DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van houten s Cacao N No. 55 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 DINSDAG 5 MAART. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. De zuivere pittige Cacaosmaak! HEEL GOEDKOOP in het gebruik. Telefoonnummer 3. AARSC COURANT. RONA HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR, Gelet op artikel 8, alinea 2 der Hinderwet; Overwegende, dat eene beslissing op het adres van den heer A. GOVERS, aldaar, om een heeteluchtoven op te richten in het perceel Houttil, wijk B. Ho. -12, niet binnen den in het eerste lid' van het bovenge noemde wetsartikel bepaalden tijd kan genomen wor den, onnfat hun nog niet bekend is of de inrichting zal voldoen aan de eischetn, krachtens artikel C der Veilig heidswet gesteld; BESLUITEN": de bedoelde beslissing te verdagen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 4 Maart 1912. ALKMAAR, 5 Maart. De beschieting van Beiroet, als episode in den Turksch-Italiaanschen oorlog zeker van belang, heeft den heer Theodor Wolff aanleiding gegeven tot het schrijven van een satyriek artikeltje in het Tageblatt. Toen acht dagen geleden, zegt hij, Abdallah met zijn vriend Joessoef in diepzinnige gedachtenloosheid aan de haven op een kist zat, klonk van de twee vreemde schepen, welke op een afstand voor Beiroet lagen, een doffe donderslag rollend over de zee, een blauwwit rookwolkje kronkelde in de morgenlucht en op hetzelfde oogenblik viel Joessoef als een bundeltje dood in het havenvuil. Een heelen tijd! duurde het schieten, de aardige rook boven de vreemde schepen werd een groote grijze wolk en bij elk schot kraakte er ergens een stuk muur en vielen een paar inwoners Van Beiroet met uitgestrekte armen op den grond, en de vrouwen en kinderen, wien een been werd afgescho ten, of wien een echtgenoot of vader werd ontrukt, hieven een waanzinnig geklaag aan. Deze ontstelde en verminkte menigte dacht in haar blindheid aan een bombardement, en zij begreep niet, dat de Itali- aailsche marine eigenlijk twee Turksche kruisers be schoten had en dat ze bij vergissing een beetje ver keerd gemikt had. Alleen Abdallah bleef kalm en gelaten en schudde nauwelijks met droeven Inch het hoofd, want hij behoorde tot de school dergenen, wel ke in elke gebeurtenis een gelukkige beschikking ziet. Dit hier is, zeide hij tot zich zelf, voor Beiroet en voor de belijders van Mohammed zeker een ernstigo ramp, maar is het niet een veel grooter ongeluk voor het beschaafde Europa en voor de Christenheid, welke haar naasten lief heeft? Ik zal mijn vriend Joessoef begraven en de moeders van Beiroet zullen schreiend aan de lijkbaren van hun kinderen staan maar hoe zal Europa aan het graf van het recht en van de men- schelijkheid, welke immers haar heiligste goederen zijn, weeklagen. Men ziet uit deze alleenspraak, aan welke dwalin gen een wijsgeer blootstaat, die de moderne cultuur wereld van de hoogte eener oostersche havenkist be ziet. Abdallah kent de liefderijke toespraken van de tallooze zendelingen, die Beiroet tot- hun verblijf heb ben gekozen, hij heeft ook van de vele congressen en pogingen in Europa gehoord, welke het geluk der menschheid beoogen, en in stilte vaak deze humane leer gesteld tegenover de Mohammedaansche vergel dingstheorie, en hij heeft voorgoedemuntaangenomeu wat slechts een tjingelend sieraad op onzen cultuur boezem is. Hij weet er niets van, dat sinds lang een nieuw element ons beheerscht, dat men den politieken ain kap noemen en hij vermoedt niet, hoe deze poütie- AANBIEDING KIESRECHT-ADRES. De Ilaarl. Ct. meldt dat op een namens de hoofdbe sturen van den vrijz.-dem. Bond en het Algemeen Ne der la ndseh Werklieden-verbond tot. H. M. de Koningin gericht verzoek om een deputatie uit hun midden te willen ontvangen ter aanbieding van het kiesrecht adres namens de Koningin is geantwoord, dat H. M. op een nader te bepalen datum, de deputatie hoopt te ontvangen. Bovenbedoelde deputatie bestaat uit: mevr. W. van Itallie—Van Embden, de heeren Herman Snijders, prof. dr. D. vau Embden, mr. J. A. van Gilse, W..O. A. Koster, leden van het hoofdbestuur van den Vrijz.