DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 59 1912 ZATERDAÜ 9 MAART. De vergadering te Hoorn. "BINNENLAND. Honderd en veertiende Jaargang. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. EEK LUITEKAKT GEDESERTEERD. ALKMAAR, 9 Maart. Jn de nummers van gisteren en heden is een verslag opgenomen van de groote vergadering, welke Donder dag te Hoorni op initiatief der commissie van voorbe reiding in zake de Electrische Centrale werd gehouden. Burgemeesters en raadsleden van 77 ge meenten waren uitgenoodigd, en de ruime Parkzaal, welke Alkmaar de zusterstad mag benijden, was bijna geheel gevuld met talrijke vertegenwoordigers van meer dan vijftig gemeenten. Zooveel edelachtharen welk een verscheidenheid biedt deze soort aan zullen er wel nimmer in Noord-Holland bijeengeweest zijn. Alkmaars gemeentebestuur was in grooten geta le opgekomen', immers behalve de burgemeester, de drie wethouders en de secretaris, waren aanwezig de raadsleden de Lange, Wanna, Van Buysen, Leguit,- Thomsen en Ringers. Voor onze stad is trouwens de ze zaak ook hierom van belang, wijl de technische ad viseur der commissie voor de plaatsing der West- Friesche Centrale het oog heeft gevestigd op een ter rein ten noorden van Alkmaar. Gelijk men weet is deze geheele beweging, welke ge tuigt van ondernemingsgeest en streven naar vooruit gang, geheel uit eigen beweging, zonder hulp van hui ten-af op touw gezet door eenige personen uit de Streek, tussehen Ifoorn en Enkhuizen. Hun plan vond weerklank bij de ingezetenen der betrokken twaalf ge meenten. Do belangstelling ontstond en groeide ook buiten het aanvankelijk begrensde gebied, zoodat besloten werd, de gelegenheid tot toetreding ruimer open tc stellen. Met 76 gemeenten, gelegen binnen de nood zakelijk gebleken grenzen, werden daarna de onderhan delingen geopend en de druk bezochte vergadering van Donderdag getuigde van de groote belangstelling voor he't plan. De regeling van die vergadering was voortreffelijk, alleen was de plaats van het bureau en de spreektribune ongelukkig gekozen. Er werd name lijk niet van het tooneel, maar van het midden der langste muur gesproken. Het gevolg is geweest dat verscheidene aanwezigen weinig van het gesprokene hebben kunnen verstaan en er nog heel wat minder van zullen hebben begrepen. De inleidingen van den teehnischen adviseur, den heer B. A. ,T. van der Hegge Zijnen te Utrecht en van den rechtskundigen raads man, mr. Jan Vijn te Amsterdam, hadden evenwel ook niet zoo heel veel te bot eek enen. Voor wie zich met behulp der uitvoerige rapporten van den eersten en der couranten-artikelen van den laatsten spreker, in de zaak hadden ingewerkt, werd er, en het kon ook niet best anders, weinig nieuws, voor de anderen wei nig begrijpelijks medegedeeld'. Ten opzichte van deze beide redevoeringen zijn wij in ons verslag dan ook kort geweest. Des te uitvoe riger waren we evenwel ten aanzien van hetgeen door den heer van der Hegge Zijnen in tweede instantie is gesproken, niet onwaarschijnlijk het uitvoerigst van alle couranten, welke een verslag van de vergadering hebben gegeven. Wat ons daartoe deed besluiten wil len wij even nader uiteenzetten. Zooals men weet heeft de Kennemer Electriciteit- Maatschappij aan enkele gemeenten een aanbieding van stroomlevering gedaan, waarover, voor zoover de offerte Alkmaar betreft, de heer Singels, directeur der electrische centrale te den Haag, op verzoek advies aari B. en W. van onze gemeente heeft uitgebracht. Twee dagen vóór de vergadering te Hoorn, versche