STADSNIEUWS. Gemeenteraad van Alkmaar. BÜITENLAND komst gehouden ter bespreking van de vraag, of he. wenschelijk en mogelijk geacht wordt, een Nederland- sche afdeeling op genoemde tentoonstelling bijeen te brengen. Naar aanleiding der gevoerde besprekingen werd eene voorloopige commissie van informatie benoemd, welke zal nagaan of hier te lande genoegzame belang stelling voor die tentoonstelling bestaat en of genoeg zame toezeggingen tot deelneming zullen kunnen worden verkregen, om nader met het Gentache comité in onderhandelingen te treden. Deze commissie zal binnen een maand aan de besturen rapport uitbrengen barer bevindingen. ALWEER EEK ELFSTEDENTOCHT. In Friesland is men druk bezig op Pinkstermaan dag een Elfstedentocht op de fiets te organiseeren. HET JUBILEUM VAN Dr. KUYPER. Naar reeds is medegedeeld zal het 1 April a.s. veer tig jaren geleden zijn, dat door dr. A. Kuyper „De Standaard" werd opgericht. In anti-revolutionnaire kringen werd, in den loop van het vorige, jaar, het denkbeeld geopperd, bij het „Standaard -jubilé, waar mee samenviel de herdenking van den 40-jarigen jour- ualistiekeu arbeid van den hoofdredacteur van het an- ti-rev. hoofdorgaan, dr. Kuyper, in April van dit jaar te huldigen, meldt de Tel. De bejaarde leider der anti-revolutionnaire partij wenschte geen persoonlijke huldiging te aanvaarden. Tegen een samenkomst met vertegenwoordigers uit verschillende kringen der anti-revolutionnaire partij liad dr. Kuyper geen bezwaar, mits liet bleef een her denking in huishoinlclijken kring. Rekening houdende met den wonsch van den leider, werden comité's gevormd met het doel bijdragen te verzamelen ten behoeve van het 40-jarig jubileum van het dagblad „De Standaard." Voor dit doel is thans een eore-comité gevormd. Het ligt in de bedoeling de „Standaard"-huldiging te doen plaats hebben op Maandag 8 April a.s., in heit Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. Verschillende deputaties uit de anti-revolutionnaire partij zullen van haar belangstelling doen blijken. De voorzitter van het comité, prof. dr. II. Visscher, hoogleeranr aan de Universiteit te Utrecht, zal aan dr. Kuyper bij die gelegenheid een groot bedrag in geld overhandigen, samengebracht door alle kringen der anti-revolutionnaire partij. Het bedrag is bestemd tot steun van „De Stan daard." Men beoogt daarmee bet mogelijk te maken het blad zoozeer uit te breiden, dat het ook meer dan tot nu aan de eiscljen, aan een nieuwsblad te stellen, zul kunnen voldoen en het blad er op wordt ingericht ook onder het financieel bereik te vallen van de duizenden anti-revolutionnaire arbeiders in den Linde. VACATURE TWEEDE KAMER. KIESDISTRICT HOORN. Door de Liberale Kiesvereeniging „De Vrijheid", alhier, werden gisteravond tot voorloopige eandidnten gekozen: 1. Frans Netscher te Santpoort; 2. Jhr. de Muralt te Zierikzee; 3. W. de Jong te 's-Gravenhage UIT GRAFT. Ds. C. Neijdam alhier heeft- zijn beroep naar <b Doopsgez. Gemeente te Veenwouden aangenomen. UIT HEER HUGOWAARD. Vele nieuwe woningen moeten vóór Mei nog be woonbaar zijn, doch bjj gebrek aan metselsteenen staat bjj veraehillende gebouwen het werk stil, terwijl aan andere om die reden niet kan worden begonnen. UIT BERGEN. Te Utrecht slaagden veor het examen nuttige hand werken de dames J. C. A. van Roozendaal, Th. M. M. Feldbrugge, M. J. Biezem, G. J. M. Heiligers, H. E. üoedemans, W. H. G. Jager, alhier. Mejuffrouw E. Appelman legde in den Haag het zelfde examen met gunstig gevolg af. Het personeel der zandsteenfabriek van den heer vaii