DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Vrijstelling wegens Broederdienst. Honderd en veertiende Jaargang. 1912. 1 MAART. BINNENLAND. No. 52 V R IJ D A G Nieuwe Militiewet» Kaasmarkt. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Belanghebbenden die nog geen opsave h bben gedaan, ben.odigd yoor het opmaken d r stuk ken tot het veikrijg-n van vrijstelling wegens Broederdienst, worden in hnn belang nitgeaoo- digd die opgave nog vóó 4 Maart a.s. ter Ge meente Secretarie te verstrekken. ALKMAARSCHE COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene keunis, dat da rijdag- sche kaasmarkt gedurende bet zomerhalfjaar, begin nende l APRIL en eindigende 30 SEPTEMBER a.s., bij wijze van proef, een half uur vroeger, dan tot dusver het geval was, zal aanvangen, zoodat de markt lu dat U|<l vak .al herinnen 's voor- middags te #l/2 ure. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. TWEEDE KAMER. In de vergadering van gisteren werd begonnen met hoofdstuk IV der Armenwet, dat handelt over de sa menwerking der. instellingen van weldadigheid. Do heer Van Vuureu (R. K.) klaagde over de hui dige gebrekkige samenwerking van armbesturen en vereenigingen, waarvan twee- of drievoudige bedee ling het gevolg is en te veel specialisatie. De armen raad zal nu beterschap brengen in de samenwerking en voor doeltreffende navraag. Spr. behandelde nog de wenscbelijkheid, dat de verschillende armbesturen elkander inlichtingen zullen verschaffen, en dat de wet eerlijk zal worden beproefd in de praktijk. De minister van binnenlandsche zaken (de heer Heemskeik) was het hiermede eens, waarna de artikelen 41 tot 48 werden aangenomen na eenige redactieverbetering van den heer De Beaufort (V. L.) Zoo ook de artikelen 49 tot 55. Bij art. 56 (taak der armenraden) verdedigden de heeren Rink (U.-L.) en De Beaufort amen dementen, de eerste ter verruiming van de "taak der armenraden, de tweede tot het aanbrengen van betere redactie. De heer Snoeck Henkemans (C.-H.) hoop te, dat de armenraden ook de kerkelijke en particulie re armenzorg ten goede zullen komen, welke uit an dere overweging handelen dan het burgerlijk armbe stuur. Spr. vroeg een wijziging aan te brengen, die het geven van inlichtingen aan den armenraad ver plichtend stelt. De minister nam d!e door de heeren De Beau fort en Snoeck Henkemans gevraagde wijzigingen over en ontraadde voorloopig het amendement-Rink. De heer Van Yuuren had bezwaar tegen den wensch van den heer Snoeck Henkemans. De heer Rink repliceerde. De minister bracht, nadat de hleer Van Y uuren zijn verzet oipgaf, de door den heer Snoeck Henkemans gevraagde wijziging aan. Hij nam ook het amendement-Rink over, dat door den heer Druc- ker (V.-D.) werd aangeraden. Daarna werden de ar tikelen 56 tot 76 aangenomen. De heer Rink verdedigde een amendement op artikel 77 (geschillen), waarhij hij voorstelde op de oude wijze de vraag te beslechten tot welke categorie elke instelling behoort, welk amendement hij echter later introk. De beer D r u c k e r keurde het af, de procedure bij afzonderlijke wetten te vereenvoudigen. Op de slot- en overgangsbepalingen dex wet waren twee amendementen ingediend, een tot het openstel len van de mogelijkheid van ongevraagd adviezen der Alg. Annencommissie, het ander om den secretaris dier oommissie geen lid te laten zijn. Na wijziging van het tweede amendement nam de minister het over, terwijl hij de mogelijkheid laat, dat ook instellingen van weldadigheid op haar verzoek adviezen kunnen krijgen van de Alg. Armen commissie. Vervolgens werden de artikelen 82 tot en met 92 aangenomen. De eindstemming zal later worden ge houden. Twee verdragen (tot beteugeling van ontuchtige uitgaven en tot bestrijding van den blanke-slavinnen- handel) werden goedgekeurd. Daarna kwamen de algemeene beschouwingen over de wet tot wijziging van het lager onderwijs (bijdra gen in de bouwkosten) aan de beurt. De heer Roodhuyzen (U.