stTFsnieU wsT BUITEN LA Ni* den beklaagde F., verdacht van de opensluiting en den diefstal van gouden en zilveren voorwerpen Utrechtschestraat 21, naar do openbare terechtzitting te verwijzen1. Ofschoon de beklaagde alle schuld aan die daad blijft ontkennen, zijn de aanwijzingen tegen hem zóó sterk, dat de officier voldoende bennen aanwezig acht om hem te doen terechtstaan. Immers, niet alleen dat op beklaagdes kamer aan de Prinsengracht twee zilveren voorwerpen zijn gevon den, door den fabrikant en de heeren Seegers als van den diefstal afkomstig herkend', is F. ook door surveil- leerende politie-agenten en door den houder van het goud- en zilvermagazijn aangewezen als een der ver dachte individuen, die vóór den diefstal rond den win kel slopen. In aanmerking nemende, dat de verdachte reeds eer een vonnis wegens diefstal onderging, meent de justitie de hand op den hoofddader van den bruta len diefstal te hebben gelegd. HET EERSTE KIEVITSEI. Het eerste kievitsei is Zaterdag 9 Maart gevonden door Hendrik do Witte te Gaast (bij Makkuin) die het ten geschenke heeft opgezonden aan II. M. de Ko ningin. Ten vorige jare vond de Witte's broer Jan liet eerste kievitsei hier op 10 Maart. Te Wommels zijn eveneens1 twee kievitseieren gevonden en eveneens aan de Koningin toegezonden. UIT SINT PANCRAS. Voor rekening van Dr. Melchior te Koedijk werd gieter aanbesteed: het bouwen van een woning met I autogarage alhier. Inschrijvers waren P. Voerman f 16650; Biesterbos f 14900; Spruit en Wils f 14900 J. Smit en J. Bruin f 14865; Kaandorp f 14500; N. Hoogland f 14400C. P. Asjes f 13791P. Dubbel f 13776, Bruin en Burgering f 12650. Het werk werd niet gegund. UIT OBDAM. Tot vervelens toe krijgt men op het platteland be zoek van „kooplieden", voorzien van eemge potlooden, wat postpapier enkele briefkaarten en dergelijke snor- repijperjj. Om deze vermomde bedelarij in ons dorp wat te beperken, is hier opgericht een Vereeniging tot wering van bedelarij in deze gemeente aanvan kelijk telt ze reeds 112 leden Door deze leden zal aan bedelaars, vermomde bedelaars, liedjeszangers en straatmuzikanten niets meer worden gegeven, terwijl dan tevens het doel der vereeniging is steun te ver- leenen aan noodlijdende personen in eigen kring. MUUR INGESTORT. Gistermiddag waren eenige werklieden bezig met het graven voor de waterleiding, toen van een huis in de Wagenstraat bij de Agniesenstraat te Klaren- dal bjj Arnhem een stoep instortte, waaraan aanvan kelijk geen aandacht gewijd werd. Een poos later stortte de voormuur in, waarbij een ziek kind, dat in een ledikant tegen dien muur lag, mede naar buiten viel, evenwel zonder letsel te bekomen. Een ander kind lag in een bedstede in de nu aan de voorzijde open kamer en werd eveneens behouden naar beneden gebracht. DE HAAGSCHE 8CHOUWBURGQUAESTIE. In de zitting van den Haagschen Gemeenteraad diende gisteren de heer Worneke even na zijn toela ting als Raadslid, een voorstel in om de schouwburg alsnog tot half Mei open te houden. Het werd verworpen met 26 tegen 10 stemmen, en daarna het bekende adres van 10,000 inwoners, om terug te komen op het sluitingsbesluit, voor kennis geving aangenomen. MOORD TE BEEK. Gisterochtend is aan onze Justitie uitgeleverd uit Aken, de aldaar gevangen genomen Peter Senden, die onder ernstig verdenking staat den gruwel ij ken moord op den grjjsaard Gelissen te Beek (L.) met Kerstmis te hebben gepleegd in vereeniging met twee Duitschers. Dezen zjjn reeds gearresteerd. KORTE BERICHTEN. Zondagavond is een 71-jarige man, verloskundige bjj het vee, te Hazerswoude, aan den Groenendijk al daar door een auto uit Den Haag overreden en levens gevaarlijk gewond. De autobestuurder had geen schuld. Gistermorgen is een loodgieterskneeht 24 