DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De BESTE voor den prijs. Van lioutcn's Cacao No. Honderd en veertiende faargang 1912 WOENSDAG 13 MAART. BINNENLAND. 62 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Bevoegde beoordeelaars vinden hierin terug den smaak en geur, die goed gefabriceerde cacao moet bezitten. ALKMAARSCHE COURANT. ROMA ALKMAAR, 13 Maart,. Oroote stakingen hebben de neigingen internatio naal te worden. Een spoorwegstaking in Frankrijk beïnvloedt niet slechts bet Engelsche, maar ook het Amerikaansclie verkeer en roept elders het „lijdelijk verzet" in bet leven. Wij zien hetzelfde thans hij de kolenstaking. Nadat de Engelsche mijnwerkers gestaakt hebben, is er ook onder de Ruitsche mijnwerkers een staking uitgebroken en kwam er beweging onder de mijnwer kers in Frankrijk, in België, in Rusland en Oosten- rijk-Hongarije. En daar met de reusachtige ontwik keling der industrie de beteekenis van de „zwarte dia mant" enorm is toegenomen, doet de Engelsche sta king zich in do geheele wereld! gelden op eon wijze als tot nu toe nog niet is voorgekomen. Terwijl de rustige, weloverwogen staking in Enge land tot dusverre niet tot ordeverstoring aanleiding gaf, is liet in Duitschland (te Brüekhausen) reeds tot een botsing gekomen: tusschen stakers en politie-agen- ten, die onderkruipers wilden beschermen. En terwijl liet Britsche parlement het niet noodïg had te spre ken over de wetgeving, heeft er in het Pruisische ITee- renhuis reeds een debat plaats gehad over de bescher ming van den arbeid. Twee en zeventig leden van het lleerenhui9 hebben gisteren een voorstel ingediend, waarbij dè regeering werd verzocht maatregelen te ne men, om, wanneer het noodig mocht blijken, door het indienen van een wetsontwerp werkwilligen te be schermen tegen dwang- en onderdrukking, direct of indirect. Hoewel de regeering do bestaande middelen voldoende achtte en strenge toepassing beloofde, werd het voorstel met algemeene stemmen aangenomen. Ook heeft het centrum in den Rijksdag bereids dc volgende interpellatie ingediend: „Is de rijkskanselier bereid over den stand1 van de staking in het Westfaalsche kolengebied inlichtingen te geven? Wat denkt de rijkskanselier te doen om ouder eerbiediging van de gerechtvaardigde wensclien van de mijnwerkers ervoor te zorgen, dat aan, de sta king, die een ernstig gevaar oplevert voor de welvaart in Duitschland, een einde komt." Toen in het Lagerhuis een interpellatie over de ko-: lenstakiug werd iugediend, zeide de minister-president eenvoudig, dat het oogenblik om dit ontwerp te be handelen nog niet gekomen was en de geheele volksvertegenwoordiging legde zich onmiddellijk bij dit antwoord neer. Maar in liet Pruisische Heerenhuis is gisteren reeds gezegd, dat mocht de Rijksdag een voorstel tot bescherming van de werkwilligen verwer pen, de heer v. Bethmann Hollweg de Rijksdag ontbin den moest! In de geschiedenis van de staking der Engelsche mijnwerkers was het gisteren een kritieke dag. Er had een conferentie plaats tusschen de mijneigenaren en mijnwerkers, waarvan de minister-president, de heer Asqnith, voorzitter was. Drie en een half uur duurde de bijeenkomst en toen werd zij verdaagd tot heden. In de na afloop der vergadering openbaar ge maakte verklaring wordt niets anders niedegedeebl. dan dat er ee.n algemeene beraadslaging over den toe stand heeft plaats gehad. De Londensche bladen beschouwen deze hijeen- komst als de meest hoopgevende gebeurtenis sedert het uitbreken der crisis en de Westminster Gazette is zelfs van meening, dat de samenkomst geen onoverko melijk mocielijke taak heeft nu de partijen in beginsel overeenstemmen en men slechts in de onderdeden tot een schikking zal moeten komen. Het is te hopen, dat er aan de staking nu spoedig een einde zal komen de gevolgen doen, zich al meer en meer gevoelen. De loonderving van alle werklooze arbeiders werd tot den elfden dag der staking op bijna 70.000.000 gulden besomd. Bovendien beginnen de prijzen van levensmiddelen al» brood, vleesch en visch snel te stijgen. Voorts wordt gevreesd, dat de staking oen aanzienlijke vermindering in de opbrengst der rijksmiddelen ten gevolge zal hebben. Dan zijn er de steeds erger wordende