HOOGST IN STIJL, LAAGST IN PRIJS. SCHOENWERK. DER TOEKOMST W. G. E. VALK. MEM EB ZOON >1 ALGEMEENE Bij de E. II. Alkmaarsche Broodfabriek kan een Broodbezorger Tuinstraat 21. G. BAKKER-UITEN BOSCH. BRANDKASTEN KLUISDEUREN. Nico van Vuure, B. KEUTER Az. COMPLETE LEZING. Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente waune Garnalen- en Kalfsileeschcrcptlen E W. VET, LanpsM. Alkmaar. 2 perceolen uitmuntend Wei land met Kade en Rietland, op Dinsdag 19 Klaart 1912. De Tarief wet beteekenti De Uitrusting van de lfisscherij duurder. KOLOSSAAL VOORDEEL voor koopt men in WkJD£MAÜ's Goedkoop Schoen- magazijn, Magdalenenstraat 16, Te lef. 552, een paar fijne Chroom- of Boxleeren Heeren Rijg-, Gesp- of Elastiek-Bottines, idem Dames f 3.75, met chroomzolen, lage Rijg- en Gespschoenljes f 3.Jongens en Mehjes Knoop- en Rijglaarsjes f 2, f 2 50 en f 3. DAMES- en HEEREN SCHOENWERK. Ondergeteekende bericht aan haar geachte cliën- téle, dat zij hedenavond HEROPENT met een fraaie collectie Moderne inrichting Voor het fabriceeren volgens de nieuwste constructie ZAA DMA K KT No. 50. G. W. VAN DER VEEN, Dameshoeden Mejuffr. S. RENSO. VERDRONKENOOBD. 113-115. Waarschuwing Speciaal adres voor de goede modellen. Soliede afwerking. Lage piiizen. Ds. T. KROMSIGT, Gelegenheid tot het stellen van vragen. J. VAN DER VEEM, MEDE VERKRIJGBAAR BIJ L. WIJDeMAN. LAAT. hedenavond bij Firma J. LIND NIEUWSTE MODELLEN TE AMSTERDAM, DAIVI RAK 74. T.' GEPLAATST WORDEN voor 2^3 uur in den morgen (Zaterdags ook na den middag). Loon f 3.50 per week, met provisie. Aanbiedingen Baangracht 's middags van 37 uur. Hedenavond ÏO CENT PER. STUK. Banketbakker, Telef. 74. Kok. -Mejuffr. A. H. M. PEEPERKORN. GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS FRANCO. MODELLEN ZEV DINGEN f RANCO. KOKS- pn BANKFTBAB KERSBUIZEN. hLAGERSJASSEN. MACH1NISTJASSIN. KRIIDEMFBSJ ASSEN. KAPPERS JAS EN. STOFJASSEN voor kantoor, fabiiek en magazijn. ZETTERSKIELEN. MbLBELMAKE» SKIELEN. SCHILDERSHEMDEN. DRILLEN! ROEKEN, F1ETSBL0EBEN enz. Vereeniging tot bevordering van Chris telijke belangen te Alkmaar. ,,De afscheidingsbeginselen in hunne bedenko- lijke strtkking voor Kerk en Volk," J. VAN DER VEEN, Notaris te Alkmaar, in het openbaai te verkoopen: Notaris te Alkmaar, vestigt de aandacht op de in dit nummer dezer coarant geplaatste advertentie, ten blijke, dat, IN AF" WIJKING VAN VOHIGE ANNON CES EN VAN REEDS VERSPREI" DE VEILINGSBILJETTEN de te zynen overstaan te houden veiling te Akersloot zal plaats hebben door lit! CENTS waarop DRIE MAASDEM M-hriitelUke garaulle. W Zolen binnen dien tijd versleten, worden gratis vernieuwd. Ontvangen verschuilende modellen DAMES-» VOLTA IBE en IIEEBFNT-SÜHOEINEJN Zie de vernieuwde étalage. Aanbevelend, Directeuren E. W. SCOTT, d. F. L. BLANKENBERG en Mr. d. VAN SCHEVICHAVEN. Verzekerd Kapitaal ruim165.6OO.C0O,— Verzekerde Rente 3.I50.GOO,— Reserven 57.2CO.COO,— Tot 31 December 1910 aan verzekerden of rechthebbenden betaald 53.800.000,—. Billijke premi'en. - Vrijgevige voontianlen. Prospfclns op uanvrnge verkrijgbaar. Hoofdinspecteur voor Nederland P. A. ADAMA VAN SCHELTEMA, Nic. Maesstraat 51, AMSTERDAM. Inspecteur voor Noord-Hol and L. THIERENS, Johan van Vlletstraat No. 83, HAARLEM. Agent voor Alkmaar en Omstreken de heer H. J. HAASBROEK, Luttik-Oudorp 61. Dames- en Kinder-Modelhoeden. Aanbevelend, FABBLEK en HAGAZIJN. De ondergeteekende heeft de eer aan liare geachte cliëntèle keun.s te geven, dat zij hare zaak in heelt overgedaan aan Mejnlïr. 8. R E N 8 O, liriua llrefceluiang, Hoogstraat 13. Dank zeggende voor het genoten vertrouwen, beveel ik mijne opvolgster in uw gunst aan. Hoogachtend, Mij reflecteerende aan bovenstaande an- nonce beveel ik mij beleefd aan. Hopende door nette bediening en chique afwerking het vertrou wen, dat Mejuffr. PEEPERKORN zoovele jaren heeft genoten, waardig te worden. Hoogachtend, Uw dienstw. dienaresse, Firma BBEKELKAN8. BEGROOTING en SCHETSEN GRATIS MEÜBELEERING LEVERIA G OUDEB GARANTIE. Daar de verpakking onzer K.11NADRFP- PEI.S veelvuldig wordt nagebootst om Kina- praeparaten van andere herkomst aan den man te brengen, wijzen wij er op, dat roode doozen, zonder den naam I)r. U. Nfanuing, doch voorzien van het woord „Kinadruppels" of an derszins, INIET uit onze fabriek afkomstig zjjn. sPA Men eische daarom steeds Dr. INa lining** Kiuariruppels Alom verkrijgbaar k f O 75. Ned. Herv. Pred. te Amsterdam, op Maandag 11 Maart 1913, 's avonds 8 uur precies. HET BESTUUR. is voornemens op Dinsdag 19 Maart 1913, des voormiddags 10 uur, in het café „de Goede Verzor ging", van den Heer K. KUITWAARD te Akersloot, liggende in den HEMPOLDER (Regeldam), gemeente AKERSLOOT, kadaster Sectie G Nos. 418 Weiland, groot 2.48.70 H.A, 419 Weiland groot 2 39.10 H.A., 420 Kade, groot .12.60 H.A. en 421 Rietland, groot .21.20 H.A. Eigenaar de Heer JACOB BLOKKER Nz. Sr. te Akersloot. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van Notaris J. VAN DER VEEN, Oudegracht 291, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4