K. Tli» van der uk* de M|||i* Boomkweekerij - Tuinaanleg. Oilvil ;Mi ngsclub „Ontwikte i Dfi; ZIJ m Hoer. 8Pr. de H ,r Kantoorklerk. Bioscope Moderne, Iis«lpli3ii| Bouwterrein Noordhollandsch -! Landbouwcrediet. Wed. jac. van Beek. Schoutenstr. 18. SIDÖNIUS DE JONG. 399e Staatsloterij. Ook verkrijgbaar: Tijdgeest briefjes De Lange de Moraaz, Y raagt Bioscope Moderne. Zondig 24 Maart a.s. ml 2-4'|> uur precies A. deLuzeet Fils. Pinna C. KEG. Pms het! BA NO aITvertent 11^ Y Ie kwaliteitversch Kalfsvleesch. hulp in dl huishouding (li winkel BOM De Geschandvlekte. HYPOTHEKEN. Voor de Kinderen. Allwclie Crediet- eo EttectenbanK SU De Tariefwet beteekent Aanmoediging van din Smokkelhandel. Schitterende Voorstelling. Zondag en Maandag a.s. los FLJh Zondigmoi rgen 10 uur Openbare Vergadering in de Tuinzaal van de Harmonie A. H. BIJLEVELD alhie*. Onde werp Doelmatigheid of ondoelmatigheid in de natuur. gem. zit- en slaapkamer Aanb K. PESTER, Zij dam 8. Te huur gevraagd UITKNIPPE op Zondag 24 Maart a.s TIMMERLIEDEN „Hvraa„d en METSELAARS gBV aag W. STROOME R, Bergen. H.H. SCHILDERS Te koop een goede Scliilderezaab CINEMAAMlïRICAlN. SCHITTEREND PROGRAM!!A ENORME KEUZE. i-i BILLIJKE PRIJZEN. 3'|, Tijdgeestpolissen ii f 11.15, betaalbaar met tl.per maand. Geldig voor 3 achtereenvolgende Loterijen. Kans gelijk l|?0 Staatslot. Breedstraat* Openen Handelscredieten. Incasseeringen. Déposito's. Gebouw Oihgentia. 1906, i per flesch f 0.95. Dudegp&chl 245 Verzilvert Coupons. Gebouw Diligentia. JAL0ERSCH, drama. De Armband van de Markiezin, Hoe men ze vasthoudt, Aantal Loten 60.000. - GEBRs. RISKANTER, - (NOOIT UITGEWOGEN Scheikundig Rapporlin iedere bus. FIJNSTE DELICATESSE OP BROOD,BESCHUIT,DEBAK. Faillissetn-nt der nalatenschap van DIRK DË COCK, in leven timmerman te Helder. Gebouw ,,D ILIGENTI A." voor de Kindermatinée van 2—41/2 uur. Speciaal KINDERPROGRAMMA. Tan Yrijd-ig 22 M vart tot ea met2SMwt 1912- Als Loorduninmer nan den W cater weg, Neiaaulaan, Na@tauplein, Egmonderstraat, Lamor&alstraat en Llndel&en. A O. Dt'N BOESTER D. Touaaelntitr 9. Groote keus. Concurreerende prijzen. Telephoon 2M MIENT 19 Gratis Herverzekering. geven dezelfde rechten en prijzen als Staatsloten. 111, 1|5 en 1110 Tijdgeestbriefjes kunnen vóór de 5e Klasse gesplitst worden. Speciaal Kinder-Programma. De Engelsih Normanditche EiUndeu Da Vernieling vun den Tex*s Fabricatie van Gietijzer Papier-industrie 1 Leerzaam. Zoutfabrieken van Sicilië Joseph en zijn broeders Het laatste Woord De eerste verdienste van Gerritsen De Kip die gouden eieren legt i Gekleurds AH Baba Sprookje te VALKENBURG. (L.) Vereeniging „FALCOBERGIA", Hoofdprijs: Vier Koeien, waarde f 1000. 2e prijsTwee Koelen, waarde f 500.— 3e prijs: Twee Koelen. Voorts'. Koeien, Ameublementen, Rijwielen, Naaimachines, enz, enz In de Volksslagerijen van Bazar Alcmaria, Langestr. b.d. Steenenbrug, j| W. SMIT. P.TTRftF.RDOOHTER biedt zich aan als iF ENTREE 10 CENT. -»U 22 Maart. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 28 Maart. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.2 te Horta. De laagste stand'van den barometer 736.6 te Skeg ness. VERWACHTING. Meest krachtige zuidwestelijke tot zuidelijken wind, zwaarbewolkt tot betrokken, waarschijnlijk regenbuien, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar: 22 Maart 9 m.M. Kn-geriijke NI mul OVERLEDEN 21 Maart. Maria Theresia Winkel, gehuwd met Hen drik Krijns, 75 jaar. 22 Maartje de Oude, 64 jaar. Ondertrouwd: M 1 KI E IIFBEKTINE ROSALIE FRISSEN en JAN KAKEL PETRUS KRAAN Jr. Hoofd-Boekhouder der N.V. Philips' Metaalgloeilam- penfabriek, Eindhoven. Maastricht, Witmakersstraat 18 j c171T,.., "7 18 Maart 1912. Stratum, (N. 13.) Dijk A 58 Huwelijksvoltrekking 9 April 1912. Getrouwd: J. A. RINGERS, Ingenieur van den Rijks Waterstaat, en CLASINA MANN die, mede namens wederzijdsche families, hun harte- ljjkeu dank betuigen voor de vele bewijzen van be langstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Petten 22 Maart 1912. Heden overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, onze dierbare Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, MARIA THERESIA WINKEL, in den ouderdom van 75 jaren. H. KRIJNS. Sclioemar.shoek H. KRIJNS. (Z -Afrika) i II. KRIJNS—MöSTERT. J. J. KRIJNS. A. KRIJNS-HOGETOORN en kleinkinderen. Alkmaar, 21 Maart 1912. Bezoeken van rouwbeklag kun ïen niet afgewacht worden. Bij vonnis der Arron lissements-Rechtbank te Alk maar van den 21 Maart 1912, is Mejuffrouw de IVed. A. BELS, geb. M. C ROSKAM, winkelierster te Helder, verklaard in staat van tail lHsrment, met benoeming van den E.A. Heer Mr. A. M. LEDE- BOER tot Rechter-Commissaris en den ondergetee- kende tot Curator. Alkmaar, 22 Maart 1912. Mr, J. VERDAM. Bij vonnis van de Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar, d.d. 21 Maart 1912, is F. H. O. THEUNINNEN fabrikant te Hoorn, in staat van faillissement. verklaard, met benoeming van den E.A Heer Mr. A. D. H. FOCKEMA ANDREW tot Rechter- Commissaris en van ondergeteekende tot Curator. KantoorMr. P. A. OFFERS Ged. Nieuwesloot 83. Curator. Bij vonnis der Rechtbank te Alkmaar d.d. 21 Maart 1912, is bovengemelde nalatenschap verklaard ie verkeeren in staat van faillissement, met be noeming van den Heer Mr. A. D. H. FOCKEMA ANDREAi tot Rechter-Commissaris en van den onder geteekende, Advocaat-Procureur te Alkmaar, aan het Luttik-Oudorp C No. 36, tot Curator. DORBECK, Curator. Bi] vonnis van de Arrondrsseinents Rechtbank te Alkmaar, van 21 Maart 1912, is J AN" TIEBIE Jbas., boekhandelaar te Akersloot, verklaard te verkeeren in staat van faillissement., daarbij is benoemd tot Rechter-Commissaris de EdelAchtbare lieer Mr. A. M. LEDEBOER en tot Curator ondergeteekende. Alkmaar, KRAAKMAN, 21 Maart 1912. Curator. HEER vraagt met volledig pension. Brieven franco onder lett V 233 aan het bureau van dit blad. in zeer goeden staat 81/2 maal 5 M. Te zien Zaad- markt 66 en te bevragen bij C. L. BEIJNEVELD, Forestusstraat 27 of werkplaats, Bloemstraat 