Alt*. Aed.(ireh.Oii f li. Don tl 9 Afd.Alkmaar. Zondagavond 10 Haart. xsxy 'AND Ondergoederen.] Kousen, Sokken, Breigarens, m. F. W.J. DROGE, ecne nelle dienstbode. 10. Aikmiiarsclie Creoiet- en tllGCienoank. lieden Geopend Onderwerp„DE TEEKENEN DES TIJDS". De wereldberoemde Condsche Slroopwehls Propagsinda-avosid in Harmonie. Zang van S,D. O. V (Directie ANDERSON). v»ln de schemering^ door ,,'t Yrrjje Tooneel". - Causerie door den Heer F. MOL, van den Haag. Nieronzui verheden. Al> VERTEN Tl EN] Rqke keuze ROKKEV. Dienstbode P.G., Qudegpacht 245, J. VAN 1)EN BERG, L. DE ROVER Hz net PERSOON Firma H. 8. CLOECK, LAAT, hoek BOKRSTRAAT, Alkmaar, Tel. 212. Firma H. S. CLOECK LAAT, boek BOT-RSTRAAT. Alkmaar, Tel. 212. Van Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, speciaal voor Heeren- en Kinderkleediüg, gemaakt en op maat w.z.: Wanneer wjj een kleedingstuk niet met vol vertrouwen kunnen verkoopen, willen wij het niet aanbieden Niet de laagste prys, maar de degelijkheid staat by ons op den voorgrond. Ml« Hr W jï|) M bfe spreekt VRIJDAG 8 MAART 1912, des avonds 8 unr, in de Societeitszaal der Harmonie. Entrèe met inbegrip van stedelijke blasting f0 20 en 1 0,35. WGT BAL NA. S 1 yü\ Dit zijn enkele doeleinden waarvoor V* 8W* too - 7»* leu*, witte gemaakte wollen, katoenen, •^e-cy' tricot en gebreide De ECHTE Prof. Dr. G. JAEGER normaal Qnderkleeding |voor HEEREN, DAMES en KINDEREN. Witte en Gekleu de Sporttruien. ALKMAAR LEEUWARDEN Langestraat A 17. O/d Kolderg C 214. Dienstbode*. Voor direct gevraagd voor LOOP- en PAKHUISWERK. Ritssvoort hoek Oudegrasht. GROOTE SORTEERING Sigaren, Sigaretten, Tabak, Koffie, Thee en Cacao. Kleedermakers, Eigen werkplaatsen a.h. uixgHziju. Kleedorma^era, Eigen werkplaatsen a.h. inagazyn. Zie volgende kennl geving. Ingericht op Hollandschen Grondslag, -J-M» wLv S n_jr\r Trpi/PllPU mMH Eutrée 10 cent. Debat gewenoeht. Het Bestuur afd. Alkmaar 8. D. A. P. kan gebruikt worden— (APEN-ZEEP) Voor het schuren van keukentafels en vloeren. Om vloerzeil helderen glansrijk te houden. Om geverfde oppervlakten zoo goed als nieuw te maken. Voor messen en vorken, aardewerk, porcelein en émaille. Voor badkuipen, onverschillig van welk metaal. Voor ontelbare dingen, te veel om op te noemen. ions intellectueele leider van de Chineesche revolutie, spoedig een reis naar Europa ondernemen zal 0111 bij do Europeesche mogendheden erkenning te vragen van de Chineesche republiek. Dr. Sun Yat Sen reist van Peking direct naar Londen, van daar naar Parijs cu komt dan te Berlijn. Hij zal ook connecties aan- knoopen met financieele kringen, daar dé republikein- sche regeering hem opgedragen hee<ft een groote lee ning in Europa voor te bereiden. Gemengde Mededeellugen. EEN BRUTALE DIEFSTAL. Te St. Petersburg is in het Anitschkowpaleis bjj den hofmeester van de keizerin weduwe Qolinescht- schew-Kutusow door drie bandieten eerr buitengewoon brutale diefstal gepleegd. Zij hadden zich voor het een of ander karweitje laten aannemen en na hun werk gedaan te hebben, namen zij twee zilveren thee serviezen mede, geschenken van den gestorven keizer en van de keizerin-weduwe, ter waarde van zestig duizend gulden. Alle rechercheurs van St. Petersburg zijn in de weer om te trachten de ongehoord drieste dieven te arresteeren. Tot dusverre heeft men echter nog geen spoor van hen gevonden. ERNSTIGE BRAND. In het plaatsje Objat (d<-p. Corrèze) brak Zondag nacht brand uit in een herberg, waarbij de uit zeven personen bestaande familie om het leven kwam. EEN AANSLAG. Toen de heer Rothschild gisteren zijn kantoor ver liet en in zijn automobiel stapte, schoot een man drie maal op liem, zonder te raken. Een detective werd eehter in den mond, in den hals en in de borst gewond. De dader is gevat. Men zegt, dat hij vier schoten door het raampje van den auto mobiel heeft gejaagd. Hjj heet William Tibbets en is een industrieel agent. Burgerlijke Stuud GEBOREN. 