LANDBOUW^ WERKTUIGEN. Mollenvelien. Boelhuis Openbare Verkooping 2 Huizen, Erf en Boomgaard, Koelhuis Belangrijk Boelhuis J. VAN DER VEEN. Notaris te Alter, Openbare Verkooping ilel Bouwland Openbare Verkooping Bouwland en Water Lijnzaadk oeken, MERK .TC) t. cbch:, VELO Waschmachines VELO Wringmachines Velo Waschmachine Mij.l Pillen Golden Thee. Golden Koffie. Golden Cacao. Aanbesteding. Handzaaimachines. Eén-, twfis-, drie- en ineersttiarige ploegen j VAN DER VEEN. Notaris te Alkmaar, Ss 1. Het Bouwland cd Water PIJNIGDE HAAR KIND! CULTIVATORS, GIERPOMPEN. 32 stuks puik jong Hoornvee, in prijzen vanaf f 22,50. MDIRKT C 72, ALKMAAR. Beslist de besparendste. TZJSTGr^ LSCK. C nyersat;e, handelscorrexamenopl.. (iteratoar. BALHNSPLO£GCÜ W IDS-rGG N, KETTING- BE TEL- en BALK-EGGEN faies,,irerjsps*eldler'm f 3.«. Verbeterde Mest- en Slecht- vorken, Ballastschoppen enz. en meerdere Gereedschappen voor Land-, Akker en Tuinbouw Landbouw werktuigen. Dijk* ilkma^r. Dijk» 170 M. BOUWTERREIN te Bergen, J. VHM OER VEEN, 11 stuks puik HOORNVEE, te MNT-MAARTEN, Broek op Langendijk, Zuivere murwe Nationale Hypotheekbank. Steanree Kaarsen fy Apollo" te Schiedam m L. J. GROOTENDORST. Apotheker. Utrecht, Alom verkrijgbaar v.h. HERMs. COSTER Zn., 131 éPl Ï-^hI-NÏ met rechten en I^LMCUlLlnl gebogen b«lk. Zaaimachinep, Schoflelwerktuigen. SPROEI MACHINES. in de Magazijnen voor Werktuigen en Gereedschappen van Vraagt Prfjscousanten. notaris te ALKMAAR, in het openbaar te verkoopen te HEEK HUGOWAAKD. 4 Geldekoeien, 1 Ruin- en 1 Merriepaard (beiden aftands), 1 Geit, een stuitje Mest, een partij Stroo, een partij Hooi, Brandhout, l Boerenwagen, 1 Bakwagen, 1 Tilbury, Tuigen, een Wieier- en een Balansploeg, Eggen, Kruiwagen, een partij Aardappelen- bakken, divers Landbouwgereedschap, eenig Huisraad en Inboedel en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. te HEtR HUGOWAARD. Mr. A. P. H. DE LANGE, TELEFOONNET ALKMAAR -HETLOO.j te Mr. A. P. H. DE LANGE, Ptbrlekmnerk gedeponeerd van Koog a. d. Zaar*. Hoe Uw jonge Vee goedkoop en voordeelig ojt te fokken zonder Melk APOLLO KAARSEN en BOUGIES APOLLO. (met 2 jaar garantie), (met 5 jaar garantie), zjjn BESLIST de BESTE, De Firma H. J. 8CHADD, Assurantie thans Singel 104, Amsterdam. Telefoor 2426 en 9031. 225000 straatsteenen, 600 M1. Grint en 500 M3 straatzand. *0], W S. SCHILLING J. B. VAJ( AMKKOAGRIt. H.fdijkstraat 10. Lwr»»r a/h Gymnasium. voor licbte, middelmatige en zware gronden. met VOET ot VOORWIEL. Ohmstede Zoo men hoogste marktprijzen verlangt en kontante betaling, moet men ze afzenden aan de firma N'F.W- BEUHY Co., 9 Uoüwcll Koad, Londen E. E. Zij betalen vracht op kwantitijten vanaf f 2.50 en hooger per pakketpost of via Harwich of Vlissingen. aan de v. d. AVwiid«*Hlr»:ü. geheel voorzien van schoeirng. Te bevragen bij J. MUIJS, Alkmaar. in de Schermeer aan den Oostdijk, ten huize van den Heer A. DEKKER op Woennditg 13 Maart 1912, 's voormiddags ten 9 ure, van: waarbij 13 Tijdkalvers, 6 gelde Koeien, 4 gerede Koeien, 1 vette Koe, 7 Pinken, 1 Stier (afstammeling van Hans, Nederl. Rundvee-stamboek No. 715 R en Meintje N. R. S. No. 3843 R. 2 Paarden, mak ook bij stoom, als 1 zwarte Merrie van 11 en 1 witvoet Merrie van 7 jaar. 100 witte Italiaansche