Alkmaarsche Courant Damrubriek. JBOEL.HVIS 16 stuks puik best Hoornvee. Notaris' M. GOUVERNE do Woonhuizen en Erven te Alkmaar: Schildersknechts T! Zaterdag 9 Maart 1912. Electrische Centrale voor Westfriesland. \V A 1) V E R T E N T I ÈIV Aan de Stooinwasscherij der firma 8. KROM kunnen geplaatst worden. NIET VOOR DE WASCH. Herms. Coster Zoon. S C H I LDERS. „.ui Ze maakt voor Mevrouw alles blinkend I Ze maakt voor de meid alles blinkend Ze maakt voor iedereen alles blinkend Ze doet de potten blinken Ze maakt de koekepan als een spiegel0 Ze voldoet een ieder. HJlll Gevraagd SCHILDERSGEZELLEN, OEVRAAGD No. 59 VAN (Vervolg). De raming van de straatverlichting, zoo vervolgde de heer Van der Hegge Zijnc-n zijn kritiek, noemt a< heer Smit Kleine veel te laag. Wat de afstand dei straatverlichtingspalen (50 M.) betreft, de heer Smi' Kleine vindt deze te gering, doch dit is een kwestie van smaak en bovendien kan er rekening worden ge houden met wat de gemeenten zelf willen. Nergens is echter door spreker gezegd, dat hij overal nieuw', palen wil hebben, zijn bedoeling is juist de lantaarns te bevestigen aan de palen der laagspanningsnetten en hij denkt niet aan reductoren, zoodat de koster aanzienlijk lager zijn dan de heer Smit Kleine hel voorstelt. Op blz. 6 wordt beweerd dat de West Eriesche even tueel 4 per jaar zou verliezen op iedere straatlan taarn, het wordt beweerd, maar bewezen geenszins. Verder wordt daar verklaard, dat het zeer lastig is de kook- en verwarmingstoestellen ingang te doen vinden, wijl de nanschaffingskosten der toestellen zoo hoog zijn. Maar de prijscouranten, het boekje „Koche- elektrisch" der Neckar-werke leert wel beter. Electri sche spaarkeukens bijv. kosten 7393 en het leek spr. niet gemakkelijk een keukeninrichting, fornuis etc., voor minder te koopen. Overigens wees hij op Cambridge, waar sedert jaren een zeer belangrijk ge deelte (V3) van den stroom voor koken en verwarmen wordt gebezigd. Tegenover den heer Smit Kleine hield spr. vol, da' de basis voor de berekening van het te verwachten de biet nauwkeuriger is en vaster staat, dan in den regel mogelijk is. Op pag. 7 van het tegenrapport staat: „Ten eind' deze conclusie systematisch te. bestrijden" dat is waarschijnlijk een slip of the pen, immers hier komt de juiste bedoeling van den heer Smit Kleine voor den dag, n.l. een systematische bestrijding. De exploitatiekosten zullen volgens den heer Smit Kleine hooger moeten zijn, om de K. E. M. niet t< schaden, voegde spreker er aan toe. De schatting, dit de werkelijkheid meer nabij zou komen, i9 niets an ders, dan de werkelijkheid, zooals de K. E. M. zich die wenscht.. De schatting van den heer Smit Kleine achtte spreker pure fantasie, de geheel e berekening der K. W. IJ. in vijf achtereenvolgende jaren uoemdt spreker fantasie en willekeur, is een gebaseerd wissel ije trekken op de toekomst. Spr. wilde geen toekomst muziek blazen. Ten opzichte van de feiten op blz. 8 vermeld, wilde spreker opmerken, dat een dusdanig bedrijf alles be halve florissant is en veel verbeterd zou kunnen wor den. Voor de kolencijfers is uitgetrokken 3 ets, met hei oog op de zeer slechte kwaliteit belasting, maar dan i- de K. E. M. blijkbaar ook een slecht bedrijf, im mers daar is ook 3 ets. uitgetrokken Spreker moet zich tot eenige hoofdzaken beperken Verschillende cijfers van pag. 12 zijn door hem gecon troleerd, maar ze bleken foutief. Het kunnen druk fouten zijn. Ook op pag. 13 komen zulke drukfouten voor. Pag. 14 geeft een kijkje van wat de gemeenten t( wachten staat, wanneer ze hun heil zoeken bij de K E. M. Alleen de groote gemeenten zullen vermoede lijk flink worden geholpen, de kleinere moeten eerst maar zorgen, dat ze subsidie krijgen. En naar spre kers meening is het behoorlijk behartigen van de be langen der kleine gemeenten juist het doel der staats