp-Zomerdienstregelin- gen voor de Spoorwegen. BINNENBAN It. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. DINSDAG Oproeping in werkelijken dienst. Telefoonnummer 3. ALKMAARSCHE COURANT De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, den onder- staanden verlofganger, binnen deze gemeente in het register van verlofgangers der Nationale Militie inge schreven, om zich, ingevolge art. 109 der Militiewet 1901, 's nam. vóór 4 uur, bij zijn korps te vervoegen als volgt: 2e Regiment Vesting-Artillerie, lichting 1911, gar nizoen Naarden. 28 Maart 1912: PIE TER ADRTANUS NICOLA AS DE BOER. Voor zooveel de milicien door ziekte of om eene andere reden niet tot den werkelijken dienst kan overgaan, wordt hij verzocht daarvan, vóór het tijd stip voor de opkomst bepaald, ter gemeente-secretarie mededeeling te doen. De Burgemeester voornoemd, O. RIPPING. Alkmaar, 19 Februari 1912. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat van heden af voor een ieder ter Secretarie ter in zage zijn nedergelegd de ontwerpen van de zomer- dienstregeling 1912 voor de Hollandscho IJzeren Spoorwegmaatschappij en voor de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Eventueele opmerkingen betreffende deze dienstre- gelingsontwerpen moeten rechtstreeks worden inge zonden aan het Departement van Waterstaat, vóór of op 1 MAART a.s. Burgemeester eu Wethouders vau ALKMAAR, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 19 Februari 1912. BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van ALK- MAAR brengen ter algemeene kennis dat in het Ge meenteblad van Alkmaar No. 364 is opgenomen hun besluit van 15 FEBRUARI 1.1., waarbij is vastgesteld eene INSTRUCTIE VOOR DEN DEURWAAR DER DER PLAATSELIJKE BELASTINGEN TE ALKMAAR, welke instructie, heden afgekondigd, gedurende drie maanden voor een ieder ter gemeente-secretarie ter lezing is nedergelegd en aldaar tegen betaling van 0.07V2 in afdruk is verkrijgbaar gesteld. Alkmaar, 19 Februari 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 20 Februari. De Duitsche rijkskanselier munt tegenwoordig waarlijk niet uit door handigheid en wat men ook van hem kan zeggen, zeker kan men hem niet ten lasto leggen, dat hij de populariteit zoekt. In tegendeel als hij er op uit was, de groote massa stelselmatig van zich af te stooten, dan zou hij niet beter te werk kunnen gaan dan hij thans doet. Men oordeel© maar eens naar het volgende staaltje. Zondag vierde de president van den rijksdag, de heer Kaempf, zijn ze ventigsten verjaardag. Honderden telegrafische geluk- wenschen, tallooze brieven en geschenken bereikten den jubilaris. Ook verschillende staatssecretarissen zonden hartelijkgestelde telegrammen endeBerlijnsche universiteit schonk den bekenden handelsman een hooge onderscheiding, door hem tot eere-doetor te be noemen. Wat nu deed! de heeii v. Bethmann Hollweg? Hij zondi een klein vergeeld naamkaartje, waarop geschre ven was: „met de beste wensclien hij Uw 70sten ge boortedag"! Het spreekt wel van zelf dat een derge lijke sobere gelukwensch niet naar den aard is van de kringen, waartoe de heer Kaempf behoort, der in vloedrijke, hardwerkende handelslieden en der vrijzin nige staatslieden. Ook in de zaak van het rijksdagpre- sidium, nam de heer v. Bethmann Hollweg een weinig gelukkig besluit. Men weet, dat twee der heeren van het presidium den keizer audiëntie hadden verzocht de derde, de sociaal-democraat, wenschte niet mee ten hove te gaan. De keizer liet onder dankzegging we ten, dat hij verhinderd was de heeren te ontvangen. Inderdaad was Wilhelm II te Kiel, maar dit motief was slechts een vorm van maatschappelijke beleefd heid, want al was de Keizer te Berlijn geweest wat overigens niet zoo dikwijls het) geval is! dan nog zou hij de heeren niet hebben ontvangen. De rijkskanselier- toch had den Keizer aangeraden, niet twee der drie heeren audiëntie te verleenen. De