jaar, te Zwolle uit de dakgoot van een huis gevallen. Hevig bloedend is hy opgenomen en naar het Sophia Zieken huis overgebracht. Zijn toestand is ernstig. Het jongste kindje van iemand te Wetering bij Steenwijkerwold, dronk in een onbewaakt oogenblik van de heete koffie en overleed niet lang daarna onder hevige pijnen. Op het goederen-spoorterrein aan de Maashaven te Rotterdam is Zaterdagnacht 4 uur een Zweedsche matroos onder een trein geraakt. Zijn beide beenen werden hem boven den enkel afgereden. Doodelijk gewond is hjj naar het ziekenhuis gebracht. Laatste berichten. Iu het bijzonder willen we er even de aandacht op vestigen, dat het niet onwaarschijnlijk de laatste keer is dat men deze zoo talentvolle actrice hier zal zien optreden naar men weet gaan dó heer en mevrouw van der Horst naar het tooneel te Antwerpen. GEEN DEBAT. De Hervormde predikanten hier ter stede zullen, naar men ons mededeelt, geen gevolg geven aan de uitnoodiging van „De Dageraad" om in debat te tre den, met ds. Schermerhorn, die Donderdagavond in de Harmonie da vraag „Wat denkt U van den Christus?" zal behandelen. DE ZEDELIJKHEIDS WET. WAGEN1NGEN, 12 Maart. Hedenmorgen zou voor het kantongerecht terecht staan de boekhande laar Elberg. Deze zaak is echter niet behandeld, doch door het O. M. ingetrokken. Naar wij vernemen is zulks geschied' op last van den minister van Justitie. DE STAKING AAN DE GASFABRIEK. Scheen het gisteravond of met behulp van een op nieuw samengestelde ploeg van ingezetenen de lossing van do kolenschuit voor de gasfabriek zou geschieden, vanmorgen is het weer anders uitgekomen. De man nen, dier nieuwe ploeg, eischten, dat de fabriek hot loon van Maandag aan de Zaandamsche werklieden zou uitbetalen. Hierop werd) door den Directeur niet ingegaan, waardoor heden dan ook niet is gewerkt. Met behulp van het aan de fabriek werkzaam zijnde personeel en van gemeente-werklieden, werkzaam bij andere tokken van dienst, hoopt men echter morgen het werk voort te zetten. TWEEMAAL TE WATER. Zaterdagmiddag geraakte iemand! met zijn rijwiel te water in het Kanaal aan het Zeglis. Hij kwam ge lukkig spoedig weder op het droge; op de wal be merkte hij dat hij zijn hoed in het water verloren had, waarna hij, zóó weinig was hij onder den indruk van het gebeurde, zich weder te water begaf om ook dien nog te redden, waarna hij zich doornat op zijn fiets naar huis begaf. „NORA." Morgenavond voert d'e N. V. „Het Tooneel (direc teur de heer Royaards), het bekende „Nora" van Henrik Ibsen op, welk stuk wel eens genoemd is „een overwinning op den dramatischen vorm, zooals het laatst der negentiende eeuw er weinige kan aanwij zen." Wij hebben geen beoordeelingen gelezen over de ver- tooniug, maar de wetenschap, dat „Het Tooneel het stuk geeft en dat mevrouw van der Horstvan der Lugt Melsert do titelrol vervult, waarborgt een voor treffelijke opvoering. DE TEEKENEN DES TIJDS. Over bovenstaand onderwerp hield de heer Mr. M. Mendels Vrijdagavond in de Sosiëteitszaal der „Har monie" voor een flink auditorium eene lezing. De vergadering werd1 op de gebruikelijke wijze door den heer van Vliet als voorzitter der S. D. A. P. ge opend. Na het verschil te hebben aangeduid, dat er be staat, jndien een sociaal-democraat of iemand van ec-n burgerlijke partij spreekt over sociale actie, be toogde de heer Mendels, dat de sociaal-democratische partij er voor moet zorgen, dat wil ze op den duur aanspraak blijven maken op haar naam, dwars moet ingaan tegen hetgeen door do burgerlijke partijen teeds gehandhaafd wordt. Thans zijn de voorwaar- len van het menschelijk bestaan en van den vooruit gang in handen van een kleino groep kapitalisten, die de volle beschikking heeft en de productio der wereld zoo kan regelen als voor hun