A. FORTUIN, Kleedermaker. BINNENLAND. BUITENLAND Huh v.d. eersten rang voor Kleedüig naar maat 7?' 24 "5* ALKMAAR TEL. 141. ONL^ID ELWIJS PKINS Az., Oudegracht 285b. - Zwitserland is tot de tanden gewapend en woTdt met rust gelaten. De Nederlanders hebben altijd hun leger verwaarloosd en in 1872 bracht dit ons land op den afgrond. Er is gelukkig kentering, er komt meer belangstelling voor militaire vraagstukken. Neder land is steeds geweest de grootste der kleine naties en daarom moet het rich handhaven. Niets is er aan van het praatje, zoo dikwijls in liberale couranten ver teld, dat de kleine naties zullen worden opgeslokt. Er zijn inderdaad enkele kleine naties verdwenen de kerkelijke staat, en enkele in den oorlog van 1866. In tie laatste honderd jaren zijn tal van landen afhanke lijk geworden. Alle menschen, die het beoordeelen kunnen, zeggen, dat Nederland zich uitstekend verde digen kan en ook Napoleon stond op dit standpunt, moest erkennen, dat Amsterdam de sterkste vesting was van Europa. Toen wij den 80-jarigen oorlog be gonnen, was Spanje de machtigste mogendheid en de wanverhouding was toen veel grooter dan thans, im mers wij hadden toen 2 millioen menschen (nu 6 mil- lioen) en niet onze industrie etc.! Thans zouden we misschien niet tegen België kunnen standhouden. Daarom: versterken. In de militaire uitgaven is wel degelijk een christelijk element. De liberalen willen er niets voor geven, omdat ze alleen vechten voor ma terialistische dingen, omdat ze niets voelen voor idiee le dingen, omdat hun karakter-ontwikkeling verwaar loosd is. Bij de rechterzijde is het idealisme door het christendom ontwikkeld en daarom wil men onrecht door kracht koeren. Vredelievendheid om eiken prijs is niet altijd christelijk, kan lafheid, zwakheid zijn. Wat geeft het ons als we ons weerloos maken, indien dit een uitvloeisel moet zijn van het christendom? Zal de buitenlander, die ons verovert, ons de militaire lasten sparen? En dan niets is zoo duur als de nederlaag, hetgeen de Franschen in 1870 hebben on dervonden. Het kan plicht zijn om te vechten, ter handhaving van het recht. Wij kunnen niet veroveren in Europa, de laatste kans hebben we laten verspelen in den laatsten successie-oorlog, als we hadden gelui terd naar onze Oranjevorsten, minder materialistisch waren geweest, minder hadden gekeken naar de kolo- niën. Maar ons leger moet sterk genoeg zijn om eer bied aan den vijand in te boezemen. (Wordt vervolgd.') AANBESTEDING. Door het provinciaal bestuur van Noord-Holland is aanbesteed: het maken van werken tot verdediging van de Noordzeekust. Laagste inschrijver voor per ceel I, M. Daalder te Alkmaar, voor 89.990; perceel 11, W. M. van der Hoeven en L. van Ilouwelingen t( Den Haag en Hardingsveld voor f 82.980. Het schilderwerk aan 5 hoerenhuizen aan het Nas- sauplein, voor rekening van den heer W. C. Geijs te Amsterdam, is bij onderhandsche aanbesteding ge gund aan den heer S. Koster, schilder alhier. Uitgeloofd zullen worden door den bond een tiental prijzen: één van 50, vier van 25 en vijf van 10; als de deelneming zeer groot is, zal het aantal dezer prijzen nog vermeerderd worden. Onze wakkere stationschefs mogen nu eens toonen wat zij kunnen. Spoedig zal hun een circulaire met nadere bijzonderheden worden toegezonden. Slaagt deze poging