rijkskanselier heeft uitdrukkelijk de verantwoording van 's Keizers weigering op zich genomen, omdat men er aanvankelijk een van die keizerlijke impulsieve han delingen in zag, die in dezen tijd in Duitschland wei nig gewild zijn. De heer Wolff betreurt in het Tageblatt liet geval „omdat den stellig niet slecht-willenden maar slecht- geraden monarch weer de gelegenheid ontgaat, ook eens twee vertegenwoordigers van de Duitsche burge rij bij zieh te zien." Hij betreurt en laakt het verder zeer, dat de heer scheidemann, de sociaal-democrati sche eerste vice-president niet aan de vanzelfspreken de beleefdheidsdaad heeft willen deelnemen, maar de sociaal-democraten zitten in de leer en de partij- besluiten vast als de leeuw in het net en de partij is als een groote familie, waarin, heviger dan in de feo- daalste familie, de huiswet regeert, meent hij. Maar nu spreekt de geestige journalist over den rijkskanselier. Wij hebben waarlijk geen reden, zegt hij, om op den heer v. Bethmann Hollweg te toornen, want wij weten, hoeveel hij voor de ontwaking van ee:i gezonden oppo'sitiegeest heeft gedaan en hoe minder hij het liberalisme iets goeds wenscht, des te meer wenscht het liberalisme hem een lange, gezegende werkzaamheid. Wij allen hebben in de weken en maanden voor de rijksdagverkiezing den hemel ge smeekt, dat hij ons dezen kanselier mocht laten be houden, omdat deze voor ons meer waarde had dan elke agitatie, en wij hebben vol liefde naar hem ge keken als naar een gelukkig amulet. Wanneer hij verkouden was, waren we bezorgd! voor hem, wanneer de Keizer hem drie dagen achtereen niet bezocht of ontvangen had, waren wij vreeselijk bang, en wanneer hij in plaats van den graventitel slechts een vaas kreeg, zagen wij in benauwde d'roomen reeds een barst in het porcelein. Qnze grootste zorg was, dat hij te zelden het woord nam en wanneer hij de rede, welke hij Vrijdag hield, vóór de verkiezingen had ge houden, zou de linker meerderheid nog gegroeid zijn. Maar hoe komt het dat hij, die nu eenmaal als deurwachter aan het keizerlijk slot staat, den libera len vrienden van het vaderland den toegang weigert en de aanmatigende vijanden van dit vaderland in de vertrekken des keizers laat?v Hij heeft toch zeker wel, om een voorbeeld te noemen, evengoedl als de anderen geweten, dat de Amerikaansche millionnair en schrij ver Price Collier, die zoo pas met vrouw en dochters de geëerde gast van den Duitschen keizer was een boek heeft geschreven, waarin met sympathie wordt gewaagd van een tuchtiging der Duitschers door de En gelachen Menschen, die zoo denken en schrijven laat de kan selier van het Duitsche rijk den monarch naderen, zij beroemen zich op deze gunst en hun vrouwen en doch ters dragen pronkend haar hofsleepen door de Witte zaal. De drieste dollarman, die naar Duitschlands tuchtiging verlangt, krijgt een plaatsje naast den troon, maar voor presidenten van den Duitschen Rijksdag, die tevens de hooggeachte vertegenwoordi gers zijn van de Duitsche burgers en den Duitschen handel, wordt niet open gedaan. Moet men dit bekla gen en is het niet beter, zulk een begripsverwarring lachend voorbij te gaan? Het beste is zeker het ge heele geval op te vatten als een kleine vergissing van den portier. De heer v. Bethmann Hollweg heeft ons, zoo gaat de heer Wolff voort, Vrijdag nog eens verzekerd, dat hij voor een verdere democratiseering van het reeds zoo verregaand! democratisch staatswezen niet te vin den zou zijn, en dat heeft ons noch verrast, noch zeer gekrenkt. De ontwikkeling, die immers naar de be kentenis der troonrede niet st.il staat, heeft reeds grootere dwergen omver geloopen, en de democrati sche gedachte zal nog leven en zich nog doen gelden, wanneer men in de boeken moet naslaan, wie de heer v. Bethmann Hollweg was. Men kan voor twee burgermannen de deur gesloten houden, welke geopend wordt voor booze praatjesma kers en den heer