STADSNIEU W'sT DE VERDWENEN KANTOORBEDIENDE. De 20-jarige kantoorbediende der firma Jarman Zoonen, lleereugracht 416 te Amsterdam, die dezer dagen verdween met een bedrag van 7288.3iyz, be vindt zich thans te Berlijn. Zaterdagmorgen ontving de firma uit die stad' een brief van hem, waarin hij mededeelde, zich met het geld daarheen te hebben begeven. Hij moet in dat schrijven aan de firma hebben gevraagd, of zij het geld als aan hem geleend wilde beschouwen. UIT OTERLEEK Na opening der Vrijdag alhier gehouden vergade ring van den raad, welke voltallig was en na onveran derde vaststelling der notulen, werd door den Voor zitter medegedeeld dat ingekomen was de goedkeuring op de verordening, regelende de heffing van school gelden. Deze mededèeling werd voor kennisgeving aangenomen. Verder dat de Alg. Ned. Wielrijders Bond verzocht om op eenige openbare gebouwen aanplak borden met de naam der gemeente te vermelden. Na eenige algemeene besprekingen werd op voorstel van den heer Vader besloten met 6 tegen 1 stem, die van den heer Glynis, het verzoek van adressant in te wil ligen. Op voorstel van B. en W. werden de af- en over schrijvingen op de begrooting van het Burgerlijk Armbestuur goedgekeurd. De heereu Blom, Koster en Dekkervormende de commissie tot het nazien der rekening van het Burgerlijk Armbestuur, adviseerden tot goedkeuring dezer rekening, zooals zij is aangeboden. Zonder hoofdelijke stemming hechtte de Raad zijn goedkeuring aan dit advies. Daarna werd het in de vorige vergadering aangehouden voorstel van den heer Vader tot aankoop van grond ter tafel gebracht. De Voorzitter zeide, dat de heer Dekker had gezegd, dat de prijs f 850 moest zijn. De heer ader stelde voor den grond aan te koopen. De Voorzitter vroeg de bedoeling van den raad, wat betreft de bestemming, of deze is alleen voor den bouw der veldwashterswoning en van de barak, of denkt de raad er over er later ook een nieuw gemeentehuis te bouwen? Hij gaf daaromtrent eenige inlichtingen in verband met de oppervlakte, waaruit bleek dat dit mogelijk zou zijn, er echter den nadruk opleggende dat de inlichtingen omtrent den bouw van een gemeente huis alleen z(jn gegeven met het oog op de nog verre toekomst, ten einde te voorkomen dat men nu iets zal doen, wat later belemmerend voor iets anders zal zijn. Na zeer breedvoerige besprekingen en berekenin gen besloot men met algemeene stemmen (de heeren de Jong en Dekker hielden zich krachtens de gemeen tewet buiten stemming), den grond naast het raadhuis voor den gevraagden prijs te koopen, en de kosten van aankoop van den grond en van den bouw der huizen te vinden in eene leening. De ziekenbarak zal gebouwd worden schuins achter de veldwachterswoning, waardoor meer ruimte over blijft voor een eventueel later te bouwen gemeentehuis. In beginsel werd besloten den bouw op te dragen aan de heeren Tromp en Schuurman en omtrent het verfwerk in nader overleg te treden met de heeren Plevier en Moeijes. De Burgemeester deed eenige mededeelingen om trent de Donderdag te Hoorn gehouden vergadering over de oprichting van een Electrische Centrale, waar van we vermelden dat de aan het einde der vergade ring voorgestelde motie strekkende tot oprichting der E. C. met 28 stemmen werd aangenomen. De in de vorige vergadering aangehouden vraag van den heer Couwenhoven, betreffende de schooluren te Stompetoren werd nu in behandeling genomen. De voorzitter vroeg of de klachten kwamen uit de ingezetenen of van buiten de gemeente wonende per sonen, waarop de heer Couwenhoven in laatstge noemde zin antwoordde. De voorzitter uitte zijne verwondering er over dat de klachten niet tegen hem of aan B. en W., hetzij sehriftelijk of mondeling waren geuit; de heeT Couwenhoven antwoordde daarop, dat de klagers niet gevraagd hadden