commissie en niet het uitwerken van voorwaarden. Voor den heer Smit Kleine staat het vast, dat in eerste jaren groote verliezen zullen worden geleden, voor spreker staat het vast dat dit niet het. geval is en hij kan zich beroepen op bestaande centrales. Iets verder wordt het voorgesteld, alsof spreker on verantwoordelijk zou handelen, indien hij die ontvang sten raamt op 22.50. Maar voor de K. E. M. is dit bedrag J 5.20. Het is hier dus ook weer: Barber tje moet hangen. Op blz. 18 wordt verklaard, dat de K. E. M. altijd stroom kan verkoopen tegen een zoodanigen prijs, dat de zelfkosten voor de West Friesche combinatie per se lager zullen zijn, dan de zelfkosten bij het gebruik van een eigen centrale. Maar spr. gaf den aanwezigen in gemoede te raden, hoe dat mogelijk zou kunner zijn, waar de zelfkosten der K. E. M. minstens 12 ets. zijn en die der W. F. 3, zeg 4, 5 ets. zullen bedragen? Op blz. 18 staat voorts, dat de centrale IJmuiden alleen reeds 10.000 P. K. in eersten uitbouw kan be vatten. Kan bevatten, juist, maar weten de heeren hoeveel er staat? 000 P. K., terwijl de W. F. noodig heeft 5000. De eerste uitbreiding staat er nog niet, is besteld. Zelfs wanneer het thans bestelde opgesteld F. zal de K. E. M. nog niet in staat zijn de helft van do behoeften in deze streek te dekken. Spreker wist ten slotte niet hoe hij de uitspraak var pagina 20, dat de K. E. M. een geheelc Ueberland- Centrale-Organisatie heeft, zou moeten noemen. Is het grootspraak? Spr.,wilde zich van kwalificatii onthouden, maar er toch op wijzen, dat de K. E. M. slechts 3 gemeenten omvat en het criterium 11 is. Ten slotte zeide hij, dat het hem genoegen deed in de gelegenheid te zijn geweest dit rapport te hebben kunnen bespreken. Maar het speet hem, dat hij van een bedrijf, waarvoor hij eigenlijk respect heeft, om dat het van een Janboel eindelijk goed is geworden, zooveel slechts heeft moeten zeggen. Liever had h'j gehad, en netter zou hij het hebben gevonden, indier hij niet direct voor de noodzakelijkheid had gestaan, het rapport, te bespreken, dat hij slechts 2 dagen vóór de vergadering thuis gestuurd kreeg. (Applaus). De heer Oud, wethouder van Purmerend, vroeg, hor de uitvoering zal zijn, wanneer straks blijkt, dat velen zullen toetreden, maar in het tusschenliggende g( - Lied gemeenten liggen, die willen afwachten en of in verband1 met de resultaten van Assendelft, het voor de groote gemeenten niet beter is een eigen centrale op te richten. Overigens had het zijn aandacht g' trokken, dat de heer Van der Hegge Zijnen ook Pur merend had opgenoemd, als plaats waarmede de hee; Simt Kleine, in ouderhandeling was. Alleen had K. E. M. inlichtingen gevraagd. De heer Van der Hegge Zijnen antwoordde, dat k heer Smit Kleine in tegenwoordigheid van getuigen ten zijnen kantore had verklaard, dat hij in onderhan deling was met. Alkmaar, Heilo, Limmen, Castricum. Heemskerk, Uitgeest, Wormerveer, Krommenie en Purmerend. Het is niet de eerste keer, dat spreker een dergelijk „misverstand" heeft waargenomen het kwam ook voor bij hetgeen geschreven was. Bi.i latere besprekingen, ten kantore van Mr. Vijn, heeft de heer Smit Kleine gezegd: de gemeente Purmerend kunt u doorstrijken, daar stel ik op het oogenblik geen belang meer in. Do heer Vijn: Hij voegde er aan toe: U is weer vrij De heer au der Hegge Zijnen, de vraag van dei: heer Oud beantwoordende, betoogde, dat het, heel in het algemeen gesproken, zeer wel mogelijk is de zaal- op te richten, mits het complex niet al te slecht is. Bij hooge tarieven is het voor enkele gemeenten mei een dichtbebouwde kom wel mogelijk, dat eon eigen centrale zich zelf bedruipt, maar kleinere gemeenten kunnen moeielijk tot een rendabel bedrijf komen. De heer Koolhaas, burgemeester van Twisk, vrees de, dat het koken veel te duur zal komen 50 lite, veevoeder koken zou bijv. 