DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van Houten's Cacao Honderd en veertiende Jaargang. 1U12. DINSDAG BINNENLAND. No. 49 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, ©roote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 27 FEBRUARI. in Smaak in Kracht I in Geur in Kleur dan alle andere goedkoopc merken. Hoe geheel ANDERS en hoeveel BETER Telefoonnummer 3. ALKMAARSCHE COURANT. U: ALKMAAR, 27 Febr. 1912. De beschieting van Beiroet door twee Italiaansche oorlogsschepen heeft indruk gemaakt, niet slechts in de betrokken landen, maar in geheel Europa. Do ge heele wereldpers houdt zich met dit feit bezig. Op zich zelf heeft dit feit niet zooveel te beteekenen het is niet bijster indrukwekkend, nöcli bijzonder roemrijk, dat Italiaansche oorlogsschepen in een han delshaven een tweetal minwaardige Turksche schepen deden zinken. In hoeverre de Italianen bovendien al te hard va,u stal zijn geloopen, door te spoedig na de sommatie de kanonnen te laten spreken, staat nog niet vast. Admiraal Faranelli verzekert, dat hij gedaan heeft, hetgeen men van hem mocht verwach ten, doch volgens de Turksche lezing heeft hij voor het afloopen van den gestelden termijn het vuur ge opend en hebben de Italiaansche oorlogsschepen ook op de stad geschoten inderdaad wordt in een offi cieuze Italiaansche nota verklaard, dat enkele gebou wen lichtelijk zijn beschadigd, doch er wordt aan toe gevoegd, dat dit zonder opzet geschiedde. Italië heeft natuurlijk het recht alle middelen aan te wenden, welke in den modernen oorlog zijn geoor loofd, om den tegenstander te verslaan. Het optreden in Tripolis is niet voldoende en daarom mag Italië ongetwijfeld! Turkije op zijn eigen terrein aanvallen. De Italiaansche regeering heeft dit echter in den be- binne niet gewild, heeft getracht den strijd te beper ken. Maar.de oorlog kost veel geld en resultaten zijn er tot dusverre weinig behaald. Er is wel veel geestdrift in Italië, maar het is toch zeer gewenscht, dat er 'n einde aan deze onderneming in 't zicht komt, althans, dat er pogingen worden aangewend om dit einde te verhaasten. Vandaar waarschijnlijk het sa mengaan der vaderlandslievende betoogingen en deze plotseling© bedrijvigheid. Italië wil meer doenalle Turksche oorlogsschepen vernietigen, welke het in de Aegeïsche zee vindt. Indien de Italiaansche vloot bijv. morgen zou vernemen, dat zich in de haven van Smyrna Turksche oorlogsbodems bevinden, dan is het zeker dat deze vaartuigen hetzelfde lot zouden onder gaan als die, welke te Beiroet vernietigd zijn. Intusschen het ontbreekt niet aan waarschuwin gen, welke Italië aanraden zich wel te bezinnen voor het begint met dergelijke beschietingen, omdat hier door schade wordt toegebracht aan den handel en de Europeesche belangen in de Klein-Azische of Turk sche havens. Er wordt in dit verband herinnerd aan het gebeurde te Prevesa. Reeds toen werd de regee ring to Rome er op gewezen, welke ernstige gevolgen de beschieting van een Turksche haven zou kunnen hebben voor het Europeesch verkeer. En de onaange naamheden, die het gevolg zouden kunnen worden van vijandelijkheden in groote havens als Beiroet, zijn nog geduchter dan de ellende die Oostenrijk vreesde van het schieten op een kleine haven als die van Prevesa. Met zulke beschietingen, zoo wordt verder opgemerkt, doen de Italianen niet het meeste kwaad aan de Tur ken. En bovendien wat winnen zij? Gesteld, dat zij er mee bereikten, dat Turkije geen oorlogsschepen meer had. Was daarmede dan Tripolis veroverd? Het mocht watl Was de verovering van Tripolis er door vergemakkelijkt? Evenmin! Het is dan ook niet recht duidelijk, hoe sommige buitenlandsche bladen er toe kunnen komen, te schrij ven, dat d© Italiaansche „overwinning" een mooi feit is, om een wapenstilstand! voor te stellen, of dat voor do groote mogendheden het oogenblik gekomen is om to Konstantinopel gemeenschappelijk en op krachtige wijze druk uit te oefenen, ten eind© de Turksche re geering to doen begrijpen, dat de voortzetting der vij andelijkheden in strijd' is met de belangen van Turkije en de groote mogendheden. Het is te hopen, zoo lezen we bijv. in „TLndépen- dnnce Beige", dat de neutrale groote mogendheden hun best. zullen doen om de leidende personen te Kon stantinopel to overtuigen, dat de