DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. jJl/ANhoUTENS CACAO en verdijk deze Zuiver Goed en Goedkoop Overal verkrijgbaar. Vraag bij Uw winkelier een btis met andere soorten van denzelfden prijs Het is zeker dat Ge ze dan b!ij ft drinken.- No. 60 Honderd en veertiende Jaargang. X K° bus ƒ1,50 X„ -0.80 XK? bus/Ö.4S5 Xo.. ..-0.18 Nationale 1912 MAANDAG 11 MAART. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1,—. Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. HERHALINGSOEFENINGEN. AARSCHE OUR ANT. Rona BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeens kennis, dat in het Ge meenteblad1 van Alkmaar, No. 365, is opgenomen het besluit van den Raad! dier gemeente van 31 Januari 1912, waarbij is vastgesteld eene verordening, houdende geldigverklaring van verordeningen, tegen welker overtreding straf is bedreigd. Welke verordening, heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter gemeente-secretarie ter lezing is ne- dergelegd! en aldaar tegen betaling vani 0.10 in af druk is verkrijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 9 Maart 1912. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, den onder- staanden hier wonenden zeemilicien-verlofganger, om, ingevolge art. 80 in verbandi met art. 114 der Militie- wet (Staatsblad 1912, No. 21) op na te noemen da tum en plaats, tot den werkelijken dienst over te gaan JAN BOSMAN, lichting 1910, 23 Maart 1912, aan boord van Hr. Ms. „Koningin Emma" te Willemsoord. Den verlofganger wordt hierbij gewezen op de na volgende bepalingen: lo. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig in de plaats van opkomst, zich op den dag voor de op komst bepaald, uiterlijk te 8 uur voormiddags aan boord moeten aanmelden; 2o. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig bin nen 20 K.M. van de plaats van opkomst, op den dag voor de opkomst bepaald, uiterlijk te 10 uur voormiddags aan boord aanwezig moeten zijn; 3o. dat de overige miliciens-verlof gangers voor zoo veel zij binnen bet Rijk gevestigd zijn, zich op den dag voor de opkomst bepaald, met het eerst vertrekkende openbaar middel van versneld ver voer van hunne woonplaats of naaste station naar de plaats van opkomst moeten begeven, en voor zooveel zij buiten het Rijk gevestigd zijn, zich op dien dag vóór 4 uur namiddags aan boord moeten aanmelden. Voor zooveel de milicien door ziekte of om eene an dere reden niet tot den werkelijken dienst kan over gaan, wordt hij verzocht daarvan vóór bet tijdstip voor de opkomst bepaald, ter gemeente-secretarie me- dedeeling te doen. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 9 Maart 1912. ALKMAAR, 11 Maart. Er ligt een week van strijd) achter ons. Allereerst denken wij natuurlijk aan d© geweldig© economische worsteling, de staking in dte kolenmijnen. Niet slechts bij den dag, maar elk uur verergerd© de toestand' in Engeland. De spoorwegmaatschappijen werden ge dwongen de diensten steeds meer te beperken, voort durend werden er meerdere fabrieken tot stilstand ge dwongen. Waar moet dat been? Als er geen treinen meer loopen, als er geen gas meer zal zijn, als er in tal van vormen een ellende zal moeten worden gele den, gelijk men zich in bet Europa van onze dagen baast niet beeft kunnen voorstellen? Dat één vakver- eeniging een dergelijke groote ramp over het geheele land kan brengen dat is wel een merkwaardig tee- ken des tijds. Inmiddels bleef de regeering baar best doen oïn een einde te maken aan de staking. Aan bet einde der week verzocht minister-president Asquith beide par tijen een gemeenschappelijke bespreking te houden. Deze uitnoodigiug