eigen beurs het voordee- igst- is. Daartegen verzet zich principieel "de sociaal democratische partij, die den tijd wil voorbereiden, waarin het kapitalistische stelsel onnoodig en on bruikbaar zal zijn. Bedenkende, dat de maatschappelijke ontwikkeling nooit stil staat, mag gerustelijk worden aangenomen, dat het moderne kapitalisme zal worden gereorgani seerd, vooral door den aard van het productie-vermo gen, waardoor het noodig is geworden dat het klein bedrijf wordt verdreven, hetgeen de samenstelling van het industrieele kapitaal ten gevolge heeft. De vrijzinnig-democraten zijn ten opzichte van het klein-bedrijf een andere meening toegedaan, maar, vroeg spreker, welke beteekenis voor het maatschappe lijk leven hebben de klein-bedrijven in vergelijking met die der groot-bedrijven Het klein-bedrijf heeft volgens spreker zoo goed als geen beteekenis meer. Teekenen des tijds mag het worden genoemd, dat zoo vele duizenden menschen hun economische onaf hankelijkheid verliezen en dat het aantal werkers, hoe ze dan ook gekleed' mogen zijn, jaarlijks bij duizenden toeneemt. Dio duizenden bezitten niets anders dan dé arbeids kracht, welke zij moeten verkoopien. Zijn ze daartoe sedert een paar dagen niet in staat geweest, dan grijnst dc naakte honger hen tegen. De arbeids kracht is immers koopwaar, doch een andere dan at het andere in verband met de wiet van vraag en aan bod. Al het andere staat buiten den mensch als mensch. De arbeidskracht raakt den mensch in direc- tcn vorm. Men kan bijv. een kistje sigaren heden niet verkocht, morgen verkoopen, die arbeidskracht van morgen, heden niet gebruikt, is morgen waardeloos, want dan moet die kracht weer voor den dag van mor gen worden besteed, terwijl de bezitter den dag van heden toch heeft moeten eten, slapen en zich kleeden, welke omstandigheid zich door geen enkele wet van vraag en aanbod laat dwingen, hetgeen met iedere andere koopwaar wel het geval is. Neemt men aan, hetgeen werkelijkheid is, dat het kapitalisme de crisissen veroorzaakt, dan gevoelt men dat het daarmee het socialisme voedt. Deze bewering lichtte spreker met. enkele voorbeelden toe, daarbij er vooral op wijzende, dat het groot-kapitaal het particu lier initiatief en do menschelijke energie, welke noo dig zijn voor het. klein-bedrijf, doodt en dat het groot bedrijf alleen gedreven wordt met het oog op winst en niet met het doel do maatschappelijke toestanden te verbeteren. Vervolgens stond do heer Mondeis geruimen tijd stil bij de overproductie, welke de fabrieken stop doet zetten- c-n de arbeiders honger doet lijden. Ook aan die overproductie heeft de kapitalistische klasse spreker bedoelde niet een bepaalde persoon, doch de klasse als zoodanig schuld. De klasse gebruikt ook den godsdienst als schild in haar strijd. Tegenover do kapitalistische maatschappij stelde spreker de democratische. Een drogreden noemde spr. het. dat de Staat er zou zijn voor het algemeen be lang. De sociaal-democratische partij staat tegenover den burgerlijken staat met den aankleve van dien om dat die staat is een klasse-instrument. Ten sterkste kwam hij op tegen de bewering, dat de S. D. A. P. alleen opkomt voor de proletariërs en niet voor het algemeen belang. Juist, zeide hij, omdat we beseffen en gevoelen, dat de maatschappe lijke ontwikkeling verandering zal brengen in den stand van het kapitalisme, word't er door dë S. D. A P. gestreden om in die maatschappelijke toestanden een rechtvaardige verbetering te brengen. Ieder indi vidiu moest daarom dien strijd! meestrijden, omdat hij zal moeten beseffen, dat de treurige, omstandigheden, waarin de arbeider verkeert, niet aan den persoon, maar aan de maatschappij te wijten is. Op grond van de stelselmatige uitbuiting der arbeidende