STAD SN1EUWS. BUITEN U AN 1> DE LIJSTER IN DE POLITIEK. Het Vaderland (U. L.) schrijft: Nu zal ook de arme lijster, de vriendelijke zanger op triestige dagen, de eenige zangvogel, die Ln de groote steden inheemsch is, in aanraking komen met de po litiek, en misschien tot zijn ongeluk. Door de heeren Van Veen en Scheurer is n.l. een amendement op de aanhangige Vogelwet ingediend, dat ten doel heeft, den lijster buiten de bescherming van die wet te stellen en hem onder de Jachtwet te brengen, als. klein wild. Waarschijnlijk is aan de indiening van dit voorstel niet vreemd, dat de heer Scheurer zitting heeft voor het distriet Sneek, waaronder Gaasterland behoort, berucht wegens zijn jaarlijkschen lijstermoord op groo ts schaal. Onze kleine zanger loopt dus gevaar het slachtoffer van districtspolitiek te worden. Wat zou de aanneming van dit voorstel voor den lijster beteek en en? Dat men op hem zal mogen jagen, op hem zal mo gen schieten als op ander. .wild. Nóch de Vogelwet, ndeh de Jachtwet laten toe hem te strikken, zooals men in Gaasterland doet. Dat is nu voor goed verboden. Maar men zal voortaan dat zingend vedertje, dat gewiekte geluid, zooals Tessel- schade Visseher den nachtegaal noemde, mogen. doodschieten. net is bekend, dat de vriendschapsbanden tussclien den mensch en den lijster van bijzonderen aard zijn. Vroeger boschvogel, heeft de lijster, naarmate in het bouwplan der steden meer tuintjes en plantsoenen werden opgenomen, zijn schuwen aard afgelegd en is «tadsvogel geworden. Sedert dien tijd leeft hij midden onder ons, bouwt zijn nest in uw tuintje in een heestertje, waar gij el- ken dag rakelings langs gaat, of in het klimop tegen den muur naast uw raam, huppelt zoodra het veld vrij is op de paden of tussehen de struiken rond, en jubelt de Lente reeds tegemoet als in Februari de grauwe dagen ons nog neerdrukken. Het is de eerste Lente toon, die in de stad, nog gedompeld in de grauwe triestigheid van den winter, wordt gehoord. Wij hopen, dat de vriendelijke kleine zanger, die zoovelen onzer door zijn zang en zijn aardige verschij ning een paar aangename oogenblikken heeft bezorgd, nu ook zul ondervinden, dat er dankbaarheid in de wereld en ook in de Tweede Kamer is, en dat de wet gever niet slechts kan reglementeeren - en straffen, maar ook kan beschermen en behouden. S. D. P. EN S. D. A. P. De afdeeling Gorinchem van de S. D. A. P. heeft, zoo lezen we in Het Volk, naar aanleiding van het voorgevallene tussehen de heeren Troelstra en Wijn koop in een openbare vergadering te leiden, met op één na algemeene stemmen een motie aangenomen, waarin nan de S. D. A. P. in ernstige overweging Wordt gegeven, voortaan den heer Wijnkoop als de bater te weren. HET VERLICHTINGS VRAAGSTUK. B. en W. van Heemstede hebben aan den raad een plan overgelegd van den directeur van de gemeentelij ke gasfabriek om het productievermogen van die fa briek van 6000 M3. per etmaal tot ongeveer het drie voudige op te voeren. Volgens de raming van kosten zal de uitbreiding een uitgaaf vorderen van 160.000, in welk bedrag begrepen is 6000 voor diversen en •nvoorzieu. B. en W. stellen den raad voor dit plan te doen uit voeren. Uit het raadsstuk blijkt, diat Heemstede eerlang eok een electrisch gemeentebedrijf zal instellen. GRONDPRIJZEN IN DEN HAARLEMMKRMEERPOLDER. De aanzienlijke stijging van de waarde der lande rijen in de Haarlemmermeer in de laatste 20 jaar is bekend, en bleek weder overtuigend, bij den verkoop dezer dagen van een hofstede die nu opbracht onge veer 1900 per H.A. Twintig jaar geleden kon de pacht vanf 35 per II.A. niet worden opgebracht en de hofstede werd