A. FORTUIN, Kleedermaker. B IJ 1 T B N Si A N n STADSNIEUWS ALKMAAR. TEL. 141. J X. 4 4 i drie onbezoldigde rijkeveldwachters uit Etten, nabij de.n. Wildert, eenige stroopers. Ten einde ontsnappen te voorkomen, gingen de drie elk een verschillende richting uit. Twee hunner had den spoedig een strooper te pakken, terwijl de derde een anderen aanhield. Deze gaf den veldwachter ech ter zulk een slag, dat hij bewusteloos neerviel en de schelm kon ontsnappen. De politie is den vermoedelijken dader ep het spoor. De toestand van den getroffene is vrij ernstig. VERDUISTERING. In verband met een verduistering van 300 te Wormerveer, door een zekeren K. gepleegd, heeft de rechtbank te Haarlem gisteren instructie gehouden, en de man in verzekerde bewaring gesteld. EEN ZONDERLINGE UITNOODIGING. Over den toestand der wegen te Woensel circuleert aldaar een adrea aan den Minister van aterstaat, waarin o.a. wordt medegedeeld, ,,dat er géén andere gemeentereiniging bestaat dan een halfblinden man, gewapend met een bezem, schop en kruiwagen en waarin Z. Exc. wordt uitgenoodigd „tot een bezoek op een regenavond, om zich te overtuigen van den toe stand." TREURIG. Sedert 12 Maart j.l. werd te Utrecht de 12-jarige zoon van een stoker aan de gasfabriek uit de Kanaal straat aldaar vermist. Dien dag had de jongen, die iets uitgehaald had, de ouderlijke woning verlaten en blijkbaar bang voor straf, zich tegen zijn zusje uitge laten, dat hij zich zou verdrinken in den vijver van het park Nieuweroosd. Sedert dien is de jongen niet meer teruggekeerd. Gistermorgen ging de vader van den jongen, gewa pend met een dreg den vijver van het park Nieuwer- oord afdreggen. En werkelijk na eenigen tijd gedregd te hebben, haalde hij het lijkje van zijn zoontje op Door de politie werd het lijkje per brancard naar het politiebureau vervoerd. De vader bleef kalm aan den kant van den vijver het verwarde touw van de dreg uit elkaar halen, aan de omstanders verklarende, dat deze oplossing nog zou slecht niet was, daar zijn jongen anders toch voor de gevangenis zou opgroeien! UIT SCHOORL. Alhier is door den bouwkundige H. Selhorst J r. aanbesteed voor rekening van den heer P. Kooijunui het bouwen eener bakkerij met woonhuis en winkel. Ingeschreven werd dooi* H. Keuris Pz. voor J 4680; door R. van Essen voor 3850 en door C. Koel voor 3500. Het werk is gegund aan den laagsten in schrijver. In de heden gehouden vergadering van den raad, waarvan we het verslag in een volgend nunnner zulle.n opnemen, werd o.m. besloten niet verder in on derhandeling te treden met de Electrische Centrale „West-Friesland," in hoofdzaak omdat men de kosten, verbonden aan een eventueele aansluiting boven de fi- nantieele draagkracht der gemeente achtte. Voorts werden B. en W. gemachtigd de architecten Cuyper en Heineke te Amsterdam op te dragen het maken van bestek en teekening voor een te bouwen dokterswoning. VRIJZINNIGE HERVORMDEN IN NOORD HOLLAND. Gisteren is in het hotel De Witte Engel te Hoorn de jaarlyksche algemeene vergadering gehouden van de Vereeniging van Vrijzinnigen in de Ned. Hervorm de Kerk in Noord-Holland. De voorzitter, dr. Adriani van Warmenhuizen, opende de vergadering. Hij wees er op, hoe de bevolking van N.