DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 47 Honderd en veertiende |aargang. ZATERDAG 24 FEBRUARI. De tweede ontworpen Werk- loozen-verordening. BIN N EN LAN D. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Oit nunimer bestast u«t 3 bladen OURAN? Alkmaar, 24 Februari. Eenige jaren geleden hoorden we eens den heer RooJhuijzen in een politieke vergadering op boertige wijze uiteenzetten, hoe het ministerie-Kuyper oorzaak was, dat er over de Drankwet zoo uitvoerig in de Tweede Kamer werd gediscussieerd 487 bladzijden in de Handelingen! en dat er zoovele amendemen ten op het ontwerp werden ingediend. „Tot dusverre" aldus luidde de verklaring van het Brielsche Kamerlid) „was het de gewoonte, dat een ontwerp, hetwelk naar de Tweede Kamer werd gezonden, vrijwel gereed) was. Het was een compleet costuum, dat de ministerieele werkplaats had verla ten en waaraan de Kamer weinig meer had te doen dan er knoopen aan te zetten. Doch wat doet minis ter Kuyper? Hij komt met een knoop in de Kamer en zegt: naai me daar alstubelieft een jas, broek en vest aan. Aan een soortgelijke beeldspraak heeft ons de his torie van de werklooien-verordéning in deze gemeente voortdurend doen denken. Het college van B. en W. dachten wij ons als een coupeuse, die wat haastig en slordig naar een Haagsch patroon had gewerkt en een slecht passende japon had' vervaardigd, welke nie mand! kon bekoren. Natuurlijk werd getracht de ge breken zoo goed mogelijk te verhelpen. Hier werden stukjes ingezet, daar hoekjes afgeknipt, elders een plooitje iingestikt, ergens anders tusschenzetsels aan gebracht en een pandje tussehen gevoegd. Maar dat alles mocht niet baten, de coupeuse had de stof verknipt, daar hielp geen oplappen en bijwerken aan en nimmer zou op de<ze wijze een passend kleed met sierlijke snit worden verkregen. Op het atelier vaai een drietal raadsleden heeft men het costuum toen nog eens terdege bekeken, maar geen kans gezien er iets goeds van terecht te brengen. Daarom werd na rijp beraad! besloten zelf naald en schaar ter hand te nemen en een geheel nieuw cos tuum te vervaardigen, naar een ander patroon, het Leidsche, dat gesneden werd) onder toezicht van een eerste-klasse coupeur, Mr. Aalberse. Het nieuwe kleed is thans geplaatst in de uitstalkast der open baarheid en zonder voorbehoud mag worden verklaard dat de firma eer van haar werk heeft. Wanneer we nu verder deze beeldspraak laten va ren, dan mag in ernst worden geconstateerd' dat de heeren Van den Bosch, Dorbeck en Glinderman met hun ontwerp-verordening, welke zij onlangs den Raad hebben aangeboden, een verdienstelijk stuk werk hebben geleverd. Allereerst doet het aange naam aan, dat onder elk artikel van het ontwerp een toelichting is geplaatst, waarin de bedoeling der voor stellers nader wordt uiteengezet. Dan treft ook on middellijk de logische bouw van het ontwerp. In ar tikel één is bijv. niet slechts het doel vastgesteld, maar zijn tevens de middelen aangegeven, waardoor men dit doel wil bereiken. Stond in het ontwerp van B. en W. het artikel ten aanzien ^van de geschillen over de uitvoering van de verordening vooraan, de voorstellers hebben het terecht meer naar achteren gebracht men moet bij een dergelijk© zaak de ge schillen niet op den voorgrond plaatsen! Uit deze opmerkingen over den vorm blijkt dus reeds dat het ontwerp met zorg samengesteld en lo gisch in elkaar gezet is. Ook naar den inhoud) verdient d© verordening ge prezen en wanneer hier eenige vragen en bedenkingen worden geopperd, dan is het niet om het verdienste lijke werk der voorstellers af te breken, maar om op enkele punten de aandacht t^ vestigen, in de hoop, dat d© verordening er door verbeterd zal worden. Dat (lit ontwerp de basis* zal zijn van de verordening, lijkt ons niet aan twijfel onderhevig. B. en W., in