Leghorns. Rijtuigen en Tuigen, waarbij Bakwagen, driewielige Kar met hooiraam en Ierbak, Boerenwagen, Bobby Hooischudder, Ransome Hooihark, M. Cormick Maai- machine. Gereedschappen voor landwerk en zuivelbereiding, als: Kruiwagens, Aardtroggen, Slijpsteenen. Mengke- tels, Fornuis, Kce- en Schapenseharen, Handhooihark, Kaastobbe, Botermout met stelling, Zoutkisten, Boter- tijnen, Emmers, Makers, Inzetters, Bascule, Wasch- macliine en hetgeen verder te koop wordt aangeboden. Alles tegen kontante betaling. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den No taris P. A. DE GELDER te Stompetoren in de gemeente Oterleek. Het Vee wordt geveild 's middags ten 12 ure. Op de plaats is geene gelegenheid tot uitspanning op Woensdag 29 Maart 1912, des middags 12 nnr, in het „Wapen van Brederode", ten overstaan van den Notaris L. TOP van de volgende perceelen te Bergen. 1. Een HUTS, genaamd het Zwitsersche Huis met SCHUUR en met het recht van erfpacht van den grond van het perceel aan de Jan Jacob Laan, Sectie A No. 796, groot 6 aren, het huis bevat beneden 2 Kamers, Keuken, Bijkeuken, Dienst bodenkamer, boven Slaapkamer en Zolder. In de schuur is gelegenheid tot stalling van paard en rijtuig. 2. Een HUIS met ERF en TUIN aan de Kleine Dorpstraat, Sectie A No. 984, groot 3 aren 10 centiaren. Verhuurd voor f 1.25 per week. 3. Twee HUIZEN onder een dak met ERVEN in de Molenbuurt, Sectie A No. 1019, groot 3 aren 50 centiaren. Te Veilen in 2 perceelen, ieder huis is verhuurd voor f 1.50 per week. Behoorende perceel 1 aan de Erven van den Heer P. HOEK, en de perceelen 2 en 3 aan den Heer C. OLDENBURG Jbz., en te aanvaarden op 1 Mei 1912, Inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoem den Notaris te Bergen. is voornemens op MAANDAG IS MAART 1912, des avonds <U/2 nnr, in het Koffiehuis „Prins Mau- rits" te NIEUWE NIEDORP, te NIEUWE NIEDORP, kadaster sectie D, Nos. 529 en 530, samen groot 12 aren 10 centiaren. Eigenaar de Heer J. J. TESSELAAR. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden Notaris aan de Oudegracht 291. is voornemens op Donderdag 21 Mnart 1912, 's voormiddags 9 nnr, ten huize van nu wijlen den heer S. BAKKER, aan den Jan-Glijnisweg te Heer Hugowaard, in het openhaar te verkoopen Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voor noemden Notaris, aan de Oudegracht 291 te Alkmaar is voornemens WOENSDAG 20 MAART, 's voormiddags 9 uur, ten huize van den heer W. VAN SLOOTEN, aan den Basserweg te Heer-Hugowaard, in het openbaar te verkoopen: waaronder 6 kalfkoeien, 1 kalfvaars, 2 gelde koeien, 2 pinken, meerendeels ingeschreven in het fokregister of van uitstekende afstamming en waarvan de melk- staten ter inzage zijn, 5 oonschapen, 1 ram, 1 zeer mak en vlug bij den weg loopend paard, 25 kippen, 1 haan, rijtuigen waaronder witkapkar, bakwagen met hekken, boerenwagen met toebehooren, driewieldekar met hek ken, handwagen, 3 kruiwagens, 3 ploegen, 2 eggen, haksei snij der, bietensnijder, slijpsteen, hortketting, zaadwaaier, zeeften, 2 aardappelbesproeiïngs-machines met toebehooren, broeiramen, pl.m. 70 klaverruiters, partij zakken, groote dekkleeden, tuigen, waaronder ploegtuigen en -gareelen, groote varkensboet, kippen hokken, puntdraad, palen, planken, balken en juffers, bascule