- dem. Bond en E. N. Kouw, E. Quispel, A. van der Veen, leden van het hoofdbestuur van het Algem. Ne- derl. Werklieden-Verbond. LEGEEBEVORDERING. Binnen weinig dagen zal het eerste gedeelte van de aanstaande legerbevordering bekend worden. EEN STANDBEELD VOOR KONING WILLEM II. Te Tilburg is een comité opgericht om te geraken tot een ruiterstandbeeld voor „Willem II, die Tilburg liefhad," Men denkt 35.000 noodig te hebben, 3000 heeft men als batig saldo van de tentoonstel ling 1909. Daar het in 1915 honderd1 jaar zal geleden zijn, dat Willem II zich in den slag bij Waterloo als een held deed kennen, wil men trachten in dat jaar tot de ont hulling te kunnen overgaan. ke zin op de gelukkigste wijze al het geredeneer over menschlievendhcid en het gebazel over recht tot ho- kus pokus maakt. Sinds de volkeren elkaar achter hunne kanonnen wantrouwend aanstaren en sinds het nationale voelen in nationalisme ontaard is, loopeu wij allen met staatsmansgezichten rond en ook de' brutaalste rechtsverkrachting dwingt ons slechts een schouderophalen af. Wij hebben over de geheele aarde: oen net vau fijnuitgedachte verdragen en overeen komsten gespannen-, en in waarheid zijn wij allang weer bij het vuistrecht uit de middeleeuwen aangeko men. Een doortastende knaap (Italië) lacht om de papieren muren, welke Europa in haar wijsheid rond om de open havens heeft gebouwd. Hij laat de oude dnme niet de tanden zien, maar steekt de tong naar haar uit. Zoo ging er ook slechts een verlegen fluisteren als bewijs van misnoegen door de landen van Europa, toen het bericht van de beschieting van Beiroet kwam en de regeeringen volstonden met nog eens hun wensch naar vrede te doen uitkomen, welke door de Turksche gemoedsrust vernietigd wordt. Het platonische pro test van de grijze heeren te Konstantinopel ligt over al, netjes genummerd, in de actenkast en toen men ons verklaarde, dat de kanonskogels slechts afgeweken waren, hebben wij ons allemaal over deze kalmeerende verzekering verheugd. In Engeland, waar men bij het lawaai van vreemde scheepskanonnen anders spoedig zenuwachtig wordt, heeft men thans iets anders te doen en in Frankrijk wil men toch niet geheel die Latijnsche broederliefde verspelen, die de heer Barrère te Rome met zooveel champagne en zooveel vleierij heeft gekocht. En de Driebond? Wij zijn juist met moeite bezig dezen ouden gehavenden bond op te lap pen en, onze politieke zin laat geen onderbreking van' dezen kleermakersarbeid toe. En dan wanneer de inwoners van Beiroet niet gebombardeerd maar slechts doodgeschoten worden, gaat ons de zaak eigen lijk heelemaal niet aan. Abdallah heeft zijn vriend Joessoef in de aarde begraven en hij gelooft, naar te hopen is nu ook niet meer, dat een episode als die van Beiroet ons Europe anen het bloed aan het koken brengt en hij kan we ten, dat wij niet eens blozen, wanneer iemand onze woorden met onze daden vergelijkt. Om het kort te zeggen: Ttalië's triumf over de Turken is tot nu toe gering, maar Italië's triumf over Europa is groot, on dubbelzinnig en duidelijk, en zulke triumfen zal ieder behalen, die kloekmoedig van de ijverzucht der voor naamste matadors profiteert. Zoolang deze matadors elkaar wantrouwend begluren en zoolang hun politie ke zin hen tot voorzichtige terughouding dwingt, is het veld voor elke grappemakerij en voor eiken goeien inval vrij, en wanneer men hen maar niet al te erg op de pooten trapt, zullen de dikke waakhonden hoogs tens afkeurend met den staart zwaaien. De Italiaan- sehe scheepskanonnen hebben in Beiroet slechts onge veer honderd individuën gedood. Dank zij den poli- tieken zin is het getal der menschen in Euro pa veel aanzienlijker dalende. MUSEUM VOOR FOLKLORE. De N. R. Ct. verneemt, dat bij verschillende gezag hebbende personen in den lande plnnnen in overwe ging zijn om, te Arnhem, in de open lucht, een mu seum voor folklore in te richten. KAMERVERKIEZING HOORN. Ie Oosthuizen wordt, blijkens een bericht in het N. (1. D., 10 Maart a.s. de vergadering gehouden van de liberale kiesvereenigingen in het district Hoorn, ter bespreking van een candidaat voor de aanstaande verkiezing van een lid der Tweede Kamer (vacature- Ferf). EEN MONOGRAFIE