De "Voorkeur die Kinderen m lisKI! Illf ZIJ MS i i Wegens sterfgeval Donderdag 21 Mrt GESLOTEN. AIKmaarschs Wiet- en MtecteiiM. Langestr angestraat y n. DE WOLF, m Den 31 Maart 1912 hopen onze geliefde Ouders te Barsingerhorn m m m f 1 f m 1 fi boven- of benedenwoning. Gratis-Lepel voor Quaker Oats Consumenten aan Qnaker Oats geven, is een bewijs voor den heerlijken smaak. Geef Uwen kinderen zooveel Quaker Oats als zij slechts lusten en het zal U opvallen hoe gezond en flink zij opgroeien; het moet echter bepaald Quaker Oats zijn. Zondagmorgen 1(1 uur Opeubare Vergadering in de Tuinzaal van de Harmonie. Spr. de Heer A. H. BIJLEVELD alhier. Onde^wet p Doelmatigheiddof ondoelmatigheidjn de natuur. Prima X-bÏTNJP^^T^T J300ï=tJI>VC]>J 45 ct. AD VERTEN TIEN. i KEUTER, VerdroTikenoord. Oudegrachi 245, Uitvoering van Beursorders. ALGEMEENE VERGADERING te De Heer W. DE JONG te 's-Gravenhage. Dienstmeisje» jeng^te bediende een flinke jonge werkster. DIENSTBODE. huisnaaister In de Quaker Oats pakken zijn bons, waardoor prachtige, zwaar verzilverde lepels, geheel kosteloos verkrijgbaar zijn. r gr°° Alleen in pakken verkrijgbaar om het havermout voor stof en vuil te vrijwaren. nansas Qaalitf-it onovertrefbaar. ZIJDE. WASCB ZIJDE, ZEPHIR, PER CAL, PIQUè Duizendvoudig afdoend gebleken Voedsel bij: Braakloop, *Dierrhee, Darmkat3rrh,efc. f «V» 4'A 47V, ion/. Bij bloedarmoede en zenuwzwakte komt het er vooral op aan de algemeene Iicbsamskr«cht te verhoogen, en de gestoorde levensopgewektheid te herstellen De ervaring leert dat de Sanguinose dit doet. Jïr en der Protestantsche Kiesvereeniging Vrijdag 22 Maart, 's avonds te half acht, zal in het lokaal van J. KOK te Rt stenburg OPTREDEN i OnderwerpEen politieke rede. NNBHKI Werkelijke tte. Geen reclame opdru ENTBEE 10 CEST. bloeien, dan wanneer de beginselen van orde, recht vaardigheid vrijheid, verdraagzaamheid en eerbied voor de door de constitutie gewaarborgde rechten, heerschen en dit gebeurt alleen (de jongste feiten be- wjjzen het) onder de monarchie van wie ik de eer heb, de vertegenwoordiger te zijn. ,,Als koning en als Portugees, in mijn eigen naam en dien der koninklijke familie, dank ik u allen, voor uwe betuiging van eerbied, waarvoor ik zooveel gevoe liger was, daar zij gegeven werd op den herdenkings- c.ag van ons aloud Geloof en onze hechte zeden. Uit geheeler hart wcnsch ik u geluk en verzeker u, dat ik iederen dag meer en meer mijn vaderland lief krijg. Ik heb vertrouwen in de toekomst. Ik hoop op het uur der verlossing en op mijn volk waaraan ik steeds denk." MANUEL KEX. Ingezonden Medetlcclliigeu. Kindermeel -Zlekenkost AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLAXTDSCH LAUDBOUWCREDIET. Voordam, O 11, Allmiaar. Staatsleeningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld p#t. BUITENLAND. rije Tabaksleening pSt. Brazilië Funding Mexico binnen), Japan Oostenrijk Jan. Juli Knaland Hope Consol 1906 1891 6e Bm. Iwang Dombr. Financ. en Industrondernemmgon enz Nationale Hypotheek Bank pCt. Noordhollandsch Grondcrediet Ned. Handelmaatschappij resc. C Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand A'dam Deii Langkat Idem. pref A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dordtsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketakoen Gew. pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Oy. Amer. Hide and Leather M Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij. Common Marine Preferent )t Marinebonds pCt. Comm. Pern aand. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJz. Sp.-Mij J. tot expl, Deli spoorwei Mii. tot expl. van Staatsspoor*. Deli spoorw AMERIKA, tch. Top. Cert. v. Convert pCt. Brie Kansas City South, n w 11 pref. Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Sonthern Railway Union Pacific cert, v. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawkas 1885 p< PremieleeningoE. NEDERLAND. Stad Amsterd.flOO Gem ente-cred. BELG1E. Antwerpen 1887 g HONGARIJE. Hongaarsuhe Hyp. Idem OOSTENRIJK. Staatsleening 1800 RUSLAND 1864 Koers van 19 Mrt. 20Mrt. 3iA 81% 911/, 67»A 67*/, 97 97 5 97 5 43 48 4 87V, 4 90 90 4 871* 87U 4 89i* OO «O 5 1007, u 1007/, 4 871/8 87 v. 4% 96u/u 93i*/i, enz 4 103 4% 1001/, 4 961* ÜT. 1851/, 851/, 119 n 173»/. '73% >i 147.2' 147 141 ft 699 708 ii 355 860 ii 434 436 ii 56 58 1091/, 111* j> 618 5281* tt 559 664 Al 261 2 >9 520 525 564 6:81* II 218 2181* •1 283 V. 2881* M 4)6U 496 II 161 158 n 2241/, 2241* »i '82 18H* N 87 797/, 99 66 63 99 91 92 11 401 816 9| 67 68 97 73»/, 78U/i» 19 137/u 23»/. 97 251* 2fl* 99 687l-u 63 V* r> 85*/, 97 1301/, II 4'-* 20 O, 21** 4¥i 667/, 66'/» divf Ui* ilVi 47i* 84% 97i/, 97 228 79 lOÖVi 100 4 105 ,diT. 22 «/a 92% f 371^ 86% ft 27 267* 79 621/, 62% ff 29'/, 29U/» B7 37% II 108V, 26 27 V» 1091* H 291/. 297/» II 1701/, 171 li 7i* 7'/» 4 86»/], 3 107 107 3 81* 85u/n 4 122*/, 3 116 5 163 1 418 «3*$ge Koeis van hot gold. Prolongatie 85/„ pCt. MededeeÜDgen. Voor Amerika noteerden enkele soor ten beter. Er bestond eonige belangstelling voor marine waarden Tabakken in vaste stemming, speciaal v or Senembak, en Adam Langkat. Oliewaarden iets flau wer voor Aandeelen Koninklijke Olie. Mijnen lager voor aandeelen Redjang LeboDg. TELEG KA EI SCI! WEERBER1CI1T 20 Maart. Medegedeeld door het Koninklijk Nedcrlandsch Meteorologisch Instituut te D» Bilt. Geldig tot den avond van 21 Maart. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 773.9 te Horta. De laagste stand van den barometer 736.6 te Stor- nowav. VERWACHTING. Krachtige, later tijdelijk afnemende zuidwestelijke tot zuidelijken wind, meest zwaar bewolkt, waarschijn lijk regenbuien, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar: 20 Maart 13.5 m.M. Genecahet ren verklaren dat. Mijne patiënten, die aan bloedarmoede leden, en de Sanguino.-e gebruikten, verklaarden een stemmig dat zij hun goed deed. Ik zal zeker voortgaan met uw middel voor te schrijven bij de behandeliug van bloedarmoede. Cardiff (Engeland). Dr. JAMES SULLIVAN. Gebruiker» getuigen het. Ondergeteekende is van nabij met den heil- zamen invloed der Sanguinose bekend. Voor zwakken blijkt het een probaat middel, dat de eetlust opwekt en de algemeene levensopgewekt heid bevordert. Wolfaartsdijk, H. P. STEGENGA, Dec. 1911. N. Herv. pred. Marktberiviiteu. STATION NOORDSCliARWOUDE, 19 Mrt Grove uien f 3.75 a 4.— per 50 Kgr., Roode kool ie soort f 18,- a 19,-, 2e soort f 16,- a 17,60 kleinere f6,- a 15,gele le soort f 16,— a 17,50, 2e soort f 15,a 15 80, kleinere f 5,a 13,50, Deensehe witte f 20,a 21.2e soort f 17 a 18,50 kleinere f 7,— a 15,50 per 100. BROEK OP LANGENDIJK. 20 Mrt. Roode kolen f 4.— a 12,50, gele kolen f 4.60 a 16.50, witte kool f 5.— a 20.—. Aanvoer 15700 stuks, 1070 baal uien f 2,00 a .3,60, 70 zak roode kool f 1,10 a 1J25 per baal, 9000 bieten f 10 p. 100. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter algemeene kennis, dat het regist-r der in 1912 voor de lichting der militie voor 1913 ingeschrevenen en het alphabetisch register ter gemeente-secretarie ter lezing zijn nedergelogd van 21 tot en met 29 Maart a.s., van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 uur, biunen welken tyd daartegen bezwaren kunnen wor den ingebracht bij den heer Commissaris der Koningin in deze provincie, door middel van een daartoe strek kend verzoekschrift, dat behoorlijk met redenen om kleed moet zijn, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Het bezwaarschrift wordt tegen bewijs van ontvangst ingebracht bij den Burgemeester der gemeente, waai de ingeschrevene voor de militie ingeschreven is. Alkmaar, 20 Maart 1912. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Den 24sten Maart a.s. hopen onze geliefde ML Ouders K. MOLEJVAAB ]§jj> hun 40-jarige Echtvereeulgiug te her- jjfek denken. vS' Hunne dankbare Kinderen, ürr Behuwd- en Kleinkinderen. ÜH* Uit aller naam, SI W. ZONDERHUIS en Eehtgenoote. Omval 20, 20 Maart 19121. De Sanguinose staat in ons land aan het hootd van alle versterkingsmiddelen. Hot volk heeft er vertrouwen in. Daar zijn u honderden en duizenden in ons land, die na een ge trouw gebruik der Sanguinose radicaal van hun bl .edarmoede, bleekzucht, zenuwzwakte zijn genezen. Sanguinose wordt geleverd in groote groeDe llacons van ruim 800 gram inhoud. Prijs per flacon f 1.50; 6 flacons f 8 - 12 flacons f 15.—. Bij alle eerste apothekers en drogisten. De Riemerstraat, Den Haag. Wuchl 5 voor namaak I VAN DAM Co. Te Alkmaar bijNIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., AN- SINGH en MESMAN, Apothekers; Heiloo bij G. JONGEJAN; Noord-Scharwoude A. SWAGER P. HOFFBroek op Langendijk J. PLOEG; Zuidscharwoude G. LU1TING; Winkel Wed. J. BUTTER; Stompetoren K. HOS; Avenhorn A. BELSAnna Paulowna II. DEN ENGELSCHENOudkarspel II. HaRT, J. TIMMER MAN St. Pancras R. PLOEGER; Warmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. C. HOBSl en T. BOOGEBT, hunne veertig-jarige Eehtvereeuigiug te M( herdenken. Hunne dankbare kinderen, S. HORST. A. HORST - Oostmeijer. Zegwaart, Maart 1912. Receptie Zondag 31 Maart vanaf nam. 2 uur. Heden overleed, na langdurig lijden, onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader, DANIËL NDbTEBEK, in den ouderdom van 66 jaar. Moordrecht, 19 Maart 1912. M. NUGTEREN—VAN BOEHOVE. i Dr. G. K. NUGTEREN. Alkmaar. Ch. H. NUGTEREN—BENTHEM en kinderen. M. EXALTO—NUGTEREN. Gouda. J. S. EXALTO en Kinderen, Eenige en algemeene kennisgeving. TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Een WEDUWE, alleen wonend, zoekt op netten stand een Fr. br. met opg. v. prijs enz. a/d. Boekh. N. A. C. BIJL te Alkmaar onder letter W. HET BENTLUR. Meviouw KRAK, Voordam C 9, te Alkmaar, vraagt, wegens huwelijk der tegenwoordige, met 1 Mei, een net Op een handelskantoor, alhier, kan een geplaatst worden, liefst eenigszins bekend met kan toorwerkzaamheden. Brieven lett. O 233 bureau van dit blad. Er biedt zich aan OVERDIESTRAAT No. 47. 1»L dt zich aantegen 3f el, liefst burgergozir, P.O., Z indags vrij, v. g. g. v. Blieven fr. onder lett. M 233 bur. au dezer courant. Mevrouw 8TUIJ, van Everdingcnstraat No. 7, vraagt tegen M e i een fatsoenlijke H'OKDT GEVRAAGD een nette tevens eenigszins bekend met COSTUUMNAAIEN. Aanbiedingen aan het bureau van dit blad onder letters L 233.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3