DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN Van Houten *s [De beste voor den prijsl LIEFDESOFFER No. 46 1912 23 FEBRUARI. Stel iets goeds niet uit. FEUILLETON. BINNENLAND. Honderd en veertiende Jaargang. V RIJ DAG n Koop dus nog heden] bij Uw winkelier een bus 1 Kg. ƒ1.50 kft -0.80 VqKg.f 0.42| Mo - 0.18. ttfl :rrn -rreh tt OV 9 COURANT. Cacao ALKMAAR, 23 Februari. In de Giornale d'Italia wordt medegedeeld op welke wijze, volgens de verklaring van den Chineeschen ge zant te Rome de jongste revolutie in China is ont staan. De gezant was van meening, dat de revolutie op touw gezet is door studenten. Elk jaar gaan er, zeide hij, tienduizenden jonge Chineezen naar de uni versiteiten in Amerika en Europa. In hen is dan ook het eerst de gedachte aan een revolutie ontstaan en dat wel veeleer in den vreemde dan in het moeder land. Tijdens hun verblijf in het buitenland bleven zij voortdurend) in contact met den onvermoeiden leider dr. Soen-Yat-Sen, die hen dikwijls bezocht en met hen de geheele wereld) bereisde. Toen jaarlijks echter duizenden jengelingen vol geestdrift in hun vaderland terugkwamen, is ieder van hen een oproerling en een volkstribuun geworden en ieder hunner werd een middelpunt van propaganda voor de nieuwe denkbeelden. Het was een soort poli tieke sneeuwbal, die zienderoogen grooter werd. Langzamerhand vond het denkbeeld der revolutie, dat het meest beschaafde gedeelte der Chineesche be volking aanhing, ook in de verste streken aanhang. Dit meest beschaafde gedeelte toch was in de min derheid, want in China zoowel als in elk ander land ter wereld' maken de onbeschaafden bet grootste ge deelte der bevolking uit. Maar ook de onbeschaafden opperden nieuwe denk beelden en verklaarden zich tegen de regeerende dy nastie, die door hen als de hoofdoorzaak der wanorde en onrechtvaardigheid! in het regeeringssysteem be schouwd werd. De gezant gewaagde verder van de buitengewone geestdrift, die er op het oogenblik in China onder alle door RUDOLF STRATZ. 45) o— Van dit dolzinnig plan schrok hij zóó, dat hij zich omkeerde en met groote stappen zich verwijderde. Bij de fonteinen, midden op het plein, bleef hij staan. Hij dacht: ,,'t Is toch onzin, wat je daar wil beginnen Maar meteen gevoelde hij: „Je hebt tóch geen rustig oogenblik meer, voor je weet, voor w i e n zij haar hu welijk heeft afgezegd!" en hij trad aarzelend' we der op het huis toe, liep er een eind voorbij, nam zich voor, nu vlug het kanaal langs te gaan tot den Kur- fiirstendamm, zonder zijn hoofdl ook maar om te wen den, maar hij bleef toch staan en staarde verstrooit naar het vuile water, naar de sinaasappelschillen en stukken hout, die daarin langzaam voorbij dreven en stond toch plotseling weer voor de deur van het pension, met kloppend hart en trillende zenuwen. Iets in hem beval: „Je moet, je moet!" Hij belde en holde zoo haastig de trappen op, dat hij geheel adem loos boven kwam. De deur van het pension stond' open en een paar kruiers waren bezig eenige groote koffers weg te brengen. Op eiken koffer stond) een klein kroontje, waaronder V. v. V. Hij herkende Yera's initialen er vroeg, zonder verder^ inleiding aan een dame, die er toezicht bij hield: „Gaat mevrouw von Vogt op rei3?" De dame nam een eenigszins gereserveerde houding aan en zeide alleen: „Ja." „Waarheen?" „Naar haar vader op Neetzow." „Kan ik haar spreken?" „Neen." „Waarom niet?" „Mevrouw von Vogt is voor niemand te spreken!" standen der bevolking heerscht. Van de 18 provincies van het hemelsche rijk, zeide hij, zijn er reeds 17, die in dien korten tijd de republiek officieel erkenden. Wat de nieuwe regeering betreft, zij bestaat, groo- tendeels uit jonge menschen, waarvan er vele eerst sedert weinige jaren van de universiteit gekomen wa ren. Het ie een proefneming, zoo zeide hij, en het buitenland zal dit zeer zeker met belangstelling gade slaan: „Ons overoud land' politiek nog zoo jong cn door jonge menschen geregeerd, die toch buitenge woon dapper en geleerd zijn." De nieuwe regeeriug zal echter