daarom publiek verkocht en de eigenaar ontving 600 per H. A. („RotL" STAKING OPGEHEVEN Te Groningen hebben de en-gros-eonfoctie-kleermn- kera besloten de staking op te heffen,. In hoofdzaak zijn hun eischen, ook die betreffende de invoering van een collectief contract, ingewilligd. Heden wordt het werk hervat. NEDERLANDSCHF MEKKWAARDIGIDIPEX. Een groote fabriek hier te lande, die veel zuken met het buitenland doet, zond onlangs aan een klant in Nederland een rekening, waar alles op gedrukt, en ge schreven stond in het Engelsch. De klant voldeed zijn rekening met het bedrag in shillings over te zenden. Toen kwam er een brief in het Hollandsch om uit te leggen, dat het bedrag op de Engelsehe rekening in Nederlandsehe guldons was uitgedrukt, Nu al den geheelen winter kan men, naar de N. Ct. meldt, op de achterzijde van de nummerbriefjes, die in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Den Haag worden afgegeven, lezen: S. v. p. opletten dat. men zijn eigen garderobe terugontvangt. Bij verznim wordt geen schade vergoedt. De Directie. UIT HEILOO. Vanwege de afdeeling neiloo" van den Volksbond tegen drankmisbruik werd in de consistoriekamer der N. H. Gemeente eene ledenvergadering gehouden, die ditmaal van geen groote opkomst kon getuigen. De agenda bestond uit een tweetal puntenlo. Het benoemen van twee bestuursleden en 2o. Het bespre ken van de onderhand te houden huisvlijttentoonstel- ling. Met algemeene stemmen werden de twee aftre dende leden herkozen, die, in dank, hunne benoeming weder aannamen. Hierna kwam de huisvlijttentoon- 8telling aan de beurt. Men besloot, evenals voor'2 jaren, eenige biljetten te doen drukken, ter bekend making dieo- op 19, 20 on 21 April a.s. te houden ten toonstelling, die, bij weder-inzending van fraaie stuk ken, als in 1910, alleszins gunstige resultaten belooven zal. Na bekomen beschikking van het gemeentebe stuur zal aan de tentoonstelling weder eene verloting Terbonden worden, bevattende 1000 loten. De heer A. J. C. Maas Geestcranus maakte de op merking, dat eenige etalages met alcoholvrije dran ken, geflankeerd door eenig groen, een aardig karak ter san de tentoonstelling zouden geven. De heer Pieron, directeur van de Vlijt, uit Voor schoten, had aan den secretaris, den heer J. Beerda, een fleschje met Nobelrood gezonden, alcoholvrijen drank. Genoemden heer zal worden verzocht eene etalage op de tentoonstelling te plaatsen met genoern- don drank. Een vriendelijk aanbod van den lieer Blees uit Zaandam om eenig snijwerk te zenden op de tentoon stelling werd gaarne aanvaard. De secretaris zal ge noemden heer bij voorbaat dank zeggen voor zijn prachtig idee. Het hoofdbestuur wenscht, dat door de afdeelingen eene keuze zal worden gedaan in de samenstelling van dat Bestuur. Deze afdeeling wenschte de aftredende leden te behouden, zoodat werden herkozen voor de eerste categorie de heeren Mr. F. W. J. G. Snijder van Wissekerke en G. Oosterbaan en voor de tweede de heer prof. dr. S. D. van Veen. Hierna werd de vergadering door den voorzitter, den heer Ds. D. Eilerts de Haan, gesloten. UIT HOORN. Voor de afdeeling Hoorn van „Patrimonium" trad gisteravond de heer Kloosterman op met het onder werp „de leugen der sociaal-democratie"t. De heeren Hermans (S. D. A. P.) en Horst (vrij soe.) traden in debat. De vergadering, door meer dan 900 personen be zocht, werd ten slotte zoo rumoerig, dat ze op last der politie moest worden gesloten. Voor 't eerst in Hoorn DE MINIATUREN DER KONINGIN. De Haagsehe correspondent der Leeuw. Ct. Schrijft: Door de Koningin, die met de koningin van Enge land en de hertogin van Portland de kostbaarste