nen er"*^in de hand van den heer F. A. Smit Kleine, directeur der Kennemer Electriciteit-Maatschappij „eenige beschouwingen naar aanleiding van de rap porten I en II, betreffende de mogelijkheid eener elec trische centrale voor West-Friesland," waarvan wij de quintessence hebben medegedeeld! in ons nummer van Dinsdag. Is de late verschijning van dit rapport niet toe te schrijven aan bijzondere omstandigheden, maar slechts het gevolg van een vooraf beraamde tactiek, dan zou naar onze meening die tactiek den schrijver der beschouwingen niet tot eer strekken, alhoewel in aanmerking dient te worden genomen, dat de bedoelde vergadering geen bindende besluiten had te nemen en er dus gelegenheid te over was voor den heer Van der Hegge Zijnen, om zich te verweren, alvorens dc ge meenteraden een definitieve uitspraak zouden doen. Waar nu de heer van der Hegge Zijnen èn op de per soonlijke betrouwbaarheid! van den Directeur der Kon nemer Electrieiteit Maatschappij èn op de centrale van die maatsdfcippij .pen zeer scherpe eritiek heeft uitgeoefend, waarbij mr. Vijn zich later ten deele aan sloot, daar was het in het belang der gemeenten, die met de Kennemer Electrieiteit Maatschappij in on derhandeling zijn, zoowel als in dat dergenen, die zich bij de West-Friesche zouden willen aansluiten, dat van dit deel der vergadering een uitgebreid verslag werd gegeven. Maar ook in een ander opzicht was dit gewenscht. Do heer Smit Kleine toch was, naar we vernamen niet tot bijwoning der vergadering uitgenoodigd. De voorzitter zeide in den aanvang met nadruk, dat de vergadering niet publiek was eu dat dus wie niet was uitgenoodigd, de zaal moest verlaten. Een stenogra fisch verslaggever was, voor zoover ons bekend niet aanwezig. De heer Smit Kleine en al de verdere belangstellenden en belanghebbenden, die niet ter vergadering genoodigd waren, hebben dus geen andere gelegenheid kennisi te nemen van de mondelinge tegenbeschouwingen op de in druk ver schenen beschouwingen, dam uit) de couranten-versla gen en daarom vooral kreeg een uitgebreid verslag, een uitvoerige openbaarmaking vani het gesprokene, waarde. Het is natuurlijk best mogelijk, dat ons ver slag onjuistheden bevat voor dat geval behoeft het «el geen .nader betoog, dat wij er prijs op zullen stel len, van de heeren Van der Hegge Zijnen en Vijn door hen noodig geachte aanvullingen en verbeteringen te mogen ontvangen-. Daardoor zouden de heeren voor een deel de fout goed! maken, welke zij begingen. Een fout toch is het en! in strijd met den alouden rechtsre gel, ee;i tegenpartij, welke niet gehoord kon worden, te bekampen, afgezien nog va.n het fedt, dat de woor den daarbij niet op een goudschaatlje werden gelegd. De heer Van der Hegge Zijnen verklaarde dat hem het voorstel uit de vergadering, om de „beschouwin gen" te behandelen, zeer aangenaam was. Maar zou zijn houding niet sympathieker zijn geweest), indien hij verklaard had op deze plaats en onder de boven geschetste omstandigheden het voorstel niet te willen aanvaarden, omdat hij het nobeler vond met zijn te genstander mondeling of schriftelijk in debat te tre den, dan diens rapport buiten diens tegenwoordigheid te becritiseeren liet verwondert ons, dat er zich tegen, de gevolgde handelwijze geen enkele stem uit de vergadering heeft doen hooren en dat slechts een der aanwezigen in af keurenden zin sprak over do uiterst persoonlijke tint, welke aan de eritiek op de uiterst zakelijke beschou wingen van den directeur der K. E. M. werd gegeven. Het spreekt