Lees dil. Bouwterrein Noordhollandsch :- -i Landbouwcrediet. INCASSO s. LIEFDESOFFER - Moderne Heerenhoeden, - Schoutenstr. 18. Wed. Jac. van Beek. G Ë~LD BLOOKER'S DAALDERS CACAO „ALKMAAR-PACKET" Goedkoope J. DE LANGE Corns. Johs. Zn., Bosboom-Toussaint. Schildersknechts broodbakkersknecht, Kantoorbediende, AANBESTEDING. DOOR Boter voor 50 cent 2 perceelen uitmuntend Wei land met Kade en Rietland, op Dinsdag 19 Maart 1912. VERKRIJGBAAR was niet alleen de baanbreek- ster voor. cacao tot lagen prijs, maar zij staat tevens 't hoogst in kwaliteit. Vertegenwoordiger de Heer R. GEUS, Alkmaar. J. VAN DER VEEN, J. VAN DER VEEN, Herms Coster Zoon, FEUILLETON. De Tarief wet beteekenti Een aanslag op de Welvaarti 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 4,00, 4,50, enz. 3 daagsche retour». Alkmaar—Amsterdam v.v. Ie KAJUIT 70 Cent. 2e H 45 Levensverzekeringen. Ljj fren te-contracten. Boshoom-Toussaint Jubileum. MAJOOR FRANS. ER BIEDT ZICH AAN een degelijk Muziekonderwijs. Nederlandsch- Amerikaansche Hypotheekbank. Wij leveren wat wij adverteeren. Een goed rijwiel, dat de ver gelijking met elk ander fabrikaat in alle opzichten kan doorstaan, maar in prijs lager is. DE GRONINGER RIJ WIELENFABRIEK A. FONGERS. Notaris te Alkmaar, in het openbaa te verkoopen Notaris te Alkmaar, vestigt de aandacht op de in dit nummer dezer courant geplaatste advertentie, ten blijke, dat, IN AF WIJKING VAN VOKIGE ANNON CES EN VAN REE OS VERSPREI DE VEILINGSBILJETTENde te zijnen overstaan te houden veiling te Akersloot zal plaats hebben «an den Westerweg, Nassaulaan, NatsaupleinEgmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD. TouaMintatr 0 (met of zonder borg). Bij de Oud-Hollandache Voorschotbank, Prinsengracht 838, Amsterdam, Telefoon 10397, vanaf f 50.— tot elk bedrag, tegen 4% 'sjaars, met een aflossing vanaf f 5 per maand, zonder Levensverz. Vraagt toezending onzer voorwaarden met postz. voor antw. Men zy gewaarschuwd tegen geld- aanbiedingen zonder naam en adres. r#% KantoorPastoorsteeg. GEVRAAGD Het bouwen van Brandstoffen- Magazijnen met Bovenwoning aan het Zeglis te Alkmaar. J. v. d. MEULEN, Boterstraat. KENNEMERPARK (hoek RITSEYOORT), beveelt zich aan tot het geven van tegen den koers van 101 pOt - - D A. W1SSELINK. - - De levering geschiedt franco aan huis door geheel Nederland. Voor verpakking, zoo noodig in krat, wordt niets in rekening gebracht Indien gewenscht, verzenden wij de rijwielen geheel gereed gemonteerd en zorgvuldig verpakt, zoodat ze na ontpakking terstond bereden kunnen worden. is voornemens op Dinsdag 1« Maart 1012, des voormiddags 10 uur, in het café „de Goede Verzor ging", van den Heer K. KUITWAARD te Akersloot, liggende in den HEMPOLDER (Regeldam), gemeente AKERSLOOT, kadaster Sectie G Nos. 418 Weiland, groot 2.48.70 H.A, 419 Weiland groot 2.39.10 H.A., 420 Kade, groot .12.60 H.A. en 421 Rietland, groot —.21.20 H.A. Eigenaar de Heer JACOB BLOKKER Nz. Sr. te Akersloot. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van Notaris J. VAN DER VEEN, Oudegracht 291, Alkmaar. De hoogste prijzen krijgt men be slist voor Gond-, Zilver-, Diamant werken bij 1. VAN DAM, Oude Zijd* Achterburgwal 64, Amsterdam. N. V. Boek- en llandelsdrukkerU v./h. VOORPAM C 9, Telet. no. 3, ALRMAAB. Te bevragen bQ door RUDOLF STRATZ. 59) Het was voor het eerst, dat zij hem weer met zijn voornaam aansprak en het trof hem. Maar hij be- heerschte zich en zei rustig: „Over Karla?" „Ja, Georg ik smeek je laat mij nog iets van 't kind behouden 1 Ik heb bjj haar leven zoo weinig van haar gehad! Zij zal op haar grafsteen zeltfs een andere® naam hebben, dan ik thans draag men weet ter nauwernood! meer, dat ik haar moeder ben. Als jij haar nu nog in je familiegraf laat leggen, bij al die Gisberts. „Wil je haar dan meenemen naar Neetzow?" Zij schudde van neen. „Mijn moeder ligt op het Invalidenkerkhof in Ber lijn. Zij was de laatste Sneversdorff. Je weet, dat geslacht is uitgestorven. En nu smeek ik je, laat Karla naast haar rusten! Dan is het grafje dicht bij jou