m m m STAM verft. gegarneerde Dameshoeden, KOEMAN, Telef. 243, Mj d« Befgerpooit ALKMAflR-PACKET" Goedkoope Egb. Broers, Mient. Landbouwcrediet, GIERP0MPEN, Ramp te Bruinisse. broodbakkersknecht, Openbare Verkooping BOELHOIS te GROENVELD, Openbare Verkooping ■KOELHUIS Kerkboeken J1 PL VAN BALEN. Noordhoilandsch Landbouwcrediet. BELEENINGEN. Bouwterrein Eerste kies uitvoering onder garni tin. Tegen billijke prijzen. GROOTE VERLOTING Boerenwoning met Erf en Boomgaard P. J. C. m TOORNENBURGH. X5S&, Voorloopige aankondiging. Buis keuze. Steeds het nieuwste. Goedkoopste adres, doch soliedste. Gang der werkzaamheden bericht de ontvangst eener groote collectie geschikt voor AANNEMEN en TROUWEN. Sigarenmagazijn van WATER, en STALP0MPEN. SAFE DEPOSIT. ER BIEDT ZICH AAN een te 18 stuks puik best HOORNVEE, koopt men tiet goedkoopst bij Breed 28, Hoorn. Breed 28, Hoorn. Mient 3 en 5, lfraagt prijs van het emailleeren, vernikkelen en schoenmaken van Uw rijwiel* 3 daagsche retours. Alkmaar—Amsterdam v.v. Ie KAJUIT 70 Cent. Depóts i Trekking op Woensdag 3 April 1912, Prijs per Lot 25 cents. Iste prijs 6 vette koeien, waarde f1500 '5 qg c a> E O c Landbouw-werktuigen. Alkmaar. Dijk. H. Bossert en 7oon, te Heiloo, Oproeping. Gemeente Sint Maarten. P. J. C. VAN TO'RNENBURGH, Notaris te Alkmaar, openbare verkooping in de Schermeer, Aantal Loten 60.000. Gestoomd wordt iedertm werkdag. KARPETTEN, YLOERKLEEDEN, DEKENP, BEDDEN worden 1 k 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geappièteerd, ook lanrastergordynon. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geveifd. rood 's Woensdags bruin en groen Donderdags en Vrijdags gaverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags n Voorjaarsdienst van 1 Maart. 2c 45 te Alkmaar, Gez. KAAN. te Bergen, J. VRASDONK. te Limmen, J. H. WILLERS. te Castr'cum, v. BEN THEM —Lüte. te Heiloo, P. DE GROOT, te Egmond aan Zee, G. FOOR. te Dirkshorn, P. WINK te Warmenhmzen, A. SöTEMANN. te Heer Hugowaard, P. LODDER. 1) Rteds 25 Maart trekt de 399ste Staatsloterij Nog slechts wfinlge 3 °/o gezegelde premie obligatiën in voorraad h f 1.10, kans gevende op 1536 prijzen van f 500, f 250, f >50, f 125, f 100, enz uit te wijzen door de 399ste 400ste en 401ste Staatsloterijbenevens later uitloting van 1 Gulden trekkingslijst na elke geheele loterij grafie. Zend spoedig postwissel of zegels h f 1.10 en U ontvangt de gezegelde obligatie franco thuis. Uitvoerige prospectus op aanvrage franco. A. H. VAN DAM, ondernemer, Culemborg De beste f pompen van den tegen- woordigen tijd. DEPOSITO RENTE 3 ®|0 ten bate van de bij den ramp te Bminisse van 30 September op 1 October 1911 zoo zwaar getioffen ingezetenen dier gemeente. C #N 02 "O u u T3 E O N Onverslijtbaar. Duurzaam. Spelend lichte gaug. Opbrengst pl.m. 300 liter per minuut. Gepatenteerde inrich ting om de pomp ledig te laten loopen. Verstopt nimmer. Levering op proef. In verschillende afmetingen tegen prijzen vanaf f 20.bij den vertegen woordiger voor Nederland Vraagt Prijscouranten. 