politiek van dein te genstand tot niets kan leiden en slechts- do laatste krachten van de Jonge Turken zal sloopen. Wat Ita lië betToft, welke opofferingen het zich ook zal moeten getroosten voor het voortzetten van den oorlog, het kan niet meer terug en het zal volhouden tot het ein de. Turkije is een uitgeputte natie, welke heeft te kampen met binnenlandsche moeilijkheden, welke ten prooi is aan ernstig© nationale scheuringen, terwijl Italië in zijn volle kracht en eensgezind is. Allemaal goed en wel en we gelooven nog steeds graag, dat Italië ten slotte zijn doel zal bereiken, maar er is voor het oogenblik voor Turkije geen eu- kele reden om het oorlogsbijltje er bij neer te leggen en gewillig afstand te doen van een gebied, dat zich zelf tot dusverre uitnemend verdedigt en zich ge ducht tegen den vijand weert. HOFROUW. Wegens het overlijden van den Groothertog van Luxemburg gaan ten Hove zoowel het gastmaal voor de burgerlijke autoriteiten op gisteren als de muziek avond, welke Woensdag zoude plaats hebben, niet door. PROFESSOR FRUIN. Prof. Mr. R. Fruin, hoogleeraar bij de faculteit dei- rechtsgeleerdheid! aan de Universiteit te Amsterdam, heeft met ingang van 1 April eervol ontslag ge vraagd. Zooals men weet, is prof. Fruin benoemd tot alge meen Rijksarchivaris te VGravenhage. Gemengd nieuw*. DE GASONTPLOFFING TE AMSTERDAM. Ook gisteren werd' het onderzoek voortgezet. Doch het bleek niet mogelijk, nog na. te gaan, hoe de samen stelling geweest kan zijn van het ontplofbare voor werp. Men tast daaromtrent nog volkomen in het duister. Arrestaties hadden gistermorgen nog niet plaats gehad. Intusschen zet de politie haar opspo ringen voort. Bij de politie van het bureau Laurier gracht is een kort stuk ijzer gedeponeerd, gevonden in de Wolvenstraat, tegenover het huis van den bee Hesseling. Het was als 't ware omgevouwen en zat als een klomp ineen. Eenige schroefdraden waren or op zichtbaar en enkele splinters hout zaten er tus schen gewrongen. Ven een der kelderkozijns zijn en kelo splinters afgescheurd, zoodat verondersteld wordt dat dit het voorwerp is, waardoor de ontploffing is ontstaan. De loodgietersorganisatie heeft in haar gister middag gehouden vergadering de volgende motie aan genomen „De vergadering, besprekende de vermeende aan slag bij den loodgioterspatroon Hesseling, verklaart, dat in geen geval de organisatie bij deze daad' betrok ken is, wijl zij dergelijke daden strijdig acht met goe de vakvereenigings-tactiek; acht het voorts alleronwaarschijnlijkst, dat een de stakers persoonlijk bij dezen aanslag betrokken is, te meer waar tusschen. den patroon Hesseling en zijn ne gen arbeiders steeds eeno goede verstandhouding heeft bestaan en er dus voor persoonlijke wraak niet de minste aanleiding bestaat; „De vergadering, besprekende den vermeenden aan- heidl niet is buitengesloten, dat hier door een tegen stander of tegenstanders der staking een middel is gebruikt, om de loodgietersstaking in discrediet le brengen en haar zoodoende te doen mislukken." Deze motie werd met algemeene stemmen aangeno men. De leden der organisatie zijn zeer verontwaar digd over hot gebeurde bij den heer Hesseling. DE MOORD TE ANTWERPEN. Wij deelden reeds mede, dat een diamantbewerker te Antwerpen verdacht wordt van den moord op den commissionnair Davidson aldaar. De „Nieuwe Ga zet" bevat over die arrestatie de volgende bijzonder heden „Volgens het schijnt, zou er eindelijk ©enig licht in de geheimzinnige zaak van Wilryck komen. De heer onderzoeksrechter Lamproyé, vergezeld! door zijn grif fier, heeft zich Maandag nogmaals naar Wilryck be geven. Zij legden donzelfden weg af dien Davidson moet genomen hebben om op de plaats te komen waar de moord plaats greep. Op hetzelfde uur dat David son aan de Middenstatie de tram nam, hebben de ma gistraat en zijn griffier, de heer Gallemaert, ook- de tram genomen. Zij stapten af aan den stilstand der Nottebohmlei en volgden alsdan den landweg die naar het „Oosterveld" leidt. Juist om 2.40 uren waren zij op de plaats der mis daad, hetgeen dus zou bewijzen, dat Davidson denzelf den weg heeft genomen. Men weet dat. zijn lijk om 2.50 gevonden werd. De heer Lamproyé heeft zich in al de huizen die in de nabijheid staan begeven, er de bewoners ondervraagd en er eenige nuttige inlichtin