Alg« Med. Gelt* Oil tils Bond, Afd. Alkmaar. Zondagavond 10 Baart. Holland I-Blauw-Wit I Openbare Verkooping Flinke Dienstbode een timmermansknecht, Jongens gevraagd Atkmaarsche Nikkelfaliriek Lindelaan een rijwielhersteller 2 Benedenkamers Aanbesteding. Boelhuis te [Alkmaar, Bijverdienste. De Prentbriefkaar Karl Hentschel {houtsneden), ffl Kerkboeken!! Hs. NEDERKOORN. Voordeelig adres voor Dames-naaisters „In de Gouden Lelie j uweelen, Erven Ns. STAM, Alkmaar. Alkmaarsch Warenhuis. Ifil.l 1VIELEA Hollandsch IJzermagazijn, Y.h. M. DE WILD. Zie reclameaanbieding Handtaschies vanaf 25 Ct tot 115 - Gebr. ftoethel, Koningsweg 42, Alkmaar. Reijnvaan's Sigaren. Telefoon 559. Alkmaarsctig Crediet- en Ettectenbank (Westelijke 2e klas) AMSTERDAM. Payglop bij de Laat. BAZAR ALCMARIA. FLINKE JONGEN gevraagd bij Gebouw „DILIGENTIA een groote collectie nieuwe voorjaarsartikelen aanwezig is. Propaganda-avond in Harmonie. Zang van „B, O. V." (Directie ANDERSON). „Kn de schemering" door ,,'t Yrfle Tooneel". Causerie door den Heer F. MOL, van den Haag. Entrée 25 en 10 cent. Entrée SO ets. Het Bestuur. LEZING op Zondag 10 Maart a s., 's morgens 10 uur, in deTuinzaal van de Harmonie. een flinke nette Dienstbode en Huis-Stalknecht. is plaatsing voor iemand, J. PASTOOR, Oudegraclit 241, TERSTOND GEVRAAGD tegen hoog loon» Te huur gevraagd Voor direct ot later te huur Huisraad en inboedel. Zondag 10 en Maandag 11 tat, 8 uur. -i- BOEKBINDERIJ -i- Gasglazen 3'|2 Ct. Gaatjesglazen 7'|aCt. Openhangglazen Ct. Hanggaatjesglazen 10 Ct. Gloeikousjes Gloria 15 Ctp. doz. f 1,50. Gloeikousjes, Ster, 20 Ct., p. dozijn f 2,10. Hangkousjes, Royal, \2\ Ct-, p. dozijn f 1,35. Hangkousjes, Gratzin 221|9 Ct., p. dozijn f 2,25. Langestraat en Achterstraat. Telefoon 417. a Aid. RQwielenB0TER8TRAAT, ALKMAAR. LANGESTRAAT, bij de Steenenbrug. Aanbevelend. WILLEM SMIT. nieuwe stalen. A. BROERTJES, Uurwerkmakers W. SWAGER. Oudegi*acht 245, Entiée met inbegrip van stedelijke belssting f 0 20 en i 0,35. SSP BAL NA. Hfeit §1 #1 4* I -1 f i "1*1 1*1 spreekt in de Harmonie voor »de Da?eraad", afd. Alkmaar, Ds. N. J. C SCHERMERHORN. Onderwerp: Wat MPlf 8111* i S *1 8 I dunkt U van den Christus". Entrée 10 ct. Debat gewensclit. Alle predikanten alhier ziin tot debat uitfrenoodiird Entrée 10 ct. Debat gewenscht. Alle predikanten alhier zijn tot debat uitgenoodigd Sprekerde Heer F. G. ELZINGA van Heiloo. Onderwerp „JEHOVA EN DE VROUW". MF~ EntréeNiet-Leden 10 cent. een knappe R.C. Boerenmeid i «P dinsdag 19 maart 1912, desyoormiddags9i/2 BALKEN, HAMEN, DEUREN, KOZIJNEN, BCHOTWERK, STELLINGEN, 1IEKWEHK, R AM E N inet ZON BF SCHERM ER S, SCH OUL- BANKEN, NAAIKUSSENS en/., enz. Oud-Metaal. pl.m. 5000 K.G. gegoten ijzer, 2500 K G. geslagen ijzer, 230 K.G. licht plaatijzer, 300 K.G. lood, 80 K.G. zink, 55 K.G. koper. door O. NOOB T Jr., Vier Staten, Alkmaar. aan den Alkmaarsehen Naaimachinehandel ran A. H1L DERING. het benedengedeelte van een huis, Het bouwen van een ZUIVEL FABRIEK met bijkomende werken. door zijn vanaf heden a 5 cent verkrijgbaar bij de frmas N. A. C. BIJL L. FRANKEN BERG A. VAN DER MEULEN Hs. NEDERKOORN W. NEDER. KOORN— S. DE ROOIJ— 0. DE WAAL Mej. J. N. PLEMPER VAN BALEN. Een avoutuur vau Bob-Rai. De Clown als Dokter. De kleine Fruitverkoopstfer. Bloemen gekleurd. Jacques reist voor niets. Madame Hans Gêne. Langestraat A 21 te Alkmaar. Fabiiek van SCHILDERIJLIJSTEN. A 21 - Langestraat A 21. Garneeringen, Fournituren, Handschoenen en Mode-artikelen. Ondergeteekendenn hebben de eer te berichten, dat in hun ma gazijn FNIDSEN 105 Als specialiteiten in het diamantsvak, houden zij zich aanbe volen voor de levering van allerlei en voor verzetwerk