DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 74 Honderd en veertiende Jaargang. 1912 WOENSDAG 27 M A A R T. ÖEsTKAJSÜE SOHEFEJV. BIN N E N L A 5 D. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Zft*- EEN MENSCHLIEVENpE DAAD. _E -Z—————3 I -III 4 Door BERNARD CAN TER. ij hebben de gelegenheid gehad een onderhoud te voeren met iemand, die. van nabij betrokken bij de „Solo,- zoo welwillend was, ons een en ander mede te deelen omtrent de met goed gevolg volbrachte vlot- making van de „Solo"' en tegelijk het een en ander over op de Nederlandsche kust gestrande schepen ver nomen. De „Solo" raakte, gelijk bekend is, tijdens den storm van 30 September 's avonds laat op het strand bij Ter- keyden, brak roer en schroef, geraakte juist tusschen twee steenen golfbrekers en zat. den volgenden ochtend ouwrikbaar vast en zoo dicht aan den wal dat het schip bij eb bijna te voet was te bereiken en in den loop van den tijd kwam het schip zoo te liggen dat men er droogvoets om heen kon loopen. Onmiddellijk werd met de lossing begonnen, zoowel om de kostbare lading te bergen en tevens met het doel, het schip vlot te krijgen, daar men hoopte, dat na het leeghalen, het schip bij hoog water zou kunnen rijzen. Met groote energie werd aan de lossing gewerkt. Den 5en October van 't vorige jaar ving men reeds aan, nadat men een stoomkraan van het Maasstatiou uit Rotterdam had aangevoerd. Den 29en November was de lading geheel gelost en men constateerde, dat de lading zoo goed als niet beschadigd was en het schip geen water maakte. Na de lossing werd gehoopt op een goede gelegen heid om het schip weder vlot te krijgen. Men wachtte op een hoogen vloed en westenwind. Herhaaldelijk mislukten de pogingen echter 0111 het schip vlot te krijgen. De Nieuwe Berging- Maatschap pij, die groote ervaring heeft in 't bergen van ge strandde schepen, richtte een van haar sterke sleep- booten, de „Buffel" in tot zandzuiger en nu werd de zandplaat, waarop de overhellende „Solo" zat, wegge zogen, zoodat het schip als 't ware in een vijvertje kwam te liggen. Het afbrengen hoopte men nu op de volgende wijs, wind en water dienende, te bewerkstel ligen. Twee sterke ankers werden in zee uitgezet zoodat ze goed pakten. Aan die ankers werden stalen kabels gebonden. Deze kabels, loopende over verschei den katrollen (blokken) om de trekkracht te verster kt''1' wprden door de stoomspil op de voorplecht van de „Solo ingepalmd en daardoor werd het schip naar dc ankers toegetrokken en zoo als 't ware naar zee inge palmd. Echter, zoo is de schoone theorie, die herhaaldelijk en ten slotte ook ditmaal weder, tot schoon© practijk werd gemaakt. Er komen echter zoovele omstandig heden bij, die het werk kunnen vertragen of doen mis lukken, dat zonder geluk en gunst ook deze kunst „umsonst" is. Eenmaal raakte het groote boeganker van de „Solo" bij het naar zee inpalmen verloren. Stalen kabels van 7 eM. dikte braken tweemaal en eenmaal een stalen ketting met schakels van 5 cM. middenlijn. Toen nu eindelijk in den nacht van Vrijdag op Zaterdag de af- brenging met hoop op goeden uitslag weer eeus kon beproefd worden, werden Zaterdag' de ankers uitge zet, de stoomwinch in werking gesteld en het gelukte de „Solo zoo, met eigen kracht zichzelve 70 meters meer zeewaarts te trekken, 's Nachts werd met hoog water opnieuw een poging gedaan en nu kwam de boot nog meter meer zeewaarts in en was nu zoover, dat zij al heen en weder begon te deinen. Zondag was de zee vrij kalm maar nog voor hoogwater kwam er al beweging in het schip en men kwam nog eenige me ters meer zeewaarts. I egen half een kwamen een paar hooge golven, de „SoW trilde, raakte los uit de zandgeul op den bodem der zee, waarin de boot nog altijd vastgezogen zat en nu, zich verheffend, draaide het groote schip om zijn as, het „zwaaide 90 