De Lange de Moraaz, mm Tandarts SWAAP iioienooi solid gebouwde HUIZEN Menbelhnis „Het Roode Bord" de Firma D. A. WISSE Bouwterrein Zeil Schilderen. Plegings bereide NIEROP en SLOTHOUBER. Herms. COSTER Zn., GE VONDE N. Winterkoning Rijwielen, „ALKMAAR-PACKET" Goedkoope gegarneerde Ilameslioecleiu BOORDEN, FRONTS, MANCHETTEN. - Alkmaarsch Warenhuis. - h. JAmm. II den geheelen boerderij-inventaris, C. LEBBING. Riet bakkersleerling, Leerling of jongste Bediende Yerplaatstbare Vergunning A. J, Elzas Zoon, GEEN f Voor ALKMAAR lijn zi verknigbaar bi] De Algemeene Maatschappij De Tariefwet beteekent Klompen belast, Diamanten vrij. Voorloopig bericht. J. METZ, Firma G, GROOT. van Amsterdam, Uit de hand te koop verkrijgbaar in 48 verschillende kleuren. BOSBOOM-T0US8AINT Majoor FRANS Magazijn „DE DRSE GEWEREN", - St Annastraat 41, - D. J. VELTHUIS. 3 daagtche retours. Mient 3 en 5y bericht de ontvangst eener groote collectie geschikt voor AANNEMEN en TROUWEN. Munten uit door allerbeste qualiteit en lagen prp. LANGESTRAAT. Telefoon Interc. 417. ACHTERSTRAAT. Reclame-aanbieding voor de Bioscoop-voorstelling. üf Alleen het WARENHUIS geeft voordeel. "WÊ een flink dagmeisje Te huur of te koop LEERLING GEVRAAGD in COSTUUMNAAIEN zoekt plaatsing als KNECHT MEUBELMAGAZI|NEN Langestraat 35-37, Payglop 8. C'Dcnrieerende prijzen. Nette afwerkiog. „de Omzet", Laat 154. Breedstraat. Alkmaar. bÜ H. Bossert en Zoon, is voortaan iederen Zaterdag te spre ken van 10-3 uur, ALKMAAR, voor tandheelk. behandeling. Kunsttanden en Gebitten (in goud gezet) k f 2.50 per tand. Operatiën beslist pijnloos. Huuropbrengst 7 a 8°|0 Eigen werkplaatsen, Meubelmakerij en StofFeerderij. tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik ot periodieke uitkeeringen belaste waarden te Middelburg geelt P/a °/o pandbrieven nit ln stukken van i 1000.-, f 500.— en f 100.—, tegen den koers van 1 IOO1/4 aan den Westerweg, Nastaulaan, NassaupleinEgmonderstraat Lamoraalatraat en Lindelaan. A. G. DEN BÖESTERD Tonaaalntatr. 0 Vraagt inzag klenrkaart en prijscourant. Door de vele aanvragen zijn thans GEEN gebonden exemplaren verk» ijgbaar Ingenaaide exemplaren k 40 CENT voorhinden. Bestellingen worden ingewacht door de N.V- Boek- en Blandelsdrukkerij, v.h. Yoordam C 9, ALKMAAR, Int. Tel. no. 3> speciaal geschikt voor H H, Doktoren, Vee artsen, Handelslieden en hen, die dagelijks onder alle weersomstandigheden fietsen, zijn vry van onderhoud, zijn gebouwd van 1ste kwaliteit onderdeelen, zijn gemonteerd met alluminium velgen, terwijl alle nikkeldeelen met celluloid overtrokken zijn, zelfs de spaken zijn in een celluloid buisje gehuld en dus roestvrij. Schoonmaken daardoor overbodig. Keurig van bouw, buitengewoon licht van gang. Kosten desondanks slechts f 85.— In de groote plaatsen zijn reeds honderden in gebruik. Te zien bij den alleen-vertegenwoordiger der B. S. A. en N. S. U. rijwielen TOT I APRIL Alkmaar—Amsterdam v.v. Ie KAJUIT 70 Cent, 2e 45 Telefoon 356. ALKMAAR. Hcuttii 64. Linnen Boorden Linnen Boorden (prima qualiteit) 45 ct. Zooals men zult zien goedkoope prjjzen en bovendien gratis een entree voor de Bioscoop-voorstelling op Zaterdag 23 Maart, a»n de koopers welke een bedrag van 50 cent of meer besteden. De voorstelling wordt gehouden a s. Zaterdag van 2-4, uur voor de nummers 1-250 en van 4-6 uur voor de andere nummers. De entréekaai t is blauw, dus het lega van de cassadat geel is, is daarvoor niet geldig. PI Oudste en beste adres voor reparatie aan alle mogelijke soorten Stoelen, Tafels, Linnenkasten, Buf fetten, Salon-, Eetkamer- en Slaap kamer-Ameublementen, Schrijftafels, Schrijf bureaux, Theetafels, alle soorten speciaal Draad-, Springveeren en Kapokmatrassen. fabrieksverf, doch zuivere eigen be reide haalt u in den verfwinkel Verkrijgbaar in elke gewenschte kleur