en ook bij mij en 't kindl is niet geheel vreemd voor mij, onder de aarde. Zij stond vlak voor hem, nog steeds met gevouwen handen, en keek hem smeekend aan. Weer kwelde hem zijn schuldbesef tegenover dit verwoeste leven en hij zei: „Alles zal net zoo gebeuren, als jij het heb ben wilt!" Zij vatte zwijgend zijn hand' en drukte haar. Hij had zoo juist het ijskoude handje van zijn kind in de zijne gehouden. Maar nu doorstroomde hem weer nieuw leven bij den druk van die warme hand. Hij trok zacht zijn hand terug in een plotseling weer op komenden angst, dat zij elkaar niet mochten aanra ken. niet hier in huis.in deze dagen.dat was heiligschennis.want daar was de dood! Daar bij lag in Vera's blik alleen dankbaarheid en dee- AANBEVELEND, „vv7 •*- f.yti M Van ALKMAAR 6.8.ÏO— 2.30, 6.— nnr. Van AMSTERDAM 6.30. «.30, 2.15, 4.—, 6 nnr. moed.geheel haar houding sprak van een schuch ter vertrouwen in hem de eenige, die haar op de geheele wereld en trots alles nog het naaste stond. Zacht antwoordde zij„Ik had niet durven hopen, dat je het zoudt doen. Ik wist niet, dat je zoo goed was. Hij gaf geen antwoord maar boog zich over Karla heen en legde een afgegleden roos terecht. De deur kraakte. Er kwamen eenige dames binnen, vriendin nen van mevrouw Gisbert. Zij brachten bloemen mee en drukten Georg en Vera zwijgend de hand. Zij vermoedden wel, dat zij de ouders waren, en wisten ook, dat zij waren gescheiden. Het was pijnlijk voor heide partijen. Zij beiden voelden wel, wat de ande ren dachten: „Daar zien jullie de straf des hemels!" Zij wisselden onwillekeurig een blik en begrepen el kaar. Buiten de deur fluisterden weer stemmen en ritselden dé kransen; boven alles uit klonk de stem van den geestelijke, die mevrouw Gisbert moed in sprak en op de ouders wilde wachten. Deze waren bang voor die ontmoeting en Georg zei de tot zijn eerste vrouw: „Niemand kent ons hier. Laten wij liever een beetje naar buiten gaan. Dan zijn wij ten minste alleen." Het viel hem op, dat zij hem in het geheel niet ant woordde, maar dadelijk haar hoed kreeg. Zij deed eenvoudig, wat hij zeide en wilde. Zachtjes gingen zij voorbij de gesloten deur, waarbinnen zij de bezoekers hoorden praten, en kwamen zóó buiten. Zonderling op straat was het leven in vollen gang. Vele arbeiders kwamen van hun werk, de win keliers stonden in hun deuren, rookende jongens ke ken nieuwsgierig naar die twee vreemdelingen al die menschen deden net, of zij voor eeuwig op de We reld zouden blijven dat scheen hen beiden zoo Won derlijk toe, nu zij juist van den dood! kwamen. Zij verhaastten hun schreden tot zij in het meer stillere gedeelte van het stadje gekomen waren, en daar zeide Vera na een lang zwijgen: „Kan ik ook iets voor je doen?.... Ik moet vanavond terug naar Berlijn.... het is hoog tijd' voor mij voor den rouw morgen kom ik teTug. Zij waren beiden nog in het licht gekleed, hij in reiskostuum, zij in een grijze japon, veel eenvoudiger, dan zij ooit gehad1 had. Zij vervolgde met eeni matte, slepende stem, als was alles wat zij zeide haar onver schillig: „Jij hebt het gemakkelijk! Je hebt maar een handbreed1 crêpe noodig op je uniform.maar voor ons. Na eeni poos ging zij voort: „Toch.... als ik er aan denk, dat ik van de begrafenis thuisgekomen, daar man en kinderen zou kunne vinden. Zij trok haar smalle schouders tezamen of zij het koud! had. Maar de dalende zon scheen nog gloeiend heet door het loover van de oude hoornen, waaronder zij langzaam voortwandelden. Slechts zelden ont moetten zij een voorbijganger, die hun opvallend blee- ke gezichten nieuwsgierig opnam. Eindelijk begon Georg.... aarzelend.... onzeker: „Vera...." Bij het uitspreken van haar niaam klopte zijn hart sneller. Zij hief snel haar hoofd op en keek hem aan. Zij beefden beiden en waren bang voor elkaar. Hij zeide: „Vera.... je mag den moed! niet laten zak ken.... Je hebt nog zoo'n lang leven voor je. Je zult ook je geluk nog wel vinden!" „Net als jij?" Na een poos voegde zij er halfluid! bij: „Ik dank voor dat beetje géluk!" En