wel van zelf dat wij tussehen de partij en, die elk opkwamen èm voor het algemeen èn voor het eigen belang, en geheel tegenstrijdige met gezag uitgesproken meeningen verkondigden, niet kiezen. Beiden leggen ze elkaar bijv. ten laste dat de andere zich soms voor de helft vergist, verbazen ze zich over de wijze, waarop do tegenpartij zich van cijfers be dient; wat de eene noemt een „in elk opzicht men- sehelijke ideale electr. Ueberlandcentrale," waaraan geen risico van eenige beteekenis is verhonden, ver klaart de ander voor een opzet, die niet deugt, een onderneming, die op ee.n fiasco moet uitloopen; wat de een betitelt als „een geheele moderne centrale en een gezond! bedrijf," beschouwt de ander als een meer en meer onbruikbare inrichting enz. enz. Misschien zullen velen der aanwezigen naar huis zijn getogen met de gedachte, die in de Leeuwendalers al dus wordt omschreven Een ieder zorgt met vlijt zijn nabuurs hof te wiên In 's anders woning gaeuw, en 'thuis niet naeu te [zien. Intusschen zouden wij hen wel willen toeroepen: Caveant consules, gemeenteraadsleden weest op Uw hoede Waar twee belanghebbende deskundige partijen over dezelfde onderneming tot zulke geheel uiteenloopende conclusies komen is het daar niet zaak Alkmaars goede voorbeeld te volgen e<n een onpartijdig adviseur aan te stellen? Indien de gemeenten, die bij het eene plan van electrificatie betrokken zijn gezamenlijk een kundig, huiten de partijen staand! raadgever benoemen en de overigen, die meer belang hebben bij het andere plan, doen desgelijks zou dan met weinig kosten de verantwoordelijkheid, welke thans bij het nemen van een beslissing op de gemeenteraadsleden zal rusten, niet heel wat minder worden? Dit ten opzichte van den deskundigen kant der on dernemingen. Verder is ongetwijfeld de in het geding gekomen per soonlijke betrouwbaarheid van beide partijen een zeer ernstige zaak, welke nauwkeurig dient te worden na gegaan, omdat er Donderdag dingen zijn medegedeeld, die den indruk geven, dat er öf bij den eene öf bij de andere partij tenzij bij beiden gebrek aan be trouwbaarheid bestaat, en die de vraag wettigen, of het voor de gemeenten wel gewenscht is zonder nader onderzoek ook omtrent dit punt, met een der twee ernstige onderhandelingen aan) te knoopen. Men ziet dus, dat wij het zwaartepunt der vergade ring niet zoeken in de inleidingen), evenmin in de aan het slot aangenomen motie, maar in de ter tafel ge brachte „beschouwingen" en de daarop geleverde „te- genbescbouwinge n". TWEEDE KAMER. Bij den aanvang van de zitting van gisteren was het wetsontwerp tot regeling van de erfgooierskwestie genaderd tot art. 37 (verdeeling van de goederen bij ontbinding). Hierop bestonden twee amendementen- de Wykerslooth, waarvan 't eerste bedoelt bij de ver deeling de volle waarde in rekening te brengen aan gemeenten en niet de halve waarde, zooals het ont werp wil. Het tweede amendement kent aan de ge meente Kaarden bij ontbinding van de gemeene hei den en weiden van Gooiland het recht toe van een vergoeding, die niet uitsluitend in onroerend goed behoeft te bestaan. De heer de Wykerslooth de Weerde- s t e ij n (R. K.) verdedigde zijn amendementen op aanwezig. De heer Smit Kleine in de eerste plaats gronden van billijkheid. De regeeringscommissaris (de heer Gratama) bestreed het eerste amendement. Hij achtte het tweede onnoodig, doch zonder bezwaar, waarna de minister van binnenland sche zaken (de heer Heemskerk) het overnam. De heer Schaper (S. D. A. P.) motiveerde zijn stem tegen het