brood ba k kersknecht Zadeïmakersknecht Timmerlieden Bouwterrein KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEF, Noordhollandsch Landbouwcrediet. COUPONS. SALON Yoor SCHEEREN en HAARSNIJDEN. 200 Aandeden, Serie F, Van Nieuwkuyk's Schoenmagazijn. ALKMAAR-PACKET" Goedkoope De Lange de Moraaz, - Loliiinbus - Havermout Veerliendaagsche Te koop eeo flinke Jonge Trekhond, J. JORKSMA ïerMsd van Stationstraat 24 naar Doelenstraat 12. ALKMAARSCH WARENHUIS B rillen Koorstraat 43, Telefoonnummer 434. Wed. J TERWEIJ. Houttil 17, - Alkmaar. J. BAK, ZAADMARKL hoek KOOLTUIN. EB BIEDT ZICH AAN oen Langestraat en Achterstraat. Dagelijks verkrflgbaar verscli by C. H. NOOME Heerenstraat 4. FEUILLETON. van In pakken van 5 ons 15 cent. VERTREK: J. H. WILLERS, De Tarief wet beteekenti Onze Wereldmarkt ingekrompen, Firma D. A. WISSELINK, Alkmaar. 3 daagsche retours. Sinds jaren URBANUS-PILLEN van L. J. ÖROOTEN DORST, Stokpaardjes- -Zeep ■an den Weaterweg, Naaaaulaan, Naitau plein, Egmonderstraat Lamoraalatraat en Lindelaan. A. Q. DEN BOESTERD Touaaalnlatr. 0 Herms. Coster Zoon, in alle maten 25 ct. VELDKAMP en DE BOER. vijt en negentig algemeen bekende schoolliederen met Piano-begeleiding van P. JONKER. Prijs f 1.0O,rgeb. in linnen stemielband f 1.40. Vierde, veel vermeerderde drnk. HERMs. COSTER 4 ZOON, Voordam C 9, Alkmaar. Gevestigd te 's-GRAVENHAGE. elk groot f 2500.— Telefoon 59. HEEREN SCHOEISEL, DAMESSCHOEISEL. J ON GEN SSCHOEISEL, MEIS J ESSCHOEISEL, KINDERSCHOEISEL. Ieder, die er naar streeft, Schoenen te koopen „GOODYEAR SYSTEEM", fabrikaat „Hol- landia", tegen zeer concurreerende pryzen, ge paard aan fijne afwerking en zeer moderne mo dellen, doet zijn inkocpen in ij Voorjaarsdienst van 1 Maart. Alkmaar—Amsterdam v.v. Ie KAJUIT 70 Cent 2e 45 n Agenten der Naamlooze Vennootschap „Nationaal Grondbezit" te s-Graven liage. Dc 1 0/0 Obligation it f ÏOOO en f250,—zijn verkrijgbaar ten kantore Breedstraat A 10. en nog is de beste van alle. Handels Venn. Anker-Maatschappij. HarUngen —Texel - Helder—Alkmaar. Tan TEXEL naar HARLINGEN Woensdagmorgen 13 Haart, van HARLINGEN naar T1XEL Zaterdagmorgen 16 Maart, van TEXEL naar DEN HELDFR Dinsdagnamiddag 19 Maart, van DEN HELDER naar Al KM AAR Donderdagmorgen 21 Maart, van ALKMAAR naar TIXEL Vrijdagavond 22 Maart. UEd. dw. dienaar, J. Ph. BAKKER ZOON. Mej. W. S. SCHILLING, R.K., oud 20 jaar. Fr. br letter B aan de firma C. LAKEMAN, Adyertentie-bureau, B e e m a t e r. GEVRAAGD, P. G., hoog loon en vaat werk bij L BEIJNEVELD, Winkel. GEVRAAGD bij C. L. BEIJNEVELD, Forestusstraat 27, Alkmaar. Verdr.oord 117, Verdr.oord 117, achter de Vischmarkt. Groote keuze Groote keuze Heereu Overhemden, Dames Konsen, DasNen, tor wel ten, Nokken. Handschoenen. Steeds het nieuwste. Steeds het nieuwste. Te bevragen bij N. V. Bonk- en HandelsdrnkkerU T./h. TOOBDAH C O, Telei. no. 3, ALKMAAR. D BESTE. Aan dezen veel vermeerderden druk, bevattende 95 liederen, met eenvoudige, artistieke pianobegeleiding van P. JONKER, kan jong en oud zijn hart ophalen! Voorhanden in dtn Boekhandel van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. door RUDOLF STRATZ. 64) o— Hij stond! op en duwde Karla zacht weg. „Heb je geen vriendinnetjes, met wie je kunit gaan spelen of die bij jou komen?" vroeg hij. ,,Ik moet nu eens met grootmama praten!" Het kind bleef bedrukt staan en schudde haar hoofdje, terwijl mevrouw Gisbert zeide: ,,Die andere kinderen zijn allen zoo wild! Daar kan zij niet aan meedoen!" En hij dacht weer: Wat is dit toch een armzalig bestaan voer de stumper! Hoe kan zij hier ooit op krachten komen? Als zij bij haar moeder op Neetzow was, in de groote weide, in hof en tuin, met veroche melk en frissehe lucht, dan zou zij het wel gauw ophalen. Het kleine, bleeke meisje was het alleenzijn zoo ge woon, dat zij getroost naar een andere kamer ging en daar heel tevreden met een prentenboek in een hoek ging zitten. Nu vroeg Georg zacht: „Is haar moe der er den laatsten tijd nog geweest?" De oude dame knikte bijna