der Heiden alhier heeft gedeeltelik gestaakt, van de 24 arbeiders hebben 18 het werk nedergelegd. De eissh is verhooging van het loon van 15 op 18 cent per uur. Wanordelijkheden hadden niet plaats. KORTE BERICHTEN. Te Middelburg is een 31-jarige vrouw, moeder van twee kinderen, terwijl zij een bezoek bracht aan het sterfbed barer schoonmoeder, van de trap geval len en den volgenden dag aan de gevolgen overleden. Aan de artillerie inrichtingen bij de Hemhrug te Zaandam werden gisteren proeven genomen met schieten. Toen een sergeant-scherpschutter een schot wilde lossen, weigerde de patroon, welke echter ont plofte, toen de grendel losgelaten werd. Dientenge volge kreeg de schutter het schot in de hand en werd dit lichaamsdeel ernstig verwond. De „Bijenkorf" in Amsterdam zal op het Beurs plein een nieuw hulpgebouw vestigen, daar de bouw van het nieuwe mode-paleis dan ineens voltooid kan woTdeu en slechts twee jaar zou vorderen. Te Drouwenermond sloeg een arbeider zijn ou den vader met een turf bewusteloos en stak hem daar na met een mes, zoodat er een slagader geraakt werd en men vreest voor het leven van den oude. Iemand te Terwolde, die kraaien ging schieten, had een vuurwapen meegenomen, dat plotseling af ging. De kogel drong hem in de longen. Bij een huwelijksfeest te Meteren (Tielerwaard) werd bij wijze van feestuiting geschoten. Een de schutters laadde het geweer zoo overdadig met kruit, dat het uit elkaar vloog en hij ernstig gewond werd. EEN LEVERING. Aan de N. V. Stoom smederij W. J. Schepper alhier, is de levering opgedragen van een stoommachine stoomketel, drijfwerken etc. voor de nieuw te bouwen zuivelfabriek „de Eendracht" te Warmenhuizen. CHRISTELIJK HISTORISCHE KIESVEREENI GING. Men verzoekt ons te melden, dat de vergadering, welke morgen in de Harmonie wordt gehouden, alleen toegankelijk is voor genoodigden. 't NUT. Vrijdagavond wordt in de sociëteitszaal der Harmol nie de laatste bijeenkomst met dames vanwege het de partement Alkmaar Tot Nut van 't Algemeen in dit seizoen gehouden. Het is een voordrnchtenavond, te geven door Mej. Nelly Kühler uit Amsterdam. Mej. Nelly Kühler werd het vorig jaar door haar ex-leermeester, den bekenden tooneelspeler Jan C. de Vos aldus aanbevolen: Naar mijn overtuiging zal geen Bestuur spijt gevoelen, wanneer het Nelly Kiihler uit noodigt, en vol vertrouwen zie ik baar verder optre den in ons land tegemoet, overtuigd, dat onpartijdig! toehoorders en beoordeelaars haar gaarne hulde zullen brengen." Beide verwachtingen werden ten volle vervuld. Mej. Kühler is het vorige jaar opgetreden in 29 departe menten (o.a. Amsterdam, Haarlem, Groningen, Utrecht, Dordtrecht) en overal had zij zeer veel suc ces. Met warmte, zoo schreef de heer Jan C. de os aan het begin van het thans nog loopende seizoen, beveel ik haar wederom aan. Het Utr. Dagblad zegt van haar optreden o.a.: „Mejuffrouw Kühler bezit de gave haar gehoor van begin tot einde te boeien, door met aangename voordracht, de figuren in de door haar gekozen verha len zóó uit te beelden, dat ze, voor wie haar volgt, le ven. Van de toch zoo zware taak, om heel den avond met eigen voordracht te vullen, wist mejuffrouw Kühler zich te kwijten op een'wijze, die, in stede van de hoor ders te vermoeien, tot onafgebroken luisteren en nieren dwong." gc- MISHANDELING. Naar wij vernemen moet de heer W., directeur vau het Bioscoop-theater aan den Koningsweg verleden Zondag een der in of bij den ingang van het theater spelende kinderen, een achtjarig dochtertje van den heer van Leeuwen aan den