klasse kan de kapitalistische klasse bestaan en dit noemde spr. een der minstwaardige kenmerken van den tegenwoor- digen staat. Nadat hij met voorbeelden aantoonde, dat de belas tinglveffing zeer onbillijk is (de indirecte belastingen stegen in de laatste 20 jaren met 51 pet., de directe slechts met 43 pet., onderwiep spreker het ontwerp tariefwet aan een critiek, daarbij tot de conclusie ko mende, dat de regeeriug deze wet verlangt omdat ze het geld niet wil zoeken, daar waar ze het direct kan vinden, zooals in verhooging der vermogensbelasting. Voorts keurde spreker het ten sterkste af, dat verhoo ging der successierechten niet wordt aangenomen, daar dan de tariefwet achterwege had kunnen blijven. Ook wees hij op de sooiale wetgeving die de Staat den arbeider moet verschaffen en laakte het door de wetgeving ingenomen standpunt: „de arbeider moet eerst af en dan zullen we hem steunen". Breedvoerig schetste hij de fouten van het ontwerp-ouderdömsver- zekering en uitte zijn diepe verontwaardiging daar over. Daarna stond hij nog eenigeu tijd stil bij de Bak kerswet, het pas aangenomen Bouwwetje, het Bijzon der Onderwijs, weigering van den toeslag van 20 door de Eerste Kamer. De wantoestanden zullen kunnen worden bestreden, als men algemeen kiesrecht heeft, dat genomen moet worden, omdat de tijden voorbij zijn waarin dit gege ven kan worden. Tot het verkrijgen van dit stemrecht spoorde spreker de aanwezigen ten slotte sterk aan. Een verbetering der maatschappelijke toestanden kan alleen verkregen worden door eene democratische om werking, die ten gevolge zal hebben, dat het werken niet langer een last en het brood een gave is, maar het werken een lust, het brood' een recht zal worden. Daverend applaus volgde op deze rede. De daarna door het bestuur voorgestelde motie werd met algemeene stemmen aangenomen en de ver gadering op de gebruikelijke wijze gesloten. VEREENIGING VOOR GEZINSVERPLEGING. In de maand Februari bezochten de Zusters 33 pa tiënten, waarvan 24 kosteloos. Zij brachten 410 be zoeken, waarvan 334 kosteloos. 1 maal werd laatste hulp aan een overledene ver leend. 1 maal werden H.H. doctoren bijgestaan. 1 patiënt werd naar elders vervoerd. Door familieomstandigheden heeft Zuster Koen- derink zich verplicht gezien te bedanken voor hare be noeming als gezinsverpleegster alhier. Het bestuur benoemde toen Zuster van den Berg, wijkverpleegster te Vollenhove, die 1 Mei in functie hoopt te treden. DANSCLUB „ALCMARIA.' Zaterdagavond gaf de dansclub „Alcmaria" in de sociëteitszaal der Harmonie een soirée die in alle op zichten uitstekend geslaagd mag heeten. De Heer J. Blauw opende den gezelligen avond met een welkom aan de aanwezigen, wien het, zoo hij veronderstelde, niet onbekend zon zijn dat de dans avond van „Alcmaria" dezen keer een soirée in zich sloot. Hg bedankte het internationaal mandolinekwartet onder directie van Sanjoepadrilant voor zijne tegen woordigheid, hoopte dat de goede reputatie van dit kwartet ook hier bevestigd zal worden doordat de aan wezigen van de soirée zullen genieten en dat dan de avond door een gezellig bal mag worden gesloten. Wat de muziek betreft, het publiek uitte zich op een zeer enthousiaste wijze over het ten gehoore ge brachte, men was dankbaar en zeer voldaan, men vond het heel mooi. Doch niet alleen het muzikale gedeelte, ook en in niet mindere mate de verschillende voordrachten, ne gerliedjes, in 't Amerikaansch, Spaansch en Hollandsch het imitatie-repertoire van den Heer Ciro Allegrandes, oogstten een uitbundig succes. Hoewel men door dit alles genoot, de jongelui ver langden naar het bal dat ongeveer om 12 uur een aanvang nam. Of men daarvan bepaald heeft genoten in die mate als men veronderstelde, mogen we be twijfelen. Het was