heel wat te doen krijgen. Immers hetgeen in China is geschied, komt hierop neer, dat men eerst het dak heeft gemaakt cn daarna nog met het bouwen van het nieuwe huis moet beginnen. Hoezeer de toestand) nog weinig veilig is, blijkt uit het feit, dat de dictator nog aanslagen heeft te vree zen. Vóór zijn rit naar het paleis stonden, overal langs den weg politieagenten en soldaten geschaard; echter volgde het rijtuig van Yoeansjikai een andere oute door stille, leege straten. Overigens heeft men tot nu toe voornamelijk zijn kracht gezocht in afschaffing van symbolen. De Chi neesche vlag i9 veranderd, de oude draak is er uit verdreven en met vijf kleurige banen zal zij voortaan wapperen. De verwijdering van den draak uit do rijksvlag beteekent het breken met oude overleverin gen. De drank toch was het zinnebeeld van de mystie ke oerkracht der wereld', waaruit de hoogste aardsche macht haar recht afleidt. Voortaan zal het draken- principe verdwenen zijn, evenals de staart, symbool van de onderwerping aan de Mantsjoe-heerschappij, zijn tijd gehad! heeft. In de edicten van Yoensjikai is verder den Chinee zen uitdrukkelijk voorgeschreven, de Amerikaansche burgerkleeding te dragen het moderne China wil dus de republiek der Vereenigde Staten van Amerika in dit opzicht volkomen nabootsen. Dit alles zijn echter slechts uiterlijkheden. Een goed geregelde bezoldiging der ambtenaren, een goede belastinghervorming, een goede regeling van het on derwijs, van het muntwezen, kortom den administra- tieven kant van het vraagstuk, veel gewichtiger dan den staatsvorm daar komt het veel meer op aan. En kenners van het Chineesche rijk verzekeren, dat het heel wat moeielijker zal blijken te zijn dan de dynastie tot afstand te dwingen. Als het kernpunt beschouwen zij de belastinghervorming en de salari- eering der beambten, waarmede ten nauwste samen hangt het afschaffen van ambtenaar9willekeur, afper singen en omkoopingen. Gelukt bet Yoentsjikai en do regeering der jonge mannen, deze noodzakelijke verbeteringen tot stand te brengen, dan eerst kan men de republiek voor ge consolideerd houden, beweren de menschen, die het weten kunnen. VERKIEZING EERSTE KAMER. In do gister gehouden buitengewone! vergadering der Provinciale Staten van Noord-Holland, bijeenge roepen ter verkiezing van een lid der Eerste Kamer (vaeature-jhr. rnr. J. Roëll) is, zooals wij reeds meld den, gekozen de heer P. B. J. Ferf, lid van Gedepu teerde Staten van Noord-Holland, afgevaardigde ter Tweede Kamer voor het kiesdistrict Hoorn en Staten lid voor het district Zaandam. Bij de verkiezing ging het aldus: Eerste vrije stemming. Aanwezig 75 leden. Uitge- Toornig stampte hij met zijn sabel op den grond. „Ach, voor mij wel!" zeide hij geërgerd. „Asje blieft hier is mijn kaartje!" Do dame nam het niet aan, wierp er niet eens een blik op, maar zeide koel: „Ik ben mevrouw van Bor- chersheide, kapitein de eigenares van het pension. Ik houd mij stipt aan mevrouw von Vogt's wenschen. Er zijn de laatste dagen zooveel menschen geweest, maar zij heeft niemand ontvangen. Zij verlangt vol strekte rust!" Toen Gisbert bemerkte, dat hij tegenover een be schaafde dame stond, nam hij onwillekeurig een an dere houding aan. „Neemt u mij niet kwalijk, mevrouw!" antwoordde hij beleefd. „Maar ik geloof dat ik een uitzonde ring maak!.Ik weet niet.of u op de hoogte is van verschillende zaken. „Tamelijk wel, kapitein!" „Goed, ik ben kapitein Gisbert mijn verhouding tot mevrouw von Vogt zal u dan allicht bekend' zijn." Mevrouw von Borchersheide trad verrast een stap achteruit en nam hem nieuwsgierig op. „U zult mij misschien niet gelooven, maar mevrouw von Vogt is werkelijk niet thuis. Zij is naar een ju welier gereden. Maar al was zij thuis, zou ik u toch niet durven toelaten!" „Nu, dan zal ik hier in de gang op haar wachten!" Gisbert dacht, dat dit misschien wel zoo goed was. Vera zou misschien toch geweigerd hebben, hem te ontvangen. Nu kon zij hem niet ontgaan. Terwijl hij naast de deur ging staan, zeide hij: „Neen, me vrouw