MONKEY BRAND J. L1ND Hz., o Mient 1. Costuumgarneering cd Fournituren. Prijzen zeer billijk Beste adres Yoor dames Costnnmnaaisters. Noordhollandsch Landbouwcrediet. COUPONS. BANO fe* Huishoudelijk - - - Gereedschap. 11.11, Wielrijders. Wring- en Mangelmachines. DeGracieuse, Abonnement per 3 maanden slechts f 1.37s. m^msl m 35 N. V. Het Vertegenwoordiger J. WONDER Pz. Meest gesorteerd magazjjn van alle soorten Dagelijksche ontvangst van nieuwe artikelen. Te huur of te koop: Werktuigen en Gereedschappen Dijk. Alkmaar. Dijk. /0\ if \v -i Veronachtzaamt nimmer Aambeien. a N.V. HET LJtMDBQUWHUIS. JLMSTEL RIJWIELEN. AMSTKL, RIJWIEL - GEBRs. RISKANTER, HOltANDSCHE - CHOCOLëDEKflfiS Fischt BANO -Zeep Stokpaardjes if WJISCHPERSEN. v.h. Herms. Goster en Zoon, Dit zijn enkele doeleinden waarvoor OVERTREDING FEXER GEMEENTELIJKE VERORDENING. 35 Q O ALILMAAR Z x'V ADMARK.T 48-79. Magazijn van Veevoederwerktuigen als: Lijnkoekbrekers, Stroo en Wortelsnijders, Graanbreker. Verder Melatte en andere Ploegen. Centrifuge voor meikonderzoek, Futijrometers, Gummistoppen enz. Aanbevelend, Rijwieliabriek „De Amstel", Amsterdam. In de Volksslagerijen van op Bus 1 ons 18 cenf !£pond 42H 1 80 2 150 WEIGER NAMAAK. Mej. W. 8. SCHILLING Mandoline enz Vraagt Prijscouranten. het beste, meest practische, fraaiit ui gevoerde Nederlandsche Modetijdschrift. r t (APEN-ZEEP) kan gebruikt worden— Voor het schuren van keukentafels en vloeren. Om vloerzeil helder en glansrijk te houden. Om geverfde oppervlakten zoo goed als nieuw te maken. Voor messen en vorken, aardewerk, porcelein en émaille. Voor badkuipen, onverschillig van welk metaal. Voor ontelbare dingen, te veel om op te noemen. Zij zijn verplicht hulp te verleen en bij hef vinden van drenkelingen, en bij belangrijke verwondingen op openbare plaatsen. Merle worden zij belast met het verrichten van doodschouw, waarvoor zij door Burge meester en Wethouders jaarlijks en bij toerbeurten worden aangewezen. Art. 11. De artsen mogen de gemeente niet langer dan drie maal vier en twintig achtereenvolgende uren verlatten, tenzij met toestemming van den Burgemees ter. Art. 12. Indien een arts door ziekte of andere wet tige verhindering, of wel tengevolge van een verleend verlof, zijne betrekking niet kan waarnemen, zijn de andere artsen verplicht hem te vervangen. Zij zijn daartoe mede verplicht bij overlijden van een hunner en zoolang in de vacature niet is voor zien. De opdracht der vervanging geschiedt door B. en W., tenzij daaromtrent onderling eene schikking wordt getroffen. Art. 13. Aan de vroedvrouwen worden voor den verloskundigen dienst, elk twee kringen als in art. 2 bedoeld, aangewezen. Art. 14. De vrouw, die voor rekening der gemeente verloskundige hulp verlangt of degene die haar voor eene zwangere vrouw vraagt, doet hiervan opgave ter gemeen te-«ee ret arie. Van elke verleende toezegging van verloskundige hulp wordt aan belanghebbende een bewijs afgegeven, houdende vermelding- van den naam der vroedvrouw, aan wie hiervan tevens mededeeling geschiedt. Art. 15. Indien door behoeftige schippers of an dere doortrekkende of tijdelijk in de gemeente verblijf houdende behoeftige personen verloskundige hulp ARRONDISSEMENTSRECHTBANK t« ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 19 Maart. BEDELARIJ. Willem Kw., een 52-jarige zwerver, had zich te ver antwoorden wegens bedelarij. Den 21en Februari n.l. was hij Maartje Wagenaar, huisvrouw van Jan Duif te St-Pancras lastig gevallen met een bedelbrief, waarin hij een roerend verhaal opdischte van zijn schip, dat vergaan was en van zijn