wier handen het gelukkig gesteld is met terzijde stelling van het voorstel der 3 heeren om een raadscommissie ad-hoc te benoemen, hetgeen in het tegenwoordige stadium van de kwestie van het werkloozenfonds zeer zeker ongewenscht zou zijn en stellig niet zou strek ken tot bevordering van de samenwerking tussehen den Raadl en het Dag. bestuur, aan het nieuwe ont werp vermoedelijk wel de voorkeur zullen geven boven hun eigen. Een groot verschil tussehen hetgeen B. en W. en de ontwerpers willen, komt reeds in artikel één voor den dag. B. en W. wenschen enkel een fonds in het leven te roepen voor werklooze werklieden, de voorstellers spreken van „handwerkslieden, arbeiders, bedienden en hen, die naar het oordeel van het fondsbestuur daarmede gelijk te stellen zijn." Hier wordt dus een zeer groote uitbreiding voorgesteld. Hoewel het woord! „arbeiders" den ontwerpers te vaag is, gebrui ken ze het woord „bediende", dat zeker niet minder rekbaar mag heeten. Zij stellen een dusdanige ver ruiming voor, dat een zeer hoog percentage van Alk- maars bevolking, zeker ver gaande boven de helft dergenen, die zelf in hun onderhoud voorzien. Hoezeer overtuigd, dat de gemeente een verzekering tegen de geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid be hoort aan te moedigen, achten wij de in het voorstel neergelegde opvatting veel te ruim. en geven dan ook de voorkeur aan de grens, welke B. en W. wilden trekken, al bezigden ze dan ook niet het woord „werk lieden". Verder wordt al® middel in artikel I aangegeven „zoo noodig door het voorschieten van reisgeld aan le den, die elders werk kunnen bekomen". Maar hoe wil men van dit middel een vruchtbaar gebruik maken, zonder georganiseerde bemiddeling tussehen werkge vers en werknemers bij het zoeken naar werkkracht en arbeid, zonder dus een Arbeidsbeurs? Een tweede punt van verschil tussehen het ontwerp van B. en W. en dat der drie heeren is gelegen in de samenstelling van het bestuur. B. en W. wilden den vo.orzitter door den Raadl benoemen en de vier leden door hun college, in het ontwerp der raadsleden wordt de voorzitter door den Raad benoemd, bij voorkeur uit zijn midden, en de 4 leden eveneens door den Raad, op voordracht van B. en W., die daartoe een aanbeve ling van het fondsbestuur ontvangen, terwijl ten min ste twee hunner deel moeten uitmaken van het be stuur van tot het fonds toegelaten vereenigingen. Wij schreven indertijd, dat in' het ontwerp van B. en W. de Baad zoo weinig bij deze zaak betrokken was, doch het wil ons voorkomen, dat in het andere ont werp de betrokken vereenigingen wel wat heel weinig in de melk te brokkelen krijgen. B. en W. mogen af wijken van de aanbeveling van het fondsbestuur en de Raad van de voordracht van B. en W. Maar boven dien indien slechts twee leden deel uitmaken het bestuur (waarom ook deze beperking?) van toegelaten vereenigingen, dan hebben de andere drie de overhand en waar het fondsbestuur een vrij groote macht bezit, is de vraag gewettigd, of een dergelijke samenstelling wel gewenscht mag heeten. Groot verschil wordt verder in beide ontwerpen ge vonden in de toekenning van den bijslag. De drie voorstellers voeren hier een geheel nieuw element in, immers zij stellen voor den bijslag ook niet te verlee- nen: - „Aan hen, die jonger zijn dan 20 jaren, kostwinners uitgezonderd, of ouder dan 60 jaren, met dien ver stande, dat aan personen tussehen 50 en 60 jaar al leen dan bijslag kan worden verleend, wanneer door de vereeniging ten hunnen opzichte voldaan is aan den eisch bij art. 7 sub 1 gesteld." Artikel 7 sub 1 luidt: Om tot deelneming aan het fonds te worden toege laten moeten de vakvereenigingen aan de volgende eischen voldoen. lo. De vereeniging moet ten behoeve van hare ujtkeeringen bij werkloosheid van al hare leden tus sehen de 20 en 50 jaren voor