2/3 van de koopsom kan tegen 4 rente gevestigd blijven. na bekomen Rechterlijke Machtiging 32 stuks puik hoornvee, 2 paarden, 11 oonschapen met lammeren. Texel- sche ram en 6 zeugen, rijtuigen en tuigen, gereedschappen voor landwerk en zuivelbereiding te VALKENBURG (L.) Vereeniging „FALCOBERGTIA", Hoofdprijs: Vier Koeien, waarde f 1000. 2e prijs: Twee Koeien, waarde f 500. 3e prysTwee Koeien. Voorts: Koeien, Ameublementen, BijwieleB, Naaimachines, enz. enz. san den Westerweg, Nassaulaan, Nassauplein, Egmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. O. DEN BOESTERD. Tounalnl.tr. 0. A. LEEGWATER. Stoomgoederen en zwart te veryen rouwgoederen dus desverlangd binnen 24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, Eooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. Aanbevelend, Uw dw. dnr., ÜVZT. STAM. n NU Aanbevelend Van AI, KM AAK 6.— 8.—, ÏO— a.3», nnr. Van ANNTEBDAH 0.30. 0.30, 8.15, 4.—, O nnr. Ontvangen het merk lcht*oortlge 4 ets. sigaar met bijzondere fl|no Havana Melange. KOOBDHOLLAID8(jn HOOFDKANTOOR ALKMAAR, Voordam C 11. Telefoon 73. Agentschappen: HOOKA, EKKHriZEN, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEI, 's-G RA VEN HA GE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 46. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. Kapitaal Twee millioen Gulden, geheel geplaatst en volgestort. De VENNOOTSCHAP verleent Oedieten, neemt gelden ln déposlto, belast zich met den aan- en verhoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. f F Staat op 81 December 1911. Loopende Credieten f 6.180.781.54 Deposito's1.681.048.711/j Reserve237.537.08 Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 9 Jan. 1912, No. 26, in het openbaar, ten overstaan van den Notaris Mr. A. J. B RIJKE te 's Gravenhage, in het Venduhuis der Notarissen, Nobelstraat 5, aldaar. 2de prijs 8 Vette koeien, waarde f 760; 3de pr^'s 1 vette koe, waarde f 250. Totaal 2000 waardevolle prijzen. Aantal Loten 200000. Loten verkrijgbaar bij Wed. J. TERWEIJ, Koorstraat 48, Telefoon 484. lm U N CA V 08 Cti Ohmstede R.K., oud 20 jaar. Fr. br letter B aan de firma C. LAKEMAN, Advertentie-bureau, Beemster. Armbanden, Broches, Colliers, Kettingen, Klnlerspelden, noedspelden, Ringen, Lederwaren, HUIGBROU WERSTR A AT. in ver schillende modellen en prijzen bij op Dinsdag 12 Maart 1612, des namiddags 1 nar, in het Koffiehuis „De Rustende Jager" van Mej. de Weduwe E. VAN DER HORST, ten overstaan van den Notaris Mr. P. H. I)E LANGE, van een nieuw gebouwd waarin wordt uitgeoefend eene Metselaars-affaire, aan de Zuidzijde van de Kerkelaan te Heiloo, groot 2 aren 60 centiaren. Eigendom van- en in gebruik bij den heer J. HOSMUS. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris aan de Breedstraat te Alkmaar. Ieder die iets te vorderen heeft van- of verschuldigd is aan de nalatenschap van Mejuffrouw NEELTJE BESSE, weduwe van den Heer JAN BRUIN, gewoond hebbende te Egmond aan den Hoef gem. Egmond Binnen en aldaar overleden 4 Januari 1912, of inliet bezit is van borgtochten door die overledene getee- kend, wordt verzocht daarvan vóór 28 Manrt 1612 opgave of betaling te doen ten kantore van P. J. C. VAN TOORNENBURGH, Notaris te Alkmaar. ten sterfhuize van