het in den Raad ter sprake te brengen. De Voorzitter deelde mede dat volgens de heer Swiep een andere regeling beslist onmogelijk is in verband met het onderwijs in de handwerken, dat door mej. Hoekstra èn te Oterleek èn te Sfompetoren wordt gegeven. De heer Couwenhoven zag deze bezwaren in en nam met de verklaring van den Voorzitter genoegen. Ter tafel werden gebracht de door Gedeputeerde Staten aangegeven wijzigingen in de politieverorde ningen, welke wijzigingen zonder bespreking met algemeene stemmen werden goedgekeurd. De voorzitter deelde mede dat hoewel de aankoop van een brandspuit was opgedragen aan B. en W., dit college gaarne het inzicht van den Raad daar omtrent vernam. Na het inzien van enkele prijscouranten en het Voeren van eenige besprekingen werd besloten een spuit aan te koopen van den heer Van Bergen te Heiligerlee voor f 664.Deze spuit verlangt 10 pompers en kun met twee stralen tegelijk water geven de straallengte is dan 20 a 22 meter. De ontruiming van het zooeven aangekochte huis en erf werd bij de rondvraag bepaald op 1 Mei a.s. De openbare vergadering werd daarna gesloten om over te gaan in eene vergadering met gesloten deuren. UIT KOEDIJK. (Vervolg). Na een kwartier pauze bekwam Ds. Schermerhom het woord eu begon met te zeggen dat hij het betoog van Ds. Vethake niet op den voet zou volgen, maar zijn meening tegenover die van Ds. Vethake zou plaat sen. Het is spreker's vaste meening, dat de omstan digheden een demoraliseerenden invloed' op den mensch uitoefenen. Demoralisatie beteekent gaan le ven beneden zijn moraal, omstandigheden, de toestand waarin de mensch geplaatst is. De algemeene om standigheden worden gevormd door de maatschappij in haar geheel, de bijzondere door het milieu waarin de mensch 'leeft. Door de omstandigheden in de bestaan de maatschappij naar beneden te drukken, komt het dat wij leven beneden onze moraal. Aan den strijd van allen tegen één kan niemand in deze samenleving ontkomen, omdat wij steeds voor materieele belangen te vechten hebben. Daardoor worden wij er toe gebracht dingen te doen die verkeerd zijn. Alle schoone aandriften in den mensch worden door dien strijd van het bestaan on derdrukt. Ook de rentetrekkers, die schijnbaar dien strijd niet hebben te voeren, ontkomen niet daaraan, omdat zij leven onder verkeerde toestanden, daar ren- tetrekken onrechtvaardig is. De vorige redenaar ver loor met zijn redeneering, dat de omstandigheden ons het anti-sociaal karakter laten zien, geheel uit het oog dat wij ook lichamelijke wezens zijn. Wij staan niet tegenover elkander omdat wij het zoo gaarne willen. De verhouding waarin wij tegenover elkander staan is door en door onbroederlijk. Bij een toestand van communistisch anarchisme waarvan spr. droomt, staan de menschen niet meer als koopers en verkoopers te genover elkander, dan heeft men meer het geluk van elkander op het oog, omdat men dan ook het geluk van zich zelf verhoogt. Het feit dat er in den mensch iets is, dat de doorslag geeft, bewijst niet dat de om standigheden niet demoraliseerend werken. De men schen die er in onze maatschappij komen, zijn niet de moreel-hoogere, het zijn de menschen die het niet zoo nauw nemen. Zij die God zoeken en God laten leven in hun hart, kunnen geen minister worden. Het zijn de avonturiers), de dobbelaars die succes in deze wereld hebben. Zeker is het waar, dat het in den mensch le vende element meeleeft, maar altijd demoraliseerende omstandigheden. Men vraagt niet aan een kind, wat hem lust, maar zegt dat hij zorgen moet dat hij goed leert, opdat hij, groot geworden, een plaats kan ver werven. Onze geheele opvoeding is daarom scheef omdat ze gebaseerd is op een droog plekje zoeken in den zwijnenstal, die maatschappij heet. Het verlangen om als broeders saam te leven