fongers rijwielen zijn overal verkrijgbaar. k ÏMIMIE8S pil i. DE LANGE Corns. Jobs. Zn., Leerling-klerk. MEIJER PELS, LANGESTRAAT U, ALKMAAR, BEHANGSELPAPIEREN. degelijke Hotels en Pensions J. LIND Hz., o Mient 1. Costuumgarneering en Fournituren. Prijzen zeer billijk Beste adres voor dames Costuumnaaisters. 200 Aandeden, Serie F, BAKKER Dl taiMij Willi Milan a Taiatenr tiirbrs. Schenfee, Heerenkleeding naar Maat. VIOOL Insta- n Miss. sis Meys Stoftwaschei Aanbesteding. Volkshuisvesting te Alkmaar. N. V. Het Vertegenwoordiger J. WONDER Pz. NIGHT CAP Haar Zuid- en Oost-Afrika per „UNION CASTLE LIJN". BD Soyaboonenkoeken irt W. L. Slechte Schrijver». In 15 lessen goed loopend schrift Hollandsche TJzeren Spoorweg Maatschappij Donderdags 9-10112 uur Hotel Langenegger te SCHAGEN. Geldersche Kade 7, - imsterdum is groote behoefte aan meerdere Meest gesorteerd magazjjn van alle soorten Dagelijksche ontvangst van nieuwe artikelen. Gevestigd te 's-GRAVENHAGE. van elk groot f 2500. - Firma D. A. WISSELIilKj Alkmaar. Ontvaneren do nieuwste Kntrolscho on Duitsch© Stolton. S N.V. HET LANDBOUWHUIS. Nederlandsch Canadeesche Hypotheekbank. Te Alkmaar bij don Heer J. DE LANGE Corn. Jolis.zn. ECHTE OUDE GENEVER HALF OM HALF. CHERRY BRANDY, CRÈME DE MENTHE, MARASQUIN, ENZ-ENZ- Koninkl. Wekelii'schs maildienst lia de Kaap- - fflaaBdelilksctie dienst sia het Soei-Kaaaal. I)e Vries Co., Hoyinan Schuurman'* Scheepsagentuur, Te huur of te koop: Marnierglas voor naam- en reclameplaten Firma A. F. KERRFBI.TN, WESSANEN LAAN, LIJNZAADKOEKEN, W. L. age Groote voorraad De verkoop der FONGERS-rijwielen geschiedt door middel van filialen in de voornaamste plaat°en van ons land opgericht en door vertegenwoordigers m kleinere plaatsen gevestigd. De filialen staan onder voortdurend toezicht van het hoofdkantoor te Gro ninven, waardoor onze klanten van een behoorlijke behartiging hunner belangen verzekerd kunnen zijn, terwijl in de overeenkon sten met cnze vertegenwoordigers in de klei- ere plaatsen gemaakt, met deze oelangen ook is rekening gehouden. DE GRONINGER RIJ WIELEN FABRIEK A. FONGERS. Vertegenwoordiger de Heer ft. GEUS, Alkmaar. De Alkma*rsche Ijzer- cn Metaalgieterij. S„ BAKKER Dz.» Lrcrsar in hei ■cboomchrljveD, HOF IVfo O. Correspondent der Brand wast borg-Wij, DE JONG Co. te Amsterdam. Transportverzekeringen voor het vqrvoer van inboedels en koopmansgoederen Hebben beschikbaar kapitaal voor le hypotheken, bij voorkeur op lande rijen, tegen zeer billijke rente en voorwaarden, w.o. particulier ge'd, geld van levensverz -maatschappijen en spaarbanken, benevens Belgisch kapitaal zijn correspondenten der Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht; bezorgen ere dieten belasten zich met aan- en verkoop van landerijen administreeren kapitalen en va«te goederen sluiten verzekeringen op all< rlei gebied. ONPARTIJDIGE INF. GEEFT DE PROPAGANDA-COMMISSIÊ Voorstraat, Egmond aan Zbb. beveelt zich beleefd a»n bij H H. Notarissen, Bankdirecteuren, alsmede Particu lieren voor het SCHATTEN van Vaste Goederen en regelen van Brandschade. MIENT, ALKMAAR. Telet. 