broodbakkersknecht, Russische Gemarineerde Sardines. Veertiendaagsche fflotordienst. Openbare Verkooping WAX INE Zeer belangrijk BOELHUIS. BOELHUIS Reuzen program ma, R. K. Dienstbode, fcikoMsclis Wiet- en Elfsctenbank Oproeping. J«% ADVERTENTIE N. FLINKE JONGEN gevraagd bij J. PASTOOR, Oudegracht 241, Algemeene Bewaarschool ER BIEDT ZICH AAN een Dagelgks verkrijgbaar versch niéuw; nieuw. VERTREK: Heerenstraat 4. P. LAURMAN, KINDERVOORSTELLING. eenvoudige nette dienstbode, aankomende bediende, Zit- en Slaapkamer Maandag 15 April 1912, 24 stuks puik best HOORNVEE, net 2e meieie. C. H. NOOME «trandgoederen s Voor slechts 2 dagen Öudegi*acht 245 f C KAAI), netten j@figenf P. J. LAURMAN 9 a% ?8% inou/u 87V. 967/u 7% te ALKMAAR. ONTVANGEN fijne De Toko, Laat 142. R. DE GROOT. Harlingen —Texel— HelderAlkmaar. van TEXEL naar HARLINGEN Woensdagmorgen 13 Maart, van HARLINGEN naar TEXEL Zaterdagmorgen 16 Maart, van TEXEL naar DEN HELDER Dinsdagnamiddag 19 Maart, van DEN HELDER naar ALKMAAR Donderdagmorgen 31 Maart, van ALKMAAR naar TEXEL Vrijdagavond 22 Maart. UEd. dw. dienaar, J. Ph. RAKKER ZOON. Mevr. BOSMAN—WAALEWIJN, Notaris LAURMAN. SINT PANCRAS. n I. WOENSDAGen PONDERDAG een „De gevaren van het Goudland". een Dienstbode een flinke Dienstmeid of Weduwe P.G., Oproeping. MACHTLICHT 30ct. p doos ZONDER VE.R KADE'5 V ZAAMDAT1 HT ZOU JE JE DOODSCHRIKKEN! FA.E.G.VERKAPE AZn.- Koopt en verkoopt Vreemd Geld. P. J. LAURMAN, Notaris. speet, den heer de Lange en zichzelve ontslagen wilde achten van de loopende verbintenissen. Wat er zou moeten geschieden, indien het contract werd ontbonden dat ie iets, wat natuurlijk de heer de Lange aangaat. De desbetreffende open vraag in het ingezonden stuk is toch niet te beschouwen als eeu verklaring, dat de N. V. „het Tooneel," wegens de verplichtingen, welke de heer de Lange aanging ten opzichte van degenen, die kaarten namen, den heer de Lange in haar macht heeft? Dit hetgeen wij ontleenden aan de correspondentie desnoods kan er nog meer materiaal volgen kan men nagaan of de argumenten, welke de N. V. „Het Tooneel'' aanvoert steek houden, of het aangaat, zoo als de heer Post schrijft, aan den heer Royaards de schuld' te geven, en of deze er geheel buiten staat. Wij voor ons betreuren het, dat de N. V. „Het Too neel" te Alkmaar dusdanig optreedt. Waar deze on derneming voor het tooneel in de provincie zoo ont zettend veel heeft gedaan, daar zou zij, naar onze be scheiden meening, verkeerd handelen, door niet te doen, wat men hier in billijkheid van haar verwacht, d. i. een mooi stuk, waarin de heer Roijaards een rol (natuurlijk een hoofdrol) vervult. Met de beide vo rige stukken (met den heer Ilenri de ries en den heer Roijaards), met het stuk van morgen (met me vrouw van der Horst-van der Lugt Melsert in de ti telrol) heeft de „N. V. Het Tooneel" volkomen aan haar verplichtingen voldaan, liet komt er nu maar op aan, wat er van de vierde voorstelling zal terecht komen. Moge de heer Roijaards inzien, dat hij goed zal han delen, indien hij het Alkmaarsche publiek ter wille in hetgeen het volkomen terecht van hem verwacht. Red. Alkm. Ct.] AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLAN DSCH LANDBOUWOREDIET. Yoordam, O 11, Alkmaar. Kleine fabriekskaai f 38.