wordt niet aangekweekt. Wanneer in den Transvaal-oorlog de Engelsche sol daat zijn gevangenen op een rij van zes plaatst om te probeeren of zijn revolverkogel door alle zes heen gaat, dan zien wij niet de mensch zooals hij is, maar zooals hij gemaakt is en ook maar tijdelijk zijn kan. Ook voor de prostitutie geldt het demoraliseerende van de omstandigheden. De statistiek heeft bewezen dat de prostitutie afnam bij daling van levensbehoef ten. Wij kunnen de conclusie, dat de slechte mensch de ware mensch is, niet aanvaarden. Spreker wees op een voorbeeldig man uit zijn gemeente, die 72 jaar lang een liefdevol echtgenoot voor zijn vrouw was ge weest en gedurende zijn ziekte norsch en onhebbelijk was. Het gaat niet aan, zeide spreker, te beweren dat de norsche mensch de ware mensch was. Met te beweren dat de omstandigheden een heili genden invloed uitoefenen erkent men trouwens den invloed der omstandigheden reeds. Spreker erkende dat de omstandigheden bepaalde zonden te voorschijn roepen, maar zei dat dit niets meer is dan het feit dat de omstandigheden de hartstochten van den mensch in verkeerde richting leiden. De eerzucht kan groot moordenaars in het leveni roepen, maar ook menschen die den kunstzin van ons volk vooruit brengen. Een Rockefeller had een zegen voor de menschheid kunnen zijn, als hij zijn groot organisatievermogen) in het belang der menschheid1 had gebruikt. Dat wij van nature geneigd zijn elkander te haten ontkent spreker, wij hebben geen lust in elkanders leed. Waar gezegd wordt, dat wij dit in ons zelf niet kunnen uitmaken, omdat de mensch van nu niet de oorspronkelijke mensch is, is het wel eigenaardig, dat menschen die studie van den oorspronkelijken mensch hebben ge maakt, als b.v. Kropotkin enz., constateeren dat er naast dien strijd om elkander te bevechten, steeds ge weest is een streven om elkander te helpen, tot zelfs in de dierenwereld. Waar Ds. Vethake beweerde dat de menschen zich te Parijs gedurende den liefdadigheidsverkoop, toen er branxl uitbrak, en zij elkander vertrapten, zich in hun ware gedaante vertoonden, beweerde spr., dat de mensch zich daar in abnormale omstandigheden ver toonde. Gedurende een schipbreuk zien wij dat steeds de menschen klaar staan elkaar te helpen. Bij brand pogen de menschen met gevaar voor eigen leven om anderen te redden, omdat het leed! spreekt tot ons hart. Wanneer men alles wat uitgegeven wordt om hen die in deerniswaardiigen toestand verkeeren te helpen, kon optellen, zou men verbaasd staani over het enorme groote bedrag. Mijn ervaring als spreker leert mij, aldus ds. Scher- merhorn, dat er steeds enthousiasme ontstaat als het goede opgewekt wordt. Wij zijn niet als de sociaal-democraten om alles aan de omstandigheden toe te schrijven, maar wij verge ten niet dat het eeni met het ander plaats grijpt. Er is een wisselwerking en wij kunnen niet aan de eene factor boven de andere de voorkeur geven. Ds. ethnke vergeet z. i. dat men zich de vraag moet stel len of de maatschappij waarin wij leven, door ons als zedelijke menschen aanvaard kan worden. Als Christenen kunnen wij het leven in een kapita listische maatschappij niet goedkeuren. Niet dat wij ons een hemel op aarde denken, de mensch blijft met al zijn gebreken mensch. Wanneer men echter niet altijd maar behoeft te denken aan de boterham, staat men heel anders tegenover elkander. Daarom moeten wij daarheen, dan komt er een maatschappij, waarin wij met elkander kunnen arbeiden en gelijkelijk de vruchten van gemeenschappelijken arbeid1 kunnen ge nieten, opdat wij niet meer voor het feit komen te staan dat duizenden van onze medemensehen in het slijk worden getrapt, omdat zij niet kunnen komen tot een mooi en heerlijk menschenleven. (Applaus). Ds. Vethake antwoordde hierop uitvoerig, beweerde