heeft blijkbaar weer nieuwe hoop gegeven en de „Evening Standard^' weet zelfs te verzekeren, dat een gemeenschappelijke basis om tot een overeenkomst te geraken, eigenlijk reeds gevon den is! Over bet algemeen ziet men op bet oogen- blik de toestand nog al optimistisch in. Ook in Duitschland begonnen zich de mijnwerkers sterk te roeren en ook daar is bet tenslotte tot een staking gekomen, eerst in ©en tweetal mijnen, later op grooter schaal. De sociaal-democratische mijnwer- kersbond met nog eenige andere organisaties besloten met 507 tegen 74 stemmen tot staking over te gaan. De vereeniging van Christelijke mijnwerkers in bet Ruhrgebied beeft zich in een manifest tegen de sta king verklaard, daar deze op bet oogenblik geen ge volg kan hebben en slechts de Engelsche industrie ten voordeel zou zijn. Zij zou gebrek in honderddui zenden mijnwerkersfamilies brengen. De directies der mijnen moeten, echter de rechtmatige eiscben der mijnwerkers aanvaarden, wordt gezegd. In tegenstelling met bet jaar 1905 is er thans dus geen eenstemmigheid onder de georganiseerde mijn werkers van dit gebied. Ook in Frankrijk schijnt bet vrij zeker tot een sta king te zullen komen. En dan kwamen er uit Neder-Silezië, Bohemen en Rusland berichten over mijnstakingen. In Engeltfnd bad men bet behalve over de mijnwer kersstaking druk over de kiesrechtvrouwen en de bla den schreven ook over dit punt hoofdartikelen. Met voldoening werd geconstateerd, dat de regeering een krachtige houding aannam tegen de vrouwen, die het er op gezet hadden tal van spiegelruiten van groote winkels stuk te slaan. Verscheiden der vrouwen wer den wegens samenzweringen veroordeeld, maar de vermaarde juffrouw Christ.abl© Purikhurst, heeft zich schuil gehouden, en is tot dusverre nog niet gevonden kunnen worden. Hoe dwaas de kiesrechtvrouwen in Engeland op het oogenblik aan het werk zijn, kan hieruit blijken, dat een harer in eed variété voor vrouwenkiesrecht spreekt in een leeuwenkooi, ten einde te bewijzen dat de vrouw moed' heeft! In Duitschland heeft, na eeni strijd van vier weken eindelijk de Rijksdag zich een presidium gekozen bestaande uit een president en een tweeden vice-pre sident van de vrijzinnige partij (de heeren Kaempf en Dove) en deni eersten vice-president, den heer Paa sche, nationaal-liberaal. De sterkste partijen (soci aal-democratie en centrum)1 zijn dus geheel uitge schakeld. In Hongarije heerscht ook weer strijd1. Het Huis van Afgevaardigden beleefde, naar aanleiding van het verscheuren döor den voorzitter van een schrifte lijk verzoek tot stemming, door de oppositie ingediend, zeer rumoerige tooneelen en enkele dagen daarna na men de minister-president graaf Khuen Iledervary en zijn medeleden van het kabinet hun ontslag. Waarschijnlijk zal het ook nog tot een parlements- ontbinding moeten komen. Een week van strijd heeft ook China doorleefd. De daar voorgekomen rustverstoringen hebben weer eens getoond, dat de overgang van den ouden staatsvorm in den nieuwen republikeinsche niet zoo gemakkelijk tot stand gebracht wordt, als wel werd' gehoopt. De muite rijen van de Chineesche troepen te Peking en in de omgeving hebben ook schade aan goed1 en bloed) van de vreemdelingen opgeleverd. Het wordt nog wel betwij feld, of de republikeinsche troepen in het Zuiden de orde zullen) kunnen herstellen. Hoewel beweerd1 werd, dat het een tegenrevolutie goldl, uitgelokt door de Mantsjoes, schijnt het, dat de ongeregeldheden enkel het gevolg zijn van het niet uitbetalen van soldij. Men wil weten, dat de regeeringen van Frankrijk, Engeland, Duitschland, Rusland en de Vereenigde Staten de