gen ingewonnen. Hij vernam, dat een persoon, die op den Ouden Steenweg woont, meer van do zaak moest weten, doch uit vrees van zich last op den hals te halen, niet durfde spreken. De heer onderzoeks rechter deed Donderdag dezen man ontbieden. Hij legde de volgende verklaring af. „Op het uur der misdaad was ik in gezelschap van 5 personen op ongeveer 150 meters van „Do Ster", wanneer ons twee personen voorbijgingen, waarvan een tamelijk groot was en een klak droeg, en de an dere kleiner was en een bolhoed op had. Eenige oogen- blikken nadien hoorden wij een schreeuw. Daar wij verder niets meer hoorden, gaven wij op deze gebeur tenis geen aandacht meer. Kort nadien kwamen ons nogmaals twee mannen voorbij geloopen, waarvan wij een herkenden als zijnde een der twee personen, die ons eenige minuten vroeger voorbij waren gegaan. Den, andere hadden wij nog niet gezien. Hij was ge kleed met een korte vest en een bolhoed." Deze verklaring had voor gevolg, dat Vrijdagvoor- middng twee personen van Berchem aangehouden wer den een diamantslijper en een metser. Laatstgenoem de werd na ondervraging terug in vrijheid gelaten. De verdachte diamantslijper wercl opgesloten. Al zijn kleederen werden in beslag genomen. Tot viermaal toe gaf hij een alibi op, dat onjuist bevonden werd." UIT MINNENIJD. Zondagmiddag omstreeks half één loste te Heerlen een landlooper uit minnenijd twee schoten op zijne vroegere bijzit. Het eerste schot trof de vrouw in den rechterschouder, het tweede trof een klein kind van een der buren van het logement, waar het tweetal vertoefde. Het volk wierp zich op den onverlaat en gooide hem zoodanig met steenen, dat hij bloedend en onherkenbaar door de politie moest worden ontzet en achter slot en grendel gebracht. De wonden der slachtoffers zijn niet levensgevaarlijk. ONZE NOORDZEE-BADPLAATSEN. Men meldt uit Amsterdam: Op initiatief van de heeren P. L. de Vries, secreta ris van de gemeente ZandVoort, en C. Nannes Gorter, journalist te Alkmaar, is gistermiddag te Amsterdam een vergadering gehouden van voorzitters en secreta rissen van vereenigingen ter bevordering van vreem delingenverkeer, gevestigd in onze Noordzee-balplaat- sen, en van belanghebbende en belangstellende parti culieren in die plaatsen. Het doel van de bijeen komst was het beramen van middelen om te komen tot het maken van een doeltreffende gemeenschappe lijke reclame voor onze Noord'zee-badplaatsen in het buitenland. De vergadering was druk bezocht. Over eenkomstig de bedoeling van de beid© heeren, die de oproeping rondzonden, werd besloten de handen ineen te leggen, terwijl aan bovengenoemde heeren werd op gedragen het ontwerpen van een reclame in adverten tievorm, welke in de voornaamste buitenlandsche (Duitsche en Oost-^nrijksche) bladen geplaatst zal worden, en waarvan de kosten door de vereenigingen tot bevordering van het vreemdelingenverkeer en par ticulieren zullen worden gedragen. ONVOORZICHTIG. In een hotel te Zwolle werd gistermorgen te 7 uur een logeergast tevergeefs door den kellner geklopt. Eindelijk, daar men geen antwoord kreeg, werd de deur opengebroken en vond men den logé, die, zooals bleek, een gaskraan open had laten staan, bewuste loos t© bed. Onmiddellijk werd de hulp van een dokter ingeroe pen en getracht met behulp van het zuurstofapparaat van de gasfabriek de levensgeesten weder op te wek ken, hetgeen na veel moeite gelukte. Dat het nog zoo goed afliep, is ten deele ook te dan ken aan de groote kamer en eenige ventilatie dooi den schoorsteen, waardoor een gedeelte van het ont snapte gas zich een weg naar buiten baande. DE DERTIGSTE PREDIKANT. De Hervormde Gemeente te Amsterdam werd in d» lento van het vorige jaar verrast met de vorstelijke gift van 100.000, voor een dertigste predikants plaats. Zondagavond mocht de Gemeente haar dertigste leeraar begroeten in ds. A. G. II. van Hoogenhuyze, uit Doom overgekomen. De Nieuwe Kerk, alwaar de bevestiging plaats had, was tot ifi de hoeken gevuld. De vader van den nieuwen predikant, ds. E. A. G. van Hoogenhuyze, emeritus-predikant te Hilversum, leidde deze godsdienstoefening. („Stand.") DE HOUT DUIVEN JAGER GESNAPT! In de laatste dagen werd in de Haagsche Pers ge klaagd over het feit dat een persoon, zonder zich t» bekommeren om het bekijk dat hij van omstanders had, met