von den A. N. W. B., waaraan wij niet twijfelen bij zooveel modewerking, dan zal in 1913 op nog uitgebreider schaal kunnen gezorgd wor den, dat ons land zich aan den vreemdeling in waren feestdosch vertoont. (De Kampiooen). GEEN VOLKSPARK TE LEIDEN. IX' Leidsche gemeenteraad besloot Woensdag afwij zend te beschikken op een verzoek van de afdeeling Leiden van de S. D. A. P., om te besluiten tot den nanleg van een volkspark. De Raad motiveerde zijn afwijzende beschikking allereerst op de omstandig heid, dat er op het oogenblik geen terreinen voor den aanleg van een volkspark beschikbaar zijn. Doch ook het feit, dat met den aanleg van een volkspark grooto sommen gemoeid zijn, legde bij deze beslissing ge wicht in de schaal. KINDERVOORSTELLING. Het doet ons genoegen, dat de directie van de „Bi oscope Moderne" ons voorbeeld, om een kindervoor stelling te geven, waarvan de jeugdige bezoekers iets kunnen leeren, waaraan ze voor hun onderwijs iets hebben, heeft gevolgd. Zij zal Zondag ze plaatste een bon in dit num mer, waarop kaarten aan het gebouw Diligentia zijn te verkrijgen dus niet aan ons bureau, daar de Alkm. Ct. geheel buiten deze voorstelling staat een programma vertoonen, speciaal voor kinderen be stemd: een bijbelsche geschiedenis, natuur-opnamon, leerzame films, eenige gekleurde sprookjes en enkele komische nummers. Zij streeft eT dus inderdaad naar een programma samen te stellen, voldoende aan de eischen, welke wij onlangs aan een kindervoorstelling stelden en wij ver trouwen, dat zij daarbij uitstekend zijn geslaagd en dat de ouders gaarne tegen den geringen prijs hun kinderen ervan zullen laten leeren en genieten. INBRAKEN. Gisternacht is te Maassluis ingebroken bij den heer X. Haasnoot. De inbrekers hebben zich blijkbaar door inklimmiug toegang' tot de woning verschaft. Hoeveel er gestolen is, kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld. WINKELSLUITING. Te Den Helder wordt een referendum ouder de win keliers gehouden inzake winkelsluiting. DE MOORD TE BEEK. De verdachte Herman Bosch is gistermiddag gevan lijk naar Arnhem overgebracht. Gebleken is nog. dat hij in het café Ten Beuzel was toen Marie Hartjes in den winkel, die er onder één dak is, de lucifers haalde. Hij heeft toen gelijk met het meisje het huis verlaten. Verder is nog bezwa rend, dat hij links is en de wurging met de linkerhand moet zijn geschied. NACHTARBEID AFGESCHAFT. De directeur van de flesschenfabriek te Leerdam heeft, op aandringen van de arbeiders, besloten den nachtarbeid af te schaffen en in twee ploegen te la ten werken tusscheji 5 uur 's morgens en 10 uur des avonds. PREDIKBEURTEN TE ALKMAAR. 24 Maart 1912. Groote Kerk, 10 uur, Ds. de Pree, bediening van het H. Avondmaal. Kapel, 10 uur, Ds. Verwaal. Avond 6 uur, Ds. de Pree, Dankzegging. Woensdagavond 7t/4 uur, Ds. Vinke, voorbereiding tot het H. Avondmaal. Ev&ng.-Luth. Kerk, ÏO1/^ uur, Ds. G. W. Melchers, herv. pred. te Almelo. Doopsgez. Kerk, 10 uur, Ds. Westra. Rem.-Ger. Kerk, 101 /a uur, Ds. de Regt. Geref. Kerk, 10 uur en avond 6 uur, de heer v. d- Vliet, candidaat, beroepen pred. te Sint Pancras. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83. Zondag middag 3 uur, sergadering van de Jongelingsvereeni- ging „Paulus." Hersteld Apostolisch» Gemeente, Toussaintstraat voormiddag 10 uur en namiddag 5 uur, godsdienst oefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Uit de omgeving. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, Ds. Groot. Herv. Gem. te Heiloo, 10 uur, geen dienst. Evangelisatie-lokaal te Heiloo, 10 uur, Ds. C. J. van Paassen van Haarlem. Herv. te Egmond-Binnen, 10 uur. Ds. Eilerts de Haan, pred. te Heiloo. Herv. Gem. te Sohermerhorn, 91/g uur, Ds. Heep te Stompetoren. Bevestiging van lidmaten. Avond 6'/4 uur, dezelfde. Avondmaalsviering Ger. Kerk, 91/2 uur, preeklezen. Herv. Gem. te Stompetoren, 9'/j uur, geen dienst. Herv. Gem. te Bergen, 10 uur, ds. F. W. J. v. d. Kieboom. UIT SINT PANCRAS. De vereeniging ter bevordering van getrouw school bezoek vergaderde Donderdag 21 Maart, ten huize van den heer II. Gerritsen. Na opening en lezing der notulen welke werden goedgekeurd, volgde verantwoording der gelden. Aai de beide schoolfeesten enz. was uitgegeven 107.86',2, ontvangen was 111.75, alzoo een voordeelig saldo van 3.89*. Deze rekening werd goedgekeurd. De heeren P. Mooij en Jn. Groen, aftredend, wer den bij acclamatie herkozen en lieten zich hunne be noeming welgevallen. De bepalingen betreffende de willekeurige verzui men, maximum 8, en de toegestane landbouwverloven, bloven gehandhaafd. Besloten werd dit jaar met de kinderen der 5e en 6e klasse naar „Artis" te gaan en met die van de laagste 4 klassen naar Bergen en Egmond aan Zee. Na rondvraag volgde sluiting met dank aan de op gekomenen. DE SPIONNENOP WIGHT. Mevrouw IJeuig te Amsterdam, de moeder van den 20-jarigeu Amsterdammer, die op Wight met een Duitscher en een Engelsehman ouder verdenking van spionnage gearresteerd is, heeft zich op aanraden van den Engelschen consul naar het ministerie van bui tenlandsche zaken begeven, voorzien van verschillende documenten en fotografieën, waaruit blijken kan dat de verdenking ten eeuenmale ongegrond is. Tot dus verre heeft de familie te Amsterdam van den jonge man nog niets vernomen, wat te meer verwondering wekt, omdat antwoord op eenige hem gezonden brie ven venvacht werd. In Berlijnsche bladen wordt gemeld, dat op de ge arresteerden slechts eenige fotografieën van geheel onschuldigen aard gevonden zijn, en in de camera nog eenige platen, welke de Engelsche politie nog ontwik kelen meest, alvorens te kunnen uitmaken of er ter men bestaan, de aangehoudenen langer in bewaring te houden. NED. HERV. GEM. AGENDA. VRIJDAG: Gymn.-ver. „Turnlust," aspiranten 7V«8i/i, turu- lokaal Schoolstraat. Zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orphens," repetitie voor het geheele koor, 8 uur pre cies, gebouw Diligentia. Gymn.-vereeniging „Kracht en Vlugheid," jongens, le afd. van 67 uur. CORRESPONDENTIE. Plaatsgebrek noodzaakt ons hetfeuilleton achterwe g-O te laten. Gemengd nieuwe. STATIONSVERSIERING. In de Zondag gehouden vergadering van het alge meen bestuur der A. N. W. B., Touristenbond van Nederland, deelde de voorzitter mede, dat we in zake stationsversiering een stap verder gekomen zijn. De spoorwegmaatschappijen hebben verschillende faciliteiten toegezegd en voor het vormen van een ju ry is het Bondsbestuur in overleg getreden met de tuinbouw-maatschappijen. Bedoeld wordt, een wedstrijd in versiering van per rons, emplacementen, stootblokken, enz., met planten, dua geen losse bloemen, en