— kleine boerenkaas f 86.50, middelbare f 84.60, eommissie f volvette met rijksmerk f aangev. 64 stapels, handel mtg., 1071 kilo boter f 1.60 a 1.60, kipeieren f 3.40 a 3.90, eendeieren f 4,25 per 100. TELEGRAFISCH WEERB1RIOHT. 12 Maart. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandscb Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 13 Maart. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 774.9 te Ilaparanda. De laagste stand van den barometer 742.9 te Sey- lisfjord. VERWACHTING. Zwakke tot matige winden uit Zuidelijke richtiu- gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, kans gen, op is, 11 Koers Staatsleeningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tahaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan, Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Hm. Iwang Donabr. ptt. 3% 5 6 4 4 4 4 4 4% Finano. en Industiondernemingen enz Nationale Hypotheek Bank pCt. Noordhollandsch Grondcrediet Ned. Handelmaatschappij rese. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. aand 4 4% 4 dir. Westersuiker A'dam Deli r I.angkat Idem. pref A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Hij, Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t, expl. Petroleum Dordtsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-MiJ. H Zuid-Perlak Ketaboen Gew. w pref. Redjang Lebong Great Cobar H Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels 0 Car and Foundry Amerik. Stoomv.-MtJ. M Common Marine Preferent Marinebonds pCt. 4% Comm. Peru %and div. Preferent Spoorwegleeningon. Holl. Ui. Sp.-Mij in 'oli AMERIKA, Itch. Top. Cert. v. Convert pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. AandMiT. ïric r Kansas City South. n i, ,i pref, ,1 Miss K. Texas C. v. New-ïork and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific eert, r. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleemngen. NEDERLAND. Stad Amsterd.flOO Gem°ente-cred. BELG1E. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Hongaarsohe Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND 1864 ap.- Mij. tot expl. van Staatsspoor*. Deli spoorweg ltch. lJMrt 93 68 i* 67% 104n /M 43 87 V< 88% 89% 100,* n!8,M 937ht 103 100% 987/, 185 119 173 '44.75 153 720 865 436 67* 118 508 544 278 585 558 220 277 «51* 159 177 87i* 80i* 67i* 9Si* 117 66»/4 69 u/u Ï2 261* 661* 178 66 11»* 46»/, 8F7 977* 2ï3 107 1051* 221* 83!/, 27 62i* 37i* 1091* 241'u 110 «8% 169 7»/u 887* nachtvorst, overdag zachter. HISDÏRHET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat zij bij be sluit van heden onder voorwaarden vergunning hebben verleend aan A. QOVERS, aldaar, tot liet oprichten van een heeteluchtoven in het perceel Houttil, wijk B No. 42. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 11 Maart 1912. Burgerlijke Stamt. GEBOREN. 11 Mrt. Catharina, d. v. Jan Schutz en Aaltje de Groot. 