graden, zooals de zeemaneterm luidt en eindelijk was her schip vrij en gered. Onmiddellijk trokken nu sterke sleepbooten den roorloozeu en schroefloozen kolossus verder zeewaarts en de „Solo", wel wat overhellend, kon naar den wa terweg- worden gesleept om na 5 maanden en 14 dagen vastgezeten te hebben, naar het gemeente-droogdok te Rotterdam gebracht te worden. Het schip heeft, be trekkelijk gesproken, niet zoo heel veel geleden het is niet lek geweest en zal dus na herstelling weder in de vaart gebracht worden. IV are het afbrengen niet gelukt, dan had er niets anders opgezeten, dan het voor afbraak te verkoopen- Men kan de Nieuwe Berging Maatschappij geluk woiischen met dit succes. Deze maatschappij is in 1887 te Rotterdam opgericht en heeft sedert behalve vele kleinere schepen 55 groote op de Ifollandsche kust gestrande zeeschepen, weder afgebracht of de la ding dezer schepen gelost. Tot de voornaamste werken behooren: Het stoomschip „Egret" van Londen naar Rotter dam, dat op den beneden zuid-pier aan den Hoek van Holland op 25 December 1886 strandde en na lossing der lading op 12 Januari 1887 vlot werd gemaakt. De passagiersboot „Friesland," die op 6 December 1888 op de Zuiderzee werd aangevaren eoi zonk. Po gingen om het scliip boven te brengen moesten opge geven worden en het wrak werd met dynamiet ver nield om geen gevaar voor de scheepvaart op te leve ren. De vrachtboot „Provenzal" van Marseille naar Rot terdam. Het schip strandde 3 Februari. 1889 op den beneden zuidpier aan den Iloek van Holland en brak midden door. De lading kon geborgen worden. Het stoomschip „Goldsbro" dat 9 Februari 1889 te Xieuwedicp strandde. Men maakte eerst met zakken zand een dok rondom bet schip om het met den voor steven naar zee te krijgen, wat 15 Maart 1889 gelukte. En den 4den Juni van dat jaar kon het schip naar est Hartepool wegstoomen. Deze afbreng-iug was een meesterstuk van zeeman schap op dit gebied. De 1 lollandsche bark F. H. van Lindern, 19 Octo ber 1890 te Zandvoort gestrand. De lading werd ge red. liet schip werd een wrak en moest verloren ge geven worden. liet stoomschip „Seagull" van Rotterdam naar Hull, aangevaren in de Nieuwen Waterweg- nabij den Hoek van Holland en 8 Februari 1891 gezonken. De lading werd gered. Het schip werd een wrak. De Duitsche stoomboot „Iris," van Bremen naar Amsterdam, 28 Januari 1892 nabij EgmondJ gestrand. 17 Februari vlot gemaakt en naar het dok te Amster dam gebracht. De Holla ndsche vrachtboot „Zeemeeuw" voor Goe roe nabij Rockauje op 11 Februari 1895 gezonken, 16 Februari behouden in het dok te Ilellevoetsluis ge bracht. De Rotterdamsche Lloyd stoomboot „Gelderland," gestrand in den noordelijken toegang tot de,n Nieu wen Waterweg aan den Iloek van Holland op 20 Ja nuari 1897. Den 13en Februari van dat jaar, na los sing der lading met goed gevolg vlot gemaakt. 't Engelsche stoomschip „Rosiua Meual" nabij Maassluis 14 Januari 1899 gezonken. liet lek van dit schip, 17 bij^4 voet, werd gedicht, het schip leeg ge pompt en 27 Januari behouden naar het Rotterdam sche droogdok gebracht. De Engelsche driemaster „Auesley" 14 April 1899 in de binnenhaven te Rotterdam gekaapsijsd op de zijde neergevallen. Het schip werd weer recht ge zet en belast en was 17 April van dat jaar behouden. Dit zijn slechts enkele van de voornaamste bergin gen. De berging van de „Solo" is een waardig besluit van de reeks. Ook hier heeft de Nieuwe Bergings maatschappij getoond, berekend voor haar taak te zijn. amendement, dat de bepaling van de tijdstippen, waar op ouder ^«reiden lijk de bepalingen dezer wet in wer king treden, overlaat aan de Kroon. De minister nam dit amendement over, wnar- na de behandeling van liet ontwerp is afgeloopen. La ter eindstemming. 