-Holland nooit het hoofd heeft willen buigen voor een kerk met een vast formulier en dat zij dit speciaal in dezen tijd1 van de mocratie geenszins zou willen doen. Het kleinood der vrijheid is veilig in handen der vrijzinnigen. Ech ter heeft hare organisatie een zware taak tegenover de onkerkelijkheid, voor welk verschijnsel zij door de or thodoxie verantwoordelijk wordt gesteld. Toch blijkt meer en meer, dat er mannen en vrouwen in deze pro vincie zijn, die een godsdienst in vrijzinnige opvatting van groot belang achten. Er is voor de Vrijzinnig- Hervormden reden tot blijden moed, getuige Alkmanr. In het jaarverslag van den secretaris, ds. D. Eilerts de Haan te Heiloo, werd gezegd, dat de vereeniging „Evangelische Unie" te Alkmaar gesteund' werd met het oog op den stembusstrijd. De secretaris zag met voldoening op dit onderdeel van het werk der vereeni ging terug, waar in dezen strijd te Alkmaar de resul taten voor de vrijzinnigen zoo schitterend zijn ge weest. De jaarrekening sloot met een nadeelig saldo van 363.08. Voor 1912 zijn de inkomsten geraamd op 2024, de uitgaven op 2646; het tekort derhalve op 622. Dit tekort mag echter niet als een ongunstig teeken worden beschouwd, daar meerdere werkzaamhe den er de oorzaak van zijn. Het dringt alleen tot meerdere offervaardigheid. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren G. J. Paré, C. A. de Braai te Alkmaar, D. Scholten te Enk huizon, en C. Uitenthuis te Bro.ek in Waterland. Na een breedvoerige discussie werd aangenomen de volgende motie-AmsterdamDe algemeene vergade- riug verzoekt het centraal comité zoo spoedig mogelijk een eongres van vrijzinnig-hervormden te beleggen ter bespreking van de Vrijzinnig-Hervormde beweging in het algemeen. KRANKZINNIG Zondagavond bevond zich in den D-trein van Ber lijn naar Vlissingen een reiziger 2e klasse met een kaartje naar Londen, die het onderweg den reizigers lastig maakte door in de coupé'» te komen en te vra gen om sigaren, sigaretten, boekeu enz. Aan een der conducteurs vroeg hij hem 20 Mark te leenen met de belofte, dat hij hem er uit Londen 40 voor terug zou zenden. De conducteur was zoo wijs niet op dien han del in te gaan. Bij aankomst van den trein te Goch, beklaagden zich eenige reizigers, dat de man hun las tig viel en bovendien onbehoorlijk gekleed door den trein liep. Bij onderzoek bleek deze dan ook in négli gé in zijn coupé te zitten. Op het verlangen van 't spoorwegpersoneel trok hij zijn pantalon weer aan, doch verliet tevens den trein. In de stationsrestaura tie bestelde hij een souper. Na dit verorberd te heb ben zeide hij doodleuk: „betalen doe ik niet, ik heb geen geld," waarop hij zich verwijderde, de pet van een dienstman die zich in de restauratie bevond', op zettende. Deze werd hem afgenomen, waarna dé man verdween. Naderhand is hij door de politie in bewaring geno men, waarbij bleek, dat hij werkelijk geen geld bezat, en dat de man totaal ontoerekenbaar is, weshalvo hij naar een krankzinnigengesticht overgebracht zal wor den. DE WINKELSLUITING TE AMSTERDAM. Nu door den Hoogen Raad1 de Amsterdamsche verordening op de winkelsluiting bindend is verklaard zal bij adres, van ongeveer 60.000 handteekeuiugen voorzien, vernietiging wegens strijd met het algemeen belang, worden aangevraagd. Het Nationaal comité voor de vervroegde winkel- sluiting zal thans in'verschillende plaatsen een krach tige actie gaan voeren. KORTE BERICHTEN. Te Arnhem, Velp en Groenlo zijn in de laatste dagen gevallen van meningitis met doodélijken afloop voorgekomen. Te Tilburg is een werkman door messteken in den rug en op het hoofd zwaar gewond. De vermoede lijke dader, de logementhouder