VAN CELEBES. Dezer dagen meldt de Javabode vertrekt naar Celebes do heer L. van Vuuren, chef van hot Encyclo- paediseh Bureau van het departement van Binnen- landsch Bestuur. Doel der reis is het verzamelen van gegevens, welke tot grondslag zullen moeten dienen bij de samenstel ling van een monografie van het gouvernement. De samenstelling, gewests-wijze van zulke monogra fieën behoort, gelijk nog onlangs in de leiding van de eerste aflevering va,n de Mededëelingen van het En- cyclopaedisch Bureau werd! uiteengezet, tot de taak van de daaraan verbonden ambtenaren. De heer Van Vuuren, die minstens een viertal maanden zal wegblijven, neemt eenig inlandsch peijso- neel van 's Land's Plantentuin mede, 't welk hem be hulpzaam zal zijn bij het maken van een beschrijving van het plantenkleed van het gewest. Gemengd nieuws. OBSTRUCTIE IN ZICHT? In een Zondagavond t-e Beverwijk gehouden verga dering heeft het Kamerlid1, de heer Hugenholtz, even als Vrijdag zijn partijgenoot Troelstra te Leiden, er den nadruk op gelegd, dat de regeering voornemens is, alvorens het ontwerp-bakker&wet te behandelen, het aangevraagde pantserschip aan de orde te» stellen. De heer Hugenholtz betoogde, dat het streven van de rechterzijde is het, voor de coalitie zoo lastige, ont werp op de lange baan te schuiven en voegde daaraan toe, dat de sociaal-democraten zich hiertegen tot het uiterste zullen verzetten en daartoe bij elke gelegen heid en tot vervelens toe de motie-Troelstra ter spra ke te zullen brengen. Van de houding, te dezer zake door de meerderheid in de Kamer aangenomen, zouden, aldus de heer Hu genholtz, die heeren nog lang plezier hebben. EEN MOORDAANSLAG. Te Noordwelle heeft Zaterdag een 20-jarige arbei der, wonende aldaar, drie revolverschoten gelost op een 14-jarige dienstbode zonder haar evenwel te ra ken. Daarna vluchtte hij een zijweg in en schoot zich een kogel in den mond. De kogel kwam achter het linkeroor naar buiten. Badend in zijn bloed werd do jonge man opgenomen en naar het ziekenhuis te Noordgouwe vervoerd. De aanleiding moet geweest zijn, dat het meisje, dat op 1 Maart op een danspartij met hem had gedanst, weigerde door hem te worden thuisgebracht. Het meisje bleek slechts onbeteeke- nende wonden te hebben aan den kin en aan het lin keroog, zoodat zij haar gewone werkzaamheden kon blijven verrichten. De dader moet voor den rechter commissaris een volledige bekentenis hebben afge legd, dat hij Zaterdagmorgen was opgestaan met "het voornemen om het meisje van het leven te berooven. TYPIIUS ONDER LANDVERHUIZERS. In de vorige week werd een der landverhuizers in het Canada-hotel in de Wijnbrugstraat te Rotterdam zeer ernstig ziek. Hij werd naar het Ziekenhuis ver voerd! en daar bleek, dat hij was aangetast door de vlekziekte of typhus exanthematicus. De gemeentelijke ontsmettingsdienst, welke hier van werd in kennis gesteld, heeft den zieke onmiddel lijk overgebracht naar de afgezonderde barak aan de Maashaven. Verder is het Canada-hotel onmiddellijk gesloten en het gemeentelijke ontsmettingsvaartuig in de onmiddellijke nabijheid in de Scheepmakershaven gestationneerd. De in het hotel aanwezige landver huizers, ongeveer 100 in getal, zijn achtereenvolgens in groepen van 12 aan boord genomen, waar zij en hun kleeren ontsmet zijn. Daarna zijn zij in de observa tie-inrichting aan het Achterklooster opgenomen, om daar een tiental dagen, of zooveel korter als totdat de tijd voor hun vertrek is aangebroken, zullen verblij ven. EEN IJZERLOODS INGESTORT. Gistermiddag omstreeks twaalf uur is een loods voor opslag van ijzer, staande achter de kantoren en magazijnen van de N. V. Amsterdamsche IJzer- en Staalhandel voorheen W. Rernet Co., Amstel 135, en uitkomende aan de Onbekende gracht te Amster dam, gedeeltelijk ingestort. Op den zolder der loods was, toen het ongeluk ge beurde, een jeugdige knecht van tie smidsfirma Rut ter Zoon in de Kerkstraat bezig voor zijn patroon bandijzer te halen, dat in groote hoeveelheden op dien zolder opgeslagen is. De jongeman kon niet meer vluchten en werd' gedeeltelijk onder het omvallend# bandijzer bedolven. liet zoldergedeelte, waar hij ziek bevond, stortte echter niet mede in. Personeel van den ijzerhandel bevrijdde den jonge man uit zijn benarde positie; hij had vermoedelijk in wendige kneuzingen bekomen en werdl per rijwiel brancard naar het gasthuis vervoerd. Het ingestorte deel der loods biedt een chaotischen aanblik. Afgeknapte dikke balken, staven ijzer en bundels bandijzer liggen er in alle richtingen dooreen. