DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van liouten's Cacao LIEFDESOFFER 1912 12 MAART. FEUILLETON. BINN EN L AN 1). No. 61. Honderd en veertiende Jaargang. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk ft,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. D 1 N S DA O Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Van deze krachtige cacao is zoo weinig noodig voor een ^eerlijken kop Chocolade. Daarom zoo voordeelig. Telefoonnummer 3. COURANT RONA BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat in het Ge meenteblad van Alkmaar, No. 365, is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente van 31 Januari 1912, waarbij is vastgesteld eene verordening, houdende geldigverklaring van verordeningen, tegen welker overtreding straf is bedreigd. Welke verordening, heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter gemeente-secretarie ter lezing is ne- dergelegd en aldaar tegen betaling van 0.10 in af druk is verkrijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 9 Maart 1912. ALKMAAR, 12 Maart Terwijl er den laatsten tijd weer heviger gevochten wordt op het oorlogsveld' in Tripolis, terwijl een ge rucht gaat over een op handen zijnde Italiaansche vlootdemonstratie, zelfs over een bombardement van het eiland Pamos en van Smyrna, worden van bulten af blijkbaar ernstig bedoelde pogingen aangewend, om aan den Italiaansch-Turkschen oorlog een einde te maken. Zoo heet het, dat de gezanten van Frank rijk, Engeland en Rusland samen, zijn gekomen, om de grondslagen voor de vredesonderhandelingen te be- studeeren en na te gaan, hoe het best een veertien- daagsche wapenstilstand tuaschen de oorlogvoerenden te bereiken valt. En dan wordt gemeld, dat er door de mogendheden Frankrijk, Engeland, Duitschland, Oostenrijk-Hongarije en Rusland bemiddelingspogin gen zijn gedaan. Het doel was oorspronkelijk de eerste stappen in door RUDOLF STRATZ. 60) o Hij drukte zijn tanden op elkaar en dacht: Wat zijn dat voor gedachten?.... Hoe kan het toch, dat twee menschen zich dan juist tot elkaar voelen nade ren, als de band, die hen tot nog toe tezamen hield, verbroken wordt?. Zij zwegen nog steeds, keerden om en gingen langs een anderen weg naar het stadje terug. Het avond rood bestraalde de torens en oude muren. Vera zei- de: „Je leeft.. ..en weet niet waarvoor. En heel in de verte licht een ster. Je kunt haar nooit berei ken, maar doet in je poging daartoe allerlei dwaashe den. Maar toch is het een troost, dat zij er is op deze vervelende wereld.hoe zou l#et anders zijn uit te houden!. Hij vond) haar veranderd. Haar gelaat drukte zoo veel droefheid uit en verkreeg daardoor zoo'n zachte uitdrukking, als hij nog nooit van haar gezien had. Zij gingen zitten op een bank, die aan den weg stond en hadden vandaar een ver uitzicht over veld' en wei de. Zij zaten hand in hand) en spraken geen woord. Soms gaf een inniger druk hunner vingers uiting aan hun verdriet, als zochten zij, die elkaar zooveel leed hadden aangedaan in hun leven, toch nog elkanders steun. era werd langzamerhand wat kalmer. Toen zij weer in het stadje onder de menschen kwamen, begon zij vanzelf over uiterlijke dingen te spreken dat zij nog veel papieren zouden noodig hebben voor de overbrenging van het lijkje dat wist zij nog van den dood van haar moeder en zij was er Georg zoo dankbaar voor, dat hij ook deze zorgen op zich wilde nemen zij sprak op kalmen, zakelijkeu toon. Zij Konstantinopel te doen en den schijn op te wekken, alsof de onderhandelingen tegelijkertijd1 in Rome en Konstantinopel werden geopend'. Dit is echter niet geschied beweerd wordt, dat een journalistieke on bescheidenheid het plan heeft verijdeld, maar ook wordt gezegd1, dat de mogendheden zelve van opinie zijn veranderd. Hoe het zij, Zaterdag zijn de gezanten der vijf ge noemde mogendheden ieder afzonderlijk naar het Ita liaansche ministerie van buitenlandsche zaken gegaan om den minister te vragen, onder welke voorwaarden Italië met Rusland vrede wilde sluiten*. Het verzoek werd mondeling gedaan en droeg een vertrouwelijk karakter. De Duitsche couranten van