geen anti-sociaal wezen te zijn, erkende dat deson danks de omstandigheden beter gemaakt moesten wor den, maar handhaafde zijn meening dat wij zelf het anti-goddelijke waren. Ds. Schermerhorn repliceerde hierop, waarop de ver gadering met een woord van dank door Ds. Vethake werd gesloten. MOORD TE ROTTERDAM. In de Klaversteeg te Rotterdam heeft in den nacht van Zaterdag op Zondag een geheimzinnige moord plaats gehad. Aldaar woonde het echtpaar J. Vroo- man, dat daar kamers verhuurde. Terwijl de man niet thuis was, was de vrouw in den laten avond met een vreemden persoon op straat gezien. Later in den nacht bemerkten buurvrouwen dat de vrouw gewurgd op bed lag. De politie werd gewaarschuwd en consta teerde dat de vrouw de hals was dichtgeknepen. Het lijk is ter schouwing naar het ziekenhuis vervoerd. De politie stelde dadelijk een onderzoek in naar den onbekenden persoon met wie zij gezien waa, doch heeft dien niet teruggevonden. Sporen van diefstal waren niet in de woning aanwezig. UIT HOORN. In do gisteren te Oosthuizen gehouden vergade ring van besturen van Vrijzinnige Kiesvereenigingen in het district Hoorn is voor de a.s. verkiezing de volgende alphabetische groslijst opgemaakt: K. Breebaart, Winkel; J. E. G. C. Dibbits, Zwaag; Mr. C. Eock (oud.-min. van koloniën) 's-Gravenhage; W. de Jong, VGravenhage; Korthals Altes, Amster dam; Jhr. de Muralt, Zierikzee; O. Nobel (V. D.) SohagenDr. van Raalte (V. D.) Dordrecht; Mr. A. G. A. Ridder van Rappard, Tiel; Dr. Wijdenes Spaans. Den Haag; J. Zijp Hz., Wieringerwaard. De plaatselijke kiesvereenigingen zullen nu binnen kort bijeenkomen ter bespreking van deze groslijst. In die vergaderingen zal aan de besturen een opdracht worden gegeven, waarna men weder te Oosthuizen bij eenkomt tot het kiezen van een definitief candidaat. De afdeeling Edam van den Vrijz. dem. Bond heeft voor de a.s. verkiezing in het district Hoorn de volgende groslijst opgemaakt: Dr. A. van Raalte, Dordrecht; O. A. Zelvelder, Sneek en C. Nobel, Scha- gen. Deze heeren hebben zich bereid verklaard, zich een eventueele candidatuur te laten welgevallen. VAN DEN LANGENDIJK. Gedurende de week van> 4 tot en met 9 Maart wer den aan de veiling te Broek op Langendijk aangevoerd 28300 roode kool, 51100 gele kool, 16200 witte kool, 7 zak roode kool, 6659 baal uien en 25 baal wortelen; van de laadplaats aldaar werden verzonden 105 wa gonladingen groenten. UIT EGMOND AAN ZEE. Te Leiden is geslaagd voor het doctoraal examen in de godgeleerdheid, cum laude, de heer K. F. Proost alhier. EEN NIEUWE OPPERRABBIJN. Gisteren had te Amsterdam een bijeenkomst plaats voor het ressort Noord-Holland ter voorbereiding van de keuze van een opperrabbijn voor dit ressort. In de ze bijeenkomst werd1 eene commissie van voorbereiding benoemd, bestaande uit het ressort-bestuur, t. w. de heeren mr. B. E. Asscher, mr. E. A. L. Boas en E. E. Benjamin, voorts uit drie leden van het kerkbestuur der Nederl. Israëlietische Hoofdsynagoge te Amster dam, welke door dat bestuur worden aangewezen en een afgevaardigde voor ieder der gemeenten Haarlem, Hilversum en Alkmaar. Deze commissie heeft tot taak het uitbrengen van praeadvies omtrent de regeling der toekomstige ver houding tusschen Amsterdam en de overige gemeen ten van het ressort, voorts over de keuze, salarieering en pensionneering van den te benoemen titularis en regeling zijner instructie. Deze commissie zal in een nader te bepalen verga dering advies uitbrengen. OPLICHTING. Door de politie te Hoorn is aangehouden de 20-ja- rige J. G. A. Sch., die aldaar verschillende goederen op crediet inkocht en ze elders onder de waarde weer verkocht. Genoemde persoon gaf dan op te zijn rei ziger in machinerieën, evenals hij ook had gezegd daar, waar hij op kamers woonde. Elders weer