Abrahams uit „De Reizende Man", is gearresteerd. De afd. Ede van den Protestantenbond vraagt in „De Hervorming" nu reeds een voorganger voor Oude jaarsavond 1 Te Loosduinen is een molenaar door de as van den molen gegrepen en drie maal door een enge ruim te geslingerd. In en uitwendig zwaar gekneusd werd hij door den knecht verlost. Hoop op herstel is er niet. Zaterdag j.l. zijn aan de flesschenfabriek te Deltt 90 plaatswerkers ontslagen en is nog aan een 30-tal ontslag aangezegd tegen a.s. Zaterdag. De oven die Zaterdag zou worden gedoofd, is blijven branden. De kolenvoorraad is voldoende om de drie ovens, waaraan nu nog gewerkt wordt, gedurende drie weken te doen branden. Te Hoogkerk geraakte een 11-jarig meisje bij het spelen in het Iloendiep. Een voorbijkomend fiet ser wierp zijn fiets aan den kant en begaf zich tot aan het middel te water. Na de redding sprong tyij weer op de fiets en keer de naar Groningen terug, zonder dat iemand gewaar werd wie hij was. De ouders van het meisje waren afwezig en konden den edelmoedigen man dus niet danken voor zijn goede daad. Tijdens de godsdienstoefening in de Lutherschc kerk te Utrecht is Zondagmorgen op de galerij van het kerkgebouw eeu heer plotseling onwel geworden. Na in allerijl overgebracht te zijn naar de catechesa- tiekamer, is daar nog door een dokter getracht de le vensgeesten weer op te wekken, welke pogingen echter vruchteloos zijn gebleven. Een tramconducteur is Vrijdagnacht bij 't op een motorwagen springen bekneld geraakt tusschen de in rijpoort en het motorrijtuig. De kaartjestrommel drong hem in den built, zoodat hij inwendig hoogst ernstig gekneusd naar het gasthuis werd vervoerd. Daar is hij gisteren aan de bekomen verwondingen overleden, Een bejaarde sehikler te Hilversum, kwam met de Gooisehe stoomtram uit Laren. Hij sprong van de in volle vaart zijnde tram, met het noodlottig gevolg dat hij viel en het achterste gedeelte van de tram over zich heen kreeg. Vreeselijk verminkt werd hij opge nomen en bleek toen de dood alreeds te zijn ingetre den. Zondag heeft mej, J. Meng te Amsterdam in een goede gezondheid haarl02-dén verjaardag gevierd, omringd door tal van kinderen, kleinkinderen en ach ter-klei nki nderen. Naar het huis van bewaring te Middelburg is gebracht een 79-jarig man uit Zaamslag, verdacht van het plegen van onzedelijke handelingen met kinderen. Onder Diepenveen is een schuur afgebrand. Be halve de inboedel kwamen 12 stuks jong vee in de vlammen om. Men vermoedt dat een bende landloo- pers, in de omgeving gekampeerd, den brand gesticht hebben. Te Utrecht is tijdens de afwezigheid der bewo ners ingebroken. Tot op 1 dubbeltje en 1 cent na zijn de vereenigingsgelden,. bij den bewoner in berusting, ontvreemd. In een buffet is zilver onaangeroerd ge-' laten, evenals een kerkboek met gouden slot, dat voor het grijpen lag. Het personeel van een stalhouder uit Amersfoort naar Deventer geweest zijnde, is onderweg een neef van den stalhouder „kwijt geraakt." Tot nog toe is geen spoor van den vermiste, 54 jaar en weduwnaar, gevonden. Men verdiept, zich in allerlei gissingen; en zegt, dat de voerlieden te Deventer onaangenaamhe den hebben gehad. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. le klasse, 2e lijst. Nr. 11158 f 20.000; nr. 19690 f 5000; nr. 16549 f 2000; ns. 3467, 14413 en* 20521 elk f 1000; nr. 20496 f 400ns. 1829 en 10600 elk f 200ns. 3716, 4202, 8040, 15337 en 20972 elk f 100. den Officier van justitie der arrondissementsrecht bank alhier wegens ongeoorloofde handelingen een jaar gevangenisstraf geëischt. AANBESTEDING. Bij de op Zaterdag 23 Maart gehouden onderhaud- sche aanbesteding voor het verbouwen van perceel A. no. 2 aan de Langestraat hoek Schoutenstraat onder beheer van den architect O. J. Ooms, is het werk op gedragen aan den aannemer C. Bol alhier. EEN NATIONALE RONDVLUCHT. Er wordt getracht een nationale rondvlucht te houden in Augustus of September. De kosten zijn geraamd op 30.000. Het comité vraagt 10.000 van bet rijk, 5000 aan de 11 provinciën en een gelijk be drag aan een 14-tal gemeenten. De eerste dag is aldus vastgesteld: VGravenhage AmsterdamHoornLeeuwardenGroningen, ENGELAND. De afzonderlijke onderhandelingen van de regeering met de mijneigenaars en mijnwerkers duren voort. De regeering is er nog niet in geslaagd de twee partijen tot een gemeenschappelijke samen- spreking te brengen. CHINA. Nabij Sjieho moet het regeeringsleger door revolutionuairen zijn verslagen, 500 mannen door den dood, 3 stukken geschut en veel munitie en provi and hebben verloren, terwijl 80 mannen gevangen ge nomen werden. De revolt» t ion n ai ren hadden 200 doo- den. DE AUTO-DIEFSTAL. Over den auto diefstal, waarbij de chauffeur gedood en de helper gewond werd en waarna de dieven in Chantilly reden, waar ze in het filiaal van de groote bank „Société Generale", den kassier en een bediende doodschoten en 50.000 francs meenamen, heersclit groote verontwaardiging en ontsteltenis te Parijs. De Soeiété Generale looft 100.000 francs uit voor inlichtingen, waardoor de schuldigen in hechtenis worden genomen. Men oefent toezicht uit aan alle stations en wegen in Frankrijk en België. GEVAARLIJKE VERSLAGGEVERIJ. Een student, aan het University Ooilege te Abery- hoyth, in Wales, had in een blad ongunstig geschre ven over een Rugbytal van de studenten. Deze namen wraak, door siroop over den schuldige uit te gieten, hem toen met confetti vol te gooien, en hem zoo op een kar door de straten van de stad te voeren. De senaat van de universiteit heeft eenige belha mels weggezonden. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK Uitspraken van heden. Willem Kw., zonder vaste woonplaats, bedelarij, 12 dagen hechtenis. Nicolaas van K., Alkmaar, diefstal, 6 weken gevan genisstraf. Arie en Jan PL, Behagen, wederspannigheid, 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. Jacob Br., Alkmaar, overtreding gemeentelijke ver ordening, ontslagen van rechtsvervolging. Cornelis A., Schermerhorn, 15 boete subs. 1*2 «la gen hechtenis. VOETBAL. De aangekondigde wedstrijd Alcmaria C—Amsterd. C. ging Zondag niet doorwegens wegblijven der Amsterdammers, zonder eenig bericht. De Alcmaria combinatie (een heel aardig elftal, heel wat beter ten minste dan dat der vorige week) was om twee uur gekleed op het terrein. Doch er kwam geen, tegen partij. Langzamerhand kwam er meer publiek, dat zich amuseerde met te kijken naar het goalschieten der Alcmaria spelers. Half drie. kwart voor drie De Amsterdammers kwamen niet Dit wachten duurde 't publiek wel wat lang. Zelfs begonnen eenige jonge dames zich te vermaken met een groote voetbal en trapten er duchtig op los Gevolg vuile schoenen en vuile handen. Ten einde 't publiek te voldoen, werden er pogin gen in 't werk gesteld, een tegenpartij te vinden. Holland werd gevraagd en gelukkig bereid gevonden met haar eerste elltal partij te geven, (drie