er veel te vol, doch men keek niet zoo nauw, had plezier, ook al door de voordrach ten die er tusschen door werden gegeven en men bleef tot laat in den morgen bjjeen, toen men met een aangename herinnering huiswaarts keerde. AGENDA. DINSDAG. Zangvereeuiging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus," repetitie voor dame», 7Vz uur precies, ho tel Proot. WOENSDAG. Kinderkoor, van 4Y28 uur, Harmonie. „Zang en Vriendschap, van 7%9 uur, Harmonie. Mannenkoor „de Vereenigde Zangers", repetitie, te 72/4 uur, kleine zaal „Harmonie." ITALIAANSCII-TURKSCHE OORLOG. De Italiaansche Kamer heeft een som van 102,5 millioen gulden toegestaan voor de expeditie naar Tripolis en wel tot dekking van reeds gedane uitga ven. ENGELAND. Als een gunstig teeken wordt het beschouwd, dat de mijnwerkers met algemeene stem men het voorstel van den minister-president Asquith, om besprekingen te houden met de mijneigenaren, aannamen. Berekend! wordt, dat de arbeiders die tengevolge van de mijnwerkersstaking buiten werk zijn geraakt, reeds een loonverlies van twaalf millioen gulden te betreuren hebben. Nu zijn er vrouwen en kinderen meegerekend' reeds anderhalf millioen Engelsche onderdanen zonder brood. En hoe groot zal dit getal worden, als niet spoedig-, zeer spoedig, ecu einde wordt gemaakt aan den toestand)? DITITSCHLAND. Gisteren zijn van de 170.866 mijnwerkers, die in het Ruhrgebied hadden moeten op komen, 112.109 aan het werk gegaan. 34y2 staakt dus. De socialistische tweede voorzitter van den ge meenteraad in München is met do twee burgemeesters en den eersten voorzitter ten hove verschenen om den Prins-Regent met zijn Olsten verjaardag geluk te wenschen. I)e Prins-Regent heeft zich lang en vriend schappelijk met de heeren onderhouden. ITALlë. De bekendie Italiaansche sociaal-democraat do heer Ferri, heeft zijn mandaat als Kamerlid neer gelegd, omdat zijn kiezers zijn houding inzake den oorlog afkeuren. De Avanti bevat een brief van den heer Bebel, waarin deze zegt, dat. hij reeds lang den heer Ferri niet meer beschouwt als een sociaal-demo craat. SPANJE. Minister-president Canalejas heeft den Koning het collectief ontslag van het kabinet aange boden en van dezen de opdracht gekregen het rfliniste- rie te reconstrueeren. Voor de hoeveelste maal dit thans geschiedt, weten we niet we zijn den tel kwijt. Waarschijnlijk moes ten er weer een paar leden uit het kabinet en enkele andere heeren erin en daarvoor is de Spaansehe me thode blijkbaar heel goed. CHINA. Zondag is Yoean Tsji Kaa als voorloopig president der Chineesehe republiek geïnstalleerd. De correspondent van de „New-York Herald" seint over de plechtigheid aan zijn blad: „De indruk, dien ik van de plechtigheid op Zondag j.l. heb gekregen, is juist dezelfde, als dien ik u reeds meermalen heb beschreven. Het volk n.l. heeft het hoofd gebogen en zich volkomen bij den toestand der revolutie neergelegd. „De dag van Zondag is weer een nieuw bedrijf van het lange drama van gebeurtenissen, waarvan nog geen sterveling het einde kan voorzien." AMERIKA. De heer Roosevelt is er tegen te velde getrokken, dat beroepspolitici uitmaken, wie candi- daat zal zijn. Hij wijst op het gevaar, dat baantjes jagers den volkswil vervalschen en daartegen verzet hij zich wil men hem niet meer als candidaat, dan zal hij zich daar kalm bij neerleggen. EEN VERDWIJNEND DORP. Volgens een bericht in die „Patriote" zijn in het dorp Warmifontaine bij Neufchateau vijf huizen in een leigroeve verzonken. Twintig huizen, waaronder de kerk, staan op 't punt eveneens weg te zakken. VREESELIJK. Te Barcelona is een 50-jarige vrouw in hechtenis genomen, die kleine kinderen het bloed aftapte, om het voor z.g.n. liefdesdranken te gebruiken. Verschei den kinderen moeten