eerste amendement. De regeeringscommissaris en de minister verdedigden de door het ontwerp aanbe volen regeling tegen het amendement, waarna de heer De Wijkerslooth den heer Schaper antwoordde en zyn amendement handhaafde, dat door den heer D r u c k e r (V. D.) namens de Comm. v. Rapp. ont raden werd. Het amendement werd met 40 tegen 17 stemmen verworpen, het artikel zonder hoofdeiyke stemming aangenomen. Daarna verdedigde de heer Rutgers (A. R.) een amendement, dat in de eerste 15 jaar ontbinding uitsluit. Ka een redactieverbetering te hebben voorgesteld, maakte de minister geen bezwaar tegen het amendement, dat door den heer Drucker als overgangsbepaling gedacht wordt. Hij keurde een wetteiyk verbod van ontbinding af. De minister vond het amendement aanlokke- ïyk, zonder het over te nemen. De heer Rutgers lichtte het amendement na der toe, als een poging om onrust tegen te gaan. Do heer Drucker zei, dat het amendement door de Comm. van Rapp. werd ontraden. Het amendement werd aangenomen met 31 tegen 23 stemmen. Donderdag a.s. eindstemming over het ontwerp. Vervolgens was aan de orde het ontwerp omtrent de toekenning van pensioen aan particulieren, die in dienst van ambtenaren of colleges zijdelings werk zaam waren ten behoeve van het rijk. De heer De Meester (IT. L.) wees er op, dat in de Kamer herhaaldelyk naar dit ontwerp veriangd werd. Aon de klerken by rijksambtenaren behoort pensioen te worden verzekerd, al zyn ze slechts zijde lings in dienst van het ryk. Spr. zal het ontwerp steunen, al mist hij in den opzet een juist begrip van zijdelingsche diensten. Daaraan zijn nadeelen verbon den voor de praktijk. Spr. heeft het criterium voor het begrip vroeger aangegeven. Do heer Hels dingen (S.D.A.P.) verklaarde zich, evenals de vorige spr., vóór het ontwerp, dat z. i. echter nog te velen uitsluit, terwyl ook tydelijke diensten moeten kunnen worden ingekort. De heer Heemskerk (A.-R.) verdedigde tegen over den heer de Meester den opzet van het ontwerp. Die opzet maakt het mogelijk later meer categorieën tot de regeling toe te laten. De heer Ankerman (C.-H.) het ontwerp toe juichende, achtte ook eenige verbetering daarvan noo dig. De heer T r e u b kwam terug op een opmerking in het Voorloopig Verslag gemaakt, n.l. over de pen sioneering van gemeente-ambtenaren, die toch even zeer zijdelingsche diensten voor het Ryk verrichten, m. n. de secretarie-ambtenaren. En niet alleen ver richten zij zydelingsche diensten, maar zelfs heel di recte diensten voor het Rijk. De minister van Bin- nenlandsche Zaken heeft reeds verklaard, dat hij het ontwerp voor deze zaak gereed had en dat het was doorgezonden naar den minister van Financiën. Spr. drong op spoed aan met deze zaak. Do moeiiykheid is natuurlijk de verdeeling der kosten over Rijk en ge meente; maar vast staat de billijkheid eener pensioen regeling van deze ambtenaren. Hij hoopte dan ook dat de minister den meest mogelijken spoed zal be trachten. De heer Sir ee nge wees op he( groote gewicht van dit ontwerp, waarvoor hij dankbaar is, en bij voorbaat beveelt hy aan de wijzigingen, door de Com missie van Rapporteurs voorgesteld. Vergemakkelykt moet worden de bewijslevering van de indienstneming. Dan noemde ook spr. nog eenige groepen, die z. i. in het ontwerp opgenomen moeten worden, zich voor het overige aansluitend bij den heer Helsdingen. Spr. drong er op aan de terugwerkende kracht niet tot 1908 maar tot 1904 uit te breiden. De beraadslaging werd hierna verdaagd tot Dins dagochtend. In den loop der