Koningsweg zoodanig ge schopt hebben, dat een barer beenen gekneusd werd en het kind onder heelkundige behandeling moést worden gesteld. De heer W. ontkende dit echter bij het onderzoek dat door de politie wordt ingesteld. EEKE-DIPLOMA. De heer J. F. Bffii.efS alhier behaald*' op de huis- vl ij t- ten t oo n s tel li n g te Punpprpnd buiten mededin ging een eerediploma met een sigaigngansteker. DEURWAARDER PLAATSELIJKE BELAS TINGEN. Burgemeester en Wethouders hebben met ingang van 1 April a.s, benoemd tot vasten deurwaarder bij de plaatselijke belastingen, den heer J. C. Meeuwsorï. agent van politie alhier. AANBESTEDING. Aan de firma W. F. Stoel Zoon, handel in bouw materialen alhier is, na gehouden aanbesteding door Dijkgraaf en Heemraden, de levering opgedragen van 980 wanlstrnatklinkers voor rekening van den polder Wieringerwaard. BEROEPEN. Bij de Geref, kerk alhier is beroepen H. A. Munnlk, te Fijnaart. CINEMA AMERICA1N. Men verzoekt ons er nog eens de aandacht op te willen vestigen dat heden- en morgenavond in de Cinema Americain de Passiespelen voor 't laatst op 't doek zullen worden vertoond. VERKIEZING IIUISWAARDERPOLÜER. B^ de gisteren gehouden verkiezing van een lid vau het Bestuur van den Huiswaarder- en Oosterweezen polder, is de plaats van den heer J. Bakker, die be« dankt heeft, werd gekozen de heer M. Bregman te Alkmaar. AANBEVELING RECHTER UTRECHT. 's-GRAVENIIAGE, 20 Maart. Op de aanbevelings lijst voor rechter te Utrecht zijn geplaatst de heeren: Mrs. A. Fockema, C. Star Busmann en R. Kranen burg, rechters, resp, te Alkmaar, Almelo en Tiel. AGENDA. WOENSDAG. Gymnv.-Ver. „de Halter," oeieningsavomd 810 uur, leden van 10 jaar an ouder, Gulden Vlies, ingang Lindegracht. DONDERDAG. Kegelclub „On«e Club," 8 uur, da Unia. „Zang en Vriendschap, van 7x/29 uur, Harmonie. Zitting van Woensdag WO Haart 1912. Voorzitter de burgemeester G. RIPPING. Secretaris de heer C. D. Donath. Tegenwoordig 19 leden. De notulen worden goedgekeurd. Aan de vergadering wordt medegedeeld: a. dat is ingekomen: een schrijven d.d. 7 Februari 1.1. van Mej. A. A. Holsmuller, houdende dankbetui ging voor hare benoeming tot onderwijzeres aan de 4e Gemeenteschool. b. alsvoren, een schrijven d.d. 8 Februari 1.1. van den controleur, den heer A. J. P. Spiesz, houdende dankbetuiging voor de verhooging' zijner jaarwedde. c. alsvoren, een schrijven d.d. 16 Februari 1.1. van cenige stads-werklieden, houdende dankbetuiging voor het besluit tot verlenging van den termijn, waarop een bijslag op hun loon is toegestaan. d. alsvoren, een schrijven d.d. 20 Februari 1.1. van den heer J. Francken, houdende dankbetuiging voor zijne benoeming tot bezoldigd ambtenaar van den burgerlijken stand. a.1 voor kennisgeving aangenomen. e. alsvoren, een schrijven d.d. 1 Maart 1.1. van het Burgerlijk Armbestuur, houdende verslag omtrent Jen toestand van het armwezen over 1911. Ta voegea bij de stukken voor het gemeenteverslag. f. alsvoren, een schrijven d.d. 16 Februari 1.1. van Mr. J. L. Steeulack, houdende verzoek om ontslag als lid der commissie tot wering van schoolverzuim. Eervol verleend met dankbetuiging voor verleende diensten. g. alsvoren, een schrijven d.d. 16 Febr. 1.1. van Mr. J. I.. Steenlack, houdende verzoek om ontslag als lid der commissie van toezicht op het Stedelijk Mu ziekkorps. Als voren. h. alsvoren, een schrijven d.d. 17 Februari 1.1. van Me vrouw Bogaert-de Sturler de Frienisberg, houdende verzoek om ontslag als lid der commissie van toe zicht op liet haudwerkonderwijs. Als voren. i. alsvoren, een