j. xx. wullers, Aanbesteding. Bosboom-Toussainl. Wielrijders, gooit] j Uw geld niet weg! M1CHELIN BOfflMDEN Haam van Oucoop en De Jong. Bouwterrein Noordhollandsch :- Landbouwcrediet. Buitenl. Geldswaarden ALKiVIAAH-PACKET" Goedkoope Van Nieuwkuyk's Schoenmagazijn. De Prentbriefkaarten Karl Hen houtsneden sëiÏA Kerkboeken!! Hs. NEDERKOORN. Laat 131 (Mantels - Stoffen). Verdr.oord 117 (Lingerie - Bonneterie). 2 perceelen uitmuntend Wei land met Kade en Rietland, op Dinsdag 19 Maart 1912. i Houttil 17, - Alkmaar. ALKMAARSCH WARENHUIS. Brillen los HOLLAND CANADA HYPOTHEEKBANK h ee ren dassen Heepeii-llvephefitiiisfi J. VAN DER VEEN, J. VAN PER VEEN, BoKhoom-Toussaint Jubileum. MAJOOR FRANS. De Tarief wet bef eekent a Werkloosheid in vele vakken. Gevestigd te Dordrecht. De bank stelt verkrijgbaar 5 'j. Pandbrieven, groot f 1000,— f500.en flOQ.— tot den koers van 101 (|0. Coupons ver schijnen I IVIei en I November. DK LANGE DE MORAAZS, 3 da@gische retours. Telefoon 59. Herms. Coster Zoon, in alle maten 25 ct. Laiigestraat en Achterstraat. NOOIT UITGEWOGEN. H. Bossert en Zoon, -s- BOEKBINDERIJ Linnen Boorden 45 ct. Linnen Boorden (prima kwaliteit) 55 en 60 ct (Zellbiüders). (Rock ta^-on). Levering op Maat. Het bouwen van een ZUIVEL FABRIEK met bijkomende werken. Notaris te Alkmaar, in het openbaar te verkoopen Notaris te Alkmaar, vestigt de aandacht op de in dit nummer dezer courant geplaatste advertentie, ten blijke, dat, IN AF WIJKING VAN VORIGE ANNON CES EN VAN REEDS VERSPREI DE VEILINGSBILJETTEN de te zijnen overstaan te houden veiling te Akersloot zal plaats hebben aan den Wester weg, Nassaulaan, Nassauplein, Egmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD. Toussaintstr 0. in Percal, Zephir, Piqué, Waschzijde, Zijde. 's-GRAVENHAGE, Noordeinde. EEN GOUD TIENTJE PER DOOS WAARD, - - GAL- EN ZENUWAANDOENINGEN, - - Hoofdpijn met Misselijkheid, Verstopping, zwakke Maag, slechte Spijsvertering, zieke Lever en Storingen in het Vrouwelijk Gestel. Telegram-Adres: HOLARGYP. TELEFOON No. 1021. Volgestort Maatschappelijk Kapitaal I 750.000.—. Verkrijgbaar ten Kantore der Bank en te ALKMAAR bij de II.H. alsmede bij hare overige Agenlen ln de voornaamste plaatsen des Rijks. 11 Alkmaar—Amsterdam v.v. Ie KAJUIT 70 Cent. 2e 45 H HEEREN SCHOEISEL, DAMESSCHOEISEL. JON GEN SSCHOEISEL, MEISJESSCHOEISEL, KINDERSCHOEISEL. Ieder, die er naar streeft, Schoenen te koopen „GOODYEAR SYSTEEM", fabrikaat „Hol- lendia", tegen zeer concurreerende prijzen, ge paard aan fijne afwerking en zeer moderne mo dellen, doet zijn inkoopen in VOORDAM 9, Telel. no. 3, ALKMAAS. door zijn vanaf heden a 5 cent verkrijgbaar bij de frma's N. A. C. BIJL L. FRANKEN BERG A. VAN DER MEULEN Hs. NEDERKOORN W. NEDER. KOORN—S. DE ROOIJ— 0. DE WAAL J. N. PLEMPER VAN BALEN. SCHOUWBURG „HARMONIE". WOENSDAG 13 MAART 1912 3da Abonnements-Voorstelling N.V. HetTooneel, Dir. W. Rooijaards. Aanvang 8 uur. Scheikundig Rappor! in iedere bus. FIJNSTE DELICATESSE OP BROOD,BESCH UIT,GEBAK. Langestraat A 21 te Alkmaar. Fabriek van SCHILDERIJLIJSTEN. A 21 - Langealraat A 21. te VALKENBURG (L.) Vereeniging „FALCOBERGIA", Aantal Loten 60.000. Hoofdprijs: Vier Koeien, waarde f 1000. 2e prijsTwee Koeien, waarde f 500.