gaf hij zich uit als vertegenwoordiger van de „Amstelbode" eni toonde dan zijn kaartje, dat als zijn beroep aangaf „letterkundige." Sch. is gevankelijk naar Amsterdam overgebracht, waar hij nog gehoord moest worden1 in zake verduiste ringen van loterij-briefjes. VOETBAL BELGIë—NEDERLAND. De eerste internationale wedstrijd gisteren gespeeld is geëindigd met een overwinning voor de Nederlan ders. Zij wonnen in Antwerpen van de Belgen met 21- De gunstige uitslag is voor het grootste gedeel te te danken aan het meer dan schitterend spel van onzen doelverdediger GSbel, die gisteren den wedstrijd gered heeft. Door de uiterst zwakke verdediging heeft hij voortdurend werk gehad, doch alle Belgische aan vallen, tot wanhopig wordens toe afgeslagen. De spon tane ovatie Göbel aan 't einde gebracht, was een wel verdiende hulde. In de lialflinie was Fortgens de beste, terwijl aan de voorhoede nog wel iets haperde. Thomée en v. Berckel presteerden 't meeste. Met rust was de stand O0. Na de pauze doel puntte Thomée voor Holland, waarna de Belgen gelijk maakten. Daarna scoorde Thomée voor Holland de winnende goal. t Lijdt geen twijfel of ons elftal zal a.s. Zaterdag anders samengesteld zijn in dem strijd tegen Enge land, vooral wat de backs betreft. UIT AKERSLOOT. Op Zaterdag zijn als hoofdingelanden van het Wa terschap Starnmeer en Kamerhop de heeren P. Groot Jnz. en Jn. Koster Jzn. herkozen. KORTE BERICHTEN. - Zaterdag zijn van Werkendam naar 's-Hertogen- bosch overgebracht twee mannen die, eerst onlangs uit de gevangenis ontslagen, den omtrek van Werken dam onveilig maakten door hunne dieverijen. Zij hadden van iemand een geweer, geladen met scherpe patronen, weggenomen, en losten daarmede twee sthoten op den rijksveldwachter en enkele burgers, die hen achtervolgden en gevangen namen. Als verdacht van diefstal ten nadeele van zijn patroon, den hotelhouder van Musis Sacrum te Hil versum, is Zaterdagmorgen een kellner ter beschik king van de justitie gesteld. De aangehoudene ont kende. Onder de honden te Beesterzwaag heerscht een besmettelijke ziekte; die na een kort verloop meestal met de dood eindigt. Verschillende bonden zijn reeds bezweken. Uit de woning van een vrouw, houdster van een huis van verkoop met recht van weder-inkoop te Breda, is een bedrag van ruim f 300 ontvreemd. Van dader of daders geen spoor. Zaterdagmorgen is iemand te Bolsward, die Dins dag tusschen een vrachtwagen en een boom bekneld geraakt was, na een hevig lijden aan de bekomen in wendige kneuzingen overleden. Zijn geheele borstkas was ingedrukt, zoodat de ribben in de longen warm terecht gekomen. Te Rhenen is een vat loodwit in den Rijn ge vallen, waardoor het water van die rivier is vergiftigd. De burgemeester van Rhenen heeft verschillende ge meenten, liggende aan Rijn en Lek, hiermede in ken nis gesteld. Te Oudepekela is een 80-javige hulpbehoevende vrouw door haar dochter in een kinderwagen naar het gemeentehuis gebracht, daar in een portaal neergezet en alleen gelaten. Het gemeente-bestuur heeft de arme oude vrouw in het armhuis opgenomen. Een kip te Bergharen was bij het stapelzetten van het stroo per ongeluk daaronder gepakt. Dertig dagen later werd het dier, dat in al dien tjjd geen voedsel had gekregen, nog levend teruggevonden. Het was echter zoo zwak, dat het slechts een weinig water kon verdragen. EEN SPAARZAME WEDUWNAAR. Een man kwam tot den geestelijke om het luiden der klokken voor zijn gestorven vrouw te bestellen, ge lijk dat in sommige plaatsen gebruik is. oorzichtig informeerde de bedroefde weduwnaar naar de kosten. „O, dat is zeer goedkoop," luidde het antwoord, voor het luiden der beide klokken btaalt u maar 1.50." „En voor een klok?" „Een gulden." „Nou dan," zeide de bedroefde en zuinige weduw naar, >,geef me dan die