circuLiire van liet dagelijkseli bestuur van den Alg. NecL Wielrijdersboud, waarin de wen sehelijkheid van een goede plaatsaanduiding wordt uitgesproken. Gesteld in handen van B. en W. ter fine van af doening. j. alsvoren, een schrijven d.d. 15 Februari 1.1. van den heer C. A. Grootegoed, houdende dankbetuiging voor zijne benoeming tot directeur der gemeente reiniging. k. alsvoren, een schrijven d.d. 14 Februari 1.1. No. 89 van de Gedeputeerde Staten, houdende bericht, dat 's Rnads besluit van 31 Januari 1.1. tot wijziging van het reglement van orde voor den Raad, door genoemd college is aangenomen voor kennisgeving. 1. alsvoren, eene apostille d.d. 31 Januari 1.1. van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van een uittrek sel uit het Kon. besluit van 23 Januari 1.1. No. 6, krachtens hetwelk tot 1 Januari 1917 zijn goedge keurd de aan het gemeente-slachthuis geheven rechten. j1 voor kennisgeving aangenomen. m. alsvoren, een adïes d.d. 8 Februari 1.1. van Ds. A. C. de Rcgt c.s., houdende het verzoek aan het stads ziekenhuis de gelegenheid tot klas-severpleging te openen. De voorzitter deelt mede dat is ingekomen een adliaea ie-adres van 327 personen uit de gemeente en stelt voor deze adressen in handen te stellen van B. en W. om praeadvies. De heer T h o m s e n zegt, dat hij deze zaak zeer urgent vindt eu stelt voor, daar hij meent dat B. en W. toch gunstig zullen adviseeren, dat de Raad zieli uitspreekt voor klassen verpleging. De voorzitter deelt mede dat reeds vroeger de raad zich in dien geest heeft uitgesproken en acht deze uitspraak onnoodig, tenzij de heer Thomson mocht meenen, dat die uitspraak wenschelijk is met het oog op de andere samenstelling van den Raad. De heer Thomson acht die uitspraak op dit oogenblik gewenscht, De heer Van der F e e n de L i 11 e is op deze discussie niet voorbereid en meent, dat zoodanige uitspraak niet kan geschieden, daar de zaak verband houdt met de uitbreiding van het ziekenhuis en de re organisatie de.r inrichting. Beter acht spr. het thans het advies van B. ep W. af te wachten en vindt bet zelfs gevaarlijk een beslissing te nemen, De voorzitter zegt dat de heer Thomson dat moet weten, De heer Ringers maakt ook bezwaar than» eer, uitspraak te doen, ofschoon hij niet tegen klassenver- pleging is. De voorzitter vraagt of de heer Thomsen, gehoord de bezwaren van de beide hoeren, het niet raadzaam acht thans dat voorstel in te trekken. De heer Glinderman heeft ook bezwaar tegen oen dergelijke prineipieele uitspraak. De Jieer P o r b p c k zal er niet te veel van zeg gen, Hij wéuscht objectief geen tegenstander van in williging van het verzoek te zijn, doch gezien de om standigheden, de subjectieve invloeden, waaronder dit verzoek is ingediend, zal-de stemming zeer waarschijn lijk ook onder die invloeden staan en dus niet zuiver zijn. Er zijn heel veel andere en belangrijker kwesties vour dp gemeente. En als men steeds weer een uit spraak van den raad wenschte waar de samenstelling is gewijzigd, dan zou heel veel tijd verloren gaan. Spr. zou willen voorstellen liet adres in handen van B. en W. te stellen, opdat B. en W. te zijner tijd den raad van prapgdyies konden dienen, ook in verband met de plannen tot reorganisatie van het stedelijk zie kenhuis in zijn geheel. Laat de raad dan alles tege lijk bi-handelen, opdat men zijn gedachten kan laten gaan over dp geheele zaak als geheel. De voorzitter wijst ex op dat allang de voor stellen tot reorganisatie er zijn. Dr. v. Eede heeft een uitvoerig adyies ;n deze gegeven, die dit