544. O Ph Ö3 H Q /V A DMA RELT 48-79. is CL O alblmaar Magazijn van Veevoederwerktuigen alsLijnkoekbrekers, Stroo en Wortelsnijders, Graanbreker. Verder Melatte en andere Ploegen. Centrifuge voor melkonderzoek, Futijrometers, Gummistoppen enz. Aanbevelend, Mandoline enz. Glazen deurplaten en etaleerplaten. Vergulden van lijsten Opnieuw ven fileren ran Spiegelglazen. LIJSTEN, SPIEGELS, ENCADREMENTEN enz. WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. Alkmaarsche Stoom-St \ouwerij. prijzen. PRACTISCH, ELEGANT, Het bouwen van 40 arbeiders woningen op een terreingelegen ten Zuid-Westen van de Ovcrdie- straat te Alkmaar. J De nieuwe prijpnoteering der Pathéfoon pinten De plaat van f 3.50, nu voor f 2.50, 35 c.M. De plaat van f2.50, du voor f 2.28 c.M. De plaat van f 1.50, nu voor f 1. 24 c.M. Eenige nummers van JAKOB KWAST voorradig, Naalden zijn onnoodig meer, Pathéfoon zingen zonder Naald, te hooren en te bezichtigen aan de „AlLmaar- sche Naaimachine-handel" van A HILDERING, He kelstraat, Alkmaar. Speciale inrichting voor reparatie. TELEFOON 236. Bij bovengenoemde Maatschappij kunnen JONGE LIEDEN sppl»al8l worden «Is Sollicitanten, niet ouder dan 18 jaar, in het bezit van een einddiploma H. B. S., 3-jarigen cursus, met voldoende eindcijfers, kunnen zich schriftelijk wenden tot de Directie, Droogbak la te Amsterdam. GEHEEEE III rTERKOOP wegens liquidatie van een groot magazijn in alle mogelijke soorten tot elk aannemelijk hod. De voorraad moet weg, daar het huis verhuurd is. BUITENGEWONE KOOPJES voor H H. Kooplieden en Winkeliers. Geopend alle werkdagen behalve Zaterdags, van 12 tot 4 uur 's namiddags. Westlandscbe Hypotheekbank, WAAROP TE STORTEN TIEN PROCENT. De ondergeteekende bericht dat de inschrijving op bovenbedoelde Aan- dpelen is opengesteld op 15 MAART 1913, te hare kantore, alwaar Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar zijn. KERKPLEIN 4, ALKMAAR Ph 3Q O Ph H hH t 10(10, 1 5(H), f 100 5°/0 Pandbrieven h 101l/4 GRONINGEN. Raad van Toezicht W. A. SCHOLTEN. H. D. DETMERS. Mr. P. W. BONTHUIS DE VRIES. Directie H. D. EBBENS. Dr. B. W. SIEMENS. n HALF onttWra Nadere inlichtingen bfi «le Agenten AMSTERDAM. onderwijs door H. A. MAAS, Dir. Sted. Orkest, SPOORSTRAAT. eën"lIEERENHÏIIS, Nieuwlandersingel bij de ftm- mastraat E 52, huurprijs f 500.per jaar bevat* onde 7 kamers, dienstbodenkamer en eousterrein. 1 M<i te aanvaarden. Te bevragen Kinheimstraat 39, Alkmnar. Zaad markt 61-63-65, Fnidscn 46-48. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. r stoel zoon uit één stuk vervaardigd, is van echt linnen niet te onderscheiden en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. Verkrijgbaar te Alkmaar bij: IMHüL- SEN <fc HOIJER, Laat 67; Gebr. SCHENKE, Mient 25; J. C. THEISS- LING Langestraat, 7. Op ZATERDAG 16 MAART 1913, des namid dags om half twee nar zal door het bestnnr dei* vereeiiiging voor volkshuisvesting „Alkmaar te ALKMAAR, in het café-restaurant „Central" te ALKMAAR, worden aanbesteed: BESTEK met 5 teekeningen zijn te verkrijgen k f 5.- per stel, of tegen toezending van f 5.35 bij den architect P. N. LEGUIT, Kanaalkade te Alkmaar. Inlichtingen worden gegeven ten Kantore van on dergeteekende. De architect P. N. LEGUIT. N.V. v/k HERMS. COSTER ZOON, AUnnaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 8