DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Van houten s Cacao Honderd en veertiende jaargang. 19)2 DINSDAG 19 MAART. BINNENLAND. LANDWEER. Ontheffing ot vergoeding. No. 67 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1,- Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Mooi licht van kleur Goede pittige cacaosmaak De beste voor den prijs. Zij, die zich met I April op dit blad abonneeren, ontvangen de tot dien da tum verschijnende nummers franco en gratis DE DIRECTIE mniin Hol 1 weg niet en hadden geen begrip van zijn fijne manieren. Men voorspelt hem, (lat hij nog ge heel andere verrassingen zal beleven dan de nederlaag van Januari, die zijn persoonlijke nederlaag wa--? Hij weet het beter, met zijn onfeilbaar doorzicht, dat hij •inds het begin van zijn kanseliersschap toont. Tevreden met zijn morgenrit, die hem de lichte zorgen doet verdrijven, keert hij zijn strijdros im mers de paarden van helden heeten strijdrossen en weer komt hij voorbij de goudvissuhen, die in den stil len vijver heen en weer zwemmen en meenen, dat dit de wereld is. Hij ziet, hoe ze de koppen werktuigelijk omhoog heffen, hoe ze zich in het gore water behage- 1 ijk gevoelen en hoe hun de rand van hun poel oen verre horizont schijnt. Zij weten in hun muffen vij ver niets van den stroom en nog minder van de stroo mingen des tijds. Heerlijk opgewekt door het sympathieke schouwspel begeeft de heer v. Bethmann Hollweg zich naar zijn regeeringswerk. EK BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente ALKMAAR brengen ter kennis van belang hebbenden, dat bij K. B. van 9 Mei 1906 (StaaUblad No. 111) eene regeling is vastgesteld betreffende het toekennen van de vergoeding, bedoeld in art. der Landweerwet, in verband waarmede door den Mi nister van Oorlog bij besluit van 12 Mei d. a. v., gewij zigd bij besluit van 3 Juli 1907, het volgende is be- paald: lo. verzoeken om vergoeding, alsook verzoeken om ontheffing- van den werkclijken dienst, als kost- winners de laatste gericht tot II. M. do Ko ningin worden ingediend aan den Minister van Oorlog, door tusschenkomst van Burgemees ter en Wethouders dezer gemeente, voor zoover zij, die de verzoeken doen, wonen in de gemeente Alkmaar, of, ingeval zij buitenslands verblijf houden, in het register van inschrijving voor het personeel van de landweer dezer gemeente voor komen; dat de bovenbedoelde verzoeken in het bezit van Burgemeester en Wethouders moeten zijn ge steld binnen tien dagen na de dagteekening van de openbare kennisgeving tot oproeping in wer- kelijken dienst, dus vóór of op 21 Maart a.s. De verzoeken, waarvoor formulieren kosteloos ter gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn gesteld, moeten aldaar worden onderteekend door hem, haar of hen, die vermeent of verineenen daarvoor in aanmerking te komen, alsmede door den dienstplichtige. Het zakboekje moet clan worden medegebracht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. 2o. ALKMAAR, 19 Maart, 's Ochtends, vóór hij het Duitsehe rijk regeert, zegt Theodor Wolff in een geestig artikeltje in het I ago- fclatb, onderneemt de heer v. Bethmann Hollweg, do rijkskanselier, graag een wandelrit door de lanen van den dierentuin, en men kan merken, dat hij de teugels van zijn paard beter dan andere teugels in de hand heeft. Op de mooiste plekjes zijn reeds bloemetjes ge plant, de takken van vele struiken zijn reeds bezet met rijen bleekgroene knoppen en een aangename voor jaarswind verfrischt het peinzensmoede voorhoofd. De heer v. Bethmann Hollweg rijdt naar den scherpafge- ronden goudvisschenvijver, waar in het gore, stille water de goudrood geüniformde dieren heen en weer zwemmen en zich verbeelden, dat hun vijver de werel I is. Met zekere sympathie ziet de kanselier deze vis- schen, die trotsch en pronkerig aan do grijze medebe woners van het water voorbijtrekken en hun koppen omhoog heffen naar de liefdegiften, die van boven komen. In tusschen, het vriendelijke schouwspel kan hem niet van alle zorgen bevrijden en de koele Maartsch wind verdrijft niet alle pijnlijke gedachten. De heer v. Bethmann Hollweg heeft ter bedwinging van dien democratisehcn geest, die hem zoo verderfelijk