Price Collier. De geest des tijds, aan de deur teruggewezen, dringt echter door het venster binnenDaarmede kan de rijkskanselier het voorloopig weer doen. Dit scherpe artikel kan hem leeren, dat hij niet deugt voor de rol van den sterken man, die hij tegenwoordig zoo graag wil spelen en die hij blijkbaar voorbereidt door telkens nieuwe strijdvra gen op het parlementaire, tapijt te brengen en telkens nieuwe conflicten in het leven te roepen. DE MOTIE TROELSTRA INZAKE OUDER DOMSPENSIOEN. De eerste bijeenkomst van de Tweede Kamer zal heden waarschijnlijk langer duren, in verband met het voornemen om urgentie aan te vragen van de behan deling der motie-Troelstra, betreffende de ouderdoms pensioenen, alsmede van de bakkerswet. Genieugd nieuw* HET VERDRINKEN VAN MEVR. EWOLDT. Men schrijft uit Heerenveen nog over dit treurige ongeluk: Zaterdagavond werd te Heerenveen gevankelijk bin nengebracht ds. A. Ewoldt, predikant bij de Herv. Gem. te Oosterzee, wiens vrouw Vrijdagavond bij Spannenburg verdronk. Hij wordt verdacht, daaraan niet onschuldig te zijn. Het was algemeen bekend, dat de verstandhouding tusschen de echtgenooten veel te wenschen overliet. Ds. E. had nu en dan amouret tes, werd daarvoor reeds een paar maal door het clas sicaal kerkbestuur gestraft en nu was bij dat college weer een dergelijke zaak tegen ds. E. in onderzoek. Na aankomst in het paleis van justitie werd do verdachte door den rechter van instructie, mr. Boseh- loo, gehoord, die daarna last gaf tot zijne gevangen houding, waarop hij naar de gevangenis werd overge- barcht. Ds. E. toonde zieh over 't geheel vrij kalm. Zondagmorgen zijn mr. Boschloo, mr. Visscher, sub stituut-officier van justitie, eu de substituut-griffier mr. Van Imhoff met dr. Peters naar Oosterzee ver trokken tot het instellen van nader onderzoek en lijk schouwing. Onder politiegeleide werd! ook de verdach te derwaarts gevoerd om geconfronteerd! te worden. Eerst 's avonds te 9.20 u. keerde de justitie van haar onderzoek te Spannenburg terug. Opgewacht door heel wat menschen, werd! de verdachte door de rijks- veldwaeht naar de gevangenis te Heerenveen overge bracht. Nu en dan hoorde men uitingen vau afkeu ring. Het lijk van de verdronkene werd door de doctoren Peters te Heerenveeu en IJkema te St. Nicolaasga geschouwd ia de modelboerderij van jhr. Van Eisinga, Üij Spannenburg, bewoond door den veehouder Schaap. Daar was het lijk Vrijdagnacht gebracht. Bij de sec tie is gebleken dat mevr. E. gestorven is ten gevolge van verstikking, terwijl niets is gebleken omtrent voorafgaande worging, zooals het gerucht verspreid werd. Toen ds. E. bij het lijk gebracht werd, gaf hij teekenen van ontroering. Ter plaatse, waar mevrouw verdronk, moest de verdachte inlichtingen geven. Vol gens beklaagde heeft de zaak zich als volgt toegedra gen: Het echtpaar was Vrijdagavond1 op de terugreis van Sneek per fiets. Het was ongeveer 10 uur en zeer mistig. Mevrouw had zich vermoeid gevoeld en daar om was hij vooruit gereden, maar niet ver. Er moest een brug gepasseerd worden. Toen hij deze eenige oogenblikken gepasseerd' was, hoorde hij een gil. Di rect was hij teruggekeerd naar de brug, zag dat zijne vrouw in het water lag en spoedde zich ter redding. Zieh met de eene haud vasthoudende aan de rollaag, had hij den mantel van mevrouw kunnen grijpen en had haar op den wal getrokken. De levensgeesten wa ren toen reeds geweken en hij was geloopen naar de woning, waarin een arbeider der modelboerderij woont en had dezen opgeklopt. Met elkaar was men toen weer naar de plaats des onheils teruggekeerd1 en werd het lijk meegenomen. Hij verklaarde bij de poging tot redding natte voeten te hebben gekregen, ongeveer tot den enkel. Door de politie is de diepte van het water bij de rollaag gepeild; er staat daar ruim 5 voet water. Zeer onwaarschijnlijk is het dus, dat de voe ten van den verdachte slechts nat werden