gisteravond verklaar den te weten, dat minister di San Giuliano reeds het antwoord heeft, gegeven. De correspondent der Lok. Anz. te Rome seinde bijv. „Naar ik uit regeeringskringen verneem zou uit het antwoord van den minister van buitenlandsche zaken blijken, dat Italië niet eens geneigd is een Wapenstil stand toe te staan, maar volstrekt van Turkije eischt, dat het zijn troepen uit Italiaansch Noord-Afrika te rug trekt, daar het anders te water en te land een nieuwe en veel krachtiger actie zal beginnen en het einde van den oorlog niet te overzien zou zijn. De vraag van de gezanten was overigens streng vertrou welijk. De eigenlijke officieele vraag zal tegelijker tijd in Ilome en Konstantinopel gesteld worden. Ilet Berliner Tageblatt vernam uit Rome, dat in het antwoord aan de gezanten o.m. staat, dat Italië vasthoudt aan de annexatie der Noord-Afrikaan3che Turksche provincie. Daar Italië zeer verzoeningsge- waren reeds dicht bij huis gekomen, toen zij plotseling van schrik staan bleef. Er kwam een begrafenisstoet om den hoek, die hun langzaam voorbijtrok en in de avondschemering verdween. Bij dit „memento mori" barstte Vera midden op straat in snikken uit. De mensehen keken nieuwsgierig naar die elegant-geklee- de dame; Georg sloeg zijn arm om haar heen en ge leidde haar, door een paar zijstraatjes, vlug naar hui3. Binnen' was alles in rust. Alle bezoekers waren weggegaan en mevrouw Gisbert zat eenzaam in haar kamer. Toen Vera naar Karla wilde gaan, hield Georg haar terug: „Ga nu niet naar binnen!" zeide hij. „Het pakt je teveel aanl" Maar zij maakte een afwerende beweging en schoof hem voorbij de kamer in. Zij uitte een wanhopigen kreet, half lachend', half weenend, als begreep zij niet, dat het kind nog steeds dood lag, dat het niet door een wonder was opgestaan en haar in haar wit kleedje tegemoet kwam. „Waarom moest alles mij tegenloopen?" snikte zij. „Juist mij?" „Niemand is zonder ongeluk, Vera!" „Maar ik heb uitsluitend ongeluk! Eu maak iedereen ongelukkig die met mij in aanraking komt. God in den Hemel. waartoe ben ik toch op de we reld?" „Kom, Vera! Laten wij naar mijn moeder gaan!" Zij hoorde hem niet. „Ik had een gelukkige vrouw kunnen zijn!" zeide zij. „Man en kinderen kunnen hebben.... alles! An deren hebben het wel!.... Ik niet!.... Door jou!.. Jij hebt mij ongelukkig gemaakt!.. Jij, jij alleen!.." Haar stem beefde. Zij ging vlak voor hem staan, at heb ik je gedaan, dat ik daar eeuwig voor moet boeten.... ik en mijn eigen vleesch en bloed! Ik ber: toch niet slechter dan een ander en wordt gestraft als een misdadigster. En als ik één1 woordje van medelij den vraag, blijf je stom als het graf. „Ik kan niet srpeken, Vera...." „Waarom niet?" zind is, wil het Turkije uitgebreide concessies doen op godsdienstig gebied, terwijl het ook tot het geven van een schadeloosstelling bereid is. Vroeger was reeds gemeld, dat Italië o.a. bereid zou zijn schadeloosstelling te betalen voor de Turksche staatsdomeinen en voor het aandeel van Tripolis in de Turksche staatsschuld. In Rome heeft men tot dusverre niet veel vertrou wen in deze bemiddeling. De verwachting wordt uit gesproken, dat de Italiaansche regeering onverwijld ter zee en te land: krachtig zal optreden, overtuigd, dat de interventie der mogendheden in elk geval niet spoedig* succes zal hebben, en dat Italië bewijzen moet geven van zijn militaire kracht, ter ondersteuning van de bemiddelingspogingen. Deze laatste mededeeling gaat weer in de richting van een actie als in den aanvang werd aangegeven. Natuurlijk betoogt men in Italië, dat Tripolis voor Turkije geen waarde heeft en dat Turkije zonder veel bezwaar kan toegeven. En het spreekt wel van zelf waarom was anders de oorlog begonnen? dat. men er in Konstantinopel precies het tegendleel van denkt. Men moet in do Turksche hoofdstad' overigens niet bijster ingenomen zijn met de inmenging van de mogendheden en men wil geen onderhandelingen aangaan, voordat Italië het iulijvingsbesluit intrekt. Zoodra van beide regeeriugeu het antwoord binnen gekomen zal zijn, zullen die mogendheden onder el kaar beraadslagen en zoo