bankgroepen, die zich bereid verklaard had den den leening te verschaffen, den dringenden raad gegeven hebben met het verstrekken van het geld zoo veel mogelijk spoed te maken. Strijd ook heerscht© er in Mexiko, waar alweer een nieuwe president werd uitgeroepen, terwijl bovendien de afgezette president Porfirio Diaz heeft laten we ten, dat hij gaarne het Mexikaansche volk ter hulp zal willen komen, hoe oud hij ook moge zijn. Voorts hebben deze week weer ernstige geveohten plaats gehad tusschen Italiuansche en Turksch-Arabi- sche troepen, die blijkbaar beurtelings de overwinning behaalden. Eindelijk was een veel besproken feit der week dat de Noor Amundsen in Australië terugkwam met het belangrijke bericht, dat de zuidpool door hem bereikt was. In Noorwegen werden naar aanleiding van deze ontdekking indrukwekkende betoogingen gehouden. HOE VAN ARBITRAGE, liet staat thans vast, dat het bekende geschil tus schen Frankrijk en Italië, omtrent de aanhouding van de Manouba, met personen aan boord1 die als Turksche officieren werden beschouwd1, ondanks hun verzeko- ring, dat zij tot de Turksche Roode Halve Maan be hoorden, nog in den loop van dit jaar voor het Hof van Arbitrage in behandeling zal komen. Gemengd nieuws. Ds. EWOLDT. In het „N. van F." protesteert een familielid tegen het daarin vermelde bericht, dab ds. E. met zich zelf in tegenspraak zou zijn. In een schrijven van ds. E. houdt deze zijn onschuld vol en zegt alle pogingen te hebben aangewend zijne vrouw te redden. TREURIG. In de strafgevangenis te Leeuwarden zijn al de 95 cellen bezet; voor nieuwe gevangenen is voorloopig geen plaats. Zooals men weet, komen in die gevangenis alleen zij die tot vijf of meer jaren veroordeeld zijn; de vijf eerste jaren worden in de eel, de overige jaren in de gemeenschap doorgebracht. Voor deze laatsten is nog plaats genoeg.. NEDERL. LIKEUR IN DUITSCHLAND. Tegen de Erven Luk as Bols is, evenals onlangs te gen Wijnand Fockink een vonnis gewezen, behelzende dat zij tot 100 Mark boete zullen worden veroordeeld voor eiken keer dat zij op een in Emmerik gefabriceer de likeur zet dat het Nederlandsche likeur is. Na tuurlijk is dit niets dan een poging, te voorkomen dat zij te Berlijn Nederlandsche likeur verkoopen. EEN KLACHT. De firma S. Muller Co., heerenkleedingfabrikan- ten te Groningen), zal bij de justitie te Amsterdam een klacht indienen tegen den heer F. v. d. Heeg, die in een openbare vergadering te Amsterdam van den Bond van Kleermakers opzettelijk haar eer en goeden naam zou hebben aangerand, door zich in be'leedigende termen uit te laten over de kleermakerspatroons te Groningen, bij wie dezer dagen gestaakt werd, tot welke patroons ook de genoemde firma behoort. Volgens een verslag van bedoelde vergadering zou de heer Van der Heeg de Groningsche confectiefabri- kanten beschuldigd) hebben van zeer minderwaardige praktijken tegenover hun kleermakers en gesproken hebben over „gewotenlooz© confectiefabrikanten, die de kleermakers trappen uit wellust." STENOGRAFIE OP I)E H. B. S. Waar in October 1911 een adres inkwam om de ste nografie als facultatief leervak in 't leerplan der le Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te Am sterdam op te nemen, zijn B. en W. van oordeel, dat het toch reeds groote aantal vakken der II. B. S. met 5-jarigen cursus niet met een facultatief vak nog moet worden vermeerderdl, en stellen voor op het ver zoek afwijzend te beschikken. DE „ONZEDELIJKE" PRENTBRIEFKAARTEN. Verschillende van de te Wageningen in beslag ge nomen prentbriefkaarten worden op 't oogenblik in de étalages van boekwinkels te VGravenliago