storingen in het verkeer, welke groote verwarriugen ten gevolge hebben. Maar het best blijkt de beteekenis van deze staking uit den koortsachtigen ijver, waarmede de Engelsche regeering haar tracht te doen eindigen. Evenwel aan haar optreden is een groot gevaar verbonden. I)e mogelijkheid bestaat toch dat de mijn werkers niet gauw tot toegeven geneigd zullen zijn, doch de regeering op een gebied van wetgeving zullen drijven, waar voor de nationale welvaart voetangels en klemmen liggen. En dan is het de groote vraag, of de Engelsche re geering sterk genoeg zal zijn om weerstand to bieden! TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren behandelde de Kamer het ontwerp tot verleening van pensioen aan hen, die zij- delingsehe diensten bewezen aan den staat door werk zaamheden in dienst van ambtenaren öf colleges te verrichten. De heeren Passtoors (R.-K.) en de Klerk (U.-L.) drongen er op aan, dat nog ©enige categorieën zullen worden opgenomen op de lijst, welke de Regee ring ontwierp van personen, die in aanmerking zouden komen voor het pensioen. De minister van financiën (de heer Kolk man) zei den heer Treub spoed toe bij de pensionnee- ring van de gemeenteambtenaren. Hij ontkende te genover den heer De Meester, dat het ontwerp het be grip zijdelingsche diensten onvoldoende begrenst. Art. 1 en de nominatieve staat omschrijven het begrip, dat bij de wet ipoet zijn bepaald. De minister weigerde de opneming van de catego rieën, welke verschillende sprekers nog in de wet wil den brengen. Hij verdedigde den in de wet aangeno men maatstaf voor het pensioen en verzekert een mil de toepassing van de voorgestelde bepalingen van de zijde van den Pensioenraad en van de volgende mi nisters. Na repliek en dupliek werden de algemeene beschou wingen gesloten. Bij art. 1 kwam het amendement-Ankerman ter sprake (ook voor tijdelijke diensten pensioen), dat door den voorsteller, na bestrijding van de zijde van den minister, wordt ingetrokken. Het artikel werd daarna aangenomen. De heer Duynstee (R.-K.) verdedigde een amendement op art. 4, om als bewijs vau den duur der zijdelingsche diensten ook andere bewijsmiddelen dan bewijs in geschrifte toe te laten. De heeren De Meester (U. L.) en II e 1 s- dingen (S.D.A.P.) bepleitte dit amendement. De heer Do Savornin, Lo-hman (C.-H.) vroeg of een vonnis de dienstbetrekking van een grif fieklerk zal kunnen bewijzen. De minist er handhaafde zijn bewijsregeling en wilde van de torlating van getuigenbewijs in deze materie niet weten. Na repliek en dupliek werd het amendement en het artikel aangenomen. De heet* ïlelsdingen verdedigde een amende ment op art. 5 (berekening van, do bijdrage) om bij het pensioen uit te gaan van de fictie, dat de aan- vangsjaarwedde +20 bedroeg. Anders wordt het pen sioen te hoog. Het nmendement werd verworpen. Eveneens werd verworpen een amendement-Helsdingen, om de beta ling van de bijdrage toe te laten in vier in plaats van in twee jaar, zoomede een amendement.-Smeenge, om de wet terugwerkende kracht te geven tot 1904. Het wetsontwerp werd aangenomen. Toen begon tie behandeling van het wetsontwerp tot nadere wijziging en aanvulling van dc Indische Comptabiliteitswet. De heer De Savornin Lohman wenschte te onderzoeken welke de beteekenis is van de bepaling, dat Indië rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen. Er zijn ook personen, die meenen dat Indië reeds rechtsper soonlijkheid bezit, m. n. de heer De Meester. De Re- gcering stelt thans echter dezo bepaling voor, omdat er twijfel bestaat over de vraag, of alleen administra tief die rechtspersoonlijkheid] voor Indië bestaat, dan wel dat deze ook juridisch vaststaat. Voor rechtsper soonlijkheid is noodig een eigen wil, alsmede de macht om dien wil te doen gelden. En ook al geeft men In dië thans rechtspersoonlijkheid, er blijft toch een af hankelijkheid tegenover het moederland, waar de Staat, m. n. voor het aangaan van leeningeu, verant woordelijk blijft, of men brengt de financieele schei ding tusschen Nederland en de O.