vergadering werd besloten Donder dag a.s. ook de eindstemming over de Armenwet te houden. KONINKLIJK BEZOEK AAK DE SCHEVE- KIMGSCHE HAVEK. II. M. de Koningin en Z. K. II. de Prins, vergezeld van een hofdame en den adjudant van dienst en den particulieren secretaris, brachten gistervoormiddag een langdurig bezoek aan de visschershaven te Sche- veningen. By aankomst by het havenkantoor was de burge meester tegenwoordig. In het havenkantoor werden II. M. door den heer Bakker, directeur der visschers haven, verschillende gegevens van de inrichting der haven en de van gemeentewege voorgestelde uitbrei ding vertoond. Vervolgens begaf II. M. zich te voet van het havenkantoor naar den in de visschershaven gereed liggenden logger Sch. 421 Adelaar. Voor het ponton stond het rijtuig met het Prinsesje er in, het geen een groote verrassing was voor de menigte, die naar de haven samengestroomd was. Prinses Juliana werd door haar ouders aan boord' van het visschers- vaartuig medegenomen. II. M. bezichtigde op het dek van het vaartuig met groote belangstelling alles wat op het visscherybedrijf betrekking heeft en daalde zelfs in het achteronder in de sehipperskajuit af. II. M. liet zich alles verklareu en uitleggen, nu en dan ook aan de bemanning vragen doende. Ka het bezoek aan den logger bezichtigden II. M. en Z. K. II. het gebouw voor den vischafslag. Daarna wandelden zij naar de seininrichtiug aan den zeekant van de haveni, waar de reddingscommissie, onder voorzitterschap van dten heer noogeraad, aan wezig was. II. M. de Koningin toonde herhaaldelijk belangstel ling in de zeevisschery en het visschersbedryf. trict Hoorn heeft vergaderd te Purmereud. In ver band met het daar beslotene heeft het moderamen de candidatuur voor het lidmaatschap der 2e Kamer voor Hoorn aangeboden aan den heer H. Ch. Vegtel, lid van Ged. Staten van Zuid-Holland te 's-Graven- hage, die ook in 1909 uitgenoodigd was zich voor de candidatuur in dat district beschikbaar te stellen. Gemengd nieuws. VERWAARLOOZING VAK EEK JEUGDTG KIKD. Men schrijft aan de Tel.: Pas heeft Hoofddorp haar moordgeschiedenis ge had, of er komt ons weer een geval ter oore, dat den dood' ten gevolge zou kunnen gehad hebben. Aan een binnenwegje aldaar woont de postbode M. met zijn nog al talrijk gezin. Daarom trok het den eersten tijd niet zoo de aandacht, dat geregeld kin dergeschrei gehoord werd, doch later bleek, dat, wan neer alle kinderen uit het gezin de woning hadden verlaten, het geschrei voortduurde. Allerlei praatjes deden do ronde, tot er ook iets vernomen werd ter bevoegder plaatse. Een huiszoe king in do woning volgdo en eindelijk werd' in een kast een meisje ontdekt, uitgeteerd, bijna als een. ge raamte; bedekt met eigen vuil en onreinheid kwam de stumperd te voorschijn. Het kind werd direct gereinigd' en in een meer hy giënische omgeving gebracht. Kaar wij vernamen was het kind daar uitbesteed door een familielid, dat gezegd had er voor te zullen zorgen, doch niet voortging met kostgeld te betalen. SKIPPERS UIT IIET HBLD. Gelezen op een winkelruit: „Derde bediende en Een leerling kunnen direct ge plaatst worden. Voldaan X." Advertentiana: „Wegens huwelijk der tegenwoordige, tegen 1 Mei te huur anngeboden, een kamer met pension." „Ondergeteekende biedt zich aan als Balletmees- ter voor bruilooften en partijen, werkt tevens gratis mee nis Duettistenpaar." Sedert 12 Februari wordt, een eerste-luitenant van de lo compie wielrijders te Kieuwersluis vermist. De garnizoens-commandant van Kieuwersluis verzoekt thans