-L.) bestreed hen, die aansturen op de algeheele gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs, met een beroep op de grond wet. Hij zette uiteen, wanneer door het Rijk subsidie mag worden verleend. Dit is thans niet gerechtvaar digd. Dit ontwerp is slechts een poging tot stilling van den subsidie-honger van de rechtschen, waar de offervaardigheid ophoudt. Spr. keurde het af, dat ie minister, die niets voor het onderwijs deed, nu gaat knabbelen aan de wet-Kuyper, in stede van deze te laten doorwerken. De heer Ter L a a n (S. D. A. P.) bestreed het ontwerp, dat de verbrokkeling op onderwijsgebied zal doen toenemen. Hij diende met de heeren Ketelaar en Smeenge een amendement in om de bevoorrechting van het bijzonder ten nadeele van "het openbaar onderwijs te voorkomen. Spr. wees- er op, dat voor de bijzondere scholen waar borgen noodig zijn, behalve dan voor de standenscho len. Maar tegen die standenscholen heeft spr. het bezwaar dat daarvan het schoolgeld' te -hoog is, waar door ze voor een groot aantal kinderen niet toeganke lijk zijn. Een ander bezwaar tegen de werking van de subsidiewet 1905 betreft de kloosterscholen; zij wor den op gelijke wijze behandeld als de andere bijzondere scholen, maar zij houden over van de subsidie. Hierna kwam spr. tot de bezwaren in het bijzonder tegen dit ontwerp geldend. Lichtvaardige oprichting van bijzondere scholen wordt er door in de hand ge werkt. Dat men de subsidie voor het bijzonder onder wijs verhoogt zou nog te begrijpen zijn, niet echter verhooging van de houwsubsidie, dat raakt niet den bloei van het bijzonder onderwijs, maar de bevordering van de oprichting van kleine scholen. Spr. vond dit ontwerp ook veel erger dan de wet-Kuyper van 1905. Gevolg er van zal zijn een splitsing der verschillende sekten, door oprichting van al die kleine schooltjes. Een ander bezwaar is dat het ontwerp oorspronkelijk alleen bestemd voor nieuwe scholen en nieuwen aan bouw, zich thans tot alle scholen uitstrekt. Voorts mist men elke kostenberekening. Spr. vreesde ook dat de schoolstrijd in zijn vollen omvang zal terugkee- sn. De vergadering werd hierna verdaagd tot den vol genden ochtend ll uur. Mgr. G. W. KONINGS. Te Soest i6 gisteren op 66-jarigen leeftijd overleden mgr. G. W. Konings, oud-geestelijk adviseur van den Ned. Roomscli-Katholieken Volksbond. Mgr. Konings werd in 1874 tot priester gewijd en werd in 1889 tot pastoor te Amsterdam benoemd. In 1893 werd hij benoemd tot geestelijk adviseur van de afd. Amsterdam en het Centraal Bestuur van den Ned. R. K. \rolksbond en in 1897 tot adviseur van den R. K. Gildenbond. Do overledene was kamerheer van Z. H. den Paus en ridder in de Orde van Oranje-Nassau. NEDERLAND EN CHINA. J Naar het Hbld. verneemt, heeft ter zake van de Chineezen-opstootjes op Java een bespreking plaats gehad tussclien den minister van binnenlandsche za ken, jhr. mr. De Marees van Swinderen, en den Chi- neeschen gezant te 's-Gravcnhage. De Nederlandsche regeering is overtuigd, dat zoo de Chineescihe regee ring het ware karakter van de onlusten op Java kent, zij de houding der Nederlandsche autoriteiten zal bil lijken. Er is te 's-Qravenhage ook een telegraphisch ver zoek ingekomen om de gearresteerde Ohineezen in vrijheid te stellen. Zulk een verzoek echter behoort, zou het gevolg kunnen hebben, tot de Nederlandsch- Indische regeering gericht te worden. neer men genoemde vochtdelen, zeer gelijlieflijk ver minderd, naar maten tijdsverloop, Dat dan