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Men vermoedt dat de bundel staven, die het eerst in bewe ging kwam, te recht overeind is geplaatst geweest. Do loods was reeds een dertigtal jaren oud. DE EERSTE SNIJBLOEMEN. Gisteren zijn uit Hillegom de eerste snijbloemen van den kouden grond naar het buitenland verzonden. Het waren 40 kisten narcissen. BOOKMAKERS. De bookmakers uit Vlissingen en Middelburg, die het vorig jaar naar Bazel zijn vertrokken, zullen bin nenkort van daar moeten vertrekken krachtens een Zaterdag gedane uitspraak van het Hof van Appél te Bazel, waarbij het bedrijf van bookmaken strafbaar wordt gesteld. NIET-VERVOLGING VAN EEN STRAFBAAR FEIT. Donderdag 7 dézer zal voor het Hoog Militair Ge rechtshof te Utrecht dienen de zaak tegen generaal De Br., te Breda, die zich te verantwoorden heeft we gens het verhinderen van de vervolging van een strafbaar feit, in zijn functie als bevelhebber in de 3e militaire afdeeling. Men zal zich herinneren, dat verleden zomer twee huzaren bij het overtrekken van de Maas bij Venlo zijn verdronken. De ritmeester N. onder wiens bevel dit geschiedde, zou deswege vervolgd worden, doch genoemde generaal verbood! dén auditeur-militair den ritmeester N. voor den Krijgsraad te dagen. Deswege zal de generaal zich hebben te verantwoorden. Vooral i* militaire kringen wordt de behandeling van deze zaak met belangstelling tegemoet gezien. DE STANDAARD. Het dagblad De Standaard zal op 1 April a.s. 40 jaar bestaan. In verband' hiermede hebben zich een eero-comité en een comité gevormd, met het doel een blijvend! aandenken aan het blad te schenken. Dr. A. Kuyper, die sinds de oprichting de hoofdredactie ge voerd heeft, verzocht geene persoonlijke hulde san hem te willen brengen. DE WAGENINGSOHE PRENTBRIEFKAARTEN. De Officier van Justitie te Arnhem heeft alle stuk ken in zake de bekendé prentbriefkaartengeschiedenis gesteld in handen van dén ambtenaar van het O. M. bij het Kantongerecht te Wageningen, die, vooral met het doel een beslissing in hoogste instantie uit te lokken, den heer Elberg zal doen dagvaarden wegens overtreding van het nieuwe artikel 451bis van het Strafwetboek, dat verbiedt „de zinnelijkheid der jeugd prikkelende voorstellingen." De vervolging zal slechts op enkele dér in beslag genomen briefkaarten worden gebaseerd, daaronder behoort b.v. „Das verloren Paradies." DE STAKING IN DE ENGELSCHE MIJNEN. In de haven te Rotterdam was Zondag en gisteren het aantal aanvragen om steenkolen te laden voor eigen gebruik aan boord van Engelsche en ook Russi sche en Fransche stoomschepen zoo talrijk, dat daar aan slechte gedeeltelijk kon worden voldaan. De al daar aan boord van die schepen geleverde steenkoleH zijn Duitsche. Intusschen blijft het aantal aanvragen uit Enge land, om in de haven van Rotterdam steenkolen te kunnen laden, toenemen. OUDE MUNTEN. In de gemeente Oosterland (Duivelanden) wei-des door een veldarbeider bij het dempen van een sloot ge vonden tien zilverstukken en 11 koperen munten, waarvan de opschriften aangeven dat zij gemunt zijn tusschen 1525 en 1575. Er is een aantal Engelsche. geldstukken bij met het opschrift „Rcgina Elizabeth." VAN DEN LANGENDIJK. In de week van 26 Februari tot en met 2 Maart werden aan de veiling te Broek op Langendijk aange voerd 29400 roode kool, 28000 gele kool, 18700 witte kool, 6407 baal uien, 204 baai wortelen, 55 zak roode kool, 4000 bieten en 822V& K.G. schorseneer; ran de laadplaats werden in die week 72 waggons groenten verzonden. UIT SINT-PANCRAS. Door de besturen van de vereeniging De Tuinbouw en de afdeeling Sint-Pancras van den Bond van land en zuivel arbeiders i3 opgericht een arbeidersbeurs, waarvan dé heer Jn. Veldhuis als administrateur zal optreden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1