ver zameling' miniaturen heef/, zijn voor de internationale tentoonstelling van minii.imren te Brussel vijftig van de waardevolste exemplaren uit haar collectie afge staan. Zij zijn verzekerd voor een bedrag van 150.000 gulden en het transport geschiedde door dr. C. Hof stede de Groot, oud-directeur van 's Rijks Prentenka binet, en den directeur van het kabinet van schilderij en, prof. dr. W. Martin. Een detective vergezelde hen. HARDRIJDERIJEN IN MAART. De L'eeuw. Ct. brengt in herinnering dat in 1675 den 4den Maart te Leeuwarden een hardrijderij achter den Prinsentuin werd gehouden, waaraan 62 rijders deelnamen, terwijl er ook voor de jeugd een rijderij plaats had. Men zou zich echter vergissen als men meende, dat men in 1875 alleen met een laten winter te doen heeft gehad. Begin van het jaar was overal het ijsvermaak al in vollen gang, had iedereen de ijzers al onder. KORTE BERICHTEN. De 74-jarige man die door de stoomtram te Scho ten aangereden werd, is aan zijn wonden in het zie kenhuis te Haarlem overleden. Te Andijk wordt, sinds een week, vermist de jongeling, werkzaam bij een bakker aldaar. Gisternacht is te Utrecht ingebroken bij een dokter aan de Oudegracht. De politie heeft de daders, twee gebroeders, wonende Lange Smeestraat, gear resteerd. De gestolen gouden sieraden werden op het dak hunner woning gevonden. Nabij de Delftschepoort te Rotterdam is Zondag middag een 50-jarige verpleegde uit get armhuis door een auto van hotel „Leygraaff" gegrepen en neerge worpen. Levensgevaarlijk gewond werd hjj in een auto opgenomen en naar het ziekenhuis gebracht. Te Zelhem had een landbouwer bij het villen van een doode, zieke koe hot ongeluk zich een wondje aan het voorhoofd te krabben. Onmiddellijk zwol het hoofd op en door bloedvergiftiging was hij na een paar uur dood In de gemeente Vries is een land'bouwersvrouw, die te Assen de kerk had bezocht, aangerand. Op de nadering van twee manspersonen nam de nog vrij jeugdige persoon de vlucht. Er is een verdachte aan gehouden. Eleetrischc Centrale voor West-Friesland. IVij ontvingen „eenige beschouwingen" naar aan leiding van de rapporten I en II, betreffende de mogelijkheid eener electrische centrale voor West- Friesland, van den heer B. A. J. van der Hegge Zij non, electr.-ingen., door F. A. Smit Kleine, ingenieur- electricien, directeur der Ivennemer Electriciteit- Maatscliappij". De schrijver zegt dat het hem gewenscht is voorge komen, en in het belang der zaak en in dat der K. E. M„ de uiteenzettingen van den heer Van der Hegge Zijnen eens van naderbij te beschouwen. Vooraf wordt een woord van hulde gebracht aan den heer Van der Hegge Zijnen, die heel wat energie noodig zal heb ben gehad om een zoo uitgestrekt gebied te onderzoe ken. Wat de conclusiën betreft verschilt de opvatting van den schrijver hemelsbreed van die van den heer Van der Hegge Zijnen. Ten slotte geeft de heer Smit Kleine het volgende plan van electrificatie in overweging: ALlereerst make men de twee hoofdkabelverbindin- gen: Centrale Amsterdam, Zaanstreek, Uitgeest, Be verwijk, Centrale IJmuideu, benevens de verbinding UitgeestAlkmaar. Als stroomsysteem is driephasen-stroom 10.000 Volts freq- 50, voldoende. Deze verbindingen zijn met 3 a 4 ton te bewerkstel ligen, dan heeft men het groote voordeel reeds onmid dellijk een bevolking van 100.000 zielen te omvatten, die electriciteit zeer van noode hebbem. Nu worde vanaf de beide steunpunten Alkmaar en WTormerveer verder gewerkt, b.v. voor de netten van de Polders en de Streek, alsook in de richting Selin- gen. Men zou hierbij de denkbeelden van den heer Van der Hegge Zijnen kunnen volgen en