schijnt, wel geen koene daad, geen populaire politiek op het oog want zulk een bloem spruit niet uit een dorren tak maar hij heeft, of men het wil gelooven of niet, toch een idee gehad. In plaats van te blijven steunen op de conservatieven, die men wegens hun feodaliteit en hun betrekkingen tot het hof sparen moet, maar die niet den minsten invloed op de massa hebben, heeft hij zich nog inniger dan te voren met het centrum verbonden en de overeenkomst zegt, dat het centrum aan het Bethmann-stelsel buiten de stemmen in het parlement, de christelijke vakvereenigingen als lijfgarde ter beschikking stelt. Met behulp hiervan hoopt de heer v. Bethmann Ilolhveg den democrati- sclien draak te overwinnen, die zijn autoriteit tot dus verre heeft getrotseerd en daar de leiders van solde niers nooit iets gratis doen, heeft hij hun bijstand al lereerst betaald' door afstand te doen van de succes sie-belasting. Had de heer Mermuth zijn overtollige principes bij de acten gelegd en bescheiden volgehou den, niemand zou iets van den handel, welke de ka tholieke arbeiders aan de regeering en de rijksbelan gen aan het centrum uitlevert, gemerkt hebben. Maar de heer Wermuth is, evenals andferen voor hem, gegaan, de pers roert de alarmtrom, de booze oouran- tenschrijvers hebben nieuwe stof, en het publiek roept: mijnheer Bethmann, hoe muf riekt uw vijver. De ruiter geeft zijn paard een beetje zenuwachtig de sporen en draaft dan sneller om de snelopkomende gedachten te ontgaan. De boosheid der couranten- schrijvers en het kwaad gerucht van het publiek laten hem ten slotte koud, zoolang de zegen van gunsten van boven onverminderd naar beneden komt. Evenals alle personen, wien zij onthouden wordt, geringschat de heer von Bethman Hollweg de volksgunst, volks- wenschen en volksmeening schijnen hem woest ge schreeuw van het gemeen, het vonnis der geschiedenis is een nevelig iets in de verte en een real-politieke zin richt zich op meer nabije machtsfactoren. Niet op hetgeen geschiedt, komt het aan, maar hierop, hoe men het in het vertrek van den monarch kan voorstellen, en men behoeft slechts in een overtui gende rede te kunnen bewijzen, dat dk? vluchtelingW er- muth, evenals Dernburg en Lindequist vóór hem, de discipline, de edelste Pruisen-plicht schendt Dan mag de zoogenaamde openbare meening de karakter vastheid van den scheidende roemen en smadelijke vergelijkingen maken. Vastheid van karakter is wei nig en de hoofdzaak is de vastheid van de positie. De ministers en de staatssecretarissen mogen maken, dat ze wegkomen, als ze de lucht niet meer zuiver vinden. Do gunst van den monarch blijft het rust punt bij al de verschijnselen van vluchtende ministers. Deze gedachte verwarmt meer dan voorjaarszonne- sehijn, en de heer v. Bethmann Hollweg rijdt weer vorder, van zorgen bevrijd en vroolijk, zooals alleen, iemand kan doen, die zich vast in den zadel gevoelt. De beginseltrouw van den heer Wermuth was een stoornis, een kleine hindernis, maar een ruiter, die ze ker is van zich zelf, springt over zulke hindernissen over zijn goed gekozen weg heen. Liehtgeloovige dwazen hebben na de rijksverkiezingen gemeend, dat hij een anderen weg zou inslaan, dat hij, gelijk de staatslieden in vele andere landen gedaan hebben, van de volkskrachten partij zou trekken en zich zelt' zou voegen bij de werkwillige linkerzijde, en de kran sen waren ter zijner eere reeds gevlochten, de nieuwe medewerkers stonden bereids gereed. Degenen, die iets dergelijks geloofden, kenden den heer v. Beth- AMBTENARESSEN BIJ DEK POST TELEGRAAEP1EK ST. Een aantal van 440 vrouwelijke ambtenaren bij den dienst der posterijen en telegrafie, hebben zich tot den minister van Waterstaat gewend met een adres, waar in zij verklaren met leedwezen en bekommernis1 te hebben kennis genomen van de onlangs tot de direc teuren der post- en telegraalkantore-n gerichte aan schrijving, om de vrouwelijke ambtenaren in het ver- volg geen dienst te laten verrichten tusschen 's avonds 11 en 's morgens 6 uur, welke maatregel ten gevolge zou hebben: le. een voor hen zéér onaangenaam gemis aan ver korten dagdienst verbonden aan nacht-, vroege- en late diensten) op die kantoren, waar