met gewichten, maten, houten wentel, verder i divers boeren- en bouwgereedschappen, aardappelbak- ken, een partij blauwe pootaardappelen, een groote stuit mest, geschikt te water te vervoeren, eenig hooi en stroo, eenig huisraad en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Een en ander te bezien op DINSDAG 19 MAART tevoren en op den dag der verkooping. Op de plaats is geen gelegenheid tot uitspanning, doch wel in de onmiddellijke nabijheid in het Stations koffiehuis van den heer K. Buisman. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voornoemden notaris aan de Oudegracht 291 te Alk- op VRIJDAG den 22 MAART 1912, des morgens 10 uur in de herberg van den heer SCHERMERHORN, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris van 1. te Sint-Maarten, 1 aan en nahij den Groenveldsweg en Schagerwaards- j Middelweg, te zamen groot 5.73.20 Hektaren. Te veilen in diverse perceelen als BOUWLAND, j Verhuurd aan P. BOOD te Groenveld gem. Sint- j Maar!en, tot Kersttijd 1912. te Harenkarspel, nabij den Schagerwaards-Middelweg, te zamen groot 1.90.60 Hektaren. Te veilen in diverse perceelen. Verhuurd aan P. BOOD voornoemd, tot Kersttijd 1912. J Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge. noemden Notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar 1 HUISHOUD AAMSL vanaf f 10.pe jaar en f ï.50 «>T!*rZe IGESPL TSTE AANSL. vanaf f 22 50 per jaar en f 2.50 entree. GEWONE AANS1. vanaf f 30.per jaar i S i. contr. geen en-r Nieuwe aansluitingen 550* BERVOETS, Fa. GEBRs., tijdelijk kan toor Zilverstraat. 174 WIJS en Zn., Wed. B. de, kaas, comes tibles enz., Langestraat. op DONDF.RDAG, den 21! MA ABT 1912, des middags 1 uur, in de herberg „de Witte Zwaan", ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris van te BROEK OP LAN OEN DIJK, bij de Bruggesloot, te zamen groot 2.85.80 Hektaren- Te veilen in diverse perceelen. Verhuurd aan P. en K. DE GEUS, tot Kersttijd 1912 3. Vier perceelen te ZUID-SUHAKWOUDE, in het Geestmerambacht, te samen groot 1.04.47 Hek taren. Verhuurd aan P. en K. DE GEUS, tot Kersttijd 1912. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. alleen door het gebruik van Het is de eenige volledige plaatsvervanger der moe dermelk en minstens even voedzaam, het kost zeker de holft minder en behoedt tegen de tuberculose-in- fectie door de melk. 100 Pond Blatchford's Kalverenmeel geeft 450 Liter pap die een volledige plaatsvervanger voor de volle melk vormt. Een ieder overtuige zich zelf van deze waarheden. De Importeurs JOH KOOPMANS Co., Amster dam, Beerenstraat 20. Te Alkmaar bij Wed. B. SCHOEN en BALTUS n Co. en W. ZAADNOORDIJK. Aiuttlerdani, Heerengracbt 405. Opgericht in 1861. Gestort kapitaal t 400,000,— B< serve565,000,- Gestort waarborgfonds 4,000,000,— B< drag der nitstaande hypothe caire leeuingen op 31 Dec. 1911 f42,151,755,785 De BANK verstrekt GELD tegen ten hoogste 41/2 0/0 reite; brengt geen schattingskosten in rekening, wanneer een leening tot stand komt. Inlichtingen te bekomen bij haren agent Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat 74b, Alkmaar. Vraagt uwen Winkelier van de Stearine Kaarsenfabriek Prima kwaliteitonovertroffen in brandduurzeer billjjk in prjjs. Let op de etiquetten. Hoogste onderscheidingen, Grand Prix