vertoond, zonder dat de politie er tegen optreedt. EEN VERDACHTE AUTO. In den nacht van 31 Januari j.l. vond) men 't lijk van den chauffeur Marcel Maureay, een Duitscher, die sinds korten tijd bij den heer Hye, een fabrikant te Gent, in betrekking was, dood in de garage liggen. De man was geheel gekleed en had een vreeselijke wonde in het gezicht. Een van de beide auto's, waar over hij het toezicht had), was uit de schuur verdwenen. Natuurlijk vermoedde men dadelijk, dat hier een moord was geschied) en dat de daders er met de auto vandoor waren gegaan. Een uitgebreid onderzoek werd ingesteld', doch zon der resultaat. Ook de recherche in het buitenland werd van het geval op de hoogte gebracht. Weken ver liepen, zonder dat men eenig spoor kon ontdekkfti, tot eenrgen tijd geleden de Amsterdamsche recherche vernam dat een zadelmaker daar ter stede, van een paar Fransch sprekende heeren een automobiel had gekocht. Eerst had hij het ding ter reparatie gekre gen, omdat de kussens vernieuwd moesten worden, en toen de wagen eenimaal in de werkplaats stond, wis ten de heeren zoo mooi te praten, dat de m'an den auto voor 3500 van hen overnam. Na de daad kwam het berouw. De zadelmaker wist niet wat met den wagen te beginnen, en was in, de wolken toeni een kennis den wagen voor den kostenden prijs van hem overnam. Die kennis deed op zijn beurt de auto voor 4500 aan een medicus' van de hand). De politie is thans bezig een onderzoek in te stellen, of de bewuste automobiel inderdaad oorspronkelijk het eigendom was van den Gentschen fabrikant, wien een wagen ontstolen werd'. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan zal dit toch tot het opsporen van de daders waarschijnlijk niet veel kunnen bijdragen, omdat die met de buitgemaakte 3500 toch natuur lijk reeds lang het hazenpad hebben gekozen. BINNENSCHIPPERS. Het is bij onderzoek gebleken dat van de binnen schippers ongeveer 50 procent de kennis missen van lezen en schrijven. De afd. binnenschippers der ver eeniging „Jizreël" wil trachten deze menschen de noodzakelijke kennis bij te brengen en geeft nu gele genheid aan mannen en vrouwen van ons schippers- volk kosteloos les te ontvangen in het lokaal O. Z. Achterburgwal 27 tp Amsterdam. Een onderwijzer stelde zich belangeloos ter beschikking der vereeni ging. Wie boeken, leien en andere schoolbehoeften voor dit goede doel wil afstaan, wordt verzocht dit te zenden aan het adres bovengenoemd. DE ZAAK-VROONS. Naar wij vernemen, heeft de ontslagen Rijkswerk man H. F. Vroons mededeeling ontvangen; dat zijn jongste adres aan de Tweede Kamer, wegens de door hem ondervonden onrechtvaardige behandeling, waar tegen hij sinds jaren strijdt, thans in handen van de commissie voor de verzoekschriften gesteld is, zoodat waarschijnlijk een nieuw onderzoek zal ingesteld wor den- („Het Volk.") DE STAKING IN DE KOLENMIJNEN. De gasfabriek te Harlingen heeft, naar men aan de Leeuw. Ct. meedeelt, tot ongeveer half Mei vol doenden voorraad kolen. Toch heeft men de gasver lichting aanmerkelijk beperkt. Zoo branden op de meeste bruggen, die vroeger door vier lantaarns ver licht werden, nu slecht» twee. De directeur van de gasfabriek te Waalwijk heeft aan alle ingezetenen van de gemeenten Waalwijk, Baardwijk en Besoijen het verzoek gericht, bij het verbruik van gas de grootste zuinigheid in acht te ne men. Aan de fabrikanten is gevraagd, tijdelijk een wijziging te brengen in de arbeidsuren, zóó dat er geen gebruik meer van gaslicht behoeft te worden gemaakt. Op slechts enkele punten in de gemeente branden de lantaarns.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1