2.73 kosten, terwijl de meeste boeren het thans voor een rijksdaalder minder doen. De heer Van der Hegge Zijnon antwoordde, dat de prijzen aanmerkelijk zijn gedaald en dat het koken van veevoeder op lichtgas ook niet goedkooper is. De burgemeester van Wormerveer, jhr. mr. van Hu- malda van Eysinga, betreurde, dat de kritiek op het uiterst zakelijk rapport van den directeur van d< K. E. M. zulk een uiterst persoonlijke tint moest dra gen. Het rapport van zijn collega gaf den inleider daartoe niet. de minste aanleiding. Op het optimisme van den inleider wilde hij overigens geen koudwater straal gieten, overtuigd als hij was, dat bij een zaak ils deze een goede dosis optimisme noodzakelijk Het plaatsen van obligatie-kapitaal in deze zaak acht te spreker overigens niet zonder bedenking, immers er noet rente gegeven worden. Bestaat er zekerheid, lat rijk of provincie subsidie verleent 1 Kunnen •daatselijke centrales zich later bij de W. Fr. aanslui ten? De heer Van der Hegge Zijnen betreurde het met den vorigen spreker, dat hij verplicht was geweest per soonlijk te worden. Was het mogelijk na de voorge schiedenis een dergelijk schriftuur, waarin men tel kens struikelt, over onjuistheden, dat. geschreven is met het zeer klaarblijkelijk doel om de W. Fr. af breken en de K. E. M. op te hemelen, dat twee dagen voor deze vergadering werd ontvangen, anders te be handelen? Spr. vond het alles behalve prettig en. graag had hij gewild, dat dit hem bespaard gebleven was. Op de technische vraag over de aansluiting zeide spreker volmondig ja. Mr. Vijn zou de finnncieele vraag bespreken. Be sliste zekerheid kon spr. niet geven, wel weet hij, dat Gedeputeerden en de Commissaris der Koningin zich sympathiek over de plannen hebben uitgelaten. Spr. kon zich ook niet voorstellen, dat dat vooruitstrevend' college, in dit geval zou weigeren de helpende hand uit te strekken. Ten opzichte van „het geschrijf van den heer Smit Kleine, merkte hij op, dat de K. E. M. een verouder de, meer en meer onbruikbare inrichting is, hoewel 't rapport doet denken aan iets grootseh. De K. E. M. zal bij de eleo.trificntie zich stellen op een koopmans- punt, wat zij wil, is niets anders dan een zuivere koopmanspoging om winst te maken, ten eerste na tuurlijk van de armere gemeenten. De geheele tendenz van het rapport aanval gaat hier tegenover verzet is stemming te maken tegen de West-Friesche en daarbij worden tal van onjuist heden gedebiteerd. Het voorbeeld van de petroleum lamp, welke een verplaatsbare centrale in zich zelf zou zijn en de electrische lamp niet, veronderstelt dat- de heeren nog nooit een electrisch draaglampje heb ben gezien. De heer Smit Kleine stelt de intellectu- ecle West-Friezen blijkbaar niet zeer hoog. (Applaus). Het debat was hiermede geëindigd. Alvorens de gisteren reeds opgenomen motie in stemming werd gebracht, merkte de heer Ripping, burgemeester van Alkmaar op, dat hij en vermoedelijk ook de andere Alkmaarsche heeren zich van stemming zouden onthouden, daar Alkmaar een bekwaam des kundig adviseur heeft aangesteld. Mocht, men dus aan de Alkmaarsche tafel blijver zitten, dan zal hieruit, zoo er bij opstaan of zitten blijven mocht worden gestemd, uiet kunnen worden geconcludeerd dut Alkmaar voor of tegen do motie was. Aan de Dammers I Met dunk voor de ontvangen oplossingen van pro bleem 172 (auteur A. Payette). Stand': Zwart: 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 45. Wit: 15, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 46, 48, 49, 50. Ontleding: 1. 28—22 1. 17 37 2. 42 22 2. 18 27 3. 3631 3. 27 36 4. 46—41 4. 36 47 5. 50—44 5. 47 33 6. -39 28 6. 23 32 7. 15—10 7. 5 14 8. 4440 8. 45 34 9. 43—39 9. 34 43 10. 49 20 10. 24 15 11. 