Parys 1900 O contant en op afbetaling. Op proet te bekomen en ln werking te zien lederen Vrfjdag en Zaterdag van 111 nnr, nit- I sluitend in het liliaal der Het kind van deze moeder werd aangetast door een vreeselijke jeukte en ziekte van den schndcl, wat do geneeshecreu als Eczema verklaarden. Gedurende zes maanden was het kind door een ontzei tend lijden gekweld toen ééno flesch gebruikt van bet zachte, streelende zuiverings middel, hekend als het D. D. D. middel tegen Eczema, en de jeuk was onmiddelijk ver dwenen „Het is zijn gewicht in goud waard". „Al mijn puisten zijn door het D. D. D. middel ▼erdweneii". Ik vond oogeublikkelijk ver lichting". De D. I) D. is in één woord wonder dadig. Dit zijn de woorden van anderen, die het groote geneesmiddel D D. D. beschrijven. liet is bewezen door duizende genezingen, gedurende tien jaren, dat het volstrekt onschade lijk en vertrouwbaar is, bij ieder voorkomend geval van huidziekte, onverschillig welke. Eczema, Psoriasis on alle andere huidziekten moeten voor D. D. D. zwichten. Dit eenvoudige waschmiddel, bereid uit Thym- olie en andere ingrediënten, zooals slechts het D D D middel bevat, zal oogenblikkelijk ver lichting geven aan dien vreesdij ken brandenden jeuk, en de huid zoo zacht en gezond makeu als die van een kind. Het best mogelijke waschmiddel voor puisten en alle onzuiverheden der huid. Laat niet na ten flesch D. D. D te ontbieden. Verzuimt in geen geval de verdienste van dit bewonderen swaardige geneesmiddel te onderzoeken. Voor 50 ets. kunt U een monsterfleach bekomen van D. D. D.doch wij bevelen U aan om een flesch van F. 2. te koopen, welke 5 maal zooveel bevat dan de 50 ets. flesch. Per post 15 ets. extra. D. D. D. is aan de onderstaande adressen verki\jgl>aar NI EROP SLOTHOUBER te Alkmaar, en bij de voornaamste Drogisten in Neder land. Waar niet verkrijgbaar direct van de D. D. D. Compagny N. Z. Voorburgwal 2^2, Amsterdam. Verstrekt kostelooze premie-opgave. Eischt dit zuiveren het bloed, verdrijven gul en slijm en bevorderen den goeden stoel gang, zij munten uit door hunne zacli- ,j-y tc werking, zonder kramp of eenige nadeelige gevolgen, zoodat men in staat blijft zijne gewone bezigheden te ver fabrieksmerk. richten. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing 37 /2 cent. Verkrijgbaar bij de firma NIEROP SLOTHOUBER en firma SCHOUTEN Co., Drogisten te Alkmaar. Eischt vooral merk „GROOTENDORST". De Bonnen en zakjes bewaart men voor nuttige en lnxe artikelen. DIJKGRAAI en HEEMRADEN van den Polder II E E RH U O O W A A R D zullen op Woensdag 30 Maart 1913, des namiddags te 3 nre in het Polder huis te Oudorp bij lusohrijvlug aanbesteden: Bestek en voorwaarden liggen ter inzage in het Pol derhuis. De inschrijvingsbiljetten, die voor de straatsteenen verzegeld, van een monster voorzien, moeten uiterlijk 19 Maart zijn ingeleverd bij den Opzichter van den Polder den Heer C. MOEIJES te Oudorp. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, M. KALIS, Dijkgraaf. J. POL AND, Secretaris. Dipi.oma N. T. V. - OEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geveE van PIANO-ONDERWIJS. Vulpenhouders. JSC. V. Boek- en Handelsdrukkerij Voordam C 9, Telefoon no. 3, Alkmaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 7