-I. koloniën. Er zijn i" Oost-Indië geen organen om zelfstandig tegenover den Staat op te treden. Was er een zelfstandige ver tegenwoordiging, als in de West, dan zou de zaak duidelijker zijn. Z. i. kan de wetgever onmogelijk van Indië een rechtspersoon maken, die een eigen wil heeft, Spreker meent dan ook dat door dit wetsont werp Indië slechts schijnbaar een financieele zelfstan digheid verkrijgt, want de Staat kan ondanks deze wet toch de uitgaven en inkomsten regelen. Uitvoerig zette spr. nog nader zijn meening uiteen. Een wet kan, Indië niet tot rechtspersoon maken, dat hangt af van de instellingen, waarvoor spr. naar de West verwees. Het ontwerp zal Aan ook slechts in schijn zelfstandigheid geven. Toch kan de twijfel achtige toestand in rechtskundigen zin niet blijven bestaan. Vaststaan moet dat Indië een eigen verant woordelijkheid hoeft. Daarvoor zal allereerst Indië zelf kracht moeten ontwikkelen. Do vergadering werd hierna verdaagd tot heden ochtend. PANTSERSCHIP. Xaar gemeld wordt is de commissie van rapporteurs betrekkelijk de suppletoire marinebegrooting nopens het nieuwe pantserschip Zaterdag met haren arbeid gereed gekomen en heeft zij het afdeelingsverslag vastgesteld. tieiueugd nieuws. EEN AUTO-ONGELUK. Maandagavond heeft op de ZandVoortsehe laan bij de tol te Haarlem een ernstig ongeluk plaats gehad. De heer Meijer, automobielverhuurder te Haarlem, kwam met een auto uit Haarlem met twee passagiers, een heer en een, dame uit Zandvoort. Er werd middel matig snel gereden. De Zandvoortsche passagier stuurde; plotseling, zonder ergens mee in botsing te zijn gekomen, sloeg de automobiel om. De heer Meij er en de bestuurder kwamen er ongedeerd af, maar mej. K. kreeg een vrij ernstige hoofdkvonde. Dr. Vare kamp uit Zandvoort verleende medische hulp. De toestand der gewonde is redelijk goed. De benzine der auto vloog, toen men den wagen overeind wilde halen, in brand. De wagen werd totaal vernield. De auto was 5 maanden' oudl en had een waarde van 6500. De oorzaak is vermoedelijk een breuk in de veering van den wagen. De auto wasi verzekerd. DURE BOLLEN. De heer C. P. Alkemade Cz., te Noordwijk, die in het groot gladiolussen (zwaardlelies) kweekt, verkreeg uit zaad een bloem van een tot nog toe onder de gla diolussen niet voorgekomen kleur, n.l. geel, en noemde deze variëteit „Glory of Noordwijk." Deze werd in 1910 op cle bloemenkeuring van do Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde met een getuigschrift van verdienste bekroond. Eenige dagen geleden heeft de eigenaar daarvan 20 kralen (jonge bolletjes) verkocht voor de belangrijke som van 500, terwijl hij de rest, in het geheel wegende één K.G., aan een vakgenoot verkocht voor 20.000. Op de vei ling te Beverwijk, do plaats, waar tal van Gladiolus- kweekers woonachtig zijn, werd één bol, de verschei denheid „Meteor", een zaailing der firma J. B. Bos te Overveen, verkocht voor 89. (Yad.) DE STAKING IN DE ENGELSCHE MIJNEN. I)e gevolgen van de Engelsche mijnwerkersstaking doen zich ook te Amsterdam met den dag meer gevoe len in den vorm van enorme stijging der steenkolen- prijzen en het onuitgevoerd blijven van orders. In- dustviekolen die in normale omstandigheden 910 zouden kosten, worden nu reeds verkocht voor 15 18 en zelfs meer. Alleen de kleinhandel is nog weinig in de pvijsverhooging betrokken. Voor de fabrieken begint het er echter vreemd uit te zien. Tal van le veranciers hebben een grooten achterstand in de uit voering der orders!, daar niet alleen het stoppen van den uitvoer in Engeland', doch ook de geringe invoer uit Duitschland maakt, het voldoen aan alle aanvraag onmogelijk. Het Roerbekken dat anders 30.000 wa gens kolen produceerde, levert thans hoogsten 24.000 en waar voor de Duitsche kolen beter prijs gemaakt wordt in Duitschland dan in Nederland, waar de con currentie moet worden gevoerd met- de Engelsche steenkolen, daar wordt zeker niet in de eerste plaats naar Nederland verzonden. De kolenhandelnars bui ten het Syndicaat beproeven thans Belgische en Zuid- Limburgsche steenkolen te betrekken zoodat vandaar groote verzendingen naar Holland plaats hebben en voor die steenkolen zeer hooge prijzen worden besteed, zelfs tot 20 per ton. Eveneens doet de werkstaking hare nawerking gevoelen op den stoomvaartdienst tusschen Nederland en zijne koloniën. De directiën der stoomvaartmaat schappijen, tevens contractanten voor het postvervoer naar Ned.