moet deze beplanting van uit den trein zichtbaar zijn. Hij zal plaats hebben in de maanden, waarin de bloemen op haar schoonst zijn, n.l. in Juli en Augustus, dus in den diruksten tijd van het reis- on toerseizoen. Jr., H. J. van den Stoep, K. Wegman en B. Wolst, lidmaten der Ned. Herv. Gein. alhier, bij den maand- praeses vuil den Kerkeraad een protest ingediend, dat door het Classicaal Bestuur moest worden onderzocht. J Dit protest luidde: „Oudergeteekenden, lidmaten der Ned. Herv. Ge meente alhier, protesteereu door dit schrijven tegen de bevestiging van de heeren A. Vleesenbeek en E. Backman als ouderling, en den heer H. P. Kramer Bzn., als diaken. Daar deze heeren op 7 Januari j.l. niet als beves tigd konden worden toegelaten, omdat zij op de vra gen, door den bevestiger gedaan, antwoordden „ja, volgons mijne opvatting." Dat het niet aangaat, dat toekomstige kerkeraads- leilen er ieder eene bijzondere opvatting op na houden, en de verscheidenheid zonder eind is, terwijl totale ongebondenheid het gevolg zal zijn. Hot ambt va 11 ouderling en diaken is van te hooge- strekking, om mannen als opziener en arm verzorger toe te laten, die geen beslist „neen" of ,.ja" durven en kunnen uitspreken." De vergadering ving gisterenmorgen te 10 uur aan en duurde tot 's middags te 314 uur. Als resultaat der besprekingen kan het volgende worden vermeld: In zake het opgeworpen geschil was de vergadering van oordeel, dat hier geen geschil bestaat naar Arti kel 68 van het Reglement voor Kerkelijk Opzicht en Tucht. I11 verband met het protest van 10 lidmaten, werd eene commissie benoemd uit het midden der vergade ring teneinde de heeren Baehmau, Vleesenbeek en Kramer nader te hooren. Dezen zijn tegen Donderdag 28 Maart a.s. geciteerd om des voormiddags voor deze commissie te komen, die daartoe zitting zal nemen in de consistoriekamer der Augustijnenkerk alhier. UIT DE RIJP. Door de directie van de gasfabriek alhier werden ireulaires verspreid, waarbij den gasverbruikers ver zocht wordt, zich, zoowel met licht- als met kookgas, zooveel mogelijk te bezuinigen, daar de koleuvoorraad oor nog slechts korten tijd voldoende zal zijn. 's Avonds branden in de straat alleen enkele hoofd lantarens, terwijl de druk sterk verminderd is. UIT ZWAAG. De Raad dezer gemeente nam in zijn gisteren ge houden vergadering het besluit, om deel te nemen in het aandeelen-kapitaal, benoodigd voor de op te rich ten Electrische Centrale voor West-Friesland, zooals was voorgesteld in de op 7 Maart 1.1. tor vergadering te lloorn aangenomen motie. nr 11 mn Uit TWISK. Met 2 tegen 5 stemmen besloot de Raad alhier zich niet aan te sluiten bij de Eleetrische Centrale voor W est-F riesland. In de Augustijnenkerk te Dordtreeht vergaderde het Classicaal Bestuur van Dordtreeht der Ned. Herv Gem., teneinde uitspraak te doen Lu zake de bezwa ren, ingebracht tegen de bevestiging van de heeren A Vleesenbeek en E. Bachman als ouderling en II. F Kramer Bzn., als diaken der Ned. Herv. Gem. te Dordtreeht. Wij zullen de kwestie even in herinne ring brengen. In de voormiddag-godsdienstoefening van Zondag 7 Januari j.l. zou, deelt de Dord. Ct, mede, de beves tiging plaats hebben der herbenoemde en nieuwgeko zen ouderlingen en diaken, waarbij als bevestiger op trad de heer Ds. J. Keiler. Onder dezen waren