splitst in 3 deelen. Een deel daarvan, de reorganisatie van den geneeskundigen dienst, heeft de raad reeds bereikt. De voorzitter hoopt dan ook dat de Raad zal willen medewerken om deze kwestie van den geneeskundigen buitendienst partieel te behandelen. De heer D o r b e e k verklaart daar, niets tegen te hebben, doc-h hóeft bedoeld, dat men den inwendigen dienst van het ziekenhuis, dp verpleging ter plaatse, in zijn geheel zou behandelen. Nogmaals wijst apr, >:r op hoe tengevolge van dit verzoek nu een uitspraak vertroebeld zal worden en beveelt intrekking aan. De voorzitter vraagt, of de heer Thomsen zijn voorstel handhaaft. De lieer Thomsen meende, dat B. en W. prijs zouden stellen op een uitspraak als door hem bedoeld. De voorzitter zegt, dat een duidelijke ui t- spraak zeer zeker gewenscht wordt, maar waar de stemming thans zou worden vertroebeld, acht spr. een uitspraak thans niet gewenscht. De heer Thomsen trekt daarop zijn voorstel in. li. alsvoren. een adres d.d. 24 Februari 1.1. van de afd. Alkmaar van den Bond van Ned. Onderwijzers, houdende verzoek om over te gaan tot aanstelling van een of' meer schoolartsen. Gesteld in handen van B. en W. om advies, o. alsvoren, een schrijven d.d. 9 Maart 1.1. van den heer A. G. den Boesterd, ten geleide van teekeniu- gen en een model in hout voor een nieuwe Scha- ponbrug met verhoogde voetpaden. De heer Dorbeck merkt in verband hiermede op, dat de brug een nieuwe vloer heeft gekregen en vraagt of dit er op wijst, dat de vernieuwing lang op zich zal laten wachten. De Voorzitter zegt, dat de vernieuwing om het marktverkeer zeker tot het najaar zal moeten worden uitgesteld, daarom is het dek vernieuwd. Als voren. p. alsvoren, een adres d.d. 14 Maart 1.1. van de Com missie van voorbereiding in zake het stichten van een Elcctrische Centrale voor West-Friesland, hou dende het verzoek om vóór of op 15 April a.s. eene beslissing te willen nemen omtrent aansluiting aan de bedoelde centrale. Gesteld in handeu van B. en W. om prae-advies q. alsvoren, een adres d.d. 8 Maart 1.1. van J. II. Müh- ren c.s., bewoners van den Tienenwal, om do go- noemde straat te doen bestraten. Als voren. alsvoren, een schrijven d.d. 13 Maart LL van den heer G. A. A. Eeltink, houdende bericht, dat hij voor den cursus 1912/1913 aan de Haiidelsdagsehool wegens zijne benoeming tot Hoofd der R. K. Bij zondere School te Uitgeest, niet meer in aanmer king wenscht te komen. Voor kennisgeving aangenomen, s. alsvoren, een adres d.d. 6 Maart 1.1. van de Vereeni- giug „Alcmaria" tot bevordering van het Vreemde lingenverkeer, houdende het verzoek om op 30 April a.s. een harddraverij te mogen organiseeren in de Harddraverslaan. In zake het adres van de Vereeniging „Alcmaria" werd in strijd met de beslissing van B. en W. be sloten deze vereeniging vergunning te geven om op 30 April a.s. een harddraverij te mogen organiseeren in de Harddraverslaan. Vóór stemden 13 leden tegen 6 n.l. de heeren Zaadnoordijk, Boelmans ter Spill, v, d. Bosch, Ibink Meienbrink, de Wit en de Lange. Aan den heer P. T. Boom, werd op diens verzoek ontslag verleend uit zijn betrekking van havenmeester. Hierna kwam aan de orde de interpellatie van den heer Fortuin. De vragen luidden: lo. Is het waar, wat in de plaatselijke bladen ge meld wordt, dat er gestaakt werd bij het lossen van steenkolen ten behoeve van de gemeente-gasfabriek? 