DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. LIEFDESOFFER No. 68 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 WOENSDAG 20 MAART. Gemeentescholen. Toelating van leerlingen. BINNENLAND. FEUILLETON. STADSNIEUWS. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. - Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Zij, die zich met 1 April op dit b!ad abonneeren, ontvangen de tot dien da tum verschijnende nummers franco en gratis DE DIRECTIE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR noodigen belanghebbenden, die met 1 Mei a a. kinderen op een der vyt gemeentescholen toege laten wensehen te zien, uit, daarvan vórtr 15 April aangifte te doen bij de hoofden dier scholen, onder overlegging van het geboortebriefje of trouw boekje en het inëutingsbewijs der kinderen waarvan de toelating gevraagd wordt. De gelegenheid bestaat daartoe aan de schoollokalen op IMusdng 2 en Donderdag 4 April a s. van des namiddags 4—5 uur en Woensdag 3 April a.s. van des middags 12—1 uur, behalve voor de 4e ge- iueenteseliool, aan welke school daartoe gelegen heid is op eiken Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrjjdag tot 15 April a.s. van 11/2—2 uur namiddags. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 13 Maart 1912. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alk maar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van J. KOMMER Dz., aldaar, om vergunning tot het oprichten van een heete- luchtoven, ter vervanging van den bestaanden in het perceel Tuinstraat Wijk E No. 22. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden in gediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Dinsdag 2 April e. k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die be zwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer ge meente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 19 Maart 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Gemengd nieuws. UIT SCHERMERHORN. Voor een niet zeer talrij publiek trad Maandag avond alhier als spreker op de heer Dr. A. van Raalte uit Dordrecht, voorloopig candidaat van de vrijzinni ge richting voor de Tweede Kamer in de vacature Hoorn. Spreker behandelde de Tariefwet zooals die door minister Kolkman is ingediend, toonde aan op theore tische en praetische wijze, dat deze wet door het Ne- dorlandsche volk niet geweuscht is en bij aanneming een zwaren belastingdruk zou zijn voor den arbeiden den- en middenstand. Om geld te verkrijgen voor uitvoering van sociale wetten zou spreker er voor zijn bedrijfs- en vermogens belasting te verhoogen, alsmede de successiebelasting door RUDOLF STRATZ. 67) -o- Hij was moe, doodmoe. Hij legde zich neder, sloot zijn oogen, maar kon toch nief slapen. Hij hoorde nog deuren piepen en zachte stemmen praten en hij dacht: Zou Otti al weten, dat het einde reeds was gekomen? en toen: Misschien staat zij nog op midden in den nacht en klopt aan, om mij tot rede te brengen! Die gedachte verschrikte hem zóó, dat hij overeind ging zitten. Het vloog hem door zijn hoofd: „Natuurlijk moeten wij uog ééns met elkaar spreken, morgen. Voor het laatst!" liet was of zijn keel werd dichtgeknepen, want het hinderde hem, dat hij Otti leed moest doen. Hij had haar zoo graag ge spaard', dat lieve, zachte vrouwtje, die op haar manier hom zoo had liefgehad. Maar hij wist geen uitweg. Wie zelf op doornen ging, moest ook harten vertreden. Weer drong zich de fatalistische gedachte aan hem op: „Niet ik handel! Wij worden gedwongen en voortgedreven! Wij hebben den winden in onzen rug, Vera en ik. Al schreeuwt men ons nog zoo hard na, wij kunnen niet anders, wij moeten voort...." Nu was het stil geworden in huis, maar hij kon den slaap niet vatten. Hij viel soms in een onrustige slui mering een kamer vol officieren zijn drie broe ders op tafel de foto van zijn gestorven vader in groot tenue met alle ordeteekenen en de oudste broeder, de majoor, zeide, Georg vast en onderzoekend aankijkend en daarbij