mogelijk daarna in Rome en Konstantinopel tegelijkertijd voorstellen doen. Het is wel een zonderling geval, deze oorlog. Italië kan zijn tegenstander niet treffen op het gevoeligste punt en Turkije laat den oorlog maar voortduren, in dp hoop dat Italië op den langen duur tot onderhan deling zal worden gedwongen. En zelfs indien de Tur ken vrede zouden willen sluiten, dan zullen de Arabic- ren blijven doorvechten. Italië offert dus menschenlevens en geeft millioe- nen uit, en Turkije kan Tripolis toch niet herwinnen. Houdt Turkije op, dan heeft Italië nog met de Ara bieren te doen. Hoe de groote mogendheden, wier belang bij het beëindigen van den oorlog ten zeerste betrokken is, dezen merkwaardigen toestand bevredigend kunnen oplossen dat blijft voorshands nog een raadsel. TENTOONSTELLING TE LONDEN. De Koningin-Moeder heeft. 50.000 oranjebloempjes gezonden, welke bestemd! zijn voor de tentoonstelling, welke de volgende maand in „Olympia" gehouden zal worden. Op den laatsten dag der tentoonstelling 30 April zal door de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen, ter gelegenheid van den verjaardag' van Prinses Juliana, in Piccadilly Hotel een banket gege ven worden. Gemengd nieuws. DRIE BALLONS GEDAALD. Zondagmiddag te ongeveer 4 uur daalde te Hooge- veen een luchtballon, bemand! met drie heeren en een „Dat weet je well" „En als ik het weet. „O, zwijg.... zwijg stil.. ..om Godswil!" Zij hadden beiden gefluisterd! en zagen elkaar nu verschrikt in het gelaat. Eén oogenblik was het stil.... Plotseling' wierp zij zich weenend aan zijn borst. Hij sloeg zijn armen om haar heen, zag haar gelaat zoo dicht bij het zijne, en bedekte het met kus sen. En) zij beantwoordde ze, steeds wilder en harts tochtelijker. Zij hielden elkaar innig omvat, met gesloten oogen, en vergaten alles, zichzelf, God en de menschen daar buiten die gingen hun weg en de tijd' ging voort maar hier stond! alles stil. Hier was niets.dan1 zij beiden alleen I Vera rukte zich plotseling los en wierp een ver schrikten blik naar het bedje. Maar het kind lag daar vreedzaam in het goud' der scheidende zon en het was of er een licht, zonnig lachje speelde op het gezichtje van de doode, als wilde zij zeggen: „Hebt elkaar lief, vader en moeder! Waarom zou dat m ij verdriet doen? Ik bestond) toch door uw liefde!. Maar toch maakte vrees zich van hen meester. Zij slopen op hun teenen dé kamer uit en drukten voor zichtig de deur in het slot, angstvallig als het eerste mensehenpaar na hun zondeval. Buiten bleven zij staan, oog in oog. Door het groote gangvenster vlamde de hemel bloedrood bij het ondergaan der zon. In beider oogen lagen smart en ook vreugde: Het is gebeurd'! Door den dood is weer leven gekomen!.... Zij zonken elkaar in de armen, zochten eikaars lippen en bleven zoo zwijgend.... in de avondschemering.. HOOFDSTUK XVI. Ilet was ongeveer half Juli en de dagen waren gloeiend heet. Dat ondervond mevrouw Weigand, de zuster van Georg Gisbert, toen ze van Maagdenburg naar Berlijn reisde, en zich door die paar uur sporens reeds geheel uitgeput gevoelde. Zij behoorde ook niet tot do sterksten. Haar klein, verstandig gezichtje dame. De balloueoinmandant deelde mede dat men gistermorgen te 11 uur te Gelsenkirehen was opgeste gen. De ballon bereikte een hoogte van 6100 M. In de hoogere luchtlagen hadlden de reizigers nogal veel last van kou en sneeuw gehad. Overigens was het een voorspoedige reis geweest en de landing liep vlot van stapel. De ballon „Bochum," opgestegen gisternacht te een uur in Gelsenkirehen, landde gistermorgen te vier uur bij Kamperveen. Er waren 2 dames en 2 heeren in de mand'. De landing is goed) verloopen, echter zijn de inzittenden herhaaldelijk in de slooten gedom peld daar de nacht zeer donker en de wind: scherp was. De snelheid bedroeg 50 K.M. per uur. Bij het spoorwegstation Meeden-Muntendam daalde Zondagnamiddag circa half twee de Duitscho luchtballon „Munsterland," welke des morgens 9.15 te Munster was opgelaten en bij goed weder en door den vrij kraehtigen wind naar Noord-Nederland dreef. Ze bevatte drie reizigers. DE STAKING IN DE