invallers). Deze sportieve daad van Holland werd ook door 't publiek zeer op prijs gesteld. Van hun eigen terrein kwamen de spelers van Holland gekleed en wel op 't Alcmaria terrein en kon om half vier begonnen worden met den wedstrijd ALCMARIA VICTRIX—HOLLAND 3-1. Voor wij tot het verslag van den wedstrjjd overgaan, eerst eenige opmerkingen. Zooals het steeds gaat bij 'plaatselijke ontmoetingen, is het publiek in twee partijen verdeeld, die om beur ten hun partij aanmoedigen. De strijd is dan ook bjjna altijd spannend. Maar nu iets, wat te bejammeren is. De partijdig heid maakt de toeschouwers onbillijk, vooral die, wier partij 2 aan de verliezende hand is. De'scheidsrechter wordt beschuldigd van voortrekken der ééne partij, zoodat hij tenslotte niets goeds meer kan doen. En onomwonden spreken ook die toeschouwers, die zeer weinig begrip van sommige regels hebben, hun oor deel uit. Vallen of missen dor tegenpartij wordt door hoonend gelach en applaus gevolgd. Goed spel der tegenpartij wordt niet op prijs gesteld. Ook bij den wedstrijd eergisteren waren de gemoederen al spoedig in opstand. Eén der Holland-spelers duwde bij een Alcmaria-aanval den rechtsbuiten binnen 't strafschop gebied op ongeoorloofde wijze in den rug. De scheids rechter had het feit duidelijk geconstateerd en gaf strafschop. Hevig protest van den Holland-speler in quaestie, gelukkig spoedig gekalmeerd door 't verstan dig optreden van den aanvoerder van Holland. De middenvoor van Alcmaria nam den strafschop en plaitste hem onhoudbaar in 't doel, misschien zeer tot verwondering van een d6el van 't publiek, dat een opzettelijk naasttrappen verwacht had. Dit zou echter een besliste terzijdestelling van den scheids rechter geweest zjjn. Deze toch had op uitnoodiging de taak van scheidsrechter bereidwillig op zich ge nomen. Aan zijn beslissingen had men zich te onder werpen. Bovendien had de middenvoor 't strafbaar feit ook zelf geconstateerd. Ware hij van 't tegendeel overtuigd geweest, beslist had hjj dan naastgetrapt Deze gebeurtenis maakte echter de verhouding tusschen de spelers en de houding van een deel van 't publiek niet vriendschappeljjker. Komen wij nu echter tot den wedstrijd. Holland trapte af en bracht al spoedig 't vijandelijke doel in gevaar, doch de keeper redde en gaf den bal aan zijn voorhoede, die 't echter niet verder bracht dan de verdediging van Holland, 't Spel ging vrijwel gelijk op. Een oogenblik wist de Alcmaria voorhoede door de verdediging heen te breken en hiervan maakte de middenvoor gebruik om met een tam schot zjjn vereeniging de leiding te geven. De strijd werd nu nog spannender en heide elftal len vertoonden heel gced spel. De verdediging van Alcmaria had dikwijls volop werk, doch bleek voor haar zaak berekend. Na een aanval der Alcmaria voor hoede vergrootte de middenvoor de leiding uit de hier boven omschreven strafschop, 't Spel werd toen vuriger en steviger, doch voor, rust wist geen der partijen meer te doelpunten. Na de pauze was Holland dadelijk de aanvallende partjj en hield het spel een geruimen poos op Alcmaria's helft. De linksbinnen wist in die periode voor Holland een verdiend tegenpunt te maken. Nu ging 't spel weer gelijk op. Aan beide kanten gingen eenige mooie kansen jammerlijk verloren. De verdediging van Holland weerde zich goed. Eenmaal wist de keeper een keurig genomen corner heel goed te verwerken. Eenmaal moest hij echter nog een mooi schot van