— 3e prijsTwee Koeien. Voorts! Koeien, Ameublementen, Rijwielen, Naaimachines, enz. enz. Achter (le Vlschmarkt. n i— ONTVANGEN DE LAATST UITKOMENDE N O V E A IJ T 's. Door do DEELHEBBERS der op te richten ZUI VELFABRIEK „DE EENDRACHT" te Warmen- huiien, zal op DINSDAG 19 MAART 1912, des namiddags ten 3 uur, in het Café van den Heer C. DE GEUS, publiek worden aanbesteed: Bostok en teekening verkrijgbaar a 2.per stel na 11 Maart 1912 bij K. WESTRA, Bouwkundige te Warmenhuizen. is voornemens op Dinsdag 19 Maart 1912, des voormiddags 10 uur, in het café „de Goede Verzor ging", van den Heer K. KUITWAARD te Akersloot, liggende in den IIEMPOLDER (Regeldam), gemeente AKERSLOOT, kadaster Sectie G Nos. 418 Weiland, groot 2.48.70 H.A, 419 Weiland groot 2 39.10 H.A., 420 Kade, groot —.12.60 H.A. en 421 Rietland, groot —.21.20 H.A. Eigenaar de Heer JACOB BLOKKER Nz. Sr. te Akersloot. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van Notaris J. VAN DER VEEN, Oudegracht 291, Alkmaar. VERSCHENEN: JUBILEUM-UITGAVE. Ingenaaid f 0.40. In fraaien stempelband f 0.70 Verkrijgbaar b(j de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Tel. No. 8. Waarom zoudt g(j voor Uwe buitenbanden f_7. of meer betalen als gij kunt koopen voor f 5,50. Vertegenwoordigers voor Alkmaar Te bevragen bjj Telegram-Adrss„OECONOMIE". Telephoon No. 6779. DIRECTEUREN Mr. J. O. P. TEN BOSCH te 'e-Qravonhage en J. Q. COSTER te Winnipeg (Canada). De BANK geeft 9 Pandbrieven uit in stukken van iooo.f 5°o.en I0°- tegen den koers van f f 0131 4 pCt. te 'e-GRAVENHAQE 1 bij de Heeren TELDERS Co. en ten Kantore der BANKi te AMSTERDAM: bij de Heeren KERKHOVEN C0.1 te ROTTERDAM: bij MARX Co'S BANK Si 3 EEC HAM'S Pt LEEN VOOR ALLE ZOOALS Uitsluitend vervaardigd door THOMAS REE4HAN, St. Helens, England. Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van f 9,75 (56 pillen) en van 11,75 (168 pillen), bjj zes doozen tegelijk f4,25 en 110,te Alkmaar bij J. MEIJER, Cen- tiaal-Apotheek, Mient 9NIEROP SLOTHOUBER, DrogistenJ. SCHOUTEN Co., Drogisten J. J. DE VRIES, Drogist, Zaadmarkt C 76; en bij den Vertegenwoordiger van Th. BEECHAM, AMSTERDAM. TELEFOON 4318. OVERTOOM 341. Van ALKMAAR 6.— 8.—, ÏO— 2.30, Ouur. Tan AMSTERDAM 0.30. 9.30, 2.15, 46 uur. K. V. Doek- eii Handelsdrukkerij v./li. DE RESTE. De nieuwe prUsnoteeriugder Pathe(oonplaten De plaat van f 3.50, nu voor f 2.50, 35 c.M. De plaat van f2.50, nu voor f 2.28 c.M. De plaat van f 1.50, nu voor f 1.24 c.M. Eenige nummers van JAKOB KWAST voorradig, Naalden zijn onnoodig meer, Pathéfoon zingen zonder Naald, te hooren en te bezichtigen aan de „Alkmaar- sche Naaimachine-handel" van A. HILDERING, He kelstraat, Alkmaar. Speciale inrichting voor reparatie. TELEFOON 236. (EEN POPPENHUIS). Tooneelspel in 3 bedr. v. HENDRIK IBSEN. Regie A. VAN DER HORST. Pr(J z«n: late Rang I 1,50; 2de Rang t 1, UalerU t 9,5». Kaarten vanaf heden aan bet Gebouw. Loting 13 Maart, 12 unr, Foyer. Litis het! BANO Armbanden, Rroebes, Colliers, Kettingen, blulerspelrien, lloedspelden, Ringen, Lederwaren, HUIGBROrWERSTRAAT. in ver schillende modellen en prijzen bij voor alle gezindten, in alle soorten en banden, het beste voor de minste prijzen. Alle oude boeken worden weder als nieuw afgeleverd. Het oude en meest bekende adres (opgericht 1874) k Giirt Verloting Goedgek. bij Kon. Besl. 19 Juli '11 No. 61. Te houden door de Kon. Comité. Trekking Maandag 1 April a.s. SST" Prijs per lot 39 eent. Loten verkrijgbaar bjj Wed. J.TERWEIJ, Koorstraat 43, Tel. no. 434, I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4