met zijn wijsvinger op de tafel tikkend, alsof hij een bevel uitdeelde: „Ik heb als re gel aangenomen, bij alles wat ik doe mijzelf af te vra gen: wat zou vader daarvan zeggen?" maar zijn broer Konrad was toch dood al drio jaar nu Georg weer wakker was, viel hem dit in, maar toch en tevens eene belasting in te voeren op de inkomsten van jeugdige personen van ongeveer 16 tot- 22 jarigen leeftijd in den vorm van pensioenstorting zooals door Rijksambtenaren moet worden betaald. Ook verklaar de spr. zich vóór Staatspensioeneering zonder premie betaling. Van do gelegenheid tot debat word1 geen ge bruik gemaakt. JONGE GANZEN. In Twente, wel eens het ganzenland genoemd, wordt tegenwoordig een drukke handel gedreven in jouge ganzen. Deze diertjes, welke er hij duizendtallen ge fokt worden, leveren aardige baten op. Op een ouder dom van 5 a 6 weken, wanneer zelfs de pennen nog niet té voorschijn komen, worden ze thans verkocht voor den hoogen prijs van 3.60 a 4. Zoo leverde een moedergans te Renkum (Tubbergen) aan den fok ker dezer dagen 56 op voor haar kuikens. De op- koopers, meest allen woonachtig in Enter en Goor, maken, ondanks deze hooge prijzen, toch goede zaken. Bijna uitsluitend worden de diertjes opgekocht voor Engeland. MEUBELMAKERSSTAKING. Te Joure (Fr.) hebben alle meubelmakersgezellen, ten getale van 100 en behoorende tot de afdeelingen van den Neutralen, Roomsch-Kntholieken en Christe- lijken Meubelmakers-bond, het werk gestaakt. Zij eischen: 1. Voor de u-urwerkers 2 cent meer loon per uur en voor de stukwerkei's 5 pCt. verhooging van het huidige tarief; 2. Inkrimping van den werktijd met Vï uur per dag; 3. Vergoeding voor hot transport van meubelen naar tram, boot of schip; 4. Vrij oliege- bruik voor de petroleumtoestellen, waarop de lijmpot ten verhit worden. De patroons willen dezo eischen niet inwilligen. VERORDENING OP DEN GENEES- HEEL- EN VERLOSKUNDIGEN DIENST VOOR BEHOEF- TIGEN. Nu door den Raad reeds is beslist, dat de stads apotheek zal blijven bestaan, achten B. en W. den tijd gekomen met de reorganisatie van den genees- heel- en verloskundigen armendienst voort te gaan en stel len zij den Raad voor over te gaan tot vaststelling van de navolgende verordening op den genees- heel en verloskundigen dienst voor hehoeftigen in de ge meente Alkmaar, omtrent het ontwerp waarvan de te genwoordig infunctie zijnde stads-geneesheeren zijn gehoord, met wier opmerkingen zooveel mogelijk reke ning is gehouden. De verordening luidt: Art. 1. Voor de genees-, heel- en verloskundige be handeling van hehoeftigen, worden vier artsen en twee vroedvrouwen aangesteld. De artsen en de vroedvrouwen worden voor den tijd van vijf jaren door den Raad benoemd. De artsen genieten ieder eene jaarwedde van 800; de vroedvrouwen ieder eene van J 350. Art, 2. De artsen worden belast met de genees- en heelkundige behandeling der hehoeftigen in het hun door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen ge deelte der gemeente, tot welk einde de gemeente wordt verdeeld in vier kringen, als volgt: Kring I. Wijk A en het godeelte van wijk E, be grensd door de Stadsgracht en de Iloevervaart eener- zijds cn wijk F (Bleekersloot) anderzijds. Kring II. Wijk B en het gedeelte van wijk E, be grensd door de Stadsgracht en dc Iloevervaart eener had hij een onbehagelijk, bijna bevreesd gevoel, alsof de geheele duistere kamer vol onbekende menschen was. Hij steunde zijn hoofd in zijn hand' en dacht: Vader ja.... Die was een nuchter, bedaard man geweest. Hij zou in de eerste plaats vragen: „waar van denken jullie dan te leven, jij en zij?" Jij hebt niets en zij ook niets. Hij lag met open oogen en peinsde.peinsde.Het was het oude liedje: De Gisberts waren zoo arm als kerkratten. Die konden niets bijdragen. De oude von Vogt beef liever zijn tong af, dan zijn. gewezen schoonzoon te ondersteunen, en onderstel, dat hij het deed, dan zou den zij het niet eens kunnen aannemen. En verder wist hij niemand, die bereid zou