angstig. Naar zij zeide was zij haast bang voor de hartstochtelijke liefde, waarmee Vera haar kind omhelsde, als zij iedere week uit Berlijn overkwam, en het kind! met kussen en lek kernijen overlaadde. Urenlang zat zij dan naast haar op den grond, en zij speelden samen met de poppen kleedden deze uit en aan en verpleegden hen, als zij ziek waren. En Vera mankte zelf Karla's haar op en had uit Berlijn een jurkje meegebracht met Russisch borduursel. Daarbij had zij, dat koude wezen, dat vroeger nooit blijk gaf van eenige ontroering, met tranen in haar oogern tegen de oude dame gezegd: „Nu alles voor mij iu duigen is gevallen, heb ik op de heele wereld niemand! meer dan mijn kind!.En als het noodlot mij telkens en telkens achtervolgt, dan De nieuwe prRsnoteerlugder Pathetoonplaten Deplaat van f 3.50, nu voor f 2.50, 35 c.M. Deplaat van f 2.50, nu voor f 2.—, 28 c.M. D eplaat van f 1.50, nu voor f 1.—, 24 c.M. Eenige nummers van JAKOB KWAST voorradig, Naalden zijn onnoodig meer, Pathéfoon zingen zonder Naald, te hooren en te bezichtigen aan de „Alkmaar- TELEFOON 236. Ingericht naar de eischen des tijds. Nette bediening. Billijke prijzen. Ook aan huis te ontbieden. Beleefd aanbevelend, Westlandsohe Hypotheekbank, De ondergeteekende bericht dat de inschrijving op bovenbedoelde Aan- deelen is opengesteld op 15 MAART 1912, te hare kantore, alwaar Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn. L ffurr* Van Al .KM AAR 8.10— 2.30, 6.— uur. Van AMSTERDAM 6.30. 9.39, 2.15, 4.—, 6 unr. is dat zeker, omdat ik haar toen heb verlaten!" En vooral het laatste afscheid van Vera was hart verscheurend geweest! Zij was voor Karla op haar knieën gevallen, had haar aan haar hart gedrukt en wanhopig gesnikt: nu kwam zij nog maar één keer terug, over een week, en dan zou Karla haar mama in lang niet- moer terugzien. Zij had, zooals zij aan me vrouw Gisbert vertelde, een betrekking aangenomen v-an gezelschapsdame bij een veertigjarige, aan melan cholie lijdende dame, die een jaar of nog langer van man en kinderen gescheiden wilde leven, om haar ze nuwen tot rust te laten komen. Deze barenes wilde piet haar gezellin naar een badplaats in Hongerije gaan en dan met den winter naar het Zuiden trekken. Den eersten Juli moest Vera haar betrekking aan vaarden. Haar vader, de oude Vogt, was woedend en had haar geschreven, of zij de menschen wilde la ten gelooven, dat hij zijn kinderen liet hongerlijden, zoodat zij bij anderen hun brood' moesten vinden, en zij had geantwoord-: „Ja papa u hebt mij laten verhongeren op Neetzow! Brood zonder liefde, is steen!" Zij was bijzonder mededeelzaam geweest, vond de oude dame, zij had haar hart eens willen uitstorten bij haar, nu zij wist, dat zij begrepen werd. Hoe koel en teruggetrokken was zij woeger steeds de oude dame met een buiging voorbijgegaan, als zij naar Kar la's kamer ging, en daarna weer even haastig vertrok. Maar nu Den laatsten keer had zij nog wel een uur lang bij mevrouw Gisbert zitten praten, heel ver trouwelijk, alsof zij nog haar schoondochter was, over allerhande dingen, zelfs- over haar toiletten. Deze wa ren alle berekend geweest op het groote. leven 's win ters iu Berlijn, 's zomers op het landgoed. Nu, als ge zelschapsdame, moest zij veel eenvoudiger gekleed gaan en had alles met vreeselijk veel moeite moeten laten veranderen. „Zij is erg oppervlakkig!" zeide de oude mevrouw. „Wat zij trouwens altijd geweest is! Toiletten.. Geld uitgeven.nu daar weten wij alles van, mijn jongen!.... Maar ondanks dat, voel ik tegenwoordig veel meer voor haar dan vroeger! Zij is toch een dap pere meid! Zij laat zich niet klein krijgenBij Verkrijgbaar bij En gros Apotheker, Utrecht. Volgens het oude en echte recept bereid. Eisoht dit zijn hekend om hunne goede en zachte werking en worden alom aanbevolen al» het beste laxeermiddel. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing, 30 ot. Te Alkmaar bij Firma NIEROP SLOTHOUBER, drogist. al haar gebreken ie zij Goddanksi niet sentimenteel. Altijd1 vlug en vol veerkracht. Het ergste is, als vrou wen van die huilebalken zijn en 6teecte met haar ver driet en ongeluk te koop loopen! Dat kan ik nooit velen! Neen zoo is zij heelemaal niet!" Na een poos ging zij voort: „En met het kind meent zij het oprecht! Zij heeft van haar barones ge daan- weten te krijgen, dat zij dezen zomer eens over mag komen. Zij denkt, dat het een uilenvluchtje is, van Hongarije naar Silezië!.... merkwaardig schep sel toch.... als zij iets wil, is zij zoo zuigzaam als een riet! Zij richt zich.steeds weer op ik zou wel haar man niet willen zijn maar overigens.. Ook wil zij Karla geregeld gaan schrijven en ik moet het kind dan uitleggen, wat zij niet begrijpt en zor gen, dat zij haar terugschrijft. Nu, ik heb het haar beloofd. Zij blijft toch ook haar moeder!...." Zoo praatte zij nog wel een uur door, uitsluitend over Vera von Vogt. Het was geen wonder, want de bezoeken der jonge vrouw brachten de eenige afwisse ling in het stille eentonige leventje der oude dame Haar zoon luisterde zwijgend toe. De woorden van zijn schoonvader wilden hem niet uit de gedachte Dörsam had gelijk gehad: steeds wonden onzichtbare draden zich om hem en zijn eerste vrouw. Steeds moest hij weer van en over haar hooren. Hij zag haar voor zich staan op den drempel, dien zij drie dagen geleden had overschreden. Haar geest zweefde nog in de kamer. Het was hem, alsof zij zelf hier was over zijn s-toel leunde en hoorde, wat er gezegd en wist wat er gedacht werd en zoo zou het blijven zoolang zij beiden, met afgewend gelaat, ieder aan een hand, hun kind te zamen door het leven leidden Hij stond op en ging naar Karla tee. Daar zette hij zich tegenover haar op een bankje en vroeg half luid, zoodat zijn een weinig hardhoorende moeder hem niet verstaan kon: „Karla.... zou je graag hier vandaan willen?" „Ja, papal" „Waar wil je dan het liefste heen?" „Naar tante Otti!" Altijd tante Otti! hij onderdrukte een ongedul fabrieksmerk Motordienst. bestaat in een teder vlekkenloos gelaat, frisch, roos kleurig uiterlijk en blanke fluweelzachte huid. Dit alles verkrijgt men door: van Bergmann &Co„ Radebeul-Dresden Fibrleksmerk: .Stokpaardjes* alleen echt in rood - geele (hollandsche) verpakking k 50 cent» per »tuk verkrijgbaar bij: LEO BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat}, J. SCHOU TEN Co., Huigbrouwerstraat, Alkmaar. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. - beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. bij J. SCHREUDER, Slager, Bergen. dig gebaar wat kon het kind er aan doen? en ging zacht voort: „Zeker tante Otti houdt heel veel van je. Maar. Karla mama is toch ook zoo goed voor je niet waar? Zij komt zoo dikwijls hier en speelt met je en brengt altijd wat moois voor je mee. Zou je ook niet graag naar mama willen?" Het kind) knikte. Zij scheen alles goed! te vinden, als zij maar weg kwam uit het eenzame, sombere huis van grootmama, en hij troostte: „Zie je, Karla.... bij mama is het zoo mooi.... daar ga jo wandelen over groote weiden met veel koeien en daar kun je ook bloemen plukken daar is ook een hof met klei ne kuikentjes en witte geitjes dan moet je eens zien wat een gekke sprongen zoo'n diertje maakt daar zul je om lachen! En 's avonds krijg je lekkere, dikke melk. „Komt tante Otti daar ook?" Hij zuchtte. „Neen, mijn kind, tante Otti niet. Je kunt niet al les tegelijk hebben. Daar heb je mama voor in de plaats „Maar u komt er toch, papa.*".2" „Wij zullen zien, Karla! Waarschijnlijk niet! „Waarom niet, papa?" Hij legde zacht zijn hand op haar mondje. „Stil! vraag maar niet meer! IIou je dan niet vaa mama „Ja. Ik houd van mama en van u en van tante Otti...." „En van wien hou je dan het meeste?" „Van tante Otti!" Er was niets aan te doen. Hij stond op en knikte verdrietig. Zoo wreekt zich de schuld der ouders, dacht hij. Ons kind houdt van een derde, een vreem de, meer dan van haar eigen vader en moeder!. (Wordt vervolgd). Druk N.V Herms Cos ter Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4