den middenvoor uit 't doel visschen. De strijd bleef spannend tot het einde voor beide partijen echter zonder verder succes. Toen de scheidsrechter tjjd Hoot, had Alcmaria met 3—1 gewonnen. Holland speelde een vlug, vurig spel. De bachs waren heel goed evenals de rechtshalf. Alcmaria verdediging centrehalf en middenvoor heel goed. Linkshalf deed béter werk dan in, de voor hoede van 't tweede elftal. Linkervleugel vrij goed. ding om loonsverhooging besloten had de loonen der bovengrondsche werklieden met ndergrondsche met gemiddeld gaande 1 April a.s. DE LOODGIETERS TE AMSTERDAM, 26 Maart, alle loodgietersgezellen zich bij kels aangemeld. Bijna allen werden wederom aange nomen. Naar wij vernemen zullen er geen slachtof fers vallen, daar er arlieidakrachten tekort komen. a 8 en die van de te verhoogen in- AMSTERDAM. Hedenmorgen hebben de verschillende win- lugezoiiden Stukken. Alkmaar, 25 Maart 1912. Mijnheer de Redacteur! Beleefd verzoek ik U voor onderstaande eeu plaatsje in Uw veelgelezen blad. Op gister (Zondag) woonde ik de match bij op het Alcmarinterrcin. Door het gedrang achter mij was ik verplicht voor de touwlijn te gaan. Kort daarna kwam de terreinknecht Ruiter mij aanzeggen mij ach ter de touwlijn te begeven, waaraan ik onmiddellijk oldeed. Echter scheen dit, naar de meening van be doelden persoon, nog niet vlug genoeg te gaan, daar k een flinke duw kreeg zoodat ik tusschen 't publiek terecht kwam, en werden mij de woorden toegevoegd ,Er af zeg ik je," waarna ik door hem beetgepakt en steeds verder geduwd werd. Hierna gaf ik hem te kennen dat ik gaarne vrijwillig het terrein wilde ver aten, hoewel hiervoor niet de minste reden bestond, en verzocht niet geduwd te worden, doch dit scheen nog meer de uitsmijterslust en dienstijver? bij hem op te wekken, daar ik als een hond het geheele terrein overgejangd werd. Bij de uitgang ontmoette ik het Alomarialid den heer de W„ naar ik meen bestuurslid, wien ik vroeg hem de roden te mogen verklaren waarom ik op zoo hardhandige manier van het terrein verwijderd werd. Hiertoe werd mij echter geen gelegenheid gegeven, aar R. mij als 't ware wegsleurde, waarvan de heer de W. zich zeer weinig scheen aan te trekken, en lag ik hen minimum van tijd, via het bruggetje, aan de uverkant van de Zandersloot, alwaar ik door een tal rijk publiek werd aangegaapt. Het is te begrijpen dat ik mij hierdoor beleedigd gevoelde. Ik ben zoo vrij dit onder de oogen van de V. V. Alcmaria" te brengen, daar ik vermoed dat deze niet weet dat zij onder haar personeel zoo iemand heeft, en zou liet voetballievend publiek hierdoor afschrikken een match van Alcmaria bij te wonen. U mijnheer de redacteur dankende voor de plaats ruimte, verblijf ik met hoogachting tu Loden-, Gummi- eu Waterproef. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. Op het terrein der Cadettenschool speelde Alcmaria III tegen een Gadettenelftal. Dit laatste bleek voor de jeugdige Alcmariaspelers een te sterke tegenpartij. De cadetten wonnen met 40. Hun spel was soms heel goed. Bij de verliezers verrichtte de centrehalf uitste kend werk. Zyn aardig tactisch spel belooft bij voort durende oefenmg^wel wat voor de toekomst. BADHUIS „HET WITTE KRUIS." In de week van 18 tot 23 Maart zijn in het badhuis van het Witte Kruis genomen 68 kuipbaden, 82 regen- baden le klas, 129 regenbaden 2e klas, te samen 279 baden. met mannenkoor precies, café ONGEOORLOOFDE HANDELINGEN. Heden werd tegen den vrachtrijder D. te Heilo loor AGENDA. DINSDAG. Dam- en schaakclub, 8 uur, Voorwaarts. Zangvereeniging „Nieuw Leven" met mannenkoor „Orpheus," repetitie voor dames, 7Vi uur precies, ho tel Proot. WOENSDAG. Zangvereeniging „Nieuw Leven" „Orpheus," repetitie voor heeren, 8 Central. Kinderkoor, van 4Va6 uur, Harmonie. Mannenkoor „de Vereenigde Zangers", repetitie, te 73/, uur, lokaal Harmonie. Gymn.