12 Jacob, z. v. Jacob M»ds en Sophia Margare- tha Gottmer. Vrijdag, 15 12 Mrt, 92i»/M 68% 47% 85% 174 145.50 718 365 410 60 112% 518 546 283 580 5C0 218 282 488% 169»* 220 178% 87% 82 66 82 420 67 69% 221* £5% 65u/„ 55 178 4% 19i* 66% 11% 46 85% 97% 107% 105% 22 381*. £6% 62% 28»* 86.* 1C9i* 24 110 29% 168% Maart a.s., hoopt onze kameraad F. DE BOER, herdenken dat hij 50 jaar als schipper in bij de Firma D. BOSMAN ZOON, den dag te dienst zal zijn Zoutziederij „de Eendracht. HET PERSONEEL, LANGE-DE STüRLER kennis van dc geboorte De Heer en Mevrouw DE DE FRIENISBERG geven van hunne Dochter LOUISE SIEBBIO. Alkmaar, 11 Maart 1912. Heden overleed te Rotterdam onze lieve Zuster en Behuwdzuster, Mejuffrouw E. D. VAM NOCRIK, in den ouderdom van 51 jaar. W. D. VAN MOURIK. G. H. VAN MOURIK— van Steenis. Heerhugowaard, 11 Maart 1912. Voor de vele blijken van belangstelling, ondervon den bij het overlijden van onzen beminden Vader, Be huwd- en Grootvader, «ten Heer JAEOB SMIT. betuigen wjj onzen hartelijken dank. M. MEIJER-SMIT. C. MEIJER. J. SMIT. M. SMIT-BOUWENS. i M. J. MEIBOOM-SMIT. i A. MEIBOOM en kleinkinderen. Maart 1912. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Am sterdam, Tweede Kamer, d.d. 5 Januari 1900 en twaalf, is het huwelijk op 29 December 1894 te Djokjakarta voltrokken tusschen LOUISE FRANCOISE BUITE LING en JAN VAN KOESVELD, beiden wonende te Amsterdam, door echtscheiding ontbonden met alle gevolgen daarvan. 't Geen certificeert. Mr. H. P. LOGGERE, Procureur. In Kruideniers- en Grutterswaren. op uur, Dius- in het R.K., oud 20 jaar. Fr. br letter B aan de firma C. LAKEMAN, Advertentie-bureau, Beemater. II.H.Waard. Nampa Adiho N. Amerika. VERGADERING van de LEDEN dag 20 Maart 1912, des avonds 9 u Schoolgebouw, aan de Doelenstraat. Te behandelen Rekening en verantwoording en verslag over 1911. Namens het bestuur, P. J. C. VAN TOORNENBURGH, Secretaris. 10 stuks A 25 cent. Aanbevelend VOORMEER 35, vraagt tegen 1 Mei oen te CASTRICUM bij den onder-strandvonder K. v. D. BERG, aldaar, op' Dinsdag 2« Maart 1912, des voormiddags ten ÏO ure, van de navolgende 3 Balken C. A., pl.m. 160 Planken M. C. R. S., 90 stuks Sparren, verder Planken, Dekdeelen, een Revol ver, Deuren, Luiken, Wrakhout, e.a. Castricum, 11 Maart 1912. De Burgemeester J. M O O IJ. MAART 1912, den Heer C. te Alkmaar, s morgens 10 van 66 ADMIRAAL, om contant op VRIJDAG 22 uur, ten sterfhuize aan de Lindelaan no. geld, van: EIKENHOUTEN LINNENKAST, VEEREN BED met toebehooren, KAPOKKEN BED, TAFELS, STOELEN, LAMP, KLOK, TAFELKLEED, eenig GLAS- en AARDEWERK en ander HUISRAAD 2 ZILVEREN HORLOGES, een KETTING van HAAR met GOUD gemonteerd, een voorraad BLOEMBOLLEN, staande op den tuin van den heer M. Roskam. Alles 1 uur voor den verkoop te bezichtigen. Notaris te Schoorldam, zal op Woensdag 27 Maart 1912, 's morgens 11 uur, in het Koffiehuis van den heer RUIS te Sint Pancras, publiek verkoopen: Alkmaar. Alkmaar, 12 waaromier het drama WOENSDAG 2 uur: Nieuw programma. tegen 1 Mei te Amsterdam, in kl. gez., goed kunnende koken. Loon en verval