zijn, hen te helpen. Hij stond op en trad voor het open venster. Het was voor Berlijn de stilste tijd tegen drie uur in den morgen. Een auto, met wit-gloeiende oogen, vloog pijlsnel over den Kurfürstendamm voorbij. Toen was het weer stil. Plotseling balde Georg in toorn zijn vuisten en vroeg zichzelf af: „Mijn hemel ben ik dan een man, dat 't leven mij bevreesd! maakt? jong sterk, gezond en bemind wat wil je dan nog moer? Als dat geen kracht voor tweo met zich meebrengt voor haar en voor mij dan verdien ik niet te leven!" Hij voelde zijn wangen warm worden van ergernis. „Verduiveld", dacht hij verder, „ik ben toch niet als zoovelen, die, wanneer het misloopt, reiziger in siga ren of levensverzekering-agent worden, of ten slotte in een toevlucht voor onbehuisden terecht komen! Dan zou het nog beter geweest zijn, dat vroeger een Bokser-kogel of een speer mij naar de andere wereld had geholpen, beter ten minste, dan zulk een misère! Het komt alleen door onze seheeve positie, omdat Ve ra en ik nog niet weer getrouwd zijn. Iedereen kijkt ons nu wantrouwend aan. Dat- brengt ons zelf ook aan het wankelen. Zooals vanavond nu die kolonel...." Hij haalde diep adem, toen hij aan z'n ouden krijgs makker dacht. Er viel hem een steen van het hart. Daar in de koloniën zou toch voor kapitein Gisbert, die toch steeds met eere zijn uniform had gedragen en met zijn eerste vrouw weer getrouwd was, nog wel zijd» en het Groot Noordhollniidseh kanaal anderzijds, benevens het gedeelte dat gelegen is tusschen het Groot Noordhollandsch kanaal en den Friescben weg (Huiswaard, Noorderkade en omgeving). Kring III. Wijk C en liet gedelte van wijk F., ge legen ten Noorden van het Groot Noordhollandsch Kanaal (Omval en omgeving) en het gedeelte van wijk F, begrensd door het Baanpad eenerzijds en liet Groot Noordhollandsch Kanaal, anderzijds (Zeglis, Ovcrdi es trant en omgeving). Kring IV. Wijk I) en het gedeelte van wijk F, be grensd door de Stadsgracht en do Bleekersloot eener zijds én het Baanpad anderzijds. Zij zijn eveneens belast met het verkenen van ver loskundigen bijstand in den hun aangewezen kring, indien de vroedvrouwen verhinderd zijn dien te ver- leenen of indien deze volgens art 17 dezer Verorde ning, hunne hulp inroepen. Art. 3. In buitengewone gevallen treden als regel de artsen met elkander in overleg en verleonon zij el kander bijstand. Wordt na gepleegd overleg consult met- een specialiteit noodig geacht, dan wordt de machtiging daartoe aan den Burgemeester gevraagd. De kosten van het consult komen voor rekening der gemeente. Telken jure wordt een der artsen bij toerbeurt door Burgemeester en Wethouders belast met het genees kundig onderzoek van personen, die in aanmerking komen voor aanstelling in den dienst der gemeente en van hare instellingen. Dit onderzoek geschiedt volgens een door Burge meester en Wethouders vast te stellen keuritigsregle- ment. Art. 4. De behandeling van behoeftige zieken ge schiedt op vertoon van een ziekeukanrt, afgegeven ter gemeente-secretarie door den daartoe aangewezen ambtenaar. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den betrokken arts, verleent deze, zoowel bij dag als bij nacht, onmiddellijke hulp, in afwachting dat hem de ziekenkaart wordt vertoond. voor rekening der gemeente wordt gevraagd en de tijd riet toelaat de bepalingen van art 14 op te volgen, kan de gevraagde hulp ook door den commissaris van politie onmiddellijk worden toegezegd, zonder opvol ging van de bedoelde bepalingen. De commissaris van politie geeft van die toezeg ging een schriftelijk bewijs af, met aanwijzing van de vroedvrouw aan wie de verlossing wordt opgedragen. Van een en ander doet hij mededeeling aan Burge meester en Wethouders. Art. 16. De aangewezen vroedVrouw begeeft zicli naar de patiënte, zoodra hare hulp wordt ingeroepen. Is zij hierin verhinderd, dan is de zwangere vrouw bevoegd, onmiddellijk den bijstand van de andere stnds-vroedvrouw te doen inroepen. Art. 17. In