35 2!! Een mooie ontleding. Goede oplossingen werden door ons ontvangen var de heeren: G. Cloeck, I). Gerling, J. Houtkooper, S. de Jong, J. K., G. van Nieuwkuyk, N. Zeeman te Alkmaar, J. Bakker, Broek op Langendijk, Jb. Bos, Oudesluis, S. Iloman, ijde Wormer, H. E. Lantinga, Haarlem, J. Smit en C. Winkel Sz„ Heerhugowaard. Ma.ch WEISS—MOL1MARD. Deze match is na de löe partij beëindigd. Molimard had toen 21 punten en Weiss 9. Voor den geduehten wereldkampioen zeker een pover resultaat. Het so lide positiespel van den 23-jarigen Molimard heeft een glansrijke overwinning behaald. Weiss was zeer slecht op dreef. Molimard is nu kampiooen van Frankrijk. In onze vorige rubriek hebben wij een stand gepu bliceerd1 uit deze match. Wij ontleenden dien aan „do lelegraaf doch hadden over '.t hoofd' gezien, dat de redactie van dit blad) het uitsluitend recht van publi catie had. ij hadden dus dien stand niet over mo gen nemen, t Spijt ons zeer en onze lezers zullen wel begrijpen, dat wij voorloopig over de partijen niets kunnen mededeelen. Later hopen wij er op terug te komen. SLAGZETTEN IN DE PARTIJ. oor onze lezers volgen hier een tweetal slagzetten in de partij, uitgevoerd door D. Bruin, St. Pancras. In den stand, dien wij hieronder laten volgen, was wit aan zet. (Apen-Zeep.) JE MAMtt VOOR IEDEREEN^, ALLES BLINKEND 39—34 22—17 31—26 26 8 Hij speelde: 30 48 11 22 48 31 2 13 36 29 (4 sch. 1 dam). Ook de volgende slag ia heel aardig. Wit speelt 1. 34—30 1. 25 34 2. 40 20 2. 14 25 3. 33—29 3. 23 34 4. 39 30 4. 25 34 5. 28—23 5. 18 29 (gedw.) 6. 38—33 29 38 7. 37—31 7. 26 28 8. 43 lil Gns compliment aan den heer Bruin. Ter oplossing de volgende compositie uit de Wijde Wormer Probleem 173 van S. 1IOMAN. Zwart: 11/14, 17, 18, 19, 21, 22, 25/28, 30, 35. Wit: 29, 31, 33, 36/41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, Oplossingen vóór of op 14 Maart. te ALKMAAR, aan de Wognumsche Buurt ten huize van den heer J. HALFF, op MAANDAG 18 MAART 1912, des morgens te 9 uren, van: waaronder kalfkoeien, herfstkalvers en geldekoeien, alsmede van een zeer mak bruin merriepaard. Verdc van rijtuigen als: Utrechtsche jachtwagen op Collings patentassen, met langstok, ar met langstok, 2 boeren wagens met toebehooren, waaronder een met hekken, driewielde kar met ierbak, hooischudder met hooihark; daarna van kaasgereedschap, waaronder 2 beste zout- kisten, een vierkante met zink en ronde kaastobbes, verschillende zetters, makers, borden, melk-transport- bussen in diverse grootten, melkschuitje, voorts van modderbak, kippenhok, schapenhokken, spatsckutten, mestplanken en eindelijk van 35000 halve kilo's hooi en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Op de plaats is geen gelegenheid voor uitspannen. Deurw. KLEIN. zal verkoopen te ALKMAAR in het Noordhollaudsch Koffiehuis van den heer IIAZES, op DINSDAG 19 MAART 1912 bij opbod en 26 MAART d.a.v. bij af slag, telkenmale des avonds 7 uur. 1. Aan de Wildemanstraat, wijkno. 15, groot 71 cen tiaren; in huur bij den heer van Arnhem tot 1 April 1914 a 16.25 per maand. 2. Aan de Kabelstraat, wijkno. 25, groot 42 centiaren; in huur bij O. Duijves a 1.75 per week. Naast koop 2, wijkno. 27, groot 42 centiaren; in huur bij A. de Gier voor 1.75 per week. 4. Naast koop 3, wijkno. 29, groot 47 centiaren: in huur bij P. Loos a 1.75 per week. 5. Aan de Landstraat, wijkno. 53, groot 86 centiaren; in huur bij G. Zentveld a 2.30 per week. 6. Naast koop 5, wijkno. 55, groot 84 centiaren; in huur bij N. Oud a 2.30 per week. Naast koop 6, wijkno. 57, groot 81 centiaren; in huur bij Wester a 2.30 per week. 8. Aan de Gedempte Baansloot, wijkno. 