tot bij den enkel. Daarop gewezen, verklaarde hij, dat zulks mo gelijk was, wijl hij zich had! vastgehouden aan de rol laag. Bij nader onderzoek blijkt dat ds. E. tengevolge zijner liefdesavonturen reeds in zijne betrekking was gesehorst en door het classicaal kerkbestuur tot ont slag voorgedragen. Woensdag a.s. zal in dezen de be slissing vallen. In den laatsten tijd kwam ds. E. veel te Leeuwarden, waar hij bezoeken aflegde bij een dienstbode, die vroeger bij hem had gediend. Het is te begrijpen, dat deze zaak sensatie verwekt, wijl ds. E. als rechtzinnig predikant bekend stond en als uitnemend redenaar. Het echtpaar heeft vier nog jeugdige kinderen. dat het schot afging en de jongen de lading in de keel kreeg. De ongelukkige wa9 onmiddellijk een lijk. De politie werd gewaarschuwd en stelde een onderzoek in. Een inderhaast ontboden geneesheer kon slechts den dood constateeren. EERSTE KAMER-VERKIEZING. De Tel. meldt onder voorbehoud, dat de linker zijde der Staten van Noord-Holland zich voor de vac.- mr. Roëll in de Eerste Kamer vereenigd' heeft op de Candida tuur van den heer P. B. J. Ferf, thans lid van Gedep. Staten van Noordf-Holland en lid van de 1 weed© Kamer voor het kiesdistrict. Hoorn. .Vaar verluidt zou de heer Ferf wel geneigd zijn een benoeming tot. lid der Eerste Kamer te aanvaarden. Komt het Donderdag a.s. tot die keuze, dan staan twee tusschentijdsche verkiezingen voor de deur: één voor de Staten in het distriet Zaandam, en één voor de Tweede Kamer in Hoorn. DE ZEDELIJKHEIDS WET WERKT DOOR ON DER HET VOLK. Het (Ilaagsche) Vaderland schrijft: Het is reeds meermalen aangetoond, dat een wet behalve correctief en preventief ook educatief behoort te werken en een goede wet zal dat dan ook steeds doen. Wij kennen echter geen voorbeeld van een wet, welke zoo snel educatief effect bereikte als de Zede- lijkheidswet, dat blijkens het Zaterdag in de Poten voorgevallene heeft gedaan. Men weet, dat aan den gevel aan de Poten van het gebouw van Justitie is aangebracht een beeld van de „Naakte Waarheid," en velen hebben zich reeds geër gerd aan het gebrek aan phantasie van den maker van dat beeld, die geen andere voorstelling wist te geven van de naakte waarheid' dan door een naakte vrouwe figuur, alsof men juist altijd de naaktheid behoeft te zien en haar niet evengoed kan vermoeden, ook al is zij bekleed. Sedert de nieuwe Zedelijkheids- wet in werking is getreden, is echter die ergernis bij den dag grooter en meer verspreid geworden. Geluk kig echter kunnen wij het aanstootelijk tafereel voor bij gaan met gebukten hoofde. Anders is het echter met de werklieden, die thans bezig zijn aan den bouw van het Hotel Central, vlak naast het gebouw met de ontuchtige muurversiering, (dat heet versiering!) Deze arbeiders toch moeten den ganschen dag de steigers op en af klimmen en een eisch van zelfbehoud is het voor hen steeds goed uit te kijken. Daarbij is het niet te vermijden, dat telkens weer de oogen op der waarheid naaktheid vallen. 'tWerd' onduldbaar ten leste eu zoo heeft dan eindelijk gisteren een der mannen de kloeke daad begaan, of er een „verga dering" met voorstellen, moties, hesluiten enz. aan vooraf gegaan is, weten wij niet een jutezak tot vijgenblad te maken en dat der naakte dame voor te hangen. Den Haag was verheugd. Weer kon men met fier geheven hoofd de Poten passeeren. En menig Hagenaar heeft van die gelegenheid ge bruik gemaakt, blikte met fier geheven hoofd het ge bouw van Justitie weer aan en was uitermate ver heugd. DE CHINEESCIÏE REPUBLIEK BIJRICIIE. De in ons vaderland studeerende Chineezen waren Zaterdagavond aan een diner in restaurant. „Riche," te Amsterdam vereenigd. Het gezelschap had zelve voor de tafelversiering gezorgd, en daarin de politie ke gebeurtenissen gesymboliseerd, de laatste maanden in het hemelsehe rijk voorgevallen. Verschillende ta- felspeechen werden gehouden en menig