u kunt mij hier niet vandaan jagen! De zaak is van te groot belang. Daarbij had hij toch wel een beetje het land: „Wat doe je hier eigenlijk, waar van alle kanten nieuwsgie rige gezichten je beloeren? Waar die magere majoors weduwe besluiteloos voor je staat en je het liefst op straat zette? Is dat wel een jou waardige positie?" Maar hij was willoos en bleef, waar hij was, en eer mevrouw von Borchersheide besloten had, wat haar te doen stond, klonken vlugge voetstappen op de trap hij hief het hoofd op hij kende dezen flinken bracht 73 stemmen, aldus verdeeld: P. B. J. Ferf (U. L.) 30; mr. E. Fokker 10; prof. mr. D. P. D. Fa bius 24 en H. H. van Kol 9 stemmen. Tweede vrije stemming. P. B. J. Ferf, 31, prof. D. P. D. Fabius 24; mr. E. Fokker 13; H. H. vau'Kol 6 stemmen, terwijl eenige stemmen in blanco waren uitgebracht. Bij de toen noodzakelijk geworden herstemming wer den 73 stemmen uitgebracht, waarvan drie in blanco; de heer Ferf verkreeg van de overige zeventig 4ö, prof. Fabius 24 stemmen, zoodat die heer Ferf tot lid der Eerste Kamer is gekozen. De verkiezing van den heer Ferf maakt tusschen- tijdsche verkiezingen, te Hoorn voor de Tweede Ka mer, te Zaandam voor de Staten noodzakelijk. KAMERZETEL VOOR HOORN. Men schrijft uit het district Hoorn dat er ernstige pogingen worden aangewend om den oud-Minister van Koloniën, den heer mr. C. Fock, candidaat te stellen voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. Naar de Enkli. Ct. meldt, zijn onderhandelingen gaande om tot candidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer in het district Hoorn te stellen den heer F. E. Posthuma te 's-Gravenhage, directeur van de Land- en Tuinbouw-Onderlinge. Het stellen van deze eandidatuur is een gevolg van het streven van vele landbouwers om het landbouwdistrict te Hoorn te doen vertegenwoordigen door een landbouw- specialiteit. DE MOTIE-TROELSTRA. De afdeeling „Sneek" van den Bond van Staatspen- sionneering heeft Woensdagavond telegrafisch een motie aan de Tweede Kamer gezonden, waarin in stemming wordt betuigd met de pensioen-motie- Troelstra, afkeuring er over wordt uitgesproken, dat deze motie niet op de agenda der Dinsdag gehouden vergadering voorkwam en dat het voorstel va.n dezen afgevaardigde om zijn pensioen-motie vóór Paschen te behandelen, werd verworpen, en er ten zeerste op aan gedrongen wordt-, alsnog over te gaan tot de losma king van art. 357 uit het wetsontwerp, waarvan de minister van Landbouw, Handel en Nijverheid zelf de mogelijkheid heeft erkend. Gemengd nieuw*. AVIATRICE-OPLICHTSTER. De Amsterdamsche recherche is er in geslaagd, de hand te leggen op Madlle. Annie Pascal, zich volgens haar visitekaartje noemende „journaliste," met adres in de Rue de Rivoli te Parijs, verblijf houdendo te St. Job In het Goor bij Antwerpen, alwaar zij zich aan de vliegkunst heet te wijden. Zij wijdt zich echter blijkbaar aan een andere kunst, n.l. die van oplichterij, aangezieu dit haar beroep is, gegeven het lijvig dossier, dat de Amsterdamsche poli tie over haar heeft bijgehouden. Haar vorige explooten mogen hierna even worden aangestipt, de aanleiding tot haar arrestatie volge hier echter uitvoeriger. Madlle. Pascal had! eenigen tijd geleden de gele genheid gehad te Antwerpen zich te laten voorstellen aan een bekend Amsterdamsch koopman, kunst- en sportliefhebber. Zij trachtte daarna hier in Amster dam bij hem toegelaten te wordeu, teneinde de noodi- ge fondsen te krijgen tot aankoop van een eigen vlieg toestel en van voldoende kapitaal, om zich als vlicgs- ter in te richten. Doch deze financier wilde haar slechts te woord staan, mits zij voorzien zou zijn van oen deugdelijke introductie door een ter goeder naam en faam bekend staand) persoon, die omtrent haar eigenschappen als aviatrice zou kunnen getuigen. De vliegster zette daarop een machinatie op touw, en wist na omwegen bij een Amsterdamsch journalist, die op vliegterrein geen onbekende is, een behoorlijke introductie te verkrijgen, teneinde van dezen de ge- wenschte aanbeveling