1 ervolgens werd na een rede van den minister van buitenlandsohe zaken (de hoer de Marees van Swinde- ren) goedgekeurd de verlenging van onze deelneming aan de Suikerconventie. Aan de órde kwamen toen de moties-Arts en -Ter Laan nopens de ondei wijzerssalnrissen. De eerste motie noemde het wettelijk gewaarborgd minimum van 50(1 te laag; de tweede stelt het mi nimum op 600. De hoer Arts (ll.-K.) verdedigde zijn motie en berekent de kosten voor een voorloopige verbetering. Vervolgens lichtte de heer Ter Laan zijn mo tie toe. V il men iets doen, dan moot men komen met een verhooging van 100. Door de beperking van zijn motie is de heer Arts bezig de zaak irf den grond te boderven. Ook het beginsel is verkeerd. De minister van binnenlands c he zaken achtte het hij den tegenwoordigen stand van zaken verstandig te onderzoeken hoe het staat met de on derwijzers. die gezinnen met meer da-n 2 kinderen hebben. Tot dit onderzoek verklaart de Minister zich bereid'. De heer De Ka n ter noemde de Haagsche on* derwijzersbetooging welgeslaagd en meende dat men er sympathie voor kan hebben. Ook hij achtte het minimum laag, maar voor het minimum eiseht men eenvoudig werk. Beter oordeel de hij daarom ter verbetering een vluggere opvolging der verhoogingen en verhoogingen van het maximum. De motie-Ter Laan zal de ontevredenheid niet weg nemen, eeuerzijds geeft zij te veel en aan den anderen kant geeft zij aan hot gres der onderwijzers geen be hoorlijk salaris. Ook spr. meende dat de Minister iets moet doen, omdat do toestand dringend verbetering behoeft. 'De vergadering werd hierna verdaagd tot heden morgen. GEPAJCT. Reeds eenigen tijd werden er voortdurend op het stntionsemplacement te Arnhem verschillende, goede ren vermist. ITel mocht maar niet gelukken den da der te vatten. Gisternaeht had een der stationsas- sistenten echter het geluk, om hij het doen zijner ron de in gezelschap van den nachtwaker, een zekeren M., die uit den aard zijner werkkring ter plaatse aanwezig was, op diefstal van een pakje te betrappen. M. werd aangehouden en aan de politie overgeleverd. Bij het pompstation aan de Kost verloren va art ligt het schip „Grietje," schipper O. Nederveld, geladen mot. zand. De schipper lag echter r ets Is zes weken ziek. Een tweetal kinderen waren bezig het zand t-e lossen. Doch dit werk ging hen niet al te best af. De werklieden van dc stadsbelt waren zoo begaan met het let van den schipper en diens kinderen, dat zij in liet schaftuur het schip voor den schipper gelost heb ben. Inderdaad een menschlieveode daad! KONINKLIJK BEZOEK AAN HET \VESTLAND. De Koningin en Prins Hendrik brachten met kleiu gevolg gistermiddag wederpm een bezoek aan het es tl and. Ongeveer kwart voor twee kwamen beide automobielen voor den huize Nieuw-Honsel, van den lieer C. v. d. Berg, te Honselersdijk, waar de groote druivenknssen en de werkzaamheden, verpakking, ver zending, enz., gadegeslagen werden. TWEEDE KAMER. In de vergadering van gisteren werd begonnen met de behandeling van art. 29 der Vogelwet, dat een alg. maatregel van bestuur voorschrijft voor het bepalen, welke vangmiddeletn verboden zullen zijn. De heer Tydeman (V. L.) was niet tegen het artikel, maar achtte het ounoodig. De heer De Beaufort (V. L.) wilde het ver voer van vogelhuiden voor wetenschappelijk doel vrij laten bij den alg. maatregel. De minister van landbouw, nijverheid en handel (de heer Talma) verdedigde het artikel, dat z. h. s. werd aangenomen. Daarna was aan de orde een amendement-Van ten, om het lijstervangen in enkele gemeenten nog 5 jaar na de in werking- treding der wet toe te laten. De heer Ilugenholtz (S. D. A. P.) wilde het slechts tot en met 1916 toelaten, in verband met een amendement, dat de inwerkingtreding der wet over laat aan de Kroon. De heer an een (C.-H.) bracht deze. wijzi ging met aan. De beer Van Dedem (C.