2o. Waarom heeft men een ploeg van 10 man uit Zaandam laten komen en hen onmiddellijk met 2 per sonen versterkt, niettegenstaande men niet genegen was de Alkmaarsche ploeg met één man te vermeerde ren 3o. Wat is de reden dat men de 2 Alkmaarsche werkwilligen lossers zonder opgaaf van redenen, aan gezegd heeft, dat men hunne diensten niet meer wenschte 4o. Kan het juist zijn, dat de heer directeur van de gasfabriek nooit bereid is om met deze werklieden over hunne belangen en verzoeken te spreken? 5o. Hebben B. en W. reeds maatregelen getroffen om in de toekomst de beschikking te hebben over een geoefenden ploeg van 11 man, opdat groote onkosten vermeden kunnen worden en men geen ongeschikte en ongeoefende menschen uit andere takken van dienst behoeft te requireeren? De voorzitter antwoordde: lo. Om dit te kunnen beantwoorden zijn geraad pleegd de nummers der Alkm. Courant 6, 11, 12 en 13 Maart. De beriehten in de 3 laatstgenoemde zijn juist, dat in die van 6 Maart onvolledig. Achter alinea 1 zou moeten volgen: „De losse ploeg door Schouten op het oude loon aangenomen, wilde niet aan het werk zonder loonsverhooging, 't geen door de Directie is geweigerd." Deze ploeg heeft dus» in 't geheel geen arbeid ver richt. De Zaa.iulamsche ploeg heeft daarop van 6 tot en met 9 Maart gewerkt, (.bijgestaan door 2 werklieden i.ie toegevoegd waren om 't getal ligdagen te beper ken). Deze ploeg staakte Maandagmorgen 11 Maart, omdat de directie de 2 Alkmaairders er uit had geno men, als gevolg der langzame lossing en bet elkaar in den weg loopen. Daarop bracht Schouten een nieuwe ploeg bijeen die, toen ze aan 't werk zou gaan eerst eisehte dat aan de Zaandamsehe ploeg over Maandag, den dag waarop ze gestaakt en hoegenaamd geen werk verricht luid, vol loon zou worden betaald; toen dit werd geweigerd hebben zij het werk niet opgenomen. Hierop heeft de lossing met gemeentewerklieden plaats gevonden. 2o. Zooals boven is gezegd, is de Zaand. ploeg met 2 man versterkt om zoo weinig mogelijk ligdagen te hebben. Het verzoek om aan de Allan, ploeg één man toe te voegen, Leeft de Directie piet bereikt. Dit i.- gebleken uit verklaringen vap den Directeur en den. ploegbaas Schouten, 3o. Het ii onjuist dat zonder opgaaf van „mededce- hngen." ontslag zou zijn gegeven. Do reden is, dat de Zaand. ploeg met 2 man versterkt verreweg minder werk leverde, dan waarmede in redelijkheid genoegen kon worden genomen. Aan de 2 Alkmaarders is die reden medegedeeld door den fabrieksbaas toen hij hun Zondagmorgen 10 Maart aanzegde, dat zij Maandag morgen niet behoefden te komen. 4o. Dit is onwaar. Immers de directie is steeds te spreken voor alle werklieden in verband met en aan de fabriek WPt'h-ui»m, getuige het veelvuldig gebruik dat hiervan gemaakt wordt. Gewoonlijk bespreekt Schouten, als voorman der losploeg, met den directeur dp vragen, die zich bij diit werk voor mochten doen, uitzondering op dezen regel kwam tot dusver uiet voor. Heeft geen der lossers den directeur te spreken ge vraagd, in de meening dat deze zulk een bespreking r.iet zou toestaan, dpn ia hun deze verkeerde indiruk door nnderen bijgebracht, zeker uiet door den d i ree - tepr. Mochten mogelijk bij geruohte aan den heer Fortuin één of meer gevallen bekend zijn, waarbij, de directeur cnbereid was, behoorlijk met deze lossers over hunne belangen te spreken, zal het der commissie zoowel als B. en W. aangenaam zijn daarover te worden inge licht, ten einde een onderzoek te kunnen instellen. 