Mej. de Wed. J. FRAIJ geboren T. MEURS, op Dinsdag 26 Maart 1U12, des mor gens nnr, ten overstaan van van den geheelen inboedel door genoemde over- ledene nagelaten, waaronder TWEE VEEREN BED DEN, EIKENHOUTEN KABINET, dito CHIFFON NIÈRE, HANGKAST, TAFELS, STOELEN, eenig oud PORSELEIN, GLAS- en AARDEWERK, SPIEGELS, KARPET, KLEED, NAAIMACHINE, LAMP, KLOK, enz., wijders een JACHTWAGEN, TUIGEN, MELK- KAR, KARN, BOERENGEREEDSCHAP en wat meer zal worden aangeboden, daarna, des namiddags 2 uur, in de herberg van P. WIT te Valkoog van de door genoemde overledene bewoond geweest zijnde en nagelaten te Groenveld gemeente Sint Maarten, aan den weg en aan het water, groot 13 are 40 Centiaren. Aanvaarding na betaling. Lasten van 1 Mei 1912 af. Meerdere inlichtingen geeft de Notaris. te EGMOND AAN DEN HOEF, in de herberg van BULT, „het Slot van den Hoef" op Donder dag 28 Maart 1012, des morgens ÏO1^ uur, ten overstaan van van I. Uitmuntend WEILAND aan den MEER WEG bij den Watermolen, te EGMOND AAN DEN HOEF, gemeente EGMONDBINNEN, groot 10 Hec taren 57 aren, genaamd de Hoogeweid en de La- geweid, in drie perceelen. II. Uitmuntend WEILAND, ook zeer geschikt voor BOUWLAND en BLOEMBOLLENCULTUUR te WIMMENUM, gemeente EGMOND BINNEN, aan den Krommeniedijk en den Driehuizerweg, groot 4 Hek- taren 60 aren 10 «entiaren in vier perceelen. Breeder by billetten omschreven. Mondeling verhuurd over het loopend jaar voor f 921.25, welk bedrag geheel ten bate der koopers komt. Lasten van 1 Januari 1912 af. Behoorende tot de nalatenschap van Mej. de wed. J. BRUIN, geboren N. BESSE, te Egmond aan den Hoef overleden. Meerdere inlichtingen geeft de Notaris. aan de Noordervaart (trambaan), ten huize van den Heer K. GOVERS, op WOENSDAG, den ÏO APRIL 1912, 's voormiddags ten 9i/2 nre, van: Inlichtingen te bekomen ten kantore van den notaris PA. DE GELDER te Stompetoren, in de BERGERMEER, op WOENSDAG..3 APRIL 1912, voormiddags 10 uur, op de plaats, bewoond door den Heer K. ZWAKMAN, van: als 3 Koeien, die gekalfd hebben of op kalven staan' 2 Herfstkalvers, 3 Hokkelingen, 20 Kippen en Haan, 1 Eénpaards-maaimachine, merk „Dering", zoo goed als nieuw TilburyBoerenwagen met hekken en veeren, Schamel, Melkwagen met vat, Ar, Kruiwagen, Hort, Tiemtuig, Kaaspers, Karn, Botertijn, 2 Trek. harken, 1 kleine Kaastobbe, Spatschutten, 2 Aard. troggen, Hooivorken, Emmers, Kleerenkast, Lamp, enz_ Notaris L. TOP. 66 Groots Verloting Goedgek. bij Kon. Besl. 19 Juli '11 No. 61. Te houden door de Kon. Comité. Trekking Maandag 1 April a s. Prijs per lot 30 cent. Loten verkrijgbaar bij Wed. J.TERWE1J, Koorstraat 13, Tel. no. 484. Te bevragen bij Het Rijwielmagazijn Hoogstraat Heeft voor het a.s. seizoen een pracht Collectie Riiwielen beneen, waaronder de merken ARIËL, QUICK, HALLOH en SPRINGFIELD in alle prjjzen. Daar kan ieder Wielrijder den Zomer aangenaam mee reizen. Van af vijftig gulden tot en met de duurste, Beveel ik het ARIËL Rjjwiel Voor de secuurste. Beleefd houd ik mij aanbevolen voor de recommandatie. En zorg tevens voor een goede reperatie. Aanbevelend

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 10