te verkrijgen bij den financier. Hier echter liep Madlle Pascal in de val. Want de journalist meende, na de aviatrice-journaliste ver schillende vragen gesteld te hebben, sterk te moeten twijfelen aan elk van haar twee hoedanigheden; im mers zij bezat noch een brevet als vliegster en even min bezat zij een bewijs van identificatie als journa stap het was Vera! Zij zag er net uit als altijd, zelfs niet eens bleeker, en liep met trotsch opgeheven hoofd. Zij bemerkte Georg niet voordat zij de deur wilde ingaan; zij bleef staan en wierp, zonder zijn groet te beantwoorden, een blik op mevrouw von Bor chersheide, die duidelijk beteekende: „Waarom heb jo hem binnengelaten?" Deze haalde haar schouders op en trok zich zwijgend) terug. Hij werd zenuwachtig door deze ontvangst. Hij had zich Vera ook geheel anders voorgesteld. Nu zei hij kort en opgewonden: „Ik moet u spreken!" Zij keek hem aan. Toen antwoordde zij: „Ik be grijp u niet.U heeft mij toch juist het tegen overgestelde geschreven.... Wij zouden elkaar niet meer spreken. Er klonk een nauw merkbare ironie uit haar woor den. Zij had hem toen op die wandeling haar inner lijke gedachten opgebiecht. Den dag daarop was zijn brief gekomen. Dat stak haar nog. Hij fronste zijn voorhoofd en zeide, al zijn krachten Inspannend, om kalm te blijven: „Toen was u niet vrij in tegen deel u stond op het punt, u voor altijd te binden. toen beschouwde ik het als mijn plicht.maar nu hoor ik tot mijn verbazing, dat u nog vrij is.en dit voorloopig blijven zal. Hij sprak gedempt. In zulk een pension hadden de muren ooren. Op denzelfden halfluiden toon ant woorodde zij„Nu.en wat is er aan de hand met Karla?" Hij keek haar verbijsterd aan. Zij ging voort: „Ik veronderstel natuurlijk, dat u gekomen bent, om mij iets over het kind mede te deelen. Andere dingen hebben wij niet meer met elkander te bepraten. Daar zijn wij het toch beiden, over eens. Schuin tegenover hen opende zich zacht een deur, schijnbaar toevallig. Een oogenblik kwam er een vrouwengezicht om het hoekje kijken twee oogen die het paar nieuwsgierig opnamen toen vloog do deur weer in het slot, en Vera zeide nerveus: „Als ik toch maar eerst op Neetzow was!.Het ia vreese- lijk, hoe de menschen mij bespionneeren.in deze dagKMLj-",'1 i-1 Lui. .Ji». OÉ liste. Zijn argwaan was dus gewekt; en ook Vireeg hij voldoende zekerheid met een bedriegster te doen te hebben. Zoodat hij in de eerste plants den Amster damsehen financier waarschuwde, en tevens de politie van een en ander op de hoogte meende te moeten stel len. Madlle Pascal werd handig door onze recherche aan gehouden en naar het hoofdbureau van politie over gebracht, waar men reeds lont geroken had. En al heel gauw viel do aviatrice-journaliste door de mand. Haar naam van Madlle Annie Pascal bleek valsch te zijn. Ze ontpopte zich als een onvervalschte Hol- landsche, bij do politie welbekend onder haar naam G. H. Men verzocht haar allereerst de noodige inlichtin gen te verstrekken over een belangrijke poging tot oplichting, waarvan door een notaris te IJzendijke on langs aangifte was gedaan; en toen uit dezo mede- doelingen bleek, dat zij waarschijnlijk de gezochte was, werd zij op verzoek van do justitie te Middelburg daarheen gezonden, na bevel van de marechaussee to IJzendijko tot onmiddellijke aanhouding. Gisteren werd zij onder bewaking naar Middel burg overgebracht eu daar iu verzekerde bewaring ge steld, in afwachting, dat rechtsingang tegen haar ver leend zal worden. Uit het zich in het bezit van de Amsterdamsche po litie bevindend dossier slechts een deel betreffend van de gevallen van oplichting waaraan zij zich reeds heeft schuldig gemaakt blijkt, dat zij een gevaar lijke, slimme internationale oplichtster van beroep is, die reeds sedert 1895 telkens met politie en justitie in aanraking kwam, dóch meestal tusschen de mazen van het net wist door te glippen; eenigo van haar bekendste oplichterijen pleegde zij ondér de aangeno men namen van Freule Van Bylaudt en Freule De la Court, terwijl zij