-H.) wilde het amen dement-Van Veen algemeen laten werken, wat door 1 en heer Van Vee n eveneens geweigerd wordt. Do heer Ilugenholtz maakte van zijn denk beeld een sub-amendement. De heer S 51 e e n g e (Ïï.-L.) kwam op voor den wenseh van den heer Van Dedem, waarna deze laatste namens de Comm. van Rapp. een sub-amendement in dient, om het lijstervangen overal nog 5 jaar toe te laten. De 111 i n i s t e r nam genoegen met het amende ment-V an v een, juichte het sub-amendement-Iiugen- holtz toe, maar wees dat van de Comm. van Rapp. af. Dit werd dan ook ingetrokken, nadat de heer Van een dat van den heer Ilugenholtz overgenomen had. liet amendement-Van Veen werd dan met 35 tegen 2 stemmen aangenomen. Een amendemen.t-T 0 e n s t r a (V.-D.), om elk be- 1 mg nietig te verklaren, waarbij de grondgebruiker afstand zou doen vau het doodingsreeht van schadelij ke vogels, werd door de heeren De Beaufort, Van IJedem en Tydeman ontraden, terwijl de minister het voor alle zekerheid" wel toe laten wil. De heer I eens tra handhaafde zijn amende ment, dat na een opmerking van den heer V a n D e- dem werd aangenomen met 31 tegen 24 stemmen. De minister weigerde den heer van I d- s 1 11 ga ,-IL) in de wet een bepaling op te nemen betreffende onze toetreding tot do conventie van Pa rijs. De lieer Rink (I ,-L.) verdedigde ten slotte een STAATSCOMMISSIE SPELLINGKWESTIE. Men meldt uit 's-Gravenhage: De staatscommissie inzake de spelling-kwestie heeft haar rapport uitgebracht. Daarin wordt gezegd, dat de regeering in 't algemeen geen regelen heeft te stellen aan particulieren voor liet schrijven van de landstaal, doch zelve volge de regeering het „meer algemeen gebruik," dat wil zeggen, de schrijfwijze, die in den breedsten kring ingang- lieeft. gevonden, en boude zich daaraan in alle stukken, die van haar uit gaan. eische die van de rechterlijke macht, van het no tariaat en van de openbare scholen, zoowel als de. ge subsidieerde bijzondere scholen, ook in leer- en lees boeken en bij examens. Bij wetswijzigingen houde men dc spelling, waarin de wet oorspronkelijk was ge steld. tenzij de wijziging van zeer grooten omvang is, 111 welk geval de heele wet worde overgebracht in de dyor de regeering aanvaarde schrijfwijze. LEZINGEN VAN Dr. KUYPER. Dr. Kuyper gaat eene reeks lezingen houden, waar van de eerste te Leeuwarden is uitgesproken. Deze le zingen schijnen zeer bepaald voor der broederen kring best eind te zijn. De pers mag er niet bij tegenwoor dig zijn. Maar het schijnt toch gewenscht te worden geacht, dat de peys er melding van maakt. Ons al thans wordt van Je lezing een resumé verschaft door het correspondentieburèau in den Haag. Wij hebben van dat resumé met belangstelling kennis genomen, doch het lijkt ons niet interessant genoeg, om het te plaatsen- Daarenboven lijkt het ons aan bedenking onderhevig, om wie de voordeur om binnen te komen angstvallig meed, langs zulk een achterdeurtje toe te laten, schrijft de N. R. Ct. EEN SOIIOT. Op den weg van Rotterdam naar Terbregge werd gistermorgen op een voorbijganger, een varensgezel, wonende te Rotterdam, een revolverschot gelost, waar door hij aan het hoofd gewond werd. Vermoedelijk werd het schot gelost uit een spoorwa gen van een trein, welke de Ceintuurbaan trasseerde. De gewonde i- naar het ziekenhuis te Rotterdam ver voerd. STAATSCOMMISSIE LEGERHERZIENING. De onder den minister van Oorlog Cool ingestelde staatscommissie, betreffende de legerherziening, dip róóds verschillende gedeelten van de haar gegeven op dracht heeft vervuld, is voornemens, de uitkomsten van haar onderzoek niet tot één geheel in één verslag te vereenigen, doch hij gedeelten daarover rapport uit te brengen, met de bedoeling dit publiek te maken. Gemengd uleuwa. HERTEN. I11 de bosschen van de hofstede „De Nieuwe Hoef," onder Barnevcld, vertonnen zich den laatsten tijd tal v.