glas geledigd op het welzijn van het verjongde China. Omstreeks middernacht werd plechtiglijk de Chineesche republiek uitgeroepen, een politiek gebeuren, door het zingen der „Marseillaise," gevolgd. EEN TREURIG ONGEVAL. Een treurig ongeval had gisteren plaats aan boord van de motorboot van de Velser papierfabriek. Deze boot kwam tegen 12 uur te Amsterdam en landde aan steiger no. 4. Juist .zou men met lossen aanvangen, toen een 19-jarige dekknecht van Velsen, een jacht geweer, dat hij aan boord had, naar beneden wilde brengen. Reeds langen tijd had het jongemenscli, buiten medeweten vau zijn vader, dit geweer, dat hij aan boord verborgen hield, wijl' hij voor zijn ouders niet wilde weten, dat het in zijn bezit was. Bij het naar beneden brengen hield hij de kolf omlaag en den loop naar boven gericht. Plotseling stootte hij met den haan tegen den muur, met het ongelukkig gevolg VERLOREN EN.TERUGGEVONDEN. Den heelen middag waa het gezin in rep en roer. Een partijtje diamant, dat bewerkt moest worden, kon men nergens terugvinden. Niet op de tafel, niet in de kast, niet op den vloer; 'twas verdwenen en het bleef verdwenen. Hoofdschuddend stonden de huis- genooten bij elkaar, bespraken het geval en kwamen eenparig tot de conclusie, dat er iets gebeuren-moest, en omdat er iets gebeuren zou, toog het hoofd' van het gezin naar het politiebureau en deelde daar de ge heimzinnige verdwijning van de diamanten mede. Zoo kon het gebeuren, dat het politierapport te Amsterdam van gistermiddag vermeldde: Gisteravond is aangifte gedaan, dat uit een woning aau de Nieuwe Ileerengracht een partijtje diamanten, ter waarde van 99, wordt vermist, edoch, nog voor de politie haar onderzoek in deze tot een goed einde kon brengen, toog- het hoofd des gezins andermaal naar het bureau, dit keer met de voor hem zeer zeker heugelijke tijding, dat het partijtje „terecht" was. Meu had bij het zoe ken naar den verloren schat het papiertje, waarin da steentjes geborgen waren, eenvoudig over het hoofd gezien. GEVAARLIJK SPEL. Zondagavond, omstreeks 6 uur, hadden te Gronin gen jongens een vuurtje gestookt aau de Oosterhaven. Zij brachten vuur bij een aldaar liggend leeg benzine- vat. Dit ontplofte met een hevigen knal; twee bij staande nieuwsgierige jongens werden deerlijk ge wond. Een veertienjarige knaap moest in het gast huis worden opgenomen mot geheel verminkt been. Een andere, kreeg twee beenbreuken. De politieagent, die aan de Oosterhaven surveilleer de, had den aldaar spelenden jongens herhaaldelijk op 't hart gedrukt, toch vooral uit de buurt van 't benzi- nevat te blijven. Die waarschuwing werd echter in den wind geslagen niet alleen, maar wat erger is, de jongelui besloten het vat tot' middelpunt van hun spel te maken. Door 't spongat werd een lange lont ge legd en 't ding aan 't. vrije einde in brand gestoken. Op een paar meter afstand gingen de jongens staan om te kijken wat het gevolg van hun heldendaad zijn zou. Eerst hoorden ze niets dan een knal, zóó vreese lijk, dat men 't in de geheele stad kon vernemen. Toen echter de damp wat opgetrokken was, merkten de kwa jongens, dat de gevolgen van hun daad meer dan vree selijk waren geweest. Twee kinderen van twaalf en acht jaar, die aan 't geval zelf part noch deel hadden, moesten in bewusteloozen toesland gewond naar 't ziekenhuis worden vervoerd, waar de oudste 's nachts is overleden. De andere jongen, die een dubbele beenbreuk heeft, maakt het, de omstandigheden in aanmerking geno men, vrij goed. UIT SINT-P ANCRAS. Maandag j.l. vergaderde de coöperatieve vereeni- giug „Tuinbouwbelang" met. 21 van de 27 leden. Na opening door den voorzitter, den heer D. v. d. Woude, werden de notulen en 't jaarverslag gelezen, welke werden goedgekeurd. De uitvoerder, de heer Jb. Duif Cz., bracht verslag uit van den omzet van hulpmest,stoffen gedurende 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1