het voe- dingspunt Schagen vanuit Alkmaar voeden, het \™o- diugspunt Nibbixwoud vanuit Alkmaar en Kwadijk. Het voedingspunt Kwadijk zou gemakkelijk van Wor- merveer uit zijn te bereiken. (Het geheel geïsoleerd liggende Den Helder zal te allen tijde wel stroom kunnen verkrijgen van de Rijks- Marine centrale.) Het is voor ondergeteekende nog een open vraag of een compleet 5000 Volts net naast een 10.000 Volts net wel economisch is, doch het is hier de plaats niet hierover van gedachten te wisselen. Indien na lange jaren de afname eindelijk zoo groot mocht worden, dat een derde centrale noodzakelijk is, kan men deze bouwen in de Streek of wat vermoede lijk nog beter is, tussehen Alkmaar en de Streek in. Er moeten dus zijn: a. Centrales, .die aan moderne eischen van bedrijfs zekerheid en zuinigheid' voldoen en van voldoende ca paciteit zijn (en die zijn er). b. Een lichaam of organisatie voor den hoogge spannen stroom oftewel het slagaderlijk bloed. Dit lichaam kan hetzelfde zijn als het centrale-lichaam, doch 't behoeft niet. c. De plaatselijke bovengrondsche of ondergrond- sehe netten in handen der Gemeenten, waardoor ze eigen baas zijn op hun gebied, en ieder voor zich liet gevoel van verantwoordelijkheid hebben voor het ren- deeren van hun bedrijf. Dit zal in vele gevallen on mogelijk zijn, zonder tijdelijken steun van Rijk of Pro vincie. Deze plaatselijke netten zullen het meest econo misch geëxplooiteerd kunnen worden door de centrale organisatie, want, als iedere kleinere Gemeente er haar personeel op na moet houden, zouden 53 Gemeen ten het brengen tot een reusachtig hoog bedrag aan personeel. Alleen de Gemeenten van 10.000 en meer zielen zullen wel zelf kunnen exploiteeren, ofschoon ook dit nog eigenaardige bezwaren medebrengt. Welke voordeel en krijgt men door een' dergelijke wijze van werken? a. Dat deel van de bevolking van Noord-Holland, dat het meeste electrische energie noodigJiecft, krijgt deze energie onmiddellijk. b. Indirect zal dit feit enorm propa ga mieerend werken en de electrificatie van de andere streken zeer in de hand werken. c. Steunende hierop zal het ook mogelijk zijn lang zamerhand uit te breiden, en na een tiental jaren de goheele provincie benoorden het Noordzeekanaal te voorzien. Uit het hiervoorafgaande volgt, dat er dit ééne kenschetsende onderscheid bestaat tussehen de inzich ten van den heer Van der Hegge Zijnen en die van o n derge t eeke nde De heer Van der Hegge Zijnen is vrijwel zeker van zijn zaak. Hij neemt de rendabiliteit als vaststaand aan en ondergeteekende meent, dat er in lange jaren geen sprake kan zijn van rendabiliteit. Ondergeteekende gelooft, dat de lichttarieven hoo- ger moeten en kunnen zijn, en dat voor de zwakkere Gemeenten met wijdverspreide en minder economisch sterke bevolking ondersteuning beslist noodzakelijk zal blijken. Hoezeer de gedachte van Noord-Holland's electrifi catie hem dus sympathiek is, gelooft hij, dat een on derneming als do geplande, op een fiasco zou uitloo- pen, dat de electrische beweging lange jaren in mis- crediet zou brengen. Voorts is het verkeerd om een bestaande rendabele centrale, als die der K. E. M. te IJmuiden te uegee- ren, in dit bedrijf toch ligt, volgens de vaste overtui ging van ondergeteekende, de „nucleus" voor een Ue- berlandcentrale-organisatie over Noord-Holland, want het heeft in een 12-jarig bestaan de eigenaardige moeilijkheden en bezwaren leeren kennen, die aan een dergelijk bedrijf verbonden zijn, terwijl de finantieele toestand van genoemde Maatschappij door en door ge zond is. Door vanuit een centrale het grootste deel van Noord-Holland te willen