ENGELSCHE MIJNEN. In verband' met de staking onder de mijnwerkers in het Ruhrgebied heeft de Steenkolen-Handelsvereeni- ging, in overleg met do Vereenigde Brandstoffenhan- delaren te Rotterdam besloten den aanwezigen voor raad te reserveereu voor de industrie, als gemeente werken, gasfabrieken, veerdiensten, enz. Particulie ren zijn dus aangewezen op andere brandstoffen, als cokes, paarl-cokes, eierbriketten en dergelijke. In verband met de mijnwerkersstaking is de Provinciale Stoombootdienst op de Wester-Sckelde aanmerkelijk gewijzigd. Het aantal vaarten van Vlissingen op Breskens en van Vlissingen op Terneu- zen is op de helft teruggebracht. Naar De Standaard' verneemt loopt te Winters wijk het gerucht, dat Duitschland' besloten heeft geen kolen meer uit te voeren. KEN CHRISTELIJK VOLKSDAGBLAD. Over een week zal een proefnummer verschijnen van een „Christelijk Volksdagblad." Alvorens definitief tot de uitgave te besluiten, wil men de ontvangst af wachten, welke het nieuwe blad! zal hebben. In April zou men, bij slagen, met geregeld) <1 rakken aanvangen. UIT SPANBROEK. Aan de Universiteit van Amsterdam is bevorderd tot doctor in de geneeskunde, op proefschrift: „Bij drage tot de kennis der Anatomie van Pancrea» en Lymphraatstelsel der Primaten," de heer G. C. van Balen Blanken alhier. KAASDIEVEN GEVAT. Door de politie te Gouda werd) Zaterdag aldaar iemand in hechtenis genomen, bediende bij een expe diteursfirma, te '8-Gravenhage, verdacht schuldig te zijn aan de vele diefstallen van kaas, die aan het sta tion werden gepleegd. In verband hiermede is ook een schippersknecht uit Gouda gearresteerd, verdacht mede aan bovengenoem de diefstallen schuldig te zijn. Bij een huiszoeking, door de politie, werden in bei der woningen kazen gevonden, die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. DE DIEFSTAL IN DE UTRECTITSCHE STRAAT TE AMSTERDAM. Binnen: enkele dagen zal door den officier van justi tie aan de rechtbank te Amsterdam worden verzocht sprak van de zorgen van een veelgeplaagde huisvrouw, die jaar in jaar uit in den tredmolen loopt. Zij was niet graag in Berlijn, hoe dichtbij het ook was. Het zeide te veel. Met zijn onrustig leven en bewegen wek te het allerlei bij haar op, wat maar beter was, dat 't sliep waarmede zij langzamerhand daar aan do Elbe had afgerekend. Je dacht na over zooveel, wat anders had kunnen zijn als' alles anders geweest was maar toch had't je het boodschappenlijstje voor Tietz of Wertheim in je zak en deed wat plicht was. Maar ditmaal liet mevrouw Weigand, die er met haar goedkoopen strooien hoed! en eenvoudige zomer blouse echt provinciaal uitzag, het warenhuis voor wat het was, stapte onmiddellijk in een taxameter, liet zich door het heete, stoffige straten naar het Wannsee-station brengen en ging van daar met een treintje naar Zehlendorf. Daar informeerde zij naar het pension van de da mes Pfennigreuter, en vroeg, daar aangekomen, aan het meisje, dat haar opendeed!: „Kan ik mevrouw van Vogt even spreken? ik ben mevrouw Weigand en heb geschreven, dat ik komen' zou!" Het meisje ging naar binnen en kwam een oogen blik daarna terug: „Mevrouw verzoekt u, binnen te komen Met kloppend hart ging mevrouw Weigand de trap pen op. Zij was een paar jaar ouder dan haar gewe zen schoonzuster, maar hadl toch in den tijd, dat zij verwanten waren, door Vera's elegance en hoogmoed, een gevoel van gedruktheid nooit van zich af kunnen zetten. Ook nu moest zij haar best doen, om kalm binnen te treden. Toen de deur openging, stond' Vera op van haar schrijftafel en bleef midden in de kamer staan. 'Het verdriet had haar schoonheid nog verhoogd, tot groo te verbazing van haar bezoekster, die verwacht had', een lijdende, door smart gebogen vrouw voor zich te zien, zes weken na den dood van haar kind. Maar Ve- ra's wangen waren niet bleeker dan anders, haar groo te, grijsblauwe oogen stonden levendig en haar bewe gingen getuigden van ingehouden veerkracht, terwijl zij een tweeden stoel naderbij schoof en zeide: „Gaat u zitten, mevrouw! U wilde mij spreken?" t .Vordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1