andere maar voor vijftig cen- ten." (Maasbode.) Laatste berichten. VERGIFTIGING^ AMSTERDAM, 11 Maart. In een bekend groot restaurant hier ter stede hebben zich in den nacht van Zondag op Maandag 20 tot 25 gevallen van vermoede lijke vergiftiging voorgedaan, zoowel bij eigen perso neel als bij logeergasten. Zij uitte zich door hevige brakingen. De directeur ontving verschillende mede deelingen van bezoekers: bij wie zich hedennacht de zelfde verschijnselen voordeden, inmiddels werden door haar de noodige maatregelen getroffen, om te kunnen ontdekken wat de oorzaak van deze gevallen kon zijn. Een kellner werd in het Gasthuis opgenomen. Ver schillende aanwijzingen leidden tot de veronderstel ling, dat het nuttige van ijs de oorzaak van het onge val moet zijn. De ingrediënten waaruit het ijs vervaar digd werd, zijn ter onderzoek naar scheikundigen ge zonden. De toestand van alle patiënten is gelukkig bevredi gend. STAKING IN DUITSCHLAND. ESSEN, 11 Maart. 50 procent van de mijnwerkers staken. In de overige districten waren aan de mijnen alle anderen aan het werk gegaan. (Ongecorrigeerd). UIT CHINA. PEKING, 10 Maart. Yoean Sji Kai werd heden geïnstalleerd als voorloopig president der Republiek. De plechtigheid had plaats in het Waiwoepoe (de partement van buitenlandsche zaken), in tegenwoor digheid van vertegenwoordigers van alle vijf rassen en van de meeste provincies. De vreemde legaties waren niet vertegenwoordigd. Toean Sji Kai las een verklaring voor, waarin hij zijn loyauteit aan de Republiek uitsprak en onder eede beloofde, te zullen aftreden als een permanente president benoemd1 zal zijn. DE SCHILDER BOSBOOM. Mej. Cath. Bruining schrijft ons: De heer J. Bosboom Nz. een der neven, die in het huis van den heer en mevrouw Bosboom—Toussaint een tweede thuis vonden, maakt er mij op attent, dat een zinsnede in mijn artikel over Alkmaars Eerebur- geres, ontleend aan de „Levens- en Karakterschets" door Dr. Dyserinck, niet in overeenstemming is met zijn persoonlijke herinneringen. In tijden van diepe melancholie, gevolg van drukkende familie-omstandig heden en lichamelijke onmacht, heeft de beroemde schilder zooals zijn bloedverwant verzekert in bangen twijfel aan zijn kunnen wél zijn werk onvol tooid gelaten, maar het niet vernietigd. Hij maakte het dan later af, als zijn innerlijk evenwicht zich had hersteld. Waar hier een minder juiste voorstelling te kort zou kunnen doen aan de piëteit voor een overledene, stel ik er prijs op, deze mededeeling te publiceeren. OP DE VOORDRACHT. B. en W. van Amsterdam hebben de volgende voordracht opgemaakt ter benoeming van een onder wijzer aan school no. 82 aldaar A. Veenstra te Koog aan de Zaan, W. Bralts te Alkmaar en C. M. Tonne- man te Heiloo. EEN STAKING. Namens de Zaandamsche kolenlossers, die aan de gasfabriek alhier werkzaam waren is ons hedenmiddag medegedeeld, dat zij vanmorgen het werk gestaakt hebben. Als motieven werden ons opgegeven, dat ze Zaterdagavond geen loon hadden ontvangen en dat ze vanmorgen in stede met twaalf met tien menschen moesten werken, daar twee Alkmaarsche kolendragers gedaan werk hadden gekregen. De directeur van de gasafbriek, de heer Birkhoff, deelde ons mede, dat het lossen geschiedt door de steenkolenhandelsvereeniging welke natuurlijk ook de loonen moet uitkeeren. Hij had Vrijdag een voorschot gegeven, maar meende Zaterdag dit niet meer te kun nen doen. In de hoop, dat het lossen sneller zou gaan, waren er de vorige week bij de 10 Zaandammers 2 Alkmaar sche lossers gevoegd, doch daar het resultaat negatief is gebleken, werd gisteren aan dit tweetal aangezegd, dat ze heden niet meer behoefden te lossen. Hierover hebben de Zaandammers vanmorgen met den directeur geruimen tijd gesproken en zijn toen de stad ingegaan, waarop de directeur