bedienen, met voorbijgaan van de bestaande centrales, wordt m. i. een groote fout begaan. Wij, K. E. M„ voorzien van een moderne centrale en een gezond bedrijf, alsmede geëxperimenteerd per soneel, meenen te goeder trouw Noord-Holland te kunnen dienen en tegelijkertijd! onze eigen belangen, Die twee belangen zijn niet in strijd. Men zal wellicht, vragen: „Als de opzet van den heer Van der Hegge Zijnen volgens uwe zienswijze niet deugt, hoe komt 't dan, dat de K. E. M. wel zou kunnen ondernemen wat de West-Friesehe combinatie niet zou kunnen." Het antwoord hierop zou moeten luiden: n. Doordat de K. E. M. een bestaand rendabel be drijf heeft, evenals de gemeente Amsterdam, is 't ev entueel uitbreiden dezer centrales veel goedkoo- per dan 't bouwen van een nieuwe centrale. b. Daar de K. E. M. een geheele Ueberland-Cen- trale-organisatie heeft, is met geringer kosten van administratie en technische krachten 't bedrijf te voeren. c. Door allereerst de meer dichtbevolkte en econo misch beste gedeelten te voorzien, wordt het mede- sleepeh van groote, niet rendabele kapitalen voorko men. d. Vooral in de begin-jareai zal èn Amsterdam èn de IL E. M. véél goedkooper 't betrekkelijk geringe K. W. U. kunnen leveren, dan met slecht belaste machi nes van de West-Friesche Combinatie 't geval zou zijn; terwijl alles er op wijst, dat zoowel grootere ge meentelijke als particuliere centrales in hun eigen belang en tevens in 't belang der gemeenschap, bereid zullen worden gevonden om stroom te leveren. Omtrent sub c. dient nog opgemerkt, dat door de beter gelegen plaatsen over één boeg te scheren met de minder bevoorrechte in electrisch opzicht, bijv. Alkmaar zoude betalen ten behoeve van Egmond; zoo dat men, wil men eerlijk zijn, niet ontkomt aan 't sub sidieeren van de zwakken, tenzij met die aan hun lot wil overlaten, hetgeen m. i. ook niet gewenscht is. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK Uitspraken van heden. Cornells Maria de V. en Arie de V., Alkmaar, diefstal, de le f 26 boete of 12 dagen hechtde 2e f 10 boete of 2 weken tuchtschool. Klaas M., Alkmaar, diefstal, 2 maanden gev. Jacob Jacobus M., Helder, verduistering, 1 maand gevangenisstraf. Jan M„ Zijpe, mishandeling, 14 dagen gev. Jan K., Wolvega, diefstal, f 25 boete of 1 maand tuchtschool. SCHOOLARTSEN. Op initiatief van de Afd. „Alkmaar" van den Bond v. Ned. Onderw. is een adresbeweging op touw gezet om te komen tot aanstelling van een of meer school artsen in onze gemeente. Zij ondervond hierbjj den steun van 10 plaatselijke vereenigingen, t.w. de Afdeeling „Akmaar" van den Timmerliedenbond, die van den Schildersgezellenbond, den Bond, van Gemeen te-werklieden, den Metaalbe- werkersbond, den Bond v. Arbeiders in de Kleeding- industrie, den Sigarenmakers- en Tahaksbewerkers- bond, de S. D. A. P., ds Ned. Ver. tot Afsch. v. Al- coholh. dranken, den Bond v. Handels- en Kantoor bedienden „Mercurius" en „De Dageraad." Een adres, vergezeld van een uitvoerige Memorie van Toelichting, werd dezer dagen aan den Raad ver zonden. VROUWENKIESRECHT. Op verzoek vestigen we nog even de aandacht op de vergadering, welke morgenavond door de afdeeling Alkmaar van den Bond van Vrouwenkiesrecht in Dili- gentia wordt gehouden. Mej. C. Wichman zal het Vrouwencongres te Berlijn behandelen en leden van „Bilderdijk" zullen twee tooneelstukjes opvoeren. BADHUIS „WITTE KRUIS." In de week van 26 tot 2 Maart zjjn in het bad huis van „het Witte Kruis" genomen 63 kuipbaden, 81 regenbaden le klas en 152 regenbaden 2e klas, te samen 296 baden. NATIONALE MILITIE. OPKOMST VOOR HERHALINGSOEFENINGEN. Bij K. B. van 6 Februari j.l. is