SchildÊr, Behanger. Effecten, Coupons, Prolongatiën, Hypotheken, Brand- assurantiën, Verzekeringen, Incasseeringen, Inbraak verzekeringen DisconteeringenWissels op Binnen- en Buitenland, öelden déposito, Handelscredieten. De N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. HERMs- COSTER ZOON te Alkmaar, kan een in ver schillende modellen en prijzen Armbanden, Broches, Colliers, Kettingen, Nlnlerspeldeu, Hoedspeldeu, Ringen, I,ederwKren, IimtlBBUIlWERNTRAiT. Te bevragen bij C. DE RUITER, Timmerman-Aan nemer, Stuartstraat 68. is bet grootste en meest gewenschte adres voor Alk maar en Omstreken. Solied werk. Billijke prijzen. Aanbevelend Te bevragen bij Grond- en Glansverf Drogisten. Alkmaar. I -V n n Van ALKMAAR 8.—, ÏO— 3.80, 6.— unr. Van AMSTERDAM O.SO. »-8«, 3.15, 4.—. ft nur. per 3 stuk f 1.—. Per 8 stuks f 1.25. Gekleurde kop en schotels Wit porcelein kop en schotels Glazen aschbakjes Eetborden, le soort Blauw porceleinen spoelkommen Porceleinen suikerpotten Melkkannetjes, glas met nikkel, zeer lijn Suikermandjes, Lepel vaasjes Presenteerblaadjes m. nikkelen afwerking Gegolfde boterhambordjes Horloge-armbanden Koperen wekkers Teksten met vergulden rand Wandborden met koperen rand Spiegels met eiken rand SO/^ Glazen kapjes voor banglieht Gasglazen Eierdopjes Koperen bloemhangers Koperen roosters Koperen panopzetters Japansche schoorsteenschermen Etagère's Dames reistasschen Koperen kapstokken Groene schaaltjes met goudrand Citroenpersen Fijngewerkte dekkrafjes Petroleumtoestellen, 3-vlams Koflielepeltjes Aschbakjes met Sigarenleggers Groote koffie-, thee- en suikerbussen Groote kabinet-portretljjsten met eiken rand Glazen portretlijsten, visite-formaat kabinet-formaat n n Handspiegels Zware orépé's 7l/a ct. 71/2 Ph n 61/2 21 1^/2 35 35 35 69 1 19 105 109 29 59 19 31/2 Pit 29 121/2 12i/ 15 33 107, 121 29 14 71/2 23 219 21 121/2 14 21 6 9 21 11 2 n Kuifkammen Haarkapjes Kambakje met spiegel Kammen met handvat Tand borstels Krultangen dubbel handvat Hoedenspelden Celluloid Haarzakken Schuiershanger Gewerkte Vorken Sleutelrekjes 6 Zwarte Tafelmessen 6 Nikkelen fijn bewerkt Kamerpotten Borstelhangers met spiegel Poetsdoeken Meubelglijders Wandbordhangers Straalbrekers Gummituitjes Closetrollen Eierenrekjes voor 24 eieren Muizenvallen Kippenringen Borstels op plank Broodschotels Groote gedecoreerde Keukenpotten Pleisterpakjes Doozen Goud- en Zilverbrons groot klein na n Jashangers met dwarslftt Lepelrekjes Dweilen Boenders Stoffers Luiwagens Piumeau's 12 ot. 27 38 121/2 9 15 van af 1 29 23 H/2 29 60 60 23 23 51/2 29 5 H/2 29 28 19 2 11 6 n n 2 29 van af 7i/2 n 1 n 121/2 26 13 Te HUUR GEVRAAGD injden omtrek van Alkmaar Br. onder letter G 233, Bureau dezer Courant. J. VAN DER VEEN, Notaris te Alkmaar is voor nemens op Woensdag 34 April 1813, ten huize van den eigenaar, den beer C. BLOM landeigenaar te Ursem, in het openhaar te verkoopcn: waaronder gecontroleerd vee met afstammings bewij zen, benevens huisraad en inboedel. van 7 tot 7 uur, loon f 3.50, bij gebleken geschikt heid meer, tweemaal per week hulp van een werkster. Hygiënische Zuivellnrichting, Langestraat. \m Hofdijkstraat, huurprijs f 260 per jaar. Te bevragen bij BRUIN BURGERING, Kinheimstraat 39. Terstond gevraagd een vergevorderd hoven 16 jaar. Adres J. RUS, Heiloo. bij Mej. VAN BROEKHUIZEN, Stationstraat 25. GEVRAAGD voor Comestibles, fijne Vleesch- waren. (j. SAST, li e v e r w ij k. Een 18-jarige JONGEN, goed bekend met de groententeelt, bij een boer. Brieven letter K 238, bureau v. d. blad. TE KOOP AASGEBODEN. Brieven franco letter H 233, bureau dezer courant. Onze kenze is dit seizoen zeer groot iu alle oorten Reparatiëen aan alle mogelUke Stol- leerwerk worden netjes nitgevoerd. Men lette dnideiyk op naam en adres. Aanbevelend Druk N.V Harms. Ooster 4 Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4