een dergelijke ver schikking ten behoeve der vrouwelijke ambtenaren wel zou kunnen geschieden; 2e. hoogst pngewenschte en door het dienstbelang niet geboden verplaatsing voor zoover een dergelijke verschikking onmogelijk is, welke verplaatsing voor velen der vrouwelijke ambtenaren zal medebrengen vertrek uit het ouderlijk huis, opgeven van het fami lieleven 3e. een sterke beperking van het aantal kantoren, die voor vrouwelijke ambtenaren open staan. Bovendien zijn zij van meening, dat t ri on ree hl ware, adressanten thans te onderwerpen aan oen be perking, dip bij haar indiensttreden niet bestonden; verzoeken zij den minister alsnog te willen afzien van dien voor de vrouwelijke ambtenaren, in alle opzich ten zoo noodlottigeu maatregel. BEGROETIKG VAN Dr. KUYPER. Het comité, dat De Standaard zal huldigen bij haar 40-jarige bestaan, heeft een samenkomst op 8 April, (tweeden Paaschdag) te 1 trecht voorbereid, waarin het mogelijk zal zijn dr. A. Kuyper te begroeten. In .deze samenkomst zal het woord worden gevoerd door den voorzitter van het comité, prof. dr. II. is- scher, hoogleeraar aan de l trechtsche universiteit, en door vertegenwoordigers van organisaties. Dr. Kuyper hoopt de sprekers te beantwoorden. Ueiueugd nieuw» UIT BERGEN. Na opening der voltallige vergadering van den raad, welke gistermorgen alhier werd gehouden en na onveranderde vaststelling der notulen, werd medege deeld dat ingekomen was: het bericht dat Gedeputeerde Staten goedkeurden het besluit tot aankoop van den grond voor de be graafplaats bestemd. De voorzitter deelde mede dat de eerste drie jaren niet van de te sluiten leening be hoeft te worden afgelost;; dat ook was goedgekeurd door dit college de verordening regelende de heffing van het schoolgeld voor de te Alkmaar schoolgaande kinderen. Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aangenomen. De Ned. Automobielclub betuigde haar adhaesio met het adres inzake de bestrating van den Berger- weg. De Alg. Ned. Wiclrijdersbond zond een adres in van dezelfde strekking onder mededeeling dat hij, in dien dit adres wordt ingewilligd, bereid rs een bij drage van 25 gulden te geven in de kosten van den aanleg van een rijwielpad. In verband met-deze verzoekschriften werd het adres inzake de bestrating van den Bergerweg ter tafel ge bracht. De voorzitter zeide dat het rapport den leden is toegezonden, en dus voor hen van genoegzame bekend heid mag heeten. De heer Baltus merkte op dat het rapport inhoudt twee motieven, die den slechten toestand veroorzaken, n.l. dooi en het te laat leveren van grint. Mocht in de laatste oorzaak verbetering kunnen worden gebracht, voor het eerste kan men nooit zor gen; verwijzende naar het drukke vervoer verklaarde spr. beslist voor bestrating te zijn. Spr. ging daarna cenige opmerkingen op de finan. opgave na, waarop de voorzitter inlichtingen verstrekte. erder vroeg hij inlichtingen omtrent de vlaklaag van de straat, waarna eenige besprekingen omtrent de technische uitvoering volgden. Spr. wees er vervolgens op dat bestrating de pacht van het tolhek zal verhoogen. De heer Veenhuizen geloofde dat de heer Baltus gelijk heeft, hij weos op de lengte van de VeeTe- brug tot aan Bergen, voor een paar jaar gaf het toen uitgebracht rapport aan een lengte van 740 M. met een raming van 3000 en nu staat de weg aangege ven op een lengte van 826 M. met een hoogere raming van 5600. De voorzitter wees op de duurdere nrbeidsloonou en hoogere prijzen der steenen en de meerdere breedte van den weg, toen 2.60 M. nu 3 M. en merkte op dat wil men afdoende handelen, men voor goede kwaliteit moet zorgen. De heer Maschmeijer kwam onder het aanhalen van verschillende gegevens tot de conclusie dat de weg zou kosten 18000 en was overtuigd dat de eventueele leening niet in 20 jaar behoeft te worden afgelost, dit kon wel in 30 jaar. Rekent men, zoo zeide spr.. (lat de gemiddelde on derhoudskosten van den weg 1500 zijn, de rente en aflossing der te sluiten leening bodragen 1320, dan blijkt dat het restant van 180 zou kunnen worden besteed aan onderhoud van den bestraten weg. De voorz. verklaarde zich sterk tegen dezen langen aflossingstermijn. f De heer Maschmeijer