andere hulp heeft ingeroepen, waarmede nu het werk zal worden be ëindigd, VOETBAL. Alcmaria VictrixR. A. P. 23. Onder begunstiging van zeer mooi voetbalweer had gisteren op het terrein aan de Zandersloot boven staande vriendschappelijke ontmoeting plaats. Toen scheidsrechter Rauch beginnen floot, versche nen beide vereenigingen met een vrij goed' elftal. R. A. Po.a. met Herckenrath en een oud-Alcmaria-spe- ler. Het begin was voor R. A. P., dat al vrij spoedig door den rechtsbinnen de leiding wist te nemen. Na de geheele verdediging gepasseerd te hebben, wist hij den bal, tot vlak voor doel te brengen en onhoudbaar in 't net te deponeeren. Nu kwam Alcmaria wat meer los en werd ook de R. A. P.-verdediging op de proef gesteld. Deze was niet zoo erg zeker, doch de voor hoede van Alcmaria wist daarvan geen gebruik te maken. De middenvoor brak eenige malen keurig door, doch besloot tweemalen dien doorbraak met een slecht schot. Vrij onverwacht maakte Alcmaria gelijk. De links binnen kreeg den bal vrij en loste een schot op deel, dat met eenige medewerking van de Bruijn in een doelpunt werd omgezet. Uit een corner van rechts, maakte de middenvoor voor Alcmaria, met een keuri- gen kopbal de tweede goal. Zoo bleef de stand tot rust: 21 voor Alcmaria. Na de pauze raakten beide partijen wat vermoeid. R. A. P. wist direct gelijk te maken en kort daarop, door een misverstand in de Alkmaarsche achterhoede, de leiding te nemen. R. A. P. bleef sterker, doch door t goede verdedigen, kon zij haar voorsprong niet ver- grooten. Alcmaria trachtte nog wel den stand gelijk te maken, doch ook dat lukte niet. 't Einde kwam met 32 overwinning voor R. A. P., welke stand o.i. de juiste verhouding weergeeft. o Bij R. A. P. was de verdediging 't zwakst; de voor hoede 't beste deel van 't elftal. De Bruijn, de kee per. speelde niet zoo serieus als anders. Bij Alcmaria noemen wij juist de verdediging. De doelverdediger verrichtte in alle opzichten keurig werk. Steeds was hij op de juiste plaats. Heel mooi hield hij .bv. vlak voor rust, een keihard schot, dat van verren afstand op 't doel aansuisde. De backs waren goed. In de half-linie blonken de rechtshalf en de spil in 't bijzonder uit; de eerste leverde tegen den Amsterdamschen linkervleugel uitstekend werk. Herckenrath kon weinig presteeren door 't vasthou dende spel van den rechtshalf. De centrehalf was weer als altijd. De voorhoede was 't minste. Linker vleugel beter dan de rechter. Middenvoor was niet fortuinlijk met schieten. De heer Rauch, die wij Zaterdagavond hopen te hooren over dé spelregels, leidde den wedstrijd op keurige wijze, 't Alcmaria-bestuur kan er van verze kerd zijn, dat zij de voetballiefhebbers ten zeerste ver plicht met het tot stand brengen van dergelijke vriendschappelijke wedstrijden. HOLLAND I BLAUW WIT 7—2. Holland s;>eelde terzelfder tijd een wedstrijd! tegen den tweedenklasser Blauw Wit uit Amsterdam. Er werd later begonnen, doordat de Amsterdammers niet op tijd' aanwezig waren. Blauw Wit had ongeveer vier spelers van 't eerste elftal en de rest uit tweede en derde elftal. Tot de rust ging 't spel vrijwel ge lijk op, wat de gelijke stand met de pauze dan ook uitwees. Een der backs van Blauw Wit verrichtte uitstekend werk. Na de pauze was Holland overwe gend sterker en wist nog vijf malen te doelpunten, daardoor een fraaie 72 overwinning behalende. BENOEMD. Men seint ons uit den Haag: De gemeenteraad alhier benoemde heden tot leeraar in de gymnastiek aan de Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus den heer F. J. W. Lambert, alhier. DE BIOSCOPE MODERNE. Er was gisteravond' naar bovengenoemde bioscope in „Diligentia" weer zeer veel publiek getogen, de zaal was weer zoo goed als geheel gevuld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2