4 Maart. Elisabeth Margaretha, d. van Bernardus Wei mes en Maria Jonker. Ingezonden Mededeellugen. De nieren zijn zóó teer, dat de minste koude, in spanning of buitensporigheid hen kan aantasten. Zij zijn dan niet meer in staat om de onzuiverhe den uit het bloed te filtreeren, en deze onzuiverheden vergiftigen als het ware uw geste], doordat zij met het bloed door het lichaam gevoerd worden en overal ziekte en verderf verspreiden. Gij gaat u dof, gedrukt en prikkelbaar gevoelen, des morgens staat gij reeds met pijn in den rug op en hebt gij blazen onder de oogen. Iedere koude doet de nieren aan en brengt de urine- afscheiding in de war; brandende pijn bij de loozing, bezinksel of graveel in de urine, ongewone kleur en bewolktheid van het water, rheumatische pijnen, enz kunnen optreden. Foster's Rugpijn Nieren Pillen werken afdoend in zulke gevallen, doordat zij uitsluitend voor nier- en blaaskwalen dienen. Zij helpen de nieren op een zachte wijze, zij versterken de blaas en verwijderen al de opgehoopte onzuiverheden uit de urinewegen. Zij roeien de geringste sporen van nier- en blaas-aandoe- niugen uit; doch zoo lang gij nog de geringste ver schijnselen kunt opmerken, dient gij uw nieren te hulp te komen, daar gij anders nooit veilig zijt voor een plotselingen ondergang der nieren. Overtuigt u, dat ons handelsmerk de man met zijn handen in de lendenen op de doos voorkomt. Gij kunt er clan zeker van zijn de echte Foster's Rug pijn Nieren Pillen te hebben gekregen en geen waar- delooze nasmaak. Zij zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nierop Slothouber, T.angestraat 83. Toezending geschiedt franco na ontvangst van post wissel 1.75 voor één, of 10 voor zes doozen. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWGREDIET. Koers van Stp stsleemngen NEDFRLAND. Nsiï. Werkel. Schuld pCt. 31* t t 1 8»* BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleeuing p@t. 5 Brazilië Funding 6 Mexico binnenl, Japan 4 Oostenrijk Jan, Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 E 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 41* Financ. en Industiondernamingen enz Natiouale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcredist 4»* u 4 Ned. Handelmaatseh ippij resc, dir. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden VVinstbew. Westersuiker aand Adam Deli Langkat Idem, pref A dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappjj Medan tabak Rotterdam Deli Seneinbah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. y. Petroleum Dordtsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang 1P Perlai Petroleum-MJj. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. pret Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij. Common Marine Preferent Marinebonds Comm. Peru Preferent Spoor w egleeningon Holl. Uz. Sp.-Mij pi. spoorweg AMERIKA, Atch. Top. Cert. Convert pCt. Denv. en R. Gr. Cert. Aand.div. Eric I, Kansas City South. n it tt pref. Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific eert, v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd.flOO Gem "ente-cred. BELG1E. Antwerpen 1887 pCt. 4* aand. div KJy' "AiJ Mij. tot expl. van Staatsspoorw, Deli spoorwec 4 •I I) »i w •f n 11 pCt. 4 HONGARIJE, Hongaarsche Hyp. Idem OOSTENRIJK, Sla&Uleenlng 1860 RUSLAND 1864 5 3 S** 4 3 6 1 4 Mrt 5 Mrt 93 931*. 60 69 97 V, 1081* S7y, 90 90 88»/„ 90 90 001* 100 88 88 901* 96 m 101 l-'Pi* 10' 1* 917* 85 I81* 781* I78V. 45.60 1481 <0 151 ■21 178 3781* 433 4 1"A 0U 114 114'* '65 472* >31 536 '204 270 VS 532 558 652 223 221 280 2791* 8i 180 56 1181* 75 751* 87y, 86'* 80 80 65 65 92 92 Vi .69 145 641* 6SV. 671* 6fiU/w 201^ 21 2"* 25'* 62«„ 68i»/u 52i 58»/, 179 4Vi 19* 19'* 86'* 66»* ID* 117/» 471* 47 80 971* 2 ;3 971* 051* 1061* U4i* 22»/. 22'* 8U/. 