gevallen, in welke de vroedvrouwen verplicht zijn de hulp van een geneeskundige in te roepen, wenden zij zich hiertoe in de eerste plaats schriftelijk tot den arts, die voor den kring binnen welken de bevalling heeft plaats gehad, plaats heeft of zal plaats hebben, voor de waarneming der praetijk L aangewezen. Art. 18. Indien de verlossing, om redenen van ver loskundigen aard, moeilijk ten huize van de zwangere vroujv kan plaats hebben, doet- de betrokken vroed vrouw aanvraag tot opneming der zwangere vrouw in het stadsziekenhuis en wel hij hot bestuur dier instel ling. Art. 19. De vroedvrouw die eene verlossing heeft verricht, is verplicht daarvan onmiddellijk schriftelijk kennis te geven aan don arts, die de praktijk bij bc- een plaatsje zijn. En de kolonel en de anderen van toen zouden zeker helpen, als het or op aan kwam een op zichzelf toch flinken vent weer in hot zadel te zet ten. Dan zouden Vera cn hij daar vrij van ieder ren kunnen leven. Een stormachtig verlangen naar daden maakte zich van hem meester, dezelfde stemming als gisteravond, teen hij met Vera arm in arm over veld en hei liep. Hij ademde diep de zwoele nachtlucht- in, balde zijn vuisten en voelde zijn stijgende begeerte om vrij te zijn, geheel vrij met haar en een nieuw leven voor zich. Ergens in huis hoestte iemand. I)at waren dc menschen, van wie hij afhing. Ilij ging de kamer door, opende voorzichtig de deur en liep de donkere gang in tot aan de eetkamer. Daar bleef hij staan en luisterde als een dief in den nacht. Alles was stil. Nog een oogenblik bleef hij daar zoo staan in het donker, met kloppend hnrt. Toen keerde hij terug naar zijn hei-verlichte kamer, waar hij zich aan zijn schrijftafel zette. Daar stond nog Otti's portret, dat hij lang en aandachtig bekeek dat- lieve kinderlijke gezichtje met de vriendelijke oogen en het donkere krulhaar. Hij knikte somber en vouwde zijn handen. Hij en zij, de moeder van zijn kinderen; moesten van elkaar. Zij moest hein zijn vrijheid teruggeven. Op het oogenblik hing alles daarvan af. Hij wist niet. hoe zij het zou opnemen, hoewel zij er toch al lang op voorbereid moest zijn. Morgen moest het gebeuren, en aan de wijze waarop was zeer voel gelegen. liet was aan hèm, om de juiste woorden te kunnen vinden, die spraken tot haar hart, en die dit toch niet moch ten breken. Hij zag er ontzettend tegen op en wilde wel, dat dit moeilijk oogenblik al aehter hem lag. Maar het zou hem niet bespaard blijven, daarom besloot hijdan maar vlug! Morgen was het Zondag en had hij get-r dienst. Dus zou hij dadelijk naar haar toegaan n rut haar spreken. Het liefst had hij in zijn stoel zittende den ochtend afgewacht. Maar, nu de beslissende slag gevallen was, viel da vermoeidheid loodzwaar op hem. Hij hoef tigcu waarneemt, in den kring binnen welken da bevalling hoeft plaats gehad. Art. 20. De vroedvrouwen mogen de gemeente niet langer dan driemaal vier en twintig achtereenvolgen de uren verlaten, tenzij met toestemming van $en Burgemeester. Het bepaalde in art. 12 is ook op de vroedvrouwen van toepassing. Art. 21. Wanneer de artsen of vroedvrouwen van meening zijn, dat ter gemeente-secretarie een kaart is afgegeven aan een persoon, niet vallende in de termen -in kostelooze genees-, heel- of verloskundige hulp te genieten, geven zij daarvan onverwijld' kennis aan Burgemeester of Wethouders. Geschillen ter zake worden door Burgemeester en Wethouders beslist. Art. 22. Indien breukbanden, beenbeugels of ander* dergelijke hulpmiddelen aan hehoeftigen dienen te worden verstrekt, kan dit geschieden op aanvraag van een der gemeente-artsen aan Burgemeester en Wet houders. Art. 23. Indien de artsen en vroedvrouwen hunn* betrekking tusschentijds verlangen neder te leggen, geven zij daarvan minstens tweo maanden te voren schriftelijk kennis aan Burgemeester en Wethouders. Art. 5. De patiënten moeten in hunne woningen worden bezocht, met uitzondering van hen, die zonder eenig bezwaar kunnen uitgaan. De