door haar aldus zijn mishandeld. Ingezonden Slakken. Geachte Redactie, In uw blad, van 2 Maart j.l., komt een bericht voor, onder don titel: „De Abonnements-Voorstellingen," waarin ik aanleiding vind! U beleefd te verzoeken tot opname van het onderstaande, in het blad' van 4 Maart e.k., opdat Uwe lezers, en vooral de houders van abonnementen, niet éénzijdig zullen zijn inge licht. Door de N. V. „Het Tooneel" werd, met den heer W. de Lango a costi, contract aangegaan tot het ge ven van 4 voorstellingen in de „Harmonie," terwijl daarbij werd overeengekomen, dat, door genoemden heer geplaatste abonnementskaarten, op die speel avonden zouden worden gehonoreerd. De voorstellingen zouden geschieden tegen eene mi nimum garantie, terwijl wanneer de bruto recette een bepaald bedrag overschreed' het bóven bepaald bedrag verkregene zou worden gedeeld! door den onder nemer en de N. V. „Het Tooneel." De toezegging werd gedaan, dat de heer Royaards in 2 voorstellin gen zou optreden. Uwe mededeeling, dat de N. V. „Het Tooneel" ten Uwent 4 voorstellingen in abonnement zou geven, is dus geheel onjuist, deze abonnements-onderneming gaat geheel uit van den heer de Lange. Daar de keuze der optevoeren stukken geheel was aan de Directie der N. V. „Het Tooneel" kon, omtrent eene opvoering van „Jonkvrouwe de la Seiglière," door den ondernemer of wie ook ten uwent, niets inet zekerheid worden medegedeeld. Waar nu de heer de Lange aan de abonnements kaarten het karakter heeft gegeven van coupons, zoo dat een houder van 4 kaarten niet voor 4 voorstellin gen recht van toegang heeft, doch ook. desgewenscht, met 4 personen éóu voorstelling kan bijwonen, is hot duidelijk, dat de N. V. „Het Tooneel", bij eene zx> gewilde voorstelling van: „Jonkvrouwe de la Seigliè re", in groote getale de uitgegeven abonnementskaar ten zal hebben te honoreeren en, daar deze kaarten tegen belangrijk gereduceerde prijs werden uitgege ven, zal dit aanleiding geven, dat de bruto recette voor dien avond niet klimt boven het vastgestelde be drag om recht te verkrijgen op partage van het meer dere, zoodat eene opvoering van dit, óók in werkebj- ken zin: „kostbare" stuk, voor de onderneming tot finantieele schade zou leiden. De heer de Lange is van dit laatste zóó overtuigd, dat ZED. in een schrijven van 1 Maart j.l., tot onze administratie gericht, o.m. zegt: „Ik geloof, dat er, noch voor U, noch voor mij iets aan te verdienen valt en zou het dan niet beter wezen de zaak in der minne te schikken en ons contract, van beide zijden, als af- jeloopen te-beschouwen Op welke wijze nu de lieer de Lange zijne abonne ment- of couponhouders tevreden zal stellen, wanneer onze Directie op dit voorstel ingaat, blijft ons eene open vraag. Uit het vorenstaande zal IJ duidelijk zijn, geachte redactie, dat het niet aangaat aan den heer Royaards de schuld te geven van iets, waar hij geheel buiten staat. Inmiddels met dank voor de plaatsing en verschul digde hoogachting, De N. V. „Het Tooneel," JAC. POST, Administrateur. [De plaatsing van bovenstaand stuk is vertraagd, o.a. hierdoor, dat wij, alvorens het schrijven van den administrateur op te nemen, gaarne zouden willen weten of de heer Royaards zelf zich geheel met den inhoud daarvan zou kunnen vereenigen en liefst wil den voorkomen, dat er dingen door de N. Y. „Het Tooneel" in de Alkm. Ct. zouden worden geschreven, waarover do directeur van „Het Tooneel" later mis schien spijt zou hebben. Na eenige wijzigingen erin aangebracht te hébben, heeft de heet Royaards het stuk goedgekeurd. Met den inhoud' van hét schrijven kunnen wij ons niet vereenigen. Allereerst moeten wij ons tegen de verklaring ver weren, alsof wij onze lezers éénzijdig zouden hebben ingelicht. Na kennis genomen te hebben van dé