-ver. „Turnluet", mannen 8V291/a R. H- B. S. DONDERDAG. Alkmaarsche Konijnenfokkersclub, algemeene ver gadering, 8 uur, lokaal A. M. Hazes, Zaadmarkt. Laatste Berichten. DE LOONEN AAN DE STAATSMIJNEN. HEERLEN, 26 Maart. Het Hoofdbestuur van den NederLandseheu Mijnwerkersbond kreeg heden bericht van de Directie der Staatsmijnen dat zij naar aanlei- Koers van S taatsleenin g en 25Mrt 26 Mrt,. NEDERLANl». Ned. Werk. Schuld pCt. 31/» 917/8 921/iu 1) J) II UZ» 683 8 68 BUITENLAND. Bulgarije Ta1 aksleening pCt. 5 973;i Brazilië Funding 5 104i% Mexico binnenl. 5 45i/j 451/4 Japan 86i/2 Oostenrijk Jan. Jul. 8915/ Rusland Hope 4 861/4 87 Consol 4 88 i/g 881/9 1906 lOOs/is lOO'/ia 1894 6e Em. 8616/16 87 Iwang Dombr. 41/s 963 Finano.enlndustr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 993/4 99s Noordhollandsch Grondcrediet u/» 1001, n ff 4 961 Ned. Handelmaatschappij resc. div. 1851 i<t 1851/2 Barge en Moorman It 118 118 Cultuur Vorsteulanden II 174 174 Winstbew. II 147 30 147. Westersuiker aaud. 1417% 141 A'dam Deli II 1 708 Langkat II 3641/2 361 Idem pref. 1* V 430r, 435 A'dam Serdang f* II 58 Bindjey II If 1051 a 1041/2 Deli Batavia il *1 6191 519 Deli-Maatschappij II V 576i 5791/2 Medan tabak >1 282 280 Rotterdam Deli II II 4891'2* 491 Senembah Tabak-Mij. II II 585 584 Amst. Rubber Cult. II II 228 228 Gecons. Holl. Petrol. Cert. A II II 292 2971% Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum II II 494 499 Dortsche Petroleum If II 158 l58;i r Moeara Enim II II 223 223 Sumatra Palembang Il II 182 1831:/ Perlak Petroleum-Af ij. II II 85i 2 Zuid-Perlak II II 797% Ketahoen Gew. If I- 66 62 pref. 'f II 92 89 Redjang Lebong II II 346 320 Great Cobar 1» 68) 6812 Amalgamated Copper Cv. Il If 795/8 "91/2 Amer. Hide and Leather If It 24i q •241/8 Anglo /.mer. Telegraph II II 251 8 241/2 Comm. Steels II II 701'2 707% Car and Foundry tl II 59 58"% Amerik. Stoom v.-Mij II II 1795/g Common Marine II II 5 51% Preferent II II 223 8 231% Marinebonds pCt. 41/s 675/8 67"% Comm. Peru aand.^div. 113% ll6/ifi Preferent ft 46 2 46 Spoorwegleeningen Holl. Uz. Sp.-Mij, II ft 851 85'i Mij. tot expl. van Staatsspoorw. ft ft 98 98 Deli Spoorweg ft ft 223 228 AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. ft ft 108 1073 Convert pCt. 4 1071 Denv. en R. Gr.Cert. aand. div. 23 1* 24S 8 Eric tt ft 36 rl 37 Kansas City South. rt ft 28 vt 287 4 Pr®f- ,1 64 641 Miss K. Texas C. v. a ft 30,8 305% 5 ew-York and Ontarie 40?,8 40 Norfolk Western C. v. it ti 1088° Rock Island gew. it 11 28] 27'3/u- Southern Pacific ti 11 114 114 Southern Railway 11 a 30 30 Union Pacific cert v. 11 11 173 173s, Wabash gew. j» tt 7i/, 71/4 RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCL 4 873/4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. flOO 3 lOto/is 1063/10 Gemeente-cred. 3 BELGIE An* werpen 1887 2 "2 8511/, 122s'g 1 HONGARIJE. Hongaarsche Hyp 4 idem 3 116 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 168 RUSLAND. 18 4 5 1 448

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2