indertijd) in Apeldoorn een aanzien lijk kapitaal wist los te krijgen, benoodigd! voor de stichting van een „Christelijk Sanatorium voor Ze nuwzieken"; dit geld maakte zij natuurlijk op, en toen het faillissement werd uitgesproken wist zij te ver dwijnen. Uit de papieren, die op haar bevonden werden bleek, dat zij een automobiel besteld had bij een Haag- sche firma de auto was niet betaald, doch zij had den wagon, volgens haar opgave, reeds weer verkocht aan llenri Wijnmalen. Uit haar portefeuille kwamen tal van krantenknip sels en photo's te voorschijn, die don indruk moesten maken, dat het ernst, was met haar vliegkunst; doch bij aandachtige beschouwing bleek, dat al dezo be richten slechts spraken van „aanstaande vliegbetoo- gingen, die zij zich „voorstelde te zullen gaan geven"; haar Pnrijsch adres bleek valsch; en ook haar jour nalistschap diende slechts om zich meer air te kunnen geven. Haar ietwat, opvallende kleeding, manieren en wijze van spreken waren er eveneens op berekend, een „aviatischen indruk te wekken. De politie meent met deze arrestatie een goede vangst te hebben gedaan. En de vliegsport ook de journalistiek schijnt voorloopig verlost van een even ongewenschto als ge vaarlijke indringster, wier eenig doel was langs dezen modernen aviatischen weg geld) los te krijgen. (Hbld.) GESCHORST EN ONTSLAGEN. Door het bestuur van den Houtrakpolder is dezer dagen in zijn betrekkingen geschorst en nu ontslagen de secretaris-penningmeester van dien polder, de be jaarde heer W. T. te Halfweg, die ruim 35 jaar die be trekkingen vervulde! De administratie is in wanorde, in het geldelijk beheer jsen aanzienlijk tekort. De ont slagene is ook secretaris-penningmeester en opzichter van den Amsterdammer polder, waar ook de zaken niet in orde zijn. T. is ongehuwd en leefde eenvoudig, terwijl hij 9teeds een flink inkomen had. ER VAN DOOR. Een wéék voor het verdwijnen van den 20-jarigen bediende van den aannemer K„ te Wormerveer, die er, gelijk wij gisteren gemeld) hebben, met 000 van zijn patroon van door is, was de zoon va.n den heer K. onverwachts naar Berlijn vertrokken. Men vermoedt, „Ja maar.... wij kunnen hier niet blijven staan! En weggaan doe ik niet, Vera dat verzeker ik je." Zij bedacht zich even. Toen opende zij de deur van haar kamer, trad binnen en zeide, aan hem over latende haar te volgen: „In 's hemelsnaam dan maarl Dan is ook alles ineens afgehandeld!" Ilij trad over den drempel en sloot de deur achter zich dicht. Zij boodl hem geen stoel aan. Zwijgend bleef hij bij de deur staan en zag, hoe zij de naalden uit haar hoed haalde, dezen afzette en voor den spie gel haar blonde haar gladstreek. Al haar bewegingen spraken van jeugd1 en leven. Zij was niet gebroken eerder veerkrachtiger geworden. Zij schikte nog een en ander op een tafeltje recht, sloot zorgvuldig een klein lederen taschje, dat zij in haar hand hadl meegebracht, weg in een schuifla toen draaide zij zich plotseling naar hem om, terwijl een lichte blos haar wangen kleurde. „En?" vroeg zij, haar vingertoppen tegen elkaar plaatsend. „Uw boodschap moet toch wel gewichtig zijn, dat u haar persoonlijk over wilt brengen, inplaats van haar aan het papier toe te vertrouwen, wat op zichzelf voor ons veel beter ware geweest! Welnu?" „Ik kom met geen boodschap, maar met een vraag." „Aan mij „Ja. Waarom heeft u uw verloving verbrokenV' Daar zij verbaasd haar hoofdl ophief, kwam hij een paar schreden naderbij e.n vervolgde: „Vera laten wij nu geen comedie spelen! Van het eerste oogen blik, dat je me zag, heb je geweten, dat ik je dat vra^ gen wilde. „En met welk recht?'' Zij kruiste haar handen op haar rug en keek hem vast aan. Zij stonden als vij anden tegenover elkaar en bewaarden een oogenblik het stilzwijgen. Toen begon zij weer: „Ik zou wer kelijk wel willen weten, in hoever ik u een vorklaring schuldig ben van mijn doen en laten!" „Alleen in zoover hetl mij betreft. „U?Als ik mijnheer von Ulerici?.... ik be grijp u niet. (Wordl vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1