zulk een Plant na het einden van bedoeld vocht ontvangen te hebben, zij in haar kracht en fleur zich zal kunnen handhaven; Daar ik nu meen, dat wij als memsdhen Planten ontsproten zijn uit dezelfde admosfeer der Harmonee- rende natuurwet. Komt het mijn voor, Dat ook wij volgens die Har monie der natuurwet, ons moete handhaven, gelijk staande met de gewone plant; En twijfel daarom niet, of ÜEd. zult wel zoo Be leeft wezen, Dezen onoozcllen opmerking in overwe ging te wilen nemenj Waar na ik, met zeer hooge achting in afwachting blijf, UDW. DIENAAR X. DE VROUWEN EN DE TARIEEWET. Het bekende adres van de Nederlandsche vrouwen tegen de Tariefwet is gisteren, van 63.371 handteeke- ningen voorzien, aan de Tweede Kamer gezonden. PLAN 1913. De Centrale Commissie voor „Plan 1913" heeft een circulaire gericht aan de plaatselijke comité's, waarin zij mededeelt, het op prijs te stellen,-indien plaatselij ke comité's of vereenigingen zich vóór zij tot het doen van publicatie, enz., omtrent hunne plannen overgaan eerst tot het uitvoerend1 comité der Cen trale Commissie zouden willen wenden, met mededee ling van hetgeen beoogd wordt, en in voorbereiding is Zoo noodig kan dan door het uitvoerend comité gewe zen worden op in andere plaatsen bestaande plannen, en kan het comité als bemiddelaar optreden om te genover het buitenland zooveel mogelijk eenheid te verkrijgen, waardoor de waarde van het samenstellen der tentoonstellingen zal worden verhoogd. De Centrale Commissie wijst voorts op het belang en de wenscbelijkheid van het bevorderen en organi- seeren van bezoeken aan plaatselijke handels- en nij verheids-inrichtingen en op de mogelijkheid om bijv. door het uitgeven van geïllustreerd albums de aan lacht op die nijverheid te vestigen. Ook hier zal éénheid en uitvoering, wat formaat, enz. betreft, zeer zijn aan te bevelen, zoodat ook op di gebied het uitv. comité gaarne op de hoogte der plan nen zal worden gehouden om naar aanleiding daar van waar noodig of gewenscht, voorlichting of in lichtingen te kunnen verstrekken. Gemengd nieuws, UIT NOORD- EN ZUID-SCHERMER. Bij de vergadering van den raad, welke gister middag alhier werd gehouden en waarbij de heer Posch met kennisgeving afwezig was, werd 'na ope ning en na onveranderde vaststelling der notulen medegedeeld dat het kohier van den Hoofdelijken Om slag is goedgekeurd zoowel als de besluiten tot het doen van af- en overschrijving en het doen van beta lingen uit de post van' onvoorziene uitgaven tot on- derhandsche verhuring van een deel der ziekeninrich- ting' met erf en schuur. Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aau- genomen. B. en W. boden daarna den raad het verslag der armenzorg in deze gemeente over 1911 aan, welk ver slag tot geene bespreking aanleiding gaf en voor kennisgeving werd aangenomen. Het bekende adres van de commissie van voorbe reiding in zake de op te richten Electrische Centrale in Westfrieslaud en de uitnoodiging tot het bijwonen der te houden vergadering op 4 Maart a.s. te Hoorn werd daarna ter tafel gebracht. De voorzitter bracht in herinnering, dat de raad zich indertijd' in beginsel voor de totstandkoming ver klaarde. De heer de Boer zcide dat hij een kleine berekening heeft laten maken wat aangaat de kosten der straat verlichting. De voorzitter verklaarde dat ook hij tot de conclusie was gekomen dat de aansluiting van de straatverlich ting hem voordeeliger voorkomt dain de tegenwoordige wijze van verlichting. Aan de hand van het aan alle leden toegezonden rapport werden de eventueele kosten nagegaan en volgens de meening van den voorzitter wel wat be zwarend gevonden. De heer de Boor las zijne berekening voor, waarna zich een breedvoerige discussie