zeide dat een bekwaam aanne mer zioh bereid verklaarde den weg voor dien prijs te maken en dat de weg het eerste jaar 1320 zou kos ten. Verder ging hij na dat bij de 30 jaar aflossing de weg minder zal kosten. Niettegenstaande dit verklaarde de voorzitter den termijn van 30 jaar te lang te vinden en wees daarbij op de leening voor de begraafplaats. De heer Maschmeijer merkte op dat de grond voor de begraafplaats bezit is en dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat met dit kapitaal winst wordt ge maakt, door verkoop van niet voor begraafplaats be stemden grond. (Tijdens de discussies bleek, dat B. en Wden weg bij een breedte van 4 M. -schatten op 26000 en bij 3 M. breedte op 20700). Do heeren Maschmeijer, Veenhuizen en Baltus zijn van meening dat de te bestraten weg een voordeel voor de gemeente is en daardoor in 't belang der ge meente mag worden benoemd. De heer Veenhuizen is er voor te besluiten den weg te bestraten, al is het niet direct in 't geheel, dan over twee of drie jaar. De heeren Baltus on Maschmeijer zijn er voor om het werk ineens uit te voeren, laatstgenoemde zeido nog, dat hij er beslist van overtuigd is dat het in 't voordeel der gemeente is. Met het oog op haren bloei kan men den weg met grint nooit in voldoenden staat houden. De voorzitter bracht in herinnering den finantiee- len toestand en vreesde dat de weg de belastingen zou doen verhoogen en vroeg of deze omstandigheid do vreemdelingen niet zou doen afschrikken om in do gemeente te komen wonen, hoewel hij de noodzakelijk heid eener afdoende verbetering erkende De heer Maschmeijer dacht dat men door den ver beterden weg eerder in Bergen zal komen wonen. Naar aanleiding van een vraag van den heer Masch meijer, werd voorlezing gedaan van een schrijven der maatschappij voor de waterleidingen, waaruit bleek dat vooralsnog geen aanvang zal worden gemaakt mei het leggen der tweede leiding. Na eenige besprekin gen werd besloten die maatschappij te berichten dat zij niet met het werk mag beginnen voordat zij aan de Gemeente bewezen heeft dat de gemeente niet het recht heeft een recognitie te vragen. De voorzitter verheugde zich in de optimistischs ideeën van den raad wat betreft de gemeente-finan- tiën. Hij stelde voor in stemming te brengen de be- harding vanaf de Veerebrug tot aan de bestaande stnaat. De heet' Veenhuizen stelde voor B. en W. uit te noodigen zoo spoedig mogelijk tot de aanbesteding van den geheelen weg over te gaan. De voorzitter vroeg wat de heeren dachten omtre.nl de aflossing. De heer Maschmeijer: „Ik meen van 30 jaar". De voorzitter: „Dit is te lang." De heer Baltus: „Laten we nu beginnen van af Smit tot de Veerebrug en is dit klaar, dan hopen we een regeling te hebben getroffen met het polder bestuur inzake het gebruik der bennen." Het voorstel van den heer Veenhuizen werd aange nomen met 4 tegen 3 stemmen. Vóór stemden de heeren Veenhuizen, Maschmeijer, Baltus en Olden burg. I)e voorzitter en (le heeren Zwaan en Leijen ver klaarden zich voor bestrating tot aan de Veerebrug. Na nog (enige besprekingen werd besloten do aan te gane leening af te lossen in 25 jaar. De afdeeling Duinkamp Westelijk Deel van het K. O. O. verzocht herziening der ónderwijzerssalarisseu door beter aanvangsalaris en snellere periodieke ver hooging. In verhand met het geringe verschil tusschen het salaris van den eersten onderwijzer en hot hoofd der school, stelden B. en W. voor het salaris van het Hoofd te verhoogen tot de door hen genoemde bedra d- Zonder stemming werd dit voorstel aangenomen on der liet aanhalen der beweegredenen, daartoe stelden 11. en W. voor aan de regeering het verzoek te richten de klasseverdeeling der gemeente in verband met het heffen der pcrsoneele belasting te herzien. Na eenige nlgemeene besprekingen werd dit voor stel aangenomen. Omtrent de Karei do Grootekan merkte men op dat een spoedige herziening noodzakelijk is. De heer Maschmeijer vroeg of de steenen van het pa ardenpad uit den Bergerweg er niet voor gebruikt zouden kun nen worden. Na eenige algemeene besprekingen werd B. en W. opgedragen de verbetering, op welke wijze dan nok.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1