ge- heele uitgebreide correspondentie, over en weer, zoo wel per brief als per telegram, gevoerd tusschen de N. V. „Het Tooneel" en den heer de Lange, hebben wij het korte stukje geschreven waarop de heer Post doelt. Dat de abonnements-voorstellingen uitgaan van den heer do Lange en niet van „het Tooneel" is onzen le zers voldoende bekend. Wie geregeld gelézen heeft, wat de Alkm. Ct. over deze zaak geschreven heeft, kan niet tot do voorstelling komen, terecht hierboven onjuist genoemd, dat de abonnements-voorstellingen van „het Tooneel" zouden uitgaan. Do heer de Lange heeft, dit iac te Alkmaar alge meen bekend, het initatief genomen. Hij heeft met den lieer Royaards, als directeur van d'e N. V. „het Tooneel" een contract aangegaan, waarvan artikel 2 luidt: „Ondergeteekende ter andere zal voor elke d'er liier- „voren genoemde voorstellingen aan ondergeteekende „ter eenro betalen: een vaste som vangulden, „vermeerderd metprocent van het bedrag, dat ,de bruto recette van den avond hooger dan „gulden zal zijn. M. a. w. de het-r Royaards heeft zich Verplicht 4 voorstellingen te geven tegen een minimum som van gulden. Met die mogelijkheid diende dus rekening gehouden te worden, dat de voorstellingen niet meer zouden op brengen. Is dit bedrag te weinig d'an had de heer Royaards de verbintenis op deze voorwaarden niet moeten aangaan. Nu hij het wel deed, moest hij er zich ook aan houden. Voorts is er kwestie over de kaarten. Daaromtrent werd alleen het volgende gestipuleerd: „De ondergeteekende ter andere zal zonder medewe ten .en goedvinden van ondergeteekende ter eenre de toegangsprijzen niet lager stellen dan: voor den len rang 1.50, voor den tweeden rang 1.en voor den dérden rang 0.50. In het door ondergeteëkende ter anderé te formee- ren abonnement zullen deze prijzen zijn resp. J 1.25, 0.75 en 0.50. bijkaarten voor le rang 1.35, 2e rang 0.85." Nu is het hierterstede altijd de gewoonte geweest, wat ook nu weer is geschied, dat n.l. 4 kaarten récht geven zoowel voor 4 personen op 1 voorstelling, 'als voor 1 persoon op 4 voorstellingen. liet moge voor de N. V. „Het Tooneel" onaange naam zijn, dat de kaarten worden bewaard voor een voorstelling van „Jonkvrouwe de la Seiglière," in strijd met- het geschreven contract is dit niét, in over eenstemming met de Alkmnarsehe gewoonte wèl. Wij weten niet zeker of het te Alkmaar gezegd is, dat de „Jonkvrouwe" hier zal worden gespeeld. Trou wens het zou niet te verwondëren zijn, wanneer dit wèl gezegd was. In een telegram van 21 Februari werd den heer de Lange, door de N. V. „het Tooneel" uit Leeuwarden geseind: „U kunt Donderdag 14 Maart Seiglière krijgen," in een schrijven van 26 Februari van de N. V. „Het Tooneel" aan den heer de Lange wordt gezegd „....de zaak zoodanig te schikken, dat U ten minste een voorstelling van Jonkvrouwe de la Seiglière krijgt, terwijl wij later misschien in den loop der volgende maand ons nog een opvoering van de Violiers voorstellen," in een telegram van 2 Maart: „Kunnen 28 dezer Seiglière geven." Na deze enkele grepen uit de correspondentie zal het wel duidelijk zijn, dat het niet zonder grond zou wezen, indien een opvoering van „de Jonkvrouwe" hier ter stede mocht zijn verwacht. En nu is het waar, dat tenslotte de heer de Lange, die langzamerhand: genoeg kreeg van al het onderhan delen over de data (daar die heer Royaards' in verband met zijn jubilea liever niet op de vastgestelde dagen wilde spelen) heeft geschreven: „laat ons het contract maar als afgeloopen beschouwen." Doch hierbij dient tevens te worden opgemerkt, dat die heer de Lange Le voren een schrijven had' ontvangen van de N. V. „het Tooneel," waarin werd gezegd dat zij, hoewel het haat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2