omtrent de kosten ont spon en de bezwaren voor aansluiting, vooral in ver band met de topografische ligging der gemeente en hare onderdeelen, onder het oog werden gezien. De voorzitter verklaarde persoonlijk vele bezwaren in de onderneming te zien en aan hare levensvatbaar heid te twijfelen, echter in verband' met de belangen die er bij welslagen ook voor deze gemeente in gele gen kunnen liggen, zou hij als hoofd der gemeente niet aanraden de uitnoodiging der commissie niet te aanvaarden, te meer daar op die vergadering de hier door leeken op elect.rotechnisch gebied geopperde be zwaren blijken zouden uiet te bestaan of eventueel zouden kunnen worden weerlegd. De raad vereenigde zich met deze zienswijze en be sloot het college van B. en W. op te dragen de verga dering te bezoeken en daarvan verslag uit te brengen. Mochten andere leden van den raad de vergadering ook wenschen te bezoeken, dan zullen zij daarin wor den vrijgelaten. Het kohier vau de belasting op de honden werd daarna vastgesteld tot een bedrag van 59.75 met 70 aangeslagenen. Het door B. en W. gedane vooTsted tot het doen van betalingen uit de post voor onvoorziene uitgaven op ie begrooting 1912 werd ten slotte zonder bespreking aangenomen. Na gedane rondvraag, die niets opleverde, werd de vergadering gesloten. DE LOTlNGStjUAESTIE TE AMSTERDAM. De lotingsquaestie te Amsterdam heeft gisteren haar oplossing gevonden. Zooals men weet hadden bij de jongste loting voor de Nationale Militie daar vier lotelingen, twee aan twee hetzelfde nummer uit de lotingsbus getrokken. Door de betrokkene lotelingen werd geprotesteerd. Gedeputeerde Staten hebben ech ter de gehouden loting gehandhaafd doch voor de vier bovengenoemde lotelingen een nieuwe loting uitge schreven die nieuwe loting heeft gisteren plaats ge had. De vier lotelingen hadden te trekken uit de nummers 2459, 2559, 8548 en 3648; alle dienstplich tige nummers. Een der lotelingen zal vermoedelijk voor den dienst worden afgekeurd als zijnde onder de maat. MOORDAANSLAG. Op de fabriek „Schuttersveld" der firma Gebr. Van Heek te Enschedé werd de spinner G. ontslagen en gaf van dat ontslag zijn medearbeider D. de schuld. Op wraak b« dacht, posteerde hij zich bij het uitgaan der fabriek bij de poort en toen D. passeerde werden twee revolverschoten in diens richting gelost. Hij wilde nu den aanvaller te ljjf gaan, maar deze haalde een dolk te voorschijn, waarom D. het geraden achtte de vlucht te nemen. Nog vier revolverschoten werden den vluchtende nagezonden een ervan trof hem in een voet. VOGELWET. De heeren Ilugenholtz, Schaper en Vliegen hebben vier amendementen voorgesteld' met de bedoeling om het verleeneni van de vergunningen voor het zoeken van meeuweneieren en het vangen van vogels voor de kooi niet over te laten aan het goedvinden van de be voegde autoriteit. KAMERVERKIEZING IN HET DISTRICT HOORN. Men schrijft aan het Huisgezin: In katholieke kringen wordt er over gesproken, een Candida tuur aan te bieden aan den heer K. Comman deur, burgemeester van Wognum. SNIPPERS UIT HET HBLD. Uit een dagblad-artikel: „We leggen die beambten aan zijne voeten, niet om vertreden, maar om opgeheven te worden." Een Duitseh adverteerder weigerde de kosten van een door hem opgegeven advertentie te betalen, omdat in de krant zijn annonce aldus verscheen: „Fallkenberg in Thuringen, Töchterpensionat 11. Nu was 11 in dit geval een letterteeken van de zetterij en administratie; maar 11 is ook een beken de stucbenten-aanha 1 ing voor: „Es wird weiter ge- soffen." De rechter heeft den weigerachtigen adverteerder in het gelijk gesteld, omdat de indruk gewekt was, „alsof op deze meisjeskostschool Duitselie drinkaeden zouden heerschen." Brief