ongev. f 200. Mevr. WOLEF, le Wetering plantsoen 24. Mevrouw Dr. PAMEIJER, Oudegracht 293, vraagt met Mei, wegen» huwelijk der tegenwoordige, (niet als meid-alleen) goed kunnende koken en werken. Gevraagd: liefst niet beneden 30 jaar, voor het huishouden en een hulpbehoevende vrouw te helpen, geen kinderen, op nader overeen te komen conditie. Brieven letter II 232 bureau van dit blad. GEVRAAGD met 1 Mei een adres P. J. VERDEGAAL—Tespel, Noordwijkerhout te Sint Pancras, gem. Koedijk, te samen groot 29 aren 16 centiaren. Te veilen in 4 deelen. Behoorende tot de nalatenschap van den heer K. RUIS Jz. te Schoorl overleden. Die iets te vorderen hebben van- verschuldigd zjjn aan- of borgtochten bezitten, geteekend door den heer K. RUIS Jz., gewoond hebbende te Schoorl en aldaar onlangs overleden, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 1 April 1912, ten kantore van den ondergeteekende te Schoorldam. P. J. LAURMAN, Notaris. lOlt/u 116% 164 481 3 1077/J 3 1(1 K/u 3% 867/u 4 121% 2 115% 163% 4 456 Koers van het geld. Prolongatie 43/g pCt. Mededeelingen. De Tabakken trokken, lieden de meeste aandacht op de markt; zeer willig geopeifd vooral voor Medan Tabak, kon dit hooge peil echter niet gehandhaafd blijven en is het slot meestal nabij de laagste koersen. Ook voor Oliewaarden bestond een vaste stemming en tamelijk groote affaire. Notee ring Koninklijke 488%91%. Geconsolideerde 283% 84%. Amerika was luier gestemd, de handel kalm. .Mijnen op vurige rpijzen. Culturen prijshoudend. Marktberichten. STATION NOORDSCHARWOUDE, 11 Mrt_ Grove uien f 3.50 a 3.80 per 50 Kgr., Roede kool le soort f 18,— a 20,—, 2e soort f 16,— a 1.7,—, kleinere f 6,— a 15,—, gele le soort f 17,— a 18,—, 2e soort f 15,— a 16,—, kleinere f 5,— a 14,—, Deensche witte f 20,— a 22.—, 2e soort f 17 a 19,kleinere f 7,50 a 16,— per 100. BROEK OP LANGENDIJK, 12 Mrt. Roode kolen f 5.50 a 18,40, gele kolen f 4.50 a 17.60, witte kool f 6. a 16.80. Aanvoer 40400 stuks, 970 baal uien f 3,30 a 4,—, 40 baal roode kool f 1,45 a 0,per baal. PURMEREND 12 Mrt. Aangevoerd 486 runderen, waaronder 147 vette 70 a 82 ct. perK.G. en 339 molke en geldekoeien f 140 a 320, prijshoud. matig, 9 stieren f 0 a 0, 33 vette ka'veren f 1.a 1.20, per kilo, mtg., 971 nuchtere f 18,a 26.—, mtg 49 paarden f a 1682 schapen f 17.a 23. 0 overhouders f a prijshoud. mtg 288 vette varkens 54 a 62 ct. per kilo, mtg., 96 magere id. f 20.a 35.stug, 241 biggen f 8 a 14, stug. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Jongens, die dames in Londen, dat zijn ze ook krek Je zou zoo zeggen die suffragettes zijn stapel gek, Wat is dat nou voor werk om bij een eerzaam win kelier De ruiten te bewerken gelijk een dolle stier. Wat ik over die dames denk? 'k durf 'theusch niet [te zeggen, En zei ik 't in Engeland, 'k zou er spoedig 't loodje bij leggen, Zij sloegen niet alleen mijn ruiten kapot Maar uit hun revolver klonk ook nog een schot. Neen, liever zeg ik m'n meening over Hollands [fabrikaat, Over welk artikel? 