drie mannen van vrijzinnig-godsdienstige richting, name lijk genoemde heeren E. Bachman (herkozen), A. Meesenbeek (gekozen in de vacature W. C. Mühl ha us) en II. I'. Kramer Bzn. (gekozen in de plaat van den heer W. Vogelzang, die uit de gemeente ver trokken was). Toen deze drie heeren op de vragen van het formulier antwoordden: „ja, volgens mijn op vatting," verklaarde Ds. Keller met die antwoorden geen genoegen te mogen nemen, zoodat zij niet beves tigd waren. Woensdag daarna richtten zij tot den Kerkeraad een schrijven, waarbij zij verklaarden voor hun benoemin, te bedanken. Op Donderdag 25 Januari kwam het kiescollege bijeen en werden de drie vrijzinnigen op nieuw door dit college met groote meerderheid van stemmen aangewezen. Na afloop dezer vergadering onderzocht de Kerke raad of de gekozenen voldeden aan de wettelijke ver eisehten. Enkele aanwezigen waren van oordeel, dat de gekozenen niet voldeden aan het vereischte van te zijn onberispelijk in de Belijdenis, wat zij huns in ziens bewezen hadden door niet volkomen te beant woorden de formuliersvragen, hun gesteld bij de beves tiging welke toen geen doorgang had. Van andere zijde werd het goed recht dor vrijzinnigen in de Ned Herv. kerk verdedigd. De voorzitter, I)s. C. Heems kerk, achtte, op grond van de besprekingen, een ge schil aanwezig en wilde de beslissing overlaten aan de bevoegde kerkelijke autoriteiten. Ten slotte werd toch tot stemming overgegaan, en werd, met 17 stem men voor, 7 stemmen tegen en 2 onthoudingen, be slist, dat de gekozenen aan de wettelijke vereischten voldeden en hun benoeming derhalve geldig was. Door Ds. C. Heemskerk werd daarop tot het C'lassi caal Bestuur het verzoek gericht in dit geschil te wil len beslissen. Bovendien werd eenige dagen nadien door de hee ren G. van Rekom, P. Quartel, P. Busink Lzn., W Schippers. L. Busink Sr., O. Brand Hzn., Js. Bezemer ITALIAANSCH-TUKKSCHE OUKLO'J. Volgens de Petit Marseillais zijn twee Italiaanseke regimenten den 13en Maart in een Turksche hinder laag gevallen. De Italianen moesten zich terugtrek ken met achterlating van talrijke dooden, materieel en schietvoorraad. De Arabieren hadden 150 dooden en gewonden. ENGELAND. liet kolenmijnwetsontwerp is onder groote belangstelling en na lange discussies in tweede lezing aangenomen met 348 tegen 225 stemmen. De nationalisten en de arbeiderspartij hebben voor het wetsontwerp gestemd. AMERIKA. Uit Paraguay ontvangen telegram men melden, dat in het land sedert verscheidene maanden een ware anarchie heerscht; de partijen be twisten er elkaar de macht. IX- aanhangers van Con dra belegeren nu Asuncion. Gisteren is in de omstre ken van de hoofdstad een hevig gevecht geleverd, waarbij een groot aantal dooden en gewonden aan bei de zijden gevallen zijn. liet gevecht bleef onbeslist. Volgens de Nation bereidt de oud-president Jara zich iu het binnenland op een veldtocht met een talrijke troepenmacht voor. FLINKE MAGEN! De landelijke bevolking in Hongarije schijnt krach tige gestellen te hebben. Een landedelman, in Keste- ly gaf ter eere van het huwelijk van twee zoons en een dochter een feest en dit duurde onafgebroketi 3 dagen en 3 nachten. Er wordt in een bericht gespro ken van 1134 L. wijn, 17 L. rum, 200 K.G. rundvleesch, 160 K.G. varkeusvleesch, 150 stuks gevogelte, 500 