Overijselsche Hypotheekbank, 5 Donderdag den 28en Maart „ALKMAAR-PACKET" Goedkoope Wed. Jac. van Beek. Schoutenstr. 18. Yan Nieuwkuyk's Schoenwerk 11 L L N G Veerliendaagsche - tol 11 minis - Havermout Mollenvellen Noordhollandsch -i Landbouwcrediet. Bouwterrein De Amsterdamsche Succursale der Ban que de Paris et des Pavs-Bas bericht dat zij Inschrijvingen aanneemt op bovengenoemde .Leening, Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten zijn bij haar, Heerengracht 539, verkrijgbaar. INCASSO'S. WOENSDAG, 27 MAART 1912, te Alkmaar bij de H.H. De Lange De Moraaz, De Tariefwet beteekent: Minder schepen in onze Havens. HOLLAND-CANADA HYPOTHEEKBANK STEEDS HJE3T MIETJWSTE3. Opening Zomerseizoen. Uw belang is Zwarte en Ge kleurde Stoffen. Dames zwarte fantasie Kou sen k jour broderie. VERTREK: Sinds janen In pakken van 5 ons 15 cent. J BAK, mDPRKÏ. M KOOLTUIN. ALKMAARSCH WARENHUIS. Brillen Langestraat en Achterstraat. Maatschappelijk Kapitaal f 1.000 000.— IOO pCt. Een wonderbaar geneesmiddel. 3 daagsche retours. in alle maten 25 ct. gevestigd te DEVENTER. geheel geplaatst en waarop gestort 10 vaD Serie C, (waarvan reeds geplaatst f 503.200.—), in stukken van f 1000.f 500.— en f 100.met coupons 1 Januari en 1 Juli. De INSCHRIJVING op bovengenoemde Pandbrieven wordt opengesteld op van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur, tot den koers van op de voorwaarden van het Prospectus, waarvan exemplaren met inschryvingsbiljetten bi onderstaande kantoren verkrijgbaar zijn. INSCHRIJVINGEN worden aangenomen te Deventer ten Kantore der Bank en bij de SALLANDSCHE BANK en bij Heeren Correspondenten, bij het prospectus vermeld. Mr. J. P. S. Gualthérie van Weezel. Mr. J. C. Kakebeeke. zwakke maag - ongeregelde spijsvertering - verstoorde lever, TOT I APRIL Alkmaar—Amsterdam v.v. Ie KAJUIT 70 Cent 2e ii 45 I, fes '8-GRAVENHAGE, Noordeinde. Prima LINNEN BOORDEN, 35 Cent. Engelsche ZELFBINDERS, vanaf 45 Cent. Gekleurde OVERHEMDEN (waschecht) vanaf f 1.50. te koopen. Gegarandeerd prima kwaliteiten. Scherp concurreerende prijzen. Elegante modellen. Fijne afwerking. Vlngge bediening. Dagelijks ontvangst der nieuwste modellen. W Zie de Etalages. *^HI Houttil 64. Telefoon 356 ALKMAAR Een rijke broodwinningeen BEURT VEER, sinds verscheidene aren met voldoening gedreven en eene verbondene handelszaak. Harlingen -Texel - Helder—Alk maar. Tan TEXEL naar HARLINGEN Woensdagmorgen '27 Maart, van HARLINGEN naar TEXEL Zaterdagmorgen 30 Maart, van TEXEL naar DEN HELDER Dinsdagnamiddag 2 April, van DEN HELDER naar ALKMAAR Donderdagmorgen 4 April, van ALKMAAR naar TEXEL Vrijdagavond 5 April. UEd. dw. dienaar, J. Ph. RAKKER ZOON. en nog is de beste van alle. Handels Venn. Anker-Maatschappij. san den Westerweg, Nasaaulaan, NassauplelnEgmonderstraat Lamoraalstraat en Lindelaan. A. G. DEN BQESTERD Taussaintatr. 0. 