Laatstbedoeldeu moeten door do artsen op het door dezen vast te stellen uur als regel in een door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen lokaal of wel in dringende gevallen te hunnen huize worden op gewacht en behandeld. Art. 0. Indien de arts oordeelt, dat een lijder in 'iet stads-ziekenhuis moet worden opgenomen, geeft hij daarvan als regel dadelijk kennis aan het Bestuur van de genoemde instelling. In dringende gevallen is hij bevoegd de onmiddel lijke opname ook zonder voorafgaande kennisgeving to bevorderen. Art. 7. De artsen mogen geene geneesmiddelen voorschrijven, dan na de patiënten vooraf te hebben onderzocht. Art. 8. De artsen zien toe, dat de voorgeschreven geneesmiddelen aan de belanghebbenden worden ver strekt. Zij zijn verplicht hunne recepten duidelijk te schrij ven, te onderteekenen en te voorzien van het woord „kosteloos". De recepten moeten behalve de bij de wet gevorderde dagteekening ook het uur van afgifte vermelden. Art. 9. De artsen doen met inachtneming van hun ambtsgeheim alle zoodanige mededeel!ngen omtrent behoeftige personen aan Burgemeester en Wethóu- ders. als zij in het belang oordeelen hetzij van de ge meente, hetzij van de armen. Zij zijn voorts verplicht al die inlichtingen te ver strekken, welke van hen worden gevraagd' en door hen kunnen worden verstrekt. Art. 10. De artsen zien toe, dat de koepok-inenting en her-inënting bij de hehoeftigen voor zoover zij tot hun kring behooren niet worden verzuimd. wierp zich op zijn bed en sliep als een doode. Toen hij ontwaakte, was het al klaar dag. Daar zijn kamer aan den voorkant van het huis lag, werd deze steeds vroeg door de zon beschenen, maar dat het laat was, bewees de koffie, die op de tafel klaar stond. Er lag een brief naast De jongen was zeker, zonder dat zijn heer dit bemerkt had, in de kamer ge weest. Toen hij op de tafel toetrad, straalde zijn ge zicht, want hij had terstond op den brief Vera's hand herkend. Ilij bekeek en kuste den brief, voor hij hem opende: Zij schreef: „Ik heb je lief en ik heb je lief. en anders weet ik niet. en ik zou alle menschen willen vertellen, dat ik je liefheb. Ik ben zoo blij en vol vertrouwen I Onze wandeling van Macknow naar Zehlendorf vandaag heeft mij zoo'n moed gegeven. Ik ben zelfs overmoe dig en wacht met ongeduld' de toekomst af. En ik heb je lief! Dat omvat alles, liefste, eenigste! Ik krijg morgen de naaister, om mijn rouwtoiletten van mama te laten veranderen. Ik wil sparen en heb mijn handen vol werk. Ik wil met al die dingen klaar zijn. voor ik van hier wegga. Dat wordt amiers hoog tijd. Sinds ons gesprek van eergisteren is de verhou ding tusschen de Pfennigreuters en mij, eerlijk ge zegd. ondragelijk. Beide, de oude en de jonge, loopeu (leer het huis als mummies, als had ik hun doodelijk beleedigd cn misbruik van hun vertrouwen gemaakt. -Maar ik ben toch ook maar een monsch.en ik heb je lief! Zij de oude mevrouw heeft zoo juist ver klaard. dat zij geen verdere bezoeken van jou zou toe laten. dus kan je morgen niet bij mij komen. Stuur mij bericht, waar en wanneer wij elkaar dan zullen i ntmooten. Ik zal komen, waar je maar wilt. Ik ben wanhopig, dat ik je nu weer niet hij mij heb. Tk zend i( duizend, duizend kussen cn tel de uren tot ons we derzien! De jouwe! VERA. P.S. Plotseling bedenk ik, dat het morgen Zondag is en de naaister dus niet komt en jij ook geen dienst hebt. Ik ben blijkbaar geheel in de war. zoo verliefd als ik ben!.... Dan zal het het beste zijn, dat ik vroeg naar Berlijn kom.... in de Gedachtniskirche, oin tien uur. als van ouds, riiet waar? Ik zal den hoe- 1-on nacht niet kunnen slapen. Ik wilde wel iedereen uitlachen, en dansen en springen, zoo gelukkig ben ik! Vele menschen worden bemind, maar niemand zóó, als jij door mij! Duizend kussen! In haast. Tk breng den brief zelf nog even naar de post, dan heb ben die spionnen niets te vertellen!" -, t 1 fWordl vervolgd.),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 5