5o. op de eommisie-vergadering van 18 Maart is voorloopig reeds besproken maatregelen te treffen ter voorkoming ynn de zoo pa» verkregen ervaringen. Zoodra mogelijk zal de Commissie daaromtrent met B. en W. in nader overleg treden. Een hiertoe voorbereidend onderhoud had reeds eenige dagen daarvoor plaats tusschen den voorzitter der commissie en de directie. Dat de weTkkraehten, waarmede thans de lossing geschied is, voor dit soort van werk ongeoefend waren, is juist; dat zij echter ongeschikt zouden zijn, kan niet worden toegegeven, de resultaten bewijzen het te gendeel. Voor wenken van Raadsleden, die kunnen leiden tot een goede oplossing, houden B. en W. zich zéér aan bevolen. Ilicrna had er een uitvoerige discussie plaats. Tot leeraar in de Hoog Duitsclie taal aan liet gym nasium en Handelsdagschool werd benoemd de heer G. Ras, leeraar aan de Handelsschool Hofland en aan de Middelbare Technische school te Utrecht. Verschillende begrootingen werden goedgekeurd, een wijziging van het Reglement van orde werd ingevoerd, een schrijven van den heer Jan Pot over het hulp- spoor langs de Kanaalkade voor kennisgeving aange nomen, overeenkomstig het advies van B. en W. den heer A. Pot Jzn. te berichten, dat aan zijn verzoek inzake verlenging der concessie betreffende het hulp- spoor, niet kan worden voldaan. Eindelijk werd uitgesteld de behandeling der ver ordening op het gemeentelijk werkloozenfonds en aangenomen het voorstel inzake de ijsfabriek. Laatste Berichten. M. J. WENSMA. f AMSTERDAM, 20 Maart. Hedenmorgen is in het Wilhelmina-gasthuis te Amsterdam in den ouderdom van 64 jaar overleden de tooneelspeler M. J. Wensma. DE KINDERMOORD TE BEEK. ARNHEM, 20 Maart. Gisteren heeft een aanhou ding plaats gehad in verband met dezen vreeseljjken moord. Een broer van vrouw Hartjes, zekere B»s, die reeds onmiddellijk na den moord onder verdenking stond, maar tegen wien men niet voldoende aanwij zingen had, is thans gevankelijk naar hier overgebracht. DUITSCHLAND. De Fransche Temps verneemt uit Berlijn, dat het aftreden van den staatssecretaris buitenlandsche zaken Von Kiderlen Wachter zeker is en dat deze zijn ontslag zou hebben ingediend. ENGELAND. De welbekende leider van de arbei derspartij, de heer Tom Mann, voorzitter van den Bond der vakvereeniging, is te Salford gearresteerd, in ver band met een artikel, waarin de schrijver de soldaten aanspoorde te weigeren te vuren op stakers, indien hun werd gelast dat te doen. ITALIË. De prefect van politie te Napels is geiieel onverwacht door den minister van binnenlandsche zaken naar Ancona verplaatst. Deze verplaatsing Wordt in verband gebracht met de bekendmaking van geheime stukken, drie dagen voor den aanslag op den koning. In die stukken werd aan de politie te Napels opdracht gegeven verscheidene buitenlandsche anarchisten op te sporen, die een moordaanslag beraamd hadden op den koning en den minister-president. CHINA. Uit Tientsin wordt gemeld dat de troepen te Peking dermate verbitterd zijn op Joeansjikai, dat zij dreigen hem te vermoorden. Zij eischen onver wijlde betaling van de achterstallige soldij. Er verluidt, dat de agenten van de banken der vier bekende mogendheden te Peking besloten hebben niets verder aan China voor te schieten uit hoofde van de achterbaksche handelwijze der regeering met het En- gelsch-Belgische leeningssyndicaat. PORTUGAL. Een aantal uitgeweken Portugeezen hadden dezer dagen een adres aan den verdreven ko ning Dom Manuel gezonden. Deze heeft nu een ant woord gezonden, waarin hij, na zijn getrouwe vrienden over hun aanhankelijkheid bedankt te hebben, o.m. het volgende schrijft „Van de verwezenlijking van hetgeen wij hopen, hangt het heil van ons vaderland af. Het kan niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2