zoover in de gemeente woonachtig, een afzonderlijke contributie hgffen, waarvan het minimum-bedrag nader bij huishoudelijk reglement van het fonds zal worden bepaald." Allereerst is ons in dit stelsel de positie van de „kostwinners beneden dé 20 jaar" niet recht duide- lija Maar verder lijkt ons de beperking naar den leef tijd geenszins gewenscht. De voorstellers meenen, dat wie boven de 60 jaar zijn uitgesloten moeten worden en wie zich tussehen 50 en 60 jaar bevinden vrij moeten worden gelaten. Waarom zou echter de overheid dezulken niet precies op dezelfde wijze aanmoedigen als de jongeren? Heb ben zij juist niet dikwijls nog eerder kans werkloos te worden en verdienen zij juist deswege niet van over heidswege geholpen te worden, indien ze zich verzeke ren Is het in het bijzonder voor hen niet aangenaam, wanneer ze doordat ze verzekerd zijn, in tijden van werkloosheid buiten armenzorg blijven? Wenschen de vereenigingen, immers berustend op solidariteit, een dergelijke uitsluiting van en facultatief-stelling voor de oudere leden? Aan een enkel ouder lid, dat bezwaar heeft tegen het betalen van een bijdrage, moge deze eisch ten goe de komen, noch voor het standpunt van d© overheid, noch voor dat der vereenigingen komt hij ons aanbe velenswaard voor. En mocht deze beperking berusten op de overweging, dat de arbeidskracht met het klim men der jaren vermindert, dan zouden we willen vra gen, waarom bij de duidelijk waarneembare feiten, als ziekte, invaliditeit, ongeval, werkstaking, uitsluiting, naast den ouderdom niet andere factoren, welke op de Arbeitsfiihigkeit van invloed zijn, zooals bijv. onbe kwaamheid opgenomen? Eindelijk misten we de bepaling, dat van allo leden dezelfde contributie moet worden geheven, terwijl het ons niet wenschelijk toeschijnt, voor verschillende vak ken verschillende gemeentelijken toeslag te geven. Hoewel de voorstellers zich niet onomwonden voor standers van hulp aan niet-georganiseerden verklaren, wordt ook in hun verordening, rekening met dezen ge- j houden. De niet-vakvereenigingen moeten evenwel j tenminste 25 leden tussehen de 20 en de 50 jaar tel len. Afgezien van de omstandigheid, dat tegen diubbel- verzekering niet is gewaakt, mag ook hier weer ge vraagd worden of het stellen van een bijzonderen eisch aan niet-georganiseerden wel billijk is en verder, of het voorgestelde leclen-tal niet te hoog mag heeten. Op de gronden, indertijd uitvoerig aangegeven, blijven, wij in tussehen de voorkeur geven aan 'n proef met één vereeniging van niet-georganiseerden. Wij hopen door het bovenstaande den indruk te hebben gegeven, dat de tweede ontworpen werkloozen- verordening, hoe goed ook in elkaar gezet, eenige be palingen bevat, welke deels nadere toelichting ge wenscht maken, deels niet zonder bedenking zijn. Mr. G. VAN TIENHOVEN. Naar gemeldt wordt, zijn er bij de familie minder goede berichten ontvangen omtrent den gezondheids toestand van mr. G. van Tienhoven. (■eiuengri uieuws. EEN AANRANDING. Door de politie te Westkapelle wordt een streng onderzoek ingesteld naar een aanranding van een 17- jarig meisje door twee personen. Daar het meisje luid om hulp riep kwamen enkele personen toesnellen, waarop de aanranders vluchtten. GASONTPLOFFING. Gisterochtend! heeft er een gasontploffing plaats gehad in een ledig staand perceel aan de Mathenesser- laan te Rotterdam. Nadat een loodgieter daar 's mor gens een lekkage in de gasleiding had hersteld, zou hij met een licht probeeren of er nog gas uit de buis ont snapte. Terwijl hij dit deed, volgde een hevige ont ploffing, want tussehen het plafond der eerste en den vloer der tweede verdieping, .had zich een anazienlijke hoeveelheid gas verzameld. Een aantal ruiten, voor namelijk aan de achterzijde van het huis, sloegen stuk, een gedeelte vnd het plafond werd vernield en