zijn aanhouding en ter beschikking stelling, daar hij wordt verdacht van verduistering van 300 ton nadeele van het rijk en desertie. IHBRAAK. Gisternacht zijn weer inbrekers bezig geweest in de omstreken van Den Haag. Op een buitengoed by do Hoornbrug werd de zilverkast geplunderd. Van een buitenplaats nabij Wassenaar werd een aantal eenden gestolenook werd hier een poging tot inbraak ge daan, doch behalve de eenden wordt niets vermist. EEK POSTKAR TE WATER. Gistermorgen te 6 uur is de postkar van Haarlem naar Hoofddorp, op den kruisweg te Haarlemmermeer, to water geraakt door het schrikken van het paard. Do postzakken zyn er vrijwel onbeschadigd afgeko men. De conducteur, do heer Bos van Haarlem, heeft zich ernstig aan een pols bezeerd. De koetsier sprong tijdig van het rytuig. UIT OOST-GRAFTDIJK. De heer W. v. A. te Oost-Graftdyk had' Donderdag middag het ongeluk met paard en kar in de ringsloot van de Beemster, nabij De Rijp, te geraken, doordat het paard schrikte van een fiets. De heer v. A. en nog iemand, die met hem meereed, wisten weer op het droge te komen en kwamen met den schrik en een nat pak vrij, doch het paard verdronk. UIT HEER HUGO WAARD. *Gistermiddag wapperde van het wachthuisjo de Kederlandsche driekleur, als een bewijs, dat er iets bijzonders aan de hand was. De nieuwe overhaal, gemaakt door de heeren W. Klaver en Co., te Rustenburg, zou geprobeerd worden. Bij deze plechtigheid waren tegenwoordig de heeren D. en C. de Boer, voor wiens rekening de overhaal is gemaakt, familie en vele belangstellenden uit den Langedyk. Om 3 uur ging de lorrie te water om de eerste zwaarbeladen schuit van uit den polder Broek- horn naar den Raaksmeerboezem over te brengen. Daar dit op de voor de aannemers meest gunstige wy- ze geschiedde, werd hun een glas wijn aangeboden, terwijl de werklieden als een bewijs van tevredenheid een toelage in geld ontvingen. De aannemers worden gelukgewenscht met het zoo bij uitstek slagen van deze proef, terwijl zy do heeren de Boer bedankten voor deze aardige wijze van onthaal, hopende dat zij het beoogde doel zullen be reiken. Door de R. Kath. kiesvereeniging der Hoorder- Parochie werd voor den polder candidaat gesteld de heer A. Overtoomdoor de Prof. kiesvereeniging „Polderbelnngen" wenl candidaat gesteld de heer D. van Graft. KAMERVERKIEZING IK HET DISTRICT HOORK. De Centrale Anti-Rev. Kiesvereeniging in het dis- KORTE BERICHTEN. Een 3-jarig dochtertje van een sigarenfabrikant te Medemblik geraakto Donderdag in een emmer met. kokend water. Het is aan de gevolgen bezweken. De zeventienjarige jongen, die werd verdacht de dader te zijn van de aanranding Zondagavond te Ub- bena, gemeente Vries, gepleegd, heeft voor den rech- ter-commissaris te Assen volledig bekend. Gistermorgen is een goederentrein by binnen komst op het station Eist tegen een rangeerend trein- deel gereden, met het gevolg, dat de locomotief van den goederentrein geheel op zijde viel en beschadigd werd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor; verschillende sporen geraakten door dit ongeval eeni- gen tijd versperd. Te Barneveld' is een gehuwde timmerman ter wijl hij gisteravond in beschonken toestand aan het fietsen was, met zooveel kracht tegen een meelwagen gereden, dat hy hoogst gevaarlijk gewond per rytuig naar zyn woning is vervoerd. Te Bergeu-op-Zoom is gisternacht ingebroken by den goudsmid in de Lieve Vrouwestraat; er wordt veel goud en zilver vermist. Mot politiehonden is dc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1