gezin, dat onder den blooten hemel moest vertoeven. Do inhoud van den brief bewoog juffrouw Duif thans als getuige gehoord, om beklaagde een dubbel tje te geven. De veldwachter zag het echter en hield bekl., die nooit schipper is geweest en nooit een schip heeft bezeten, aan. Do Officier, die bekl. onder het oog bracht, dat hij zich eigenlijk ook aan oplichting had schuldig ge maakt, eischte tegen hem 12 dagen hechtenis. DIEFSTAL. N^colaas van K., koopman te Alkmaar, was ten las te gelegd, dat hij te De Rijp den lOen Februari een stukje rookvleesch ten nadeele van-zekeren Hoek had ontvreemd. Bekl. verklaarde dien dag met postpapier gevent te hebben. Door een achterdeur, die openstond', ging hij te De Rijp een woning binnen. In het voorhuis zag hij een stukje rookvleesch hangen, dat hij wegnam en in een zakje borg. Later werd' hij aangehouden door den veldwachter, die het stukje rookvleesch in beslag nam. Leendert Houtman, gemeente-veklwachte te de Bijv» deelde mede dat de koopman Hoek bij hem kwam den lOen Februari met de klacht, dat er een stukje rook vleesch bij hem verdwenen was. Bij het onderzoek vond getuige het rookvleesch bij den koopman in post papier, die in het dorp liep. Mar ij tje van Sluis, huisvrouw van de Jong to de Rijp, verklaarde, dat bekl. dikwijls in het dorp zijn waar te koop aanbiedt, Den lOen Februari zag zij hem gaan achter naar de woning van haar buurman Hoek dien zij even te voren had: zien uitgaan. Een minuut of 10 later kwam hij pas terug met iets in een zakdoek geknoopt. Zij waarschuwde haar buurman, toen deze thuiskwam. Fiederik Hoek, koopman te de Rijp, verklanrde den lOen Februari, toen hij thuiskwam, gewaarschuwd to zijn door zijn buurvrouw. Hij ging eens kijken of er iets weggenomen was en inderdaad! bleek er een stukje rookvleesch verdwenen te zijn. De Officier achtte den diefstal wettig en overtui gend bewezen en eischte tegen beklaagde 6 weken ge vangenisstraf. WEDERSPANNTGHEID. Arie en Jan PI., visschers te Scha,gen, waren niet verschenen. IIuu was ten laste gelegd dat zij den 8en Februari zich aldaar wederrechtelijk in een winkel hadden bevonden en zich vervolgens tegen de politie hadden verzet. Cornelis Grootes, slagersknecht, te Sehagen, ver klaarde, dat hij in Februari in dienst was van den slager Groot. Den 8en Februari kwamen beklaagden in den winkel van Groot, waar ook een zekere Kroon kwam, wien beklaagden een gulden ter leen vroegen. Hierdoor ontstond ruzie, waarop de slager Groot her haalde malen beklaagden verzocht zijn winkel te ver laten. Toen zij aan dit verzoek geen gehoor wilden geven, is getuige op verzoek van zijn patroon de poli tie gaan halen. Jan Posthumus, agent van politie te Sehagen, ver klaarde in den winkel van Groot beklaagden te hebben verzocht dien te verlaten, zoodat hij er toe moest over gaan beklaagden met geweld te verwijderen. Wegens huisvredebreuk en wederspanniglieid' werd tegen hen 3 weken gevangenisstraf geëischt. De volgende beklaagde was Jacob B., slager te Alk maar, die in November in zijn pakhuis in de Span jaardstraat in voorraad had een hoeveelheid' apardeu- rleeseh groot 421 K.G., dat niet voorzien was van goedkeuringsmerken van het slachthuis alhier. In Januari had beklaagde deswege voor het kanton gerecht alhier terechtgestaan, waargebleken was, dat het vleesch wel van merken van het Amsterdam- sche slachthuis voorzien was. Het vleescli was aange komen per Alkmaar Packet en dadelijk naar het pak huis vervoerd in plaats van naar het gemeentelijk slachthuis. Daar de kantonrechter beklaagde had ontslagen van rechtsvervolging, had