de vloer der tweede verdieping ontzet. De loodlgieter werd in het aangezicht geschroeid. GARNIZOEN TE TIEL? Uit de kringen der burgerij te Tiel i een adres, voorzien van 670 handteekeningen gezonden aan de regeering met het verzoek hier ter ste en garni zoen te vestigen. VERMIST. Volgens te Hoek van Holland ontvangen bericht, wordt door de Vlissingsche loodsschoener sedert gis termorgen 5 uur nabij de Steenbank een boot met 3 man vermist. ONTVOERING. Omtrent de ontvoering door een gehuwden man uit Amsterdam van een Haagsch meisje naar Amerika, meldt men nader aan de N. R. Ct.: Bedoelde persoon had! zich bij het meisje en haar familie in Den Haag voorgedaan als een vrijgezel, die in Amerika zaken deed. Hij kreeg verkeering met het meisje en onder belofte haar te zullen trouwen, ging zij met hem mee op reis naar Amerika, omdat hij beweerde met een bepaalde boot te moeten, reizen, zoodat de tijd te kort was om nog eerst, hier het huwe lijk te doen voltrekken. Edoch, nauwelijks was het paartje van wal gestoken voor de reis naar het verre Westen, of de wettige echtgenoot© van den man kwam zich bij de politie beklagen, dat hij haar in d'en steek had gelaten en zich vermoedelijk op weg naar Amerika bevond. Deze klacht had ten gevolge, dat de familie van hot meisje te weten kwam, dat de z.g. aanstaande echtgenoot van de 21-jarige trouwlustige reeds gehuwd was." Van daar een tweede klacht tegen den man, nu door de familie van het meisje, wegens ontvoering. liet gevolg van een en ander was, dat het paartje, In Amerika aankomende, werd aangehouden en naar ons land werd teruggezonden. ITet meisje wilde niets meer van den pseudo-vrijgezel weten; tussehen den man en zijn wettige vrouw kwam het tot een verzoe ning. De vrouw had spijt, dat zij door haar klacht aanleiding had gegeven tot vervolging. Er viel ech ter van politiewege niets meer aan te doen en giste ren is, gelijk gemeld, de man te Amsterdam opge- i spoord, vervolgens naar Den Haag overgebracht en daarop ter beschikking van de justitie gesteld. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Het sloopen van het bestgande en het bouwen van een nieuw veilinggebouw alhier werd) opgedragen aan den heer Van Gelder te Broek op Langendijk voor 12160. Heden verzond de heer II. J. Houtkooper alliieT zijn 1000ste wagon groenten. De prachtig versierde wagon heeft Berlijn tot bestemming. Dit is de eerste Acer dat gen. heer Houtkooper de 1000ste verzendt. UIT SINT-PANCRAS. Met 77 van de 113 leden vergaderde de Coöperatie ve Boerenleenbank ten huize'van den heef Jn. Ruys. De kassier, de heer J. ten Hoeve, opende de vergade ring, waarna de notulen werden gelezen, die onveran derd werden vastgesteld. De heeren M. Duif en P. Gootjes, periodiek aftre dend, werden met 68 en 65 stemmen herkozen, resp. als lid van den Raad van Toezicht en van het Be stuur. In plaats van den heer P. Bak, vertrokken, verkoos de vergadering den heer J. Kroonenburg als lid) van den Raad van Toezicht. De rekening en verantwoording, nagezien door de heeren J. Kroonenburg en N. Timmerman, werd goed gekeurd. Bij monde van den eerstgenoemde verklaar de de commissie tot, nazien vol lof te zijn over de werkzaamheden van hef Bestuur en prees het werk van den accuraten kassier. Ontvangen was 354156, uitgegeven 346839.59™, alzoo ip kas 7316.52. Aan winst was gekweekt 84.68, waardoor 't. reservefonds steeg -tot 808.49. De rente der spaargelden werd vervolgens bepaald op 3*/2 en 4 die der voorschotten op 41/i Ook ble ven gehandhaafd de maximum bedragen van op te ne men spaargelden, van een persoon 30.000. totaal 200.000, en de te trekken voorschotten ii 5000 tot 10.000. Besloten werdl het salaris van den kassier te bron gen op 200, waaronder is begrepen de vergoeding voor lokaalhuur, en het salaris van den bode te ver- hoogen tot 25. Mot