32»/), 26'* 26»* 621* 621* 267* 27'*, 37 871* 1101* S3'* 24 081* 1091* 27»* 38 66 16P«* 7»/iz 887* 0'1/m '077*, 01»*, 87»/4 21'* 14 631* 56 x claim. Koers van het geld. Prolongatie 41/, pCt. Mededeelingen. Tabakken vast speciaal voor Me dan, in verband met de mooie taxatie-van heden. In Oliewaarden was de handel van weinig bcteekonis. Amerika beter voor Amalgamated1 en Gewone Steels, de spoorwegwaarden waren 'ook iets hooger. Culturen prijshoudend. Mijnen onveranderd. I- gezonden Meded elingen. doen wonderen by gevallen van vg moeheid en overmatige hersenarbeid. Zjj geven een gezonde en verkwik- kende slaap. Marktberichten. STATION NOORDSCHARWOUDE, 4 Mrt. Grove uien f 3.70 a 3.90 per 50 Kgr., Roode kool le Boort f 21,a 22,2e soort f 17,a 19,kleinere f 7,50 a 17,gele le soort f 20,a 22,2e soort f 16,50 a 18.50, kleinere f 6,a 16,Deensche witte f 22,a 24.,2e soort f 17 a 20,kleinere f 7,50 a 16,50 per 100, BROEK OP LANGENDIJK, 5 Mrt. Roode kolen f 11 a 23,0 gele kolen f 10. a 20. witte kool f 11.— a 23.Aanvoer 7700 stuks, 704 baal uien f 3,50 a 4,10 per baal, baal wortelen f 0,— a 0.— per 100. PURMEREND 5 Mrt. Aa gevoerd 423 runderen, waaronder 180 vette 70 a 82 ct. per K.G. en 298 melke- en geldekoeien f 150 a 270. prijshoud. matig, 6 stieren f 0 a 0, 87 vette ka'veren f 0.90 a 1.10, per kilo, mtg., 979 nuchtere f 12,a 24.mtg, 10 paarden f a 1471 schapen f 16.a 23. 0 overhouden f a prijshoud. mtg 225 vette varkens 54 a 62 ct. per kilo, mtg., 115 magere id. f 20.a 35.stug, 150 biggen f 8 a 14, stug. Kleine fabriekskaas f 38.kleine boerenkaas f middelbare f 35.commissie f 35.volvette met rijksmerk f aangev. 53 stapels, handel mtg., 814 kilo boter f 1.70 a 1.75, kipeieren f 3 50 a 4. eendeioren f4. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 5 Maart. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandeeh Meteorologisch Inetituut te De Bilt. (Geldig tot den avond van 6 Maart. In het gebied van de waarneming ie de hoogste be kende stand van den barometer 769.1 te Ilorta. De laagste stand van den barometer 734.8 te Shields. VERWACHTING. Stormachtige later afnemende westelijke tot zuid westelijken wind, aanvankelijk zware bewolking cu buiig met opklaringen, later wellicht weder toenemen de bewolking, geringe daling vooral van de ochtend- temperatuur. Neerslag te Alkmaar 5 Maart, 15.3 m.M. Aan allen onzen oprechten dank voor de blijken van deelneming, ons betoond by het overlijden van "onzen Broeder. Namens de Familie, R. MIJLHOFF. 1 Mevrouw GOUWE, Oudegracht 180, vraagt met 1 Mei een eenvoudige, zindelijke Zich aan te melden Donderdags 's avonds tussclien 8-10 uur. Biedt zioh aan om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden een nette goed kunnende koken, goede getuigen, oud 19 jaar, liefst daar waar de wasch buitenshuis is. Brieven onder letter K 231, Bureau van dit Blad. Mevrouw Rosman-Bancrmnnn Nassaulaan, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige, met 1 Mej lieden^ overleed, na een langdurig en geduldig lijden, na voorzien te zjjn van de H.H. Sacramenten der Ster venden in den ouderdom van bijna 68 jaar, onze ge liefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder FK1NCIXA HELENA PI-IS. Alkmaar, J. BIJLOOS. L. BIJLOOS. C. C. BIJLOOS—van Doornik en Kinderen. Amsterdam, A. VAN DOORNIK—Bijloos. P. K. VAN DOORNIK en Kinderen, Alkmaar, C. BIJLOOS. n N BIJLOOS -Quax en kind. Alkmaar, 5 Maart 1912. Adres Spoorstraat 4 E. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wij onzen hartolijken dank aan onzen patroonaen verdere hekenden, aan de Vereeniging „liet Witte Kruis" alsmede aan den WelEd. Heer E. W. MELCHIOR, arts te Koedijk, voor hun steun tijdens mjjn ziekte ondervonden. Uit aller naam W. KOOIJ en Echtgenoote. Koedijk, 4 Maart 1912. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. PLAATST EN BFZ0RGT VOOR DERDEN GELDEN OP HYP01HEEK. Aanmelding bureau van dit blad. zijn weder gearriveerd in bussen vad 12 st. IO ets. Ook per stuk verkrijgbaar bij I. AN GESTRA AT. Iloiieverancier. Telefoon löO. Beleefd aanbevelend

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3