14, groot 50 centiaren, in huur bij Lijnbach a 1.75 per week. Een en ander behoort tot de nalatenschap van Mej. G. M. NETTEN en c.s. Ten verzoeke van JACOBUS HENRICUS JA- COBSE, coufectiehandelaar, wonende te ALKMAAR, ten deze domicilie kiezende ten kantore van den ou- dergeteekenden procureur, aan de Langestraat 74 B aldaar, is bij exploit van den deurwaarder Henri Jacques Haasbroek, mede aldaar, van den achtsten Maart 1900 en twaalf, aan DE NAAMLOOZE VEN NOOTSCHAP ALKMAARSCHE CONFECTIE- IIANDEL VOORHEEN J. II. JACOBSE, IN LI QUIDATIE, vroeger gevestigd eu kantoor houdende te ALKMAAR, thans zonder bekend kantoor, weshal ve aanplakking van een afschrift van bedoeld exploit en de daarbij beteekende stukken aan de hoofddeur van de gehoorzaal van do Arrondissenients-Rechtbauk te Alkmaar is gedaan en een tweede afschrift van eeu en ander overgegeven aan den Edel-Achtbaren Heer Officier van Justitie bij gemelde Rechtbank, die het oorspronkelijk exploit met „gezien" heeft geteekend. BETEEKEND lo. een request, namens den requirant tot den EdelAchtbaren Heer President van de Arrondisse- ments-Rechtbank te Alkmaar gericht, strekkende lot. en een bevelschrift van genoemden Heer President dd. 29 Februari 1912 (geregistreerd) houdende verlof om liet sub 2 vermelde derde-arrest te doen leggen. 2e. een thans geregistreerd exploit <Ld. één Maart 1900 en twaalf ten verzoeke van den requirant door voornoemden deurwaarder gedaan, houdende arrest onder handen, bewind) en beheer van 1. Mr. A. J. F. M. N. Dorbeck, advocaat en procureur te Alkmaar en 2. Jacobus Ilenrieus Jacobse, confectiehandelaar wo nende te Alkmaar op de gelden, goederen en gelds waardige papieren, die deze in hun bezit hebben en mochten verkrijgen van of schuldig zijn en mochten worden aan de gerequireerde Naamlooze Vennoot schap. 3o. twee requesten namens den requirant tot den EdelAchtbaren Heer President der Arrondissemeuts- Reohtbank te Rotterdam gericht, strekkende tot en twee bevelschriften van genoemden heer President dd. 29 Februari en 4 Maart 1912 (geregistreerd) houden de verlof om de sub 4 vermelde derde-arresten te doen leggen. 4o. drie thans geregistreerde exploiten, respectie velijk d.d. 29 Februari en 4 Maart 1912, ten verzoeke van den requirant door den deurwaarder bij de Arron- dissements-Rechtbank te Rotterdam Dirk Thomas Schouten gedaan, houdende arrest onder handen, be wind en beheer van 1. C. Lap, confectionair wonende te Rotterdam, 2. C. Twaalfhoven, boekhouder, wonen de te Rotterdam, 3. de Naamlooze Vennootschap Ge broeders Bervoets, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam. En is de gerequireerde Naamlooze Vennootschap GEDAGVAARD om met de heeren I. S. Hartogs, wonende te Rotter dam, Diergnardesingel 83 en J. Groot, accountant, wonende te Amsterdam, Nicolaas Maesstraat 117 als mede Mr. A. J. F. M. N. Dorbeck voornoemd en den eischer zelven in hunne qualiteit van liquidateuren der gedaagde Naamlooze Vennootschap, als gedaag den bij procureur te verschijnen ter terechtzitting der ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALK MAAR, zitting voor Burgerlijke Zaken, van DON DERDAG den DRIE EN TWINTIGSTEN MEI 1900 en twaalf, des voormiddags te elf uur in het Ge rechtsgebouw aan de Bergerhout aldaar. TENEINDE op de in'genoemde dagvaarding gestelde gronden en middelen te hooren eisch doen en concludeeren dat het der Rechtbank behage, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad zonder borgtocht de gedaagde Naamlooze Vennootschap voor zich en de overige gedaagden in hun vooromschreven qualiteit te veroordeelen om aan eischer te betalen tegen behoorlijke kwijting de som van zestien duizend zes honderd en twintig gulden met de renten daarvan ad 5 vanaf 4 November 1911 tot de voldoening, met van waardeverklaring voorts van de voormelde derde-arresten en veroordeeling van. de gedaagden in de kosten van het rechtsgeding en van de beslagen. COHEN STUART. ALKMAAR, 8 Maart 1912. IT. F. Boek- eu flHiitleladrukkery r./k. V(H>K»AIH C Tel et. no. 3. AI.KMAAK. bjj S. KOSTER, Oudegraeht, Alkmaar. geruimen tijd werk, 18 cents per uur, door W. KLEIJN te Anna Paulowna.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 9