'kWed dat ieder dit raadt, Natuurlijk over sigaren, en wel uit de Concurrent, Wonende Kooltuin op zes huizen na aan 'tend, Daar koop je een sigaartje dat puik is van brand 't Zij goedkoop of duur, ze zijn alle coulant, Ze ruiken heerlijk en zijn eenig van smaak. De prijs is miniem, vertel het maar raak. Sigarenfabriek „de Coiieurreut", KusUuIh 13, Alkmaar, Teletoou 279. Er gezin, wordt tegen 1 gevraagd Mei, een te Haarlem, in een klein P.G., v. g. waschgeld. Haarlem. g. v., loon f 110.met opslag en f 26. Br. fr. lett. S 256 J. M. STAP, Boekh. Op een kassiers- en Effectenkantoor te Alkmaar, wordt voor spoedige in diensttreding gevraagd een bekend met boekhouden Brieven met opgaaf letter G 232, Bureau van dit blad. en kantoorwerkzaamheden, van leeftijd, religie enz., onder Hordt maanden, gevraagd voor tijdelijke hulp, drie ik vier bekend met (eDkelv.) boekhouden. Eigenhandig ge schreven aanbiedingen met brieven onder letter L 232, Bureau van dit blad. Plaats voor een die als slager wenscht opgeleid te worden, goed kun nende fietsen. Brieven letter K 232 bureau dezer courant. ONDERWIJZER vraagt met degelijk Pension. Br. met prijs en verdere inlichtingen aan Advertentie-Bureau v. BALEN, Alkmaar. Wed. J. N. PI. De veiling van het Koffiehuis, waarin Vergunning met Logement en annex Krui denierswinkel te Zuid-Bikkum, gem. Castricum, eigen dom van den heer N. BRANT.TES, eerst aangekondigd tegen 7 doseer, doch toen uitgesteld, zal nu plaats hebben op 's morgens 11 nor, in voormelde Koffiehuis. P. J. LAURMAN, Notaris. Die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan- of borgtochten bezitten, ten laste van de onder het voorrecht van boedelbeschrijving bestaande nala tenschappen van de echtelieden den Heer C. ADMI RAAL en Mej. MA RG ARETHA KLEI MEER, over leden te Alkmaar, Lindelaan 66, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vddr 1 April 1912, ten kantore van den ondergeteekende te Schoorldam. notaris te SCHOORLDAM, zal op Woensdag 10 April 1912, 's morgens 9 u u r, op de plaats en ten verzoeke van den heer JAN FRANCIS Kz. te Burg- horn, gem Schagen, om contant geld, PFHLI EK VEKKOOPEX als17 beste melkgevende Koeien, 3 beste Herfst- kalvers, 3 beste Geldekoeien, waaronder 1 beste vette Koe van ongeveer 1000 pond, 1 beste Pinkstier en eenige mooie Kuikalveren, verder 1 best mak Paard dat half Mei kan veulen, 2 jonge Paarden, Rijtuigen als Jachtwagen, Sportkar, 3 driewielde Karren met ramen, waarvan 1 met Ierbak, 2 Hooisehudders, 2 Hooischuivers, Melkkrosje Harkmachine, Melklorrie op lage wielen met veeren. Boeren- eu landgereedsclxappen, als: Ket- 1 ingegge, Ploeg, Sleeptrog, Slijpsteen, Peenensnijder, Voerkist, zoo goed als nieuwe Kruiwagen, Wielploeg, Egge, Rosmolen met tonmolen, Tarwezeef, 2 Dorsch- vlegels, Zaadstrooier, Kookpot, Zaadbak, Zaadschop pen, Schragen met zoutkistksuizt rs Hooivorken, Modderschuit, Kaastobbe voor 12 kazen met blik, zoo goed als nieuw, dito voor 6 kazen, benevens Kleeden. 2 volledige Kartuigen en andere Tuigen, enz. enz. Op de plaats is gelegenheid voor uitspanning.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3