een geweer schoten loste op houtduiven die zich genesteld hadden in de boomen langs eenige grachten, o. a. de Koningskade, en enkele malen ook zulk een diertje doodelijk trof. Gisterochtend) nu is door eenige politie-agenten in burgerkleeding op heeterdaad betrapt een persoon, di» in het Haagsche Bosch op houtduiven schoot, met een geweer, dat onder het stroopersgilde bekend is als een dusgenaamde „afdraaier", een soort van jachtgeweer, dat in twee deelen kan uit elkander genomen woTden en door den drager alsdan in de binnenzakken van ja» of buis kan verborgen worden gehouden. De persoon is overgebracht naar een der politiebu reelen. Of men hier te doen heeft met dengeen die in den laatsten tijd ook op de grachten jacht maakt» op houtduiven, zal het onderzoek moeten uitwijzen. EEN DIEFACHTIG PAARD. Dat een ekster of een raaf goud steelt, is bekend, maar dat ook een paard dergelijke kleptomanisoh» hebbelijkheden heeft, is wel vermeldenswaard. Een ruiter kwam dezer dagen terug van een langen rithij wilde zich wat verfrisschen en legde in d»n stal zijn ringen af. Toen hij ze weer wilde aandoen, waren ze spoor loos verdwenen. Er was niemand in den stal geweest, die ze kon weggenomen hebben. Alle zoeken was vruchteloos. Tot op eens werd opgemerkt, dat bruintje lustig stond te knabbelen. En jawel, de vriend, die nog pas het obligate klontje suiker had genoten om zijn braafheid bleek druk bezig met het bewerken der ringen. De trouwring was vrij wel plat; uit den anderen was slechts één klein steentje verdwenen. (Amersf. Ct.) EEN HARDLOOPER. Onder Heeze (N.-B.) heeft men het vermakelijke schouwspel kuunen zien, dat een jaehtopziener op de kousen een peddelend wildstrooper achtervolgde, dien hjj een haas uit een strik had zien halen. De jachtopziener bleek een eerste klas hardlooper te zijn, want ondanks zijn snel doortrappen, werd d» strooper door den opziener achterhaald, en hem het wild ontnomen, STAKING TE KOOG AAN DE ZAAN. Te Koog aan de Zaan is een staking uitgebroken onder de opperlieden, werkzaam aan de in aanbouw zijnde stijfselfabriek „De Bijenkorf', voorheen M. K. Honig. De aanleiding tot deze staking is gelegen in het ontslag van twee opperlieden, die de aannemers van het werk, de heeren Gebroeders Apeldoorn van Alk maar, tegelijk met 3 metselaars gedaan moesten geven, omdat voor het oogenblik arbeidskrachten «rlodig waren. Terwijl de metselaars hiermede genoegen namen, vonden de opperlieden in dit ontslag aanleiding tot de staking over te gaao. 10 opperlieden legden den arbeid neer, waarmede zich evenveel metselaars soli dair verklaarden, zoodat thans 20 man in staking zjjn. Bij de gisteren gevoerde onderhandelingen heeft even wel de organisatie het recht van den patroon erkfend om, indien arbeidskrachten te veel zijn, werklieden te ontslaangeëischt werd evenwel, dat in zulke ge vallen de laatst aangenomenen het eerst zullen worden ontslagen. De patroons kunnen zich hiermede ni»t vereenigen en vorderen voor zich het recht op te ont slaan, wie zij goed dunken. DE ZENDELINGEN IN CHINA. Bij een familie te Schijndel is uit China de veront rustende tijding ontvangen, dat het leven der in de binnenlanden verkeerende missionarissen door allerlei gevaren bedreigd wordt, voortvloeiende zoowel uit den geest van revolutie, die tegenwoordig heel China in beroering brengt, als uit het gure jaargetijde. De brief, gedateerd uit het begin van December, is eerst voor eenige dagen in het bezit der familie gekomen. Daar in wordt melding gemaakt, behalve van den steeds voortdurend dreigenden dood door de handen der op standelingen, van een nog verwoeder vjjand, de ijse- lijke koude. Met 20 man, onder wie 3 bisschoppen, zijn de arme menschen in een armzalige hut opgesloten en hebben zij vreeseljjk te lijden van honger en koude. Omtrent het verloop der zaken en den toestand van de missionarissen na dien tjjd, is wegens het vernie len der communicatiemiddelen door de opstandelingen, niets meer vernomen. STAKING GEËINDIG». Een staking, welke aan de sigarenfabriek der lirma C. Minnes Zoon te Utrecht 7 weken duurde, is ge ëindigd met de inwilliging van een deel der eischen uoor de werklieden gesteld. Niet werd voldaan aan nun verlaugen, een 3tal ontslagenen weer aan te nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1