van een patiënt aan zijn dokter: WelEd. Heer) Mag ik zoo vrij wezen, in dezen eenen k'lijne opmer king Te doen betreffend het einde van het laatst' Drankje van uw ontvangen. Het komt mijn voor dat: Waar mem een Plant reeds vier maanden Gekoes terd heeft in een heerlijken admosfeer, van verkwik kende vochtdelen; en dezen in een Plotzelinge over gang brengt, Door het missen van dien verkwikende vochtdelen, Dat deze Planten gelijdelijk zullen kwijnen, En hier Door hun vergaarde krachten en frischheid van kleur zullen verminderen; naar gelang van tijd, Doch wan ONAANGENAAMHEDEN IN DE KERK. Te Haarlo (classis Zutphen) waren wegens gerezen onaangenaamheden cfb ouderlingen en diakenen allen tegelijk afgetreden, zoodat het classikaal bestuur van Zutphen deed wat des kerkeraads was. Zondag zijn drie der vier nieuw benoemde kerkeraadsleden beves tigd. De vierde, een diaken, kon niet worden bevestigd, omdat tegen hem bezwaren ingebracht zijn op grond van art. 3 van het syn. reglement voor de kerkeraden. BEZOEK VAN H. M DE KONINGIN AAN HET ROODE KRUIS. II. M. de Koningin heeft gistervoormiddag bezich tigd het gerestaureerde gebouw genaamd het Jagers huis in het Lange Voorhout in den Haag, dat zij als eigenaresse in bruikleen heeft afgestaan aan het hoofdcomité van het Roode Kruis tot vestiging van bureaux, enz. H. M. was er te voet heengegaan. Zij werd ont vangen door Z K. H. den Prins, als voorzitter van het hoofdcomité en verder door den gepensionneerden luitenant-generaal De Waal, ondervoorzitter en hoofd commies bij de vereeniging en den secretaris jhr. M. Mazel, Begeleid door Z. K. H den Prins, den voorzitter, bezichtigde H. M. de verschillende localen. Bjj de brancard liet Zij zich bijzonderheden omtrent dit ver voermiddel uitleggen Met den Prins wandelde H. M. de Koningia daarna naar het paleis terug. DE GESTOORDE BRUILOFT. De bruiloft, die wij op het oog hebben is niet die van Mietje, en 't was ook niet de bioscoop-koning Al berts, die 't feest verstoorde. De verstoorder was in dit geval een koning van de straat, een slagersjongen van een electrische vleeschhouwerij te Amsterdam, gezeten op een fiets. In draf kwam de bruiloftsstoet van de Munt af, het Singel aldaar opgereden. Van de andere zijde kwam de slagersjongen per fiets. Hij wilde uitwijken, doch ziju voorwiel raakte het rjjtuig van bruid en bruidegom. De fiets kwam onder het rijtuig terecht, doch de jongen viel gelukkig zijwaarts en kwam, wonder boven wonder, met den schrik vrij. Het geschiedde juist voor h.t bureau van het bevol kingsregister. Onder veel bekijks stapten bruigom en bruid uit en werd het rijwiel in deplorabelen toestand onder de wielen vandaan gehaald. Een tikje bleeker namen bruigom en bruid weer plaats in het met bloemen versierde rijtuig, om den onderbroken tocht naar het stadhuis te vervolgen. In het zand lagen verspreid de electrisch-bereide rollades, karbonades en ballen gehakt. (Tel.) GEMEENTELIJK ESPERANTO. Vier Esperanto-vereenigingen hadden aan den Raad van 's-Gravenhage verzocht, van gemeentewege de ge legenheid te openen onderwijs te ontvangen in die wereld-hulptaal. B. en W. prae-adviseeren afwijzend. In den Raad van gisteren ontwikkelde zich nu een niet onaardig, door den heer Thomson geleid, Espe- ranto-debat. De heer Thomson was er vurig vóór, de heer Van Zuylen moest niets van dergelijke „dieven talen" hebben en de heer Helsdingen betoogde, dat een Scheveninger weer héél anders op z'n Esperan- to'sch spreken zou dan een Hagenaar, zoodat men el kander toch niet zou verstaan. Een motie-Thomson, om gemeente-cursussen te openen in Esperanto, werd ten slotte met 19 tegen 15 stemmen aangenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1