eieren, 700 K.G. meel voor gebak, 70 K.G. suiker, K.G. koffie, 2 K.G. thee en 30 K.G. kruideu. Het aan tal gasten wordt iutusschen niet genoemd. lugezondeu tukken. en üiöchteu volstaan met d« toevoeging, dat de heer W. bij het politic-onderzoek de mishandeling ontken de. Iutusschen er is proces-verbaal opgemaakt. De rechter zal dus hebben te beslissen of de veronderstel ling juist is, dat hier mishandeling is gepleegd dan wel. dat het meisje door toeval letsel heeft gekregen. Red. Alkm. Ct.] Marktberichten. ALKMAAR, 22 Maart. Kaas. Kleine volvette met rflksmerk fkleine fabriekskaas f 87.—, kleine boerenkaas f 38,commissie f 86.—, middelbare f 36.Aangevoerd 162 stapels, wegende 97553 Kilogram, waaronder KG. volvette kleine f Handel matig. ALKMAAR, 22 Mrt. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 670 H.L. Tarwe f 7,25 a 8.—, rogge f 0.— a 0,—, gerst f 0,— a 0,—, id. chev. f 7.50 a a 7.70, haver f 4.25 a 5.paardeboonen f 8 50 a 0.—bruine boonen f 14,—a 16,50, citroen dito f 15,— a 16,duiven dito f 0,a 0,witte dito f a 20.50, karweizaad f 15.50, erwten: groene f 19, a 0,—, grauwe f 19.— a 20.—, vale f 16.—. STATION NOORDSCHARWOUDE, 21 Mrt. Grove uien f 3.30 a 3.50 per 50 Kgr., Roode kool le soort f 18,— a 19,—, 2e soort f 16,a 17,—kleinere f 6,60 a 15,gele le soort f 17,a 18,—, 2e soort f 15,a 16,kleinere f 6, - a 14,Deensche witte f 18,a 20.,2e soort f 16 a 17,50 kleinere f 7,50 a 15,50 per 100. BROEK OP LANGENDIJR, 22 Mrt. Roode kolen f5 a 20, gele kolen f 3.50 15.witte kool f 5.75 a 18.Aanvoer 7000 stuks, 62» baal uien f 3,35 a 3,6580 zak roode kool f 1,10 a 2,20 per baal,bieten f p. 100. MISHANDELING. Mijnheer de Redacteur, Ten zeerste zult u mij verplichten met de opname dezer. In uw eouraut vau Woensdag 20 Maart komt tot mijn niet geringe verbazing een berichtje voor met het hoofd „Mishandeling." Ik kan mij echter niet be grijpen dal een serieus blad alleen afgaat op geruch ten en alvorens een bericht te plaatsen, de zaak niet eerst naar waarheid onderzoekt. Doch ik vermoed, dat dit berichtje zonder meer is opgemaakt door een verslaggever van uw geacht blad, die door zijn onsympathieke manier van optreden lie ver niet in mijn Bioscoop-Theater gezien werd, het geen hem natuurlijk niet ongemerkt voorbij ging. Juist daarom wil ik de zaak nader toelichten, die zich werkelijk als volgt heeft toegedragen. Zondagmiddag 1.1. werden de passiespelen gegeven het leven en lijden van Christus toen in het portaal door een menigte kindereu een helsch leven werd gemaakt, dat op de uitvoering zeer storend werkte. Een paar maal werden de kinderen door mijn personeel weggejaagd, ten leste begaf ik mij naar de rechter deur van het portaal en schreeuwde hen toe „Bliksemse jongens ruk toch op." Nu is liet niet uitgesloten dat het bedoelde meisje hetzij gevallen of door een ander omver geloopen is, doch van schoppen of anderzins mijnerzijds is absoluut geen sprake en daarom heb ik besloten om het uit hatelijkheid voort vloeiend bericht op deze wijze tegen te spreken. I' dankende voor de opname, Uw Dw. W. WEBER. [Hoewel er geen sprake vau is, dat het bericht in het nummer van Woensdag door haat werd ingegeven, gelijk de inzender beweert, zouden wij op grond hier van de plaatsing van dit stuk, zoo dit niet dienover eenkomstig werd gewijzigd, natuurlijk