de ambtenaar van het O. M. bij het kantongerec-ht hiertegen appèl aangeteekend, waarom de zaak hedenmorgen voor de arrondisse- ments-rechtbnnk werd behandeld. De Officier van justitie wees er op, dat de kanton rechter onrecht heeft aangedaan aan den geest van de verordening betreffende dë keuring van vleesch. Z. i. zou er op zoo'n manier gemakkelijk vleesch kunnen worden ingevoerd, dat in Amsterdam niet zoo heel l'riseh meer was. Bovendien moest, het vleesch aan het slachthuis alhier worden gekeurd. Z. E. A. achtte bekl. zeer zeker schuldig, wat hij gedaan heeft komt niet te pas, bekl. heeft de gemeentelijke schatkist wil len benadeelen. Om formeele redenen zal bekl. echter niet veroor deeld kunnen worden, weshalve de Officier ontslag van rechtsvervolging eischte. DIEFSTAL. Cornelis A., boerenarbeider te Schermerhorn, was de laatste beklaagde. Hem was ten laste gelegd dat hij zich den 29en Februari een hoeveelheid meel we derrechtelijk had toegeëigend. Op den vroegen mor gen van dien dag, aldus bekende bekl., had hij uit het varkenshok van Petrus Yendel een blikje meel uit een vat geschept en dit in een emmertje gedaan om mee te nemen voor zijn konijnen en de ketten van zijn zoon. Hij had dit al meermalen gedaan, maar werd den 29en Februari betrapt. Petrus Vendel, koopman en veehouder te Schermer horn, verklaarde in Januari gemerkt te hebben, dat er meel uit zijn stal verdween. Hij ging daarom op de loer liggen en betrapte beklaagde op diefstal van het meel in den vroegen morgen. Cornelis Alles, boerenknecht te Schermerhorn, is in dienst van den vorigen getuige, met wien hij op den bewusten morgen op den loer heeft gelegen. Zij hoorden iemand uit een vat scheppen, staken een lichtje aan en bemerkten, dat beklaagde de dief was. Wegens de gepleegde diefstallen werd door den Of ficier tegen bekl. 14 dagen gevangenisstraf geëischt. AGENDA. WOENSDAG. Kinderkoor, van 4V26 uur, Harmonie. Zang en Vriendschap geen repetitie, zie Donderdag. Mannenkoor „de Vereenigde Zangers", repetitie, te 7*/4 uur, kleine zaal „Harmonie." Gymn.-ver. „Turnlu6t", mannen 8V2—9l/2 It. H. B. S. Worstelclub „Kracht door Oefening", 's avonds 8 uur, in „de Leeuwerik". Gymn.-vereeniging „Kracht en Vlugheid," dames- afd. van 7Va8V2 uur, heerenafd. van 9V2lO'/j uur. Gymn.-Ver. „Kracht en Vlugheid," Gymu.-lokaal Schoolstraat B I. Damesafdeeling 7Vz8V2. Scherpschutters-Vereeniging, schietoefeningen, 8 uur, Nieuwe Doelen. Alkrn. Schietvereeniging „Nimrod", schietoefeningen „Noordhollandsch Koffiehuis", Zaadmarkt, 81 /2 uur. Gymn.-Ver. „Turnlust," hoofdafd. mannen, 8'l\ 91/4, lokaal Rijks Hoogere Burgerschool. Tooneelver. „Kunst en Vriendschap, 8 uur, bij Kolkman, Boterstraat. AUtm. Strijk-orkest, repetitie 8V2 uur, Nieuwe Doe len. Dansclub Alcmaria, 810 uur, societeitszaal, Har monie. Alkmaarscho Esperantisten-Vereeniging „Alkmaar Stelo", Burgerweeshuis, ingang Gasthuisstraat, 81 /2 uur Danscursus Th. Groen Jr„ vau 57 en 810 uur Sociëteitszaal Harmonie. Ingezonden Mededeellugen. Onder de noodlottige gevolgen van het veronacht zamen van eenvoudige gevallen van aambeien r oomen wij bloedende aambeien, die uw levensbloed afvoeren en de oorzaak zijn van algemeene zwakte en bloedar moede, uitstekende aambeien, een dor meest pijn lijke kwalen die het menschdom kent, verzworen aambeien, de hardnekkigste vorm, oie zich voor kan doen de ongeneeslijke fistel en verstopping van het afvoerkanaal der ingewanden, hetgeen gewoonlijk in eenige uren noodlottig eindigt. Vele mannen en vrouwen, die aan aambeien lijden, verdragen deze zoo goed als zij kunnen, omdat