in dat artikel. Al deze Kousen zijn onovertrefbasr. ViCTRIX WILHE3LM WILHELM MODEL B SPLB1VDID K.ING FOBS VICTORIA OM DEHDEBLJiJIM. In lossing een wagon EMAILLE PANNEN met DEKSEI EMAILLE EMMERS EMAILLE WATERKETELS EMAILLE VERGIETEN Enorme voorraad, veel keus eu buitengewone koopjes. vanaf 17 cent. Baanstraat 16. Tailleuse. Langestraat No 96, hoek Hoogstiaat. Zondag ai: ALCMARIA YB Zondag a.s. M II OEVBAAGD te SANTPOORT, gemeente VEL- SEN, met 1 Mei, in KLEIN GEZIN, ure, op het STADS-ERF aan de Keetgraclit te ALK MAAR, van goed kunnende melken. Adres J. A. VAN MARIS, landbouwer, Zijlweg Zijweg No. 8, Haarlem. WORDT GEVRAAGD tegen 1 April of 1 Mei. Adres Mevrouw E E C E N, Koningsweg 4. GEVRAAGD in Hotel „Trompenberg" te EG- MOND AAN ZEE tegen 't laatst van Mrt. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te meiden- Aanbiedingen Geestersingel J7, Alkmaar. 1 April een flinke gevraagd. Loon f2.50. Bij gebleken geschiktheid meer. Brieven franco letter W 231 bureau van dit blad Op een HANDELSKANTOOR hier ter stede voorzien van prima referentiën, die met kantoorwerk zaamheden volkomen op de hoogte is. Eigenhandige brieven worden ingewacht onder let ter B 232, bureau van dit blad. in Kruidenier*- en Gr utters waren. op prettigen stand, met of zonder pension. Zich te vervoegen bij Mevr. GOUWE, Park 26. op goeden stand, geschikt voor een Dame of voor KLEIN GEZIN. Brieven onder letter Z 231, bureau van dit blad. Een in goeden staat zijnde HandnaalniAchine, goed onderhouden, pri|* t <1 SO. Te bevr. Adv.-bur. DE ROOIJ, Alkmaar. Door de DEELHEBBERS der op te riekten ZUI VELFABRIEK „DE EENDRACHT" te Warmen- huizen, zal op DINSDAG 19 MAART 1912, des namiddags ten 3 uur, in het Café van den Heer C. I)E GEUS, publiek worden aanbesteed: Bestek en teekening verkrijgbaar a 2.per stel na 11 Maart 1912 bij K. WESTRA, Bouwkundige te Warmenhuizen. op DONDERDAG 11 APRIL 1912, des morgeus 10 uur, ten huize van deni heer Jb. BAKKER Oz., aan de Noorderkade, bij de Spoorbrug, van twee koeien die gekalfd' hebben, een klamp hooi, tuigen, dogkar, boerenwagen, driewielige kar met ierbak, zeven kip pen met haan, kippenhok en pullenhokken, melkkar met vat, botermout, Amerikaansche hooihark, tiem- tuig, emmers1, spatschutten, mangel, voorts diverse boerengereedschappen en werktuigen, benevens Alles oni contant geld. Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris. H. J. HAASBROEK, Deurwaarder. Goed bekend staande personen kunnen zich eene ruime bijverdienste verzekeren door het aanbrengen van BRAND- en TRANSPORTVERZEKERINGEN voor een ASSURANTIE-KANTOOR met scherp con- curreerende premiën. Aanbiedingen onder No. 3010 a/h. Adv. Bur. MAX R. NUNES, Amsterdam. 1 Nieuw Prachtprogramma: Een Episode uit den Schotsch-Engelschen Oorlog. Episode uit het leven van Napoleon. Filmlengte 1000 Meter, duurt circa 1 uur. E1Z. ENZ. ENZ. Plaatsbespr. 10 ct. Gewone prijzen. voor alle gezindten, in alle soorten en ha aden, het beste voor de minste prijzen. Alle oude boeken worden weder als nieuw afgeleverd. Het oude en meest bekende adres (opgericht 1874). DAMES, welke gemiddeld voor een gulden per maand koopen in ons Magazijn, ontvangen GRATIS een Jaargang van een Parijsch Mode Journal. Maakt een keuze uit onderstaande merken en U verlangt geen ander meer. Vanaf 1896 steeds met succes verkocht Alle met garantie. L >V N «u I'N'EII VITE BANDEN z||n beat en goedkoop. 40 50 40 De ondergeteekende bericht de ontvangst der voor het a.s. seizoen. Aan hetzellde adres Leerlingen gevraagd. Aanbevelend TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Incasseert MINSELN op binnen- en bulteu'and.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3