hebben kunnen weigeren. Wij hebben echter gemeend, na den inzen der uitdrukkelijk te hebben gewezen op het onjuiste zijner bewering en hem aangeraden te hebben ook in zijn eigenbelang deze bewering te schrappen, het 6tuk toch maar ongewijzigd te moeten opnemen, om daardoor zelfs ook den schijn te vermijden, dat zijn bewering op waarheid berust. Wat nu het berichtje zelf betreft, onze inlichtingen kwamen van een zijde en waren van dien aard, dat wij het niet noodig hadden bij den heer W. te informeeren iu BOEKHOIDEN eu aanverwante vakkeu ter opleiding voor praktijk eu examens. Teletoou 3ü«. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCEEDLEÏ. Voordam, C 11, Alkmaar. Koeirs van Ned. Staalsieonmgon NEDI RL A ND. Werke'i. Schuld pSt. BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening p#t. Brazilië landing Mexico bianenl, Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1S94 6e Em, Iwang Dombr. Finano. en Ind ustiondernemingen enz 3* 8* 5 5 S 4 4 4 4 5 4 4* 4 4* 4 dir. Nationale Hypotheek Bank pCt, Noordhollandsch Grondcredist Ned. Handelmaatsch ippy resc. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker aand A'd&m Deii Lang kat Idem. pref B'dam Serdang Aindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Medan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij, Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Dordtsche Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Oew. pref. Kedjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Comm. Steels Car and Foundry Amerik. Stoomv.-Mij. Common Marine Preferent Marinebondi Comm. Peru Preferent Spoor wegleenmgen Holl. IJz. Sp.-Mij Mii. tot expl. ran Staatsspoor*. Deli spoorweg AMERIKA, Itch. Top. Cert. v. Convert Denv. en R. Gr. Cert. Aand.dtv. Eric Kansas City South, i) 1» pref. 1, Miss K. Texas C. v. New-York and Ontarie Norfolk Western C. v. Rock Island gew. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert, t. Wabash gew. RUSLAND. Wladikawka» 1885 pCt.. Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 3 Gem ente-cred. 3 BELG1E. Antwerpen 1887 Si* HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. 4 Idem 3 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 I RUSLAND 1864 4 pöt. 4* aand. div. ff ff pCt. 4 21 Mrt. 22Mrl. 911* 67 »A 97 104»/, 41 87 V, 89u/„ 86»* 881A 1001A 86 a 967,1, 0J 100* 96iA '861/, 1)9 1731/, 147 141 708* 366 137 68 '08 520 564 261 525 572 280 284 4I21A '67 924 80 87 797* 64 90 3i0* 63* 76 2* 2öiA 63* 66'/, 180 6 22 iA 68 117/16 47 851* 97* 228 106* 106* 23 a 36* 877* 627* 80 88 108* 87* 114 29U/„ 171* 7* 89*/* 107 101* 86*, 122'* 116 163 448 91** 68* 43 83* 897* 86'* 88* 100* 86* 93* 186* 113 73»* 146.80 141 708 361 432* 108* 520 561 2 39* 513 568 229 284 439 166* 22i 379 62 90 850 25* 68u/w 66*/, 6 21V. 67* 11** 47* 97* W7* 107* 22ls/„ 86* 87* O3* 29* 377* 26n,tf 107 Koers van het geld. Prolongatie 3V2 pCt. Mededeelingen. De stemming voor Amerika was luier, alleen Amalgamated Copper's konden zich hand haven. Oliewaarden zwak voor Aandeelen Koninklij ke. Voor Tabakken bestond een vaste grondtoon, speciaal voor Deli Batavia en Deli Mij. Mijnen iets beter voor Kedjang Lebong. Rubbers iets in reactie. Culturen onveranderd. Stalen op aanvrage iu* en buiten «ie sta«t.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2