zij van nature teergevoelig zijn en er tegen op zien om een behandeling te ondergaan. Derhalve verwaarloozen zij hun kwaal, totdat deze een hoogte bereikt, waarop do pijn letterlijk ondragelijk wordt en een operatie het eenige redmiddel is ter voorkoming van verdere ont wikkeling, die alleszins gevaarlijk zou zijn. Foster's Zalf geneest echter zelfs ernstige gevallen van aambeien en zonder dat gij er eenige last van zult hebben bij uw dagelijksche bezigheden. Zij is wonderlijk verzachtend en heelend reeds de eerste aanwending geeft een ongekend gevoel van opluch ting en rust aan de aangedane deelen. Een geduldige verdere behandeling met de zalf zal ongetwijfeld be loond worden door een volkomen genezing. Let erop, dat gij de echte Foster's Zalf krijgt. Zij is te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Niêrop en Slothouber. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 5 f 1.76 voor één, of f 10.— voor zes doozen. 0Q 35 1—t 3-i 3? W M Indien men zich een Rijwiel aanschaft, koopt men gewoonlijk het beste. Door duizenden wordt eenpa rig verklaard dat het het beste Hollandsche Rijwiel is. AMSTEL RIJWIELEN worden in ruim 30 modellen geleverd. Vertegenwoordiger: J. KOEMiJf, Alkmaar. Tel. 843. een 1IEEREKHFIN, Nieuwlandersingel bij de Ein- mastraat E 52, huurprijs f500.per jaar bevatl ende 7 kamers, dienstbodenkamer en sousterrein. 1 Mii te aanvaarden. Te bevragen Kinheimstraat 39, Alkmaar. Laat D No. UK, Filiaal Laat 1) No.«7, Alkmaar. is dagelijks verkrijgbaar versch geslacht DIK VET SCHAPENVLEESCH 30 cent SCHAPENVET 30 NUCHTER KALFSVLEESCH (Lappen en Gehakt) 25 ct. V A ItKKNNVI-KF.SCII MAGERE LAPPEN en CARBONADEN 40 cent. VETTE en DOORREGEN LAPPEN 38 RAUWE REUZEL 40 PRIMA GESMOLTEN REUZEL 40 Eigen geslacht ROOKSPEK 35 Vraagt vooral ons prima GESMOLTEN KOEVET 32 cent per 5 ons, bij afname van 5 pond 80 cent. Minzaam aanbevelend. Diploma N. T. V. - GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. Ml bestaat in een leder vlekkenloos gelaat, friscb, roos kleurig uiterlijk en blanke fluweelzachte huid. Dit alles verkrijgt men door: van Bergmann Co., Radebeul-Dresden Fmbrieksmerk.Stokpaardjes" alleen echt in rood - geele (hollandsche) verpakking i go cents per stuk verkrijgbaar bij LEO BIJLOOS, Coiffeur, LangestraatJ. SCHOU TEN Co., Huigbrouwerstraat, Alkmaar. Vraagt prijs opgave en condities van onze nieuwe modellen Rijwielen, BURGER'S E. N. R., Eerste Ne- derlandsche Rijwielfabriek, ROVER's, en Padvinders Rijwielen, allen door en door gegarandeerd, aan den Alk- maarschen Naaimachinehandel. Telef. 236. Speciale inrichting voor reparatie. Aanbevelend, A. H1LPEB1 AG. onderwijs door II. A. MAAS, Dir. Sted. Orkest, SPOORSTRAAT. V100L Ohmstede Tweemaal per maand versch|jut een num mer, bestaande uit 80 tollo bladz. met hon derden at beeldingen der nieuwste Fransche, Dnitsche en Eugelache Moties, waarvan drie k vier blads. aan de meest verschillende soorten Iraale Handwerken zijn gewijd, benevens een rubriek Practische Raadgevingen voor de Huishouding, bevattende behalve een artikel over een of ander actu eel onderwerp, Wenken voor de Keuken, Toilettafel, de Hygiëne, Recepten, Anekdoten, Feuilletons, enz. Voorts een Supplement met vele Knippatronen. Viermaal per jaar ontvangen alle Abonnées gra tis een extra Klnderunuimer,- en eenige malen een mooi Blousennummer. Abonnementen worden aangenomen door de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij Voordam 9, Telefoon No 3, Alkmaar. Drok N. V. v/h. HERMr. COSTER en Zn., ALkj «jj*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 6