bepaald, dat de verlofgangers der militie van de na te noemen lich tingen en korpsen in 1912 voor herhalingsoefeningen in werkelijken dienst zullen moeten komen voor het daarbij aangegeven aantal dagen Lichting 1905. De regimenten infanterie 26, de compagnieën wiel rijders 26, de compagnieën hospitaalso'daten 26, het korps pontonniers 11, de regimenten vesting-artillerie 13, het korps pantserfort-artillerie 13, het regiment genietroepen, met uitzondering van de miliciens-tele grafisten 11 dagen. Lichting 1906. De regimenten infanterie 26, de compagnieën wiel rijders 26, de compagnieën hospitaalsoldaten 26, het korps torpedisten 12 dagen. Lichting 1907. De regimenten veld-artillerie, met uitzondering van de treinafdeelingen 26, het korps pontonniers 26, de regimenten vesting-artillerie 19, het korps pantserfort- artillerie 19, het regiment genietroepen, met uitzon dering van de miliciens-telegrafisten 26 dagen. Lichting 1908. Het korps torpedisten 19 dagen. Lichting 1909. De regimenten huzaren 20, de regimenten veld-ar tillerie, met uitzondering van de treinafdeelingen 26, het korps rijdende artillerie 26, het korps pontonniers 26, de regimenten vesting-artillerie 26, het korps pant serfort-artillerie 26, het regiment genietroepen, met uitzondering van de milicien-telegrafisten 26 dagen. Lichting 1910. Het korps torpedisten 19 dagen. Lichting 1911. De regimenten infanterie 26, de compagnieën wiel rijders 26, de compagnieën hospitaalsoldaten 26, de mitrailleur-afdeelingen 26 dagen. (Hieronder ook te begrijpen de miliciens van andere lichtingen, die in 1911 hunne eerste-oefening aanvin gen, met uitzondering echter van hen, die ten gevolge van verleende ontheffing van den werkelijken dienst eerst in 1911 voor eerste-oefening onder de wapenen kwamen). AGENDA. DINSDAG. Dam- en schaakclub, 8 uur, Voorwaarts. „Nieuw Leven" en „Orpheus," repetitie voor da mes, 7V2 uur, café Central. WOENSDAG. Bond voor Vrouwenkiesrecht, openbare vergadering, 8 uur, Diligentia. Zang- en Vriendschap g en repetitie (zie Vrjjdag). Kinderkoor, van 4V26 uur, Harmonie. Mannenkoor „de Vereen igde Zangers", repetitie, te 7*/4 uur, kleine zaal „Harmonie." Gymm.-ver. „Turnhiet", mannen 8V2®V4 R. fel B. S. Worstelclub „Kracht door Oefening", 's avond* 8 uur, in „de Leeuwerik". Gymn.-vereeniging „Kracht en Vlugheid," dames- afd. van 7V28V2 uur, beereuafd. van 9V2101/, uur. Gymn.-Ver. „Kracht en Vlugheid," Gymn.-lokaal Schoolstraat B I. Damesafdeeling 7%8Va. Scherpschutters-Vereeniging, schietoefeningen, 8 uur, Nieuwe Doelen. LAAT8TË BERICHTEN. EEN CONTRAREVOLUTIE? LONDEN, 5 Maart. De „Daily Telegraph" ontving gisteren een telegram uit Peking, meldende, dat er een Mantsjoe-organisatie tot terrorisatie is opgericht, die afgezanten stuurt naar verschillende plaatsen, om militaire opstootjes te verwekken. Thans verwacht men, dat een nieuwe pretendent naar den troon, Markies Tsjoe Tsjeng Yoe, binnen kort de vaan van den opstand zal opsteken. Deze markies, Tsjoe, Tsjeng Yoe, is een afstamme- ling in de rechte lijn van den Ming-keizer Wan Li. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Zitting van 1 Maart 1912. W. Z. Tz., O A. Az. te Egmond aan Zee, loopen over verboden grond, de le 7 boete of 3 dagen hech tenis, de 2e 3 boete of 2 dagen hechtenis. J. K. te Alkmaar, overtreding Spoorwegreglement. 