-Indië, moeten reeds aan de betrokken auto riteiten hebben bericht, dat de mailstoomers aangewe zen zijn op een zuinig kolenverbruik, zoodat de sche pen niet met de gewone snelheid zullen kunnen vareu en het dus gebeuren kan, dat de postmaildienat niet binnen den bij contract bepaalden tijd kan worden uit gevoerd. Zooals men weet is op niet-tijd'igc aankomst van de mailpost boete gesteld. Men schrijft uit Ter Neuzen: De wijziging, welke in verband) met de staking in den dienst, tusschen Vlissingen en Ter Neuzen is ge bracht, is voor onze gemeente van groot nadeel. In de eerste plants is de vroegdienst van hier vervallen, waardoor de eerste correspondentie met Walcheren verzonden wordt met de boot welke om 7.50 van hier vertrekt en om 9 uur te Vlissingen aankomt. Van Vlissingen zal men, niet later dan om 4.50 des middags kunnen vertrekken, waardoor passagiers die met den Bneltrein, van 5.36 hier aankomen, verplicht, zijn te overnachten. Ook de dienst tusschen Vlissingen en Breskens is zoodanig ingekrompen, dat passagiers voor het weste lijk deel van Zeeuwscli-Vlaanderen eveneens groot on gerief zullen ondervinden en do postverbinding aan zienlijke stagnatie ondervindt. De Stoomvaartmaatschappij „Zeeland" is nog geruimen tijd van kolen voorzien, zoodat dë dienst van Vlissingen naar Engeland! geen vertraging zal ondervinden, De Provinciale Stoombootdienst Middelburg Zierikzee v.v. ondervindt ook den invloed der staking. In plaats van tweemaal per dag wordt- slechts éénmaal van heide plaatsen gevaren. De dienst Vlake Walzoorden is ongewijzigd gebleven. - Dc straatverlichting te Middelburg is sinds gis teren aanmerkelijk verminderd. De invoer van steenkolen uit het Duitsche ko lengebied is in de laatste dagen zoo aanzienlijk ver minderd, dat dë IIoll. Spoorwegmaatschappij maatre gelen heeft genomen "het aantal kolentreinen van uit Winterswijk in te krimpen. Te beginnen met heden worden reeds een drietal speciale kolentreinen uit den dienst geschakeld. Zooals bekend is, heeft de koleninvoer van uit Duitschland, voor zoover die aanvoer per wagon plaats heeft, hoofdzakelijk over Winterswijk plaats. De aanvoer voor de hoofdstad is reeds tot de helft van het gewone quantum ingeslonken. Het vervoer van Limburgsche kolen ook naar Amsterdam neemt zeer toe. Het heeft hoofdzake lijk via VenloDen Bosch plaats, doch is toch nog niet zoo belangrijk dat do Staatsspoor speciale kolen treinen laat loopen. Wel blijkt echter uit de toename van het aantal aangevoerde wagons, dat tal van han delaren hier ter stede ernstig pogen zich van Lim burgsche en ook van Belgische kolen te voorzien. Naar verluidt zal de „Carsjens-Stoombootdienst", A'damAalsmeer—LeidenBoskoop eenige diensten uitschakelen, daartoe gedrongen door kolengebrek, en eveneens de Stoombootmaatschappij „De Volharding." UIT WINKEL. Gisteren vergaderde dë Raad. Ingekomen was: Het verslag van de commissie tot wering van school verzuim te Winkel, Lutjewinkel en Groetpolder. Geen der conunissiën behoefde in 1911 op te treden. Aan het verslag dier commissie te Winkel is toegevoegd een verzoek om een geschikter vergaderlokaal, welk verzoek in handen wordt gesteld van B. en W. Het verslag van het herhalings-onderwijs voor jon gens te Winkel. Slechts 2 jongens hebben geregeld aan het onderwijs deelgenomen. Bij dit verslag is een verzoek om den cursus voortaan te doen houden van 15 October tot 15 Februari. Dit verzoek wordt ge steld in handen van B. en W. Deze verslagen werden voor kennisgeving aange nomen. Een proces-verbaal van ka sop neming van het Alge meen Burgerlijk Armbestuur, d.d. 10 Januari 1912, waaruit blijkt dat op dat oogenblik was ontvangen over den dien9t 1912 en 1911 3978.05 en uitgegeven 4104.75°, zoodat e.r een tekort was van 126.74°. Een verzoek van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, om aan openbare gebouwen de plaats naam te doen aanbrengen. Daarop wordt besloten aan den A. N. W. B. te be richten, dat het den Raad wenschelijk voorkomt om naambordjes aan te brengen aan de bestaande wegwij- zerspalen. Een verzoek van den heer C. Kistemaker te Winkel, om aan hem voor den tijd van 10 achtereenvolgend»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1