dank aan de opgekomenen werd toen de goed bezochte vergadering gesloten. Niet minder dan 47 gegadigden hadden zich voor de onderhandsche verhuring van 4 perceelen bouwland van de Arm voogd ij alhier aangemeld. Toegewezen werden perceel I, 't Berouwtje, groot 5 snees, aan Jb. Bakker voor 5 0* sneesperceel 11, 't, Plaatje, groot 8 snees, aan W. ff nel voor 3.75 per snees; perceel TTI, 't Slijkje, groot I2V2 snees, aan II. Boskamp voor 3 per snees, en perceel IV, de kabel- rijs, groot 8 snees, aan Js. Slijker, voor 5 per snees. De akkers werden verhuurd voor 7 jaar. UIT WINKEL. I11 een gisteravond gehouden vergadering der afd. Winkel van de Noord-IIollandsche Vereeniging „liet Witte Kruis," is in beginsel besloten tot het doen maken van een ijshuis of een ijskelder. Uit het uit- gebiacht verslag van den secretaris bleek dat in 1911 het ledental met 25 was vermeerderd. De rekening werd goedgekeurd in ontvangst met 936.65, in uit gaaf met 890.67. Batig saldo 45.98, welk bedrag is aangewend tot het vormen van een reservekapitaal- Vermoedelijk tengevolge van het drogen van kleeren bij den kachel, is in den nacht van Donder dag op Vrijdag brand ontstaan in de woning van Krap. Verzekering dekt de schade. DE AVTATRICE-OPLICHTSTER. De te Amsterdam gearresteerde vrouw, zich noe mende Annie Pascal is na verhoor doer den rechter commissaris te Middelburg, waarheen ze was overge bracht, wederom op vrij© voeten gesteld. DE UTRECHT SCHE LEESZAAL. De officieele opening van het nieuwe gebouw der Openbare Leeszaal te Utrecht, gelegen aan de Voeti- usstraat aldaar, is gistermiddag geopend. De genoodigden waren talrijk. De voorzitter der „Openbare Leeszaal," mr. A. de Graaf, sprak een welkomstwoord, waarin hij dank bracht aan het gemeentebestuur en aan de vele per sonen, die het bestuur van de Openbare Leeszaal ge holpen hebben. Daarna gaf prof. mr. Molengraaff. ecre-voorzitter der Leeszaal, een schets van die ge schiedenis der leeszaal in de laatste 20 jaren. Het pu bliek voelde er in den aanvang niet veel voor; de heer Van Beuningen heeft het destijds door milde giften mogelijk gemaakt de leeszaal op 8 Januari 1892 offi cieel te openen. Er is geen volksleeszaal, doch een openbare leeszaal van gemaakt, opdat niemand van het gebruik ervan zou worden uitgesloten. Door ge brek aan geldmiddelen moesten vele noodzakelijke dingen achterwege blijven; men was voornamelijk op giften van particulieren aangewezen. De gemeente gaf in 1893 een subsidie van 150, hetgeen thans 1000 bedraagt. In samenwerking met het gemeen tebestuur is het langzamerhand mogelijk geworden dit gebouw tot stand te brengen en een leeszaal te scheppen, die aan redelijk te stellen eischen voldoet. De voorzitter deelde mede, dat ingekomen was een gift van 1000, waardbor er thans nog 3000 onge dekt blijft. Dr. D. Bos, lid van de Tweed© Kamer en voorzitter van de Vereeniging van Openbare Leeszalen, de vol gende spreker, noemde dezen dag een feestdag voor Utrecht, waardoor hij hoopte, dat vele verkeerde be grippen over de taak en het nuf van openbare leesza len zouden worden weggevaagd. Spr. sprak de hoop uit, dat ook het groote werk der opvoeding steun in deze leeszaal zal vinden. Bij alle beginselverschil zal deze leeszaal hulp veirleenen bij de opvoeding tot het burgerschap in den besten zin. Dr. J. Th. de Visser, lid van de Tweede Kamer, sprak namens de Commissie van advies voor subsi- dieering van Rijkswege. Spr. achtte de openbare lees zaal niet alleen een openbaar doch ook een philantro- pisch belang. Tallooze menschen zijn er, die prijsstel len op ontwikkeling en kennis, doch thuis de gelegen heid missen om rustig te kunnen lezen. Spr. wees er o.a. op, dat hij als rechtzinnig Christen zich geen geweld behoeft aan te doen om te juichen bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1