®n k°rtcn. De dieren, die vermoedelijk afkomstig zijn uit dc Soerensche bosschen, zijn in het geheel niet schuw. EEN AANVARING. Gisternacht heeft op de Noordzee in de Wielingen een aanvaring plaats gehad tusschen het Belgische stoomschip Garonne" en de sleepboot „John Buil." Het stoomschip is gezonken; een der opvarenden is omgekomen. EEN FIETSENJACHT. In den nacht van Zondag op Maandag ontmoetten twee politic-agenten te Enschede twee personen elk met een rijwiel. Bij het zien der politie namen beiden die vlucht. De agenten, begrijpende dat dit verdacht was, zetten de vluchtenden achterna. Een der ont dekten liet zijn karretje in den steek en hiervan werd door een der agenten gebruik gemaakt om den fiets- looze te achtervolgen, die achter een woning ini arrest werd genomen. Hoewel de andere niet werd gevat, is hij herkend. De fietsen blijken gestolen te zijn. SNIPPERS FIT HET IIBLD. I it een plaatselijk voetbal-verslag: Dc beek van „V. V. N." wa.s bar slecht, men weet dat er voor de kool niet gedreven kan worden, want daar moet beslist een kool van komen, en zoo was het natuurlijk ook. Gerard was een klein beetje eigenwijs en ging voor de kool drijven, waarvan een kooltje kwam." Uit. een financieel bericht: „Naar wij vernemen, is de termijn, waarop het be- noodigde kapitaal toegezegd moest zijn, verstreken zonder dut zulks liet geval was." Uit een ander: „Een leening gaat worden gesloten." UIT DE RIJP. Dinsdagavond 26 Maart 1912 vergaderde de Coöp. Spaar- en Voorschotbank „de Rijp" in het lokaal van mej. de wed. Mar rees. Na opening en lezing der no tulen werd het, door den heer van Vloodorp als gedele geerd bestuurslid', uitgebrachte verslag over 1911, on veranderd goedgekeurd. Aan dit verslag, met de daar bij gevoegde Balans en Verlies- en Winstrekening ont- leenon wij het volgende: Het ledental bleef vrijwel stationnair en bedroeg ultimo 1911 63; de saldi der rekeningen „Voorschot ten en „Spaargelden" bedroegen resp. 30 voorschot ten met 3 4810 en 108 boekjes met. 16518.97. Aan voorschotuemers over 1911 zal 10 der betaalde ren te «orden gerestitueerd, waardoor de werkelijk be taalde rente 4Mj heeft bedragen. Aan dividend zal 6 'x worden uitgekeerd. Het reservefonds steeg tot J 676.48, terwijl de rekening „Effecten" met een be drag vau 3 8626.25 op de balans voorkwam. I ut bestuursleden werden met groote meerderheid herkozen de heeren A. van Aken!, A. de Vries en W. J. v. Vloodorp. lot lid van den Raad van Toezicht (aftr. de heer E. Hoedeniaeker. dio niet herkiesbaar was) werd ge kozen de heer A. J. v. d. Molen. Na regeliug van eenige, meer huishoudelijke zaken werd de vergade ring gesloten. UIT SCIIOORL. Bij den biljartwedstrijd te Bergen tusschen 6 bil jartspelers van Schoorl en 6 van Bergen, werden dooi de eersten 790 en door de tweeden 762 punten be haald op 17 Maart 1.1. Op 21 Maart werd ten huize, van D. Rus deze wed strijd voortgezet ie Schoorl, waarvan do uitslag is ge iveest, dat dezelfde spelers van Schoorl 841 en die van Bergen 639 punten behaalden, zoodat Schoorl het heeft gewonnen met 230 punten. UIT WEST-GRAFTDIJK. Maandagavond j.l. vergaderde alhier do „Vereeni- ging tot het geven van een Schoolfeest." Van de 32 leden waren 12 aanwezig. In de plaats van de aftre- deride bestuursleden, die niet herkiesbaar waren, wer- Jen gekozen de hoeren D. Vorst, P. Bruijn en M. Oud. I it de rekening van den penningmeester bleek, dat het gehouden schoolfeest in 1911, bestaande in een uitstapje naar IJniuiden en Wijk aan Zee gekost had 110.805. De ontvangen contributiën bedroegen 48, alzoo een natleelig saldo van 62.805. Op het Spaarbank boekje van dc Vereeniging was 91.46, zoodat er in 't geheel nog 28.651 in kas was. Met het oog op den financieelen toestand werd besloten in dit jam- geen schoolfeest te houden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 1