5. Op een Advocatenkantoor hier ter stede wordt ge vraagd, om spoedig in dienst te treden, een aanko mend KLERK, met kanloorwerkzaamheden reeds bekend. Brieven met volledige opgave van leeftijd, vroegeren werkkring en referentiën onder letter Z 233 bureau van dit blad. een VILLA, ongemeubiieerd, met ongeveer 4 5 Kamers, te BERGEN of omgeving. Aanbiedingen worden ingewacht onder no. 6600, Bureau Provinciale O ron. Courant, Groningen. beste getuigen voorzien. Brieven onder lett. Z. ter boekhandel firma II. AN ELST. KINDEREN kunnen tegen overlegging van deze bon kaarten bekomen A 16 Ut. per kaart. BEGELEIDERS 35 Cv, er persoon. «EEN STER BELASTING. Men leze het volledige programma, voorkomende in dit blad. Kaarten vanaf lieden aau liet gebouw ver krijgbaar. Te HUUR GEVRAAGD injden omtrek van Alkmaar Br. onder letter G 233, Bureau dezer Courant. in de nabijheid van ALKMAAR, meer dan 100 jaar bestaande. Br. fr. lett. U 233 bureau van dit blad. bekend drama in 3 bedrijven Speelt cir?a een uur. Verder een groot aantal komische-dramatisclie num mers en natuuropnamen. Het is overbodig do titels op te sommen daar ieder een al reeds overtuigd is, dat in Cinema-Americain het nieuwste en het beste wordt vertoond. Te bevragen bij HOEDEN. GEKLOVER HEMDEN. PETTEN. BRETELS. BOORDEN. SOKKEN. DASSEN. PARAPLUIES, enz. *,v J- TAPIJTFN LINOLKUMS VLOERZEILEN LOOPER8 K»rp«ltcu Vitrages Rebwiigselpii pieren Verkrijgbaar te Rotterdam aan het Hoofdkantoor, AViJiistmat 16 en te Alkmaar bij Wed. J. TERWEIJ, Koor straat A* 43, Hoofd agentschap; H. N. V. D. BRINK, Bergerpoort A 5J. HONIG, Djjk 22; P. MIJLHOFF. Payglop A 28te Egmond aan den Hoef bij S. BOSMANte Heerhugowaard bij A. KOOI.T, Middenweg en A. KWANTES; te Heilo bij P. OVERTOOM; to Koedijk bij C. PLOEGER; te Oudkarspel bjj F. BUTTER, Hoofdagent; te Schermerhorn bij T. J. NATZIJL; te Schoorl bij G. KRAMER, Sclioorldam te Zijpe bij J. STRUIF, Burgervlotbrug In navolging van de Alkmaarsche Courant. Opvoering van: (Natuur). (Natuur). Bijbelache Geschiedenis. Komisch. Komisch. Voor de Entreeprijzen raadplege men de BON, voor komende in dit Blad. Kaarten vanaf heden aan het Gebouw verkrijgbaar. BORDEAUX! TELEFOONNUMMERS 439 en 499. Aanvang 8 uur. Plaatsbespreken l(f ets. extra. Gewone prijzen. DRAMA. GEKLEURD KOMISCH, enz. enz. enz. Goedgek. bij Kon. Besl. 19 Juli '11 No. 61. Te houden door de Kon. Comité. Trekking Nlaaudag 1 April a.s. Prijs per lot SO eent. Loten verkrijgbaar bij R ed, J.TERH'El J, Koorntraat 43, Tel. u® 431. Laat I> No. 65, Filiaal Laat I» No. 67, Alkmaar, is dagelijks verkrijgb iar versch geslacht DIK VET SCHAPENVLEESCH 30 cent SCHAPENVET 30 NUCHTER KALFSVLEESCH (Lappen enGehakt)26et. VARKEN NVLEFNUH. MAGERE LAPPEN en CARBONADEN 40 cent. VETTE en DOORREGEN LAPPEN 38 RAUWE REUZEL 40 PRIMA GESMOLTEN REUZEL 40 Eigen geslacht ROOKSPEK 35 Vraagt vooral ons prima GESMOLTEN KOEVET 32 cent per 5 ons, bij afname van 5 pond 60 cent. Minzaam aanbevelend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 3