toen„Alles of niets „En het slot is dan: niets! Want niemand krijgt alles in dit leven. Zij gingen steeds verder in den zwoelen zomeravond. In een uitspanning zaten de menschen buiten op de banken, praatten, rookten en dronken. De kinderen liepen er om heen. Een kermistroepje speelde een sentimenteel straatdeuntje. Zij liepen er haastig voor bij, tot zij weer in het vrije veld en alleen waren. Vóór hen lag het groote meer, waaraan het stadje lag. De lucht was zwaar en warm, geen zuchtje rim pelde de watervlakte. Vera zag er overheen en zeide dof en toonloos: „Nu heb ik niets meer.niet. Hij gaf geen antwoord, maar het sneed hem door de ziel. Zij ging voort: VERSCHENEN: JUBILEUM-UITGAVE. Ingenaaid f 0.40. In fraaien stempelband f 0.70. Verkrijgbaar bij de N.V. Boek-en Handelsdrukkerij v.h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Tel. No. 8. geruimen tijd werk, 18 cents per uur, door W. KLEIJN te Anna Paulowna. R.K., oud 20 jaar. Fr. br letter B aan de firma C. LAKEMAN, Advertentie-bureau, Beemster. leeftijd ongeveer 15 jaar, ban direct geplaatst worden. Brieven franco letter P 231, Bureau van dit Blad. Door den ondergeteekende zal op ZATERDAG 10 MAART a.s., des avonds ten 8 nar, in het Café „Het wapen van Haarlem" van den Heer C. VAN TWISK, aan de Nieuwesloot te Alkmaar, voor rekening van den Heer H. SNIJDER, worden AAJf- BESTEED BESTEK en TEEKENING A f 1.50 per stel, ver krijgbaar bij en nadere inlichtingen worden gegeven door M. UITENBOSCH, Bouwkundige, Tuinstraat 7, Alkmaar. den grooten omzet alleen, ben ik in staat de prima te leveren, daar ze in den geheelen omtrek wordt ge bruikt, strekt wel tot aanbeveling. gevestigd t« UITHUIZEN (Prov. Groningen.) Geplaatst kapitaal f Gestort kapitaal c.a. reseives op 81 Dec. 1910 c.a. uitstaande pandbrieven c.a. 2.800.000. 1.500.000. 1.200.000. 21.300.000. De Bank geeft p<Jt. pandbrieven uit, groot ÏOOO.en f 5t>«.met coupons per 1 Mei en 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma „Ten slotte sterven wij ook eenmaal. Dat is een troost. Maar dat je zooveel van het leven hadt kun nen hebben en er zoo bitter weinig van gehad hebt. Het viel hem op, dat zij beiden na het verlies van hun kind steeds aan zichzelf dachten alsof er in hen iets vrij geworden was een beletsel, dat hen tot nu toe had1 weerhouden. Zij zeide: „En het wordt steeds treuriger, hoe ouder men wordt. Jij hebt er beter voor gezorgd. Je hebt nog wat over, Maar ik. „Ik heb veel en toch niets, omdat ik te veel wilde hebben! Dat is de groote fout, dat we in het begin ons zelf overschatten!" Zij boog het hoofd. „Ja, niet waar? Waarom zijn wij het juist ge weest, die zooveel van het leven verwachtten? Je zit, als kinderen voor een gesloten deur en verwacht daar achter den kerstboom. Maar de deur gaat niet open en kis zij open gaatis alles donker...." Een poos gingen zij zwijgend naast elkander. Het water kabbelde tegen het doodé riet. Zij zeide met door tranen verstikte stem: „In zulk een donker gat leggen zij overmorgen onze Karla. Zeg nu zelf eens wat doet ik in Godsnaam dan nog op de wereld'? Ieder mensch neemt toch een plaats in en heeft een plicht te vervullen zelfs een steenklopper weet, dat hij ergens nuttig voor is ik alleen dwaal rond en weet niet, wat met mijzelf te beginnen en anderen we ten dit evenmin. Dat kan toch niet zoo voortduren. Het lag op zijn lippen, haar te antwoorden: „Waar om ben je niet bij mij gebleven? J ij was alles voor mij! en ik voor jou!.... Toen erkenden wij dat nog niet. Het was nog teNroeg. Wij begrepen Gods genade nog niet. Wij hebben juist alles omgekeerd. Maar hij zweeg. Hij begreep, dat als hij eenmaal be gon, het ééne woord het andere zou uitlokken. Dan zou hij nog zeggen: „Dat je nu ten einde raad bent en geen rust kunt vinden, en ik een vreemdeling in mijn eigen huis.... en steeds vol verlangen, dat komt, omdat wij beiden weer naar elkaar toe willen en niet kunnen.... maar toch moeten...." (Wordt vervolgd.) N.Y. v/k. HERMS. COSTER ZOON.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4