1 1.000.000 - 4'2 pCt. Pandbrieven De Directie «Ier OverUaelsche Hypotheekbank, Gouvernement van Chili. tot 4 uur namiddag» tot den koers van'Pd.St. 94.14.0 (Engelsche conditie) voor volgestorte RecepiMen, AMSTERDAMMaart 1013. r BEECHAN'S PtUAN Voor Galachtige en zenuwachtige Ongesteldheden, zooals Winden en Pijn in de maag, Hoofdpijn met missel ij kheidDuizeligheid, Volheid en Benauwdheid na het eten, Sufheid en dofheid in het hoofd, koude rillingen, koortsige gloeiïngen, verlies van eetlust, kortademigheid, verstopping, blaren op de huid, onrustige slaap, angstige droomen en allerlei zenuwachtige en beverige aandoeningen, enz. DE EERSTE DOSIS zal spoedige verzachting geven. Dit is geen inbeelding. Ieder lijder wordt ernstig uitgenoodigd om één doos van deze Pillen te probeeren en men zal bekennen, dat zij „een goud Tientje per doos waard zijn". BEECHAM's PILLEN naar het voor- schrift ingenomen, zullen rouwelijke gestellen spoedig volmaakt gezond maken. Zij verwijderen direct elke opstopping of onregelmatigheid van het gestelvoor een werken zij als een toovermiddel enkele weinige doses zullen wonderen doen voor de levens organen het spierstelsel versteikend de lang verloren Gelaatskleur herstellend de echte gezonde trek van de eetlust terugbrengend en met de hlos der gezoudlield de gelieele lichame lijke kracht van het menschelijk lichaam herstellende. Voor het verdrijven van koortsen in heete klimaten zijn zij speciaal beroemd. Dit zijn „feiten" door duizenden geconstateerd, in alle klassen der maatschappij, en een van de beste waarborgen voor Zenuw- en Gallijders is, dat BEECHAM's PILLEN het ruimste debiet hebben van eeuig patent middel iu de wereld. Bij iedere doos volledige aanwijzingen. Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BEETHAM, St. Helens, England. ,,ir0m,,Verkni?--aar bij APothekers en Drogisten in doozen van r 0,75 (56 pillen) en van 1 1,75 (16 pillen). Bij zes doozen tegelijk f 4,25 en f 10,en bij den Vertegenwoordiger van Th. Beecham Amsterdam, Overtoom 341. Telefoon 4318. milr* Van ALKMAAR 6.8.108.8V, 6.nnr. Van AMSTERDAM 6.80. 9.80, 8.15, 4.—, nnr. j Telegram-Adres „OECONOMIE". Telephoon No. «770. DIRECTEURENi Mr. d. D. P. TEN BOSOH te '•-Qravenhage en d. G. COSTER te Winnipeg (Oanada). De BANK geeft 3 Pandbrieven uit ln stukken van iooo.f oo.en ioo. tegen den koers van HOI11g pCt. te 'e-GRAVENHAGBi bij de Heeren TELDERS A Co. en ten Kantore der BANKi te AMSTERDAM i bij de Heeren KERKHOVEN A Co. i te ROTTERDAM i bij MARX Co'S BANK. P Aaubetelend ONZE SPECIALITEIT s CENT GBOOTE VOOR DEN m Uit de hand te koop Br. fr Lett. F. E. 2655, Alg. Adv. Bur. D. IJ. ALTA, Warmoesstr. 76/80, Amsterdam. Motordienst. 1 Ver krijg baar h(j Engroü DE BESTE. Zoo men hoogste marktprijzen verlangt en kontante betaling, moet men ze afzenden aan de firma NEW- KERRY A Co., 9 Con well Road, Londen E. C. Zij betalen vracht op kwantitijten vanaf 250 en hooger per pakketpost of via Harwich of Vlissingen. Te bevragen bjj Druh N. V. voorh. Horms. ©o«t#r Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4