2 boete of 2 dagen hechtenis. A. V. te Egmond aan Zee, overtreding drankwet, 15 boete of 7 dagen hechtenis. B. J. S., H. P. P., P. J. O. te Alkmaar, C. W. tc Noord-Scharwoude, K. V., C. Z. te Egmond aan Zee, J. D. te Schagen, dronkenschap, de le en 5e ieder 5 boete of 3 dagen hechtenis, de 2e, 3e en 4e ieder 1 boete of 1 dag hechtenis, de 6e 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 7e 10 dagen hechtenis. G. S. Jz„ W. K. Lz„ J. V. Gz., K. S. Jz. te Eg mond aan Zee, T. W. B. te Amsterdam, overtreding Jacht- en Visscherijwet, do le, 2e en 4e ieder 7 dagen hechtenis, de 3e 5 boete of 3 dagen hechtenis, do 5e 2 maal 3 boete of 2 maal 2 dagen hechtenis. C. B. Lz., W. V. Jz., E. de G. Jz. te Egmond aan Zee, J. A. de W. Cz. te Egmond Binnen. Het verwek ken van ramoer, de le en 2e ieder 1.50 boete of 1 dag hechtenis, de 3e 5 boete of 3 dagen hechtenis, de 4e 3 boete of 3 dagen hechtenis. J. P. te Zuid-Scharwoude, P. de B., P. II. O., N. D. te Heer-Hugowaard, W. S., J. L. V. te Noordsclier- mer, D. B. te Bergen, J. n„ C. S. te Broek op Lan- gedijk, J. W. te Ursem, A. W. te Lirnmen, R. H. te Beverwijk, P. A. R„ J. de J„ S. S„ J. de W.. C. M. de V., J. N. S. te Alkmaar, F. T., II. v. d. W., A de G., J. de G. te Castricum, overtreding Rijwielregle ment, de le, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 10e, 12e, 17e, 19e, 20e, 21e en 22e ieder 1 boete of 1 dag hechtenis, de 2e, 13e, 14e, 15e, 16e ieder 2 boete of 2 dagen hech tenis, de 9e en 11e ieder 3 boete of 2 dagen hechte nis, de 18e 1 en 3 boete of 1 en 2 dagen hechtenis. ITALIAAÏJSCH-TÜKKSCHE OORLOG. Het heet, dat de gezondheidstoestand der troepen in Tripolis te wenschen overlaat, dit blijkt uit het voortdurende transport van zieke soldaten. Eergiste ren o.a. zijn aan boord van het hospitaalschip 452 zie ken naar Palermo gebracht," Zondagochtend bezetten de Arabieren, niette genstaande door de Italianen heftige tegenstand werd geboden, eenige dichtbijgelegen sterke stellingen, maar werden later, toen er versterkingen waren ko men opdagen, met belangrijke verliezen teruggeslagen. Honderdvijftig Italianen werden buiten gevecht ge steld. Admiraal Aubry, bevelhebber van de vereenigde Italiaansche zeemacht, is aan boord van de Vittorlo Emanuele III aan een beroerte overleden. ENGELAND. De eene fabriek na de andere in hel vereenigd koninkrijk moet worden gesloten. Over het algemeen heerscht er een uitstekende stemming tussehen de mijnwerkers en de patroons. De heer Asquith gaf gisteren in het Lagerhuis een uitvoerige uiteenzetting, waardoor men intussehen niet zoo heel veel wijzer is geworden. Het punt dat hij vooral onder de aandacht bracht was het volgende „Kan een regeering, na het gerechtvaardigde van een minimum-loon te hebben erkend, het parlement voorstellen om de mijneigenaars, nadat deze zoo ge gronde opmerkingen hebben gemaakt tegen de door de mijnwerkers gegeven cijfers, te dwingen niet al leen het beginsel maar tevens deze tarieven aan te nemen en dan nog zonder verder onderzoek of nadere onderhandelingen." Op verzoek van den minister-president was na deze verklaring het onderwerp afgedaan. De kiesrechtvrouwen hebben weer ongeregeldhe den veroorzaakt. Er hadden 200 inhechtenisnemingen plaats. De voornaamste winkels, clubs, hotels en openbare gebouwen werden bewaakt door de politie. DUITSCHLAND. In twee mijnen bij Bochum hebben 1000 mijnwerkers gestaakt. De leiders waar schuwden de andereu dit voorbeeld niet te volgen. Naar verluidt is de Duitsche regeering van plan een rijksinstelling voor luchtscheepvaart en vliegtech niek in het leven te roepen. Deze instelling zal in Friedrichshaven gebouwd worden. Graaf Zeppelin krijgt de leiding. Waarschijnlijk zal bij de begrooting voor 1913 een krediet gevraagd worden voor de eerste bouwkosten. CHINA. Het soldatenoproer laat zich nog steeds ernstig aanzien. Het heet, dat dr. Sun Vat Sen, de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2