Mooi Bovenhuis H Ut T E Si A IV R STADSNIEÏ) WS ADVERTENTIES TE HUUR. Nos. 4098, 12739 en 14561, elk f 100. bntgeiiljke Stand. GETROUWD. en (<i>i teil oiivoldoend voorbereide revolutie In de salarisre- geling. Hij beschouwde de gewijzigde motie als een handigheidje om aan de erchterzijde een overwinning te bezorgen. De minister moet van de wijziging ge weten hebben. Het denkbeeld van den heer de Kanter (verhooging van de maxima) helpt voor het oogen- blik niet. De heer V e r h e y (U. L.) was ook voor de motie- Ter Laan. Voor verschillende minimumregeling voor verschillende gemeenten is het nu. geen tijd. De drang der onderwijzers is billijk. De door den heer Arts ge- wenschto regeling ontraadt spr. De heer Roessingh (U. L.) bestreed den mi nister en den heer De Kanter en wees op de noodzake lijkheid van salarisverbetering door verhooging van de minima. Hij besprak de motie-Arts, waarbij hij wel wat voelt voor den kindertoeslag, doch deze on doeltreffend acht voor het helpen van minimumlijders. Hpr. was vóór de motie-Teir Laan. De heer Roodhuyzen (U. L.) wees op de ge negenheid van den minister voor de gewijzigde motie- Arts, welke hij veroordeelt als onzuiver. Spr. viel de houding van den minister ten aanzien van de onder wijzers aan en verdedigde de motie-Ter Laan als prak tisch en niet te kostbaar. Ka regeling van werkzaamheden was het woord aan den heer Oosterbaan (A. R.), die het niet be zoeken' van de Ilaagsche meeting door minister Heemskerk verdedigde. De moties gaan te ver, daar de regeering slechts 3 ton beschikbaar heeft. Hij wil eerst de gehuwden helpen. Hij eTkent, dat de salaris sen te laag zijn, doch men moet thans rekening hon den met hetgeen do regeering beschikbaar heeft. Als Je Regeering iets meer geeft, zal spr. voor het tweede deel der motie-Arts stemmen. Hij was tegen de mo tie-Ter Laan, De heer T y d e m a n (V. L.) was tegen beide mo ties, omdat ze te beperkt zijn in de wijze, waarop ze verbetering willen brengen. Op deze wijze worden de te besteden gelden niet op de meest economische ma nier aangewend. Spr. achtte de motie-Ter Laan on voldoende. Ilij wilde de eischen voor de onderwijzers verzwaren, doch hen goed bezoldigen. Spr. gaf toe, meer te vragen dan de moties vergen, doch het onder wijs zal met spr.'s plan meer gebaat zijn. De heer De Visser (C. H.) ging met de moties niet mede. Deze geven geen leiddraad aan de regee ring en ook voeren ze tot onbillijkheid tegenover ander onderwijspersoneel. Ook zouden1 lichtvaardiglijk ver wachtingen worden opgewekt door aanneming van de moties, die de verantwoordelijkheid der regeeriug voor het besteden van 's lands gelden overbrengen op de Kamer. De heer Van Wijnbergen (R. K.) verdedig de het tweede deel der motie-Arts, waardoor de onder wijzers, die het 't meest noodig hebben, geholpen wor den. De heer Bos (V. D.) nam de Ilaagsche meeting in bescherming, wat daar gesproken werd, was juist n waar. De minister van hiunenlandsche zaken (de keer Heemskerk) zag de zaak van den kleinen kant. De salarieering is slechts definitief op te lossen bij de hervorming van ons volksonderwijs. De heer Troelstra oefende critiek uit op de rechterzijde, die de zaak aan de politiek opoffert. Met de zwenking door den heer Arts voorbereid zal van verhooging van het minimum geen sprake meer zijn. Wat uit dit debat zal voorkomen, blijft buiten verhou ding van hetgeen de onderwijzers vragen, al stelt men dat op minder dan 18 millioen. Spr. critiseerdc de re- He van den heer Oosterbaan. Tegenover den heer De Visser gaf spr. zijn exegese van den bijbeltekst „de arbeider is zijn' loon waard," wolken tekst men in Lukas X vindt. Al wordt in jVIattbeus niet van loon, maar van voedsel gesproken; de onderwijzers, die te vergelijken zijn met de aposte len, kunnen zich echter met recht op den tekst van Lukas beroepen; natuurlijk de onderwijzers der bijzon dere school. De heer Arts zal straks ongetwijfeld1, aldus spr. ver der, als een practisch staatsman (gelach) alleen het tweede deel van zijn motie behouden om de zaak te redden. Maar in 1907 noemt hij het wetje Rink te leurstellend, omdat het minimum niet werd verhoogd. Waar het hier echter slechts om gaat is de vraag of men een wensch zal uitspreken; een vergelijking met de behandeling van het ontwerp-Rink gaat daar om niet op. Dat de onderwijzers een flinke salarisverbetering' noodig hebben is algemeen erkend; als practischen maatregel daarvoor beval spr. de motie Ter Laan aan. De vergadering werd hierna verdaagd tot hedenoch tend. Gemengd nieuws. GRATIE. Aan het echtpaar de Vries te Oostzaan, wegens ver zetpleging tegen dc politie veroordeeld, is door de Ko ningin, op een daartoe door hen en eenige inwoners ▼an Oostzaan gedaan verzoek, gratie verleend van de opgelegde gevangenisstraf. Deze werd veranderd in er-'i kVine geldboete. ontslagen A. J. Hartjes te Beek, die verdacht werd schuldig te zijn aan moord op zijn 7-jarig dochtertje wier lijkje op Zondag 18 Februari gevonden werd achter een houtmijt. Thans bevindt zich in ver band met deze treurige zaak dus alleen nog in het Iluis van Bewaring te Arnhem de verdachte H. B. liet Nederlandsche stoomschip „Rotterdam", van de HollandAmerika Lijn, is op reis van New- York naar Rotterdam door zware zeeën geteisterd. De tweede machinist en de bootsman zijn met geweldige kracht tegen de verschansing geslagen en aan de ge volgen overh Va. De lijken rijn/ gebalsemd en zullen te Rotterdam begraven worden. Onder Zevenbergen is opgehaald het lijk van een sedert carnaval vermisten persoon uit Made. Het lijk had een wond aan bet. hoofd en de overjas van den man werd vermist. Uit een op last deT justitie ver richtte sectie is gebleken, dat hier opu misdaad in het spel was, daar de schedel met een scherp voorwerp was verbrijzeld. Gisteren werd te Beverwijk door de politie, als in strijd met de Zedelijkheidswet, bij een coiffeur al daar, beslag gelegd op een reclameplaat, voorstellende een vrouw, die in een tulle-kleed gehuld, een bad neemt. De coiffeur verzekert, dat hij in deze plaat niets kon zien, wat met de zedelijkheid in strijd is. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. le klasse, 4e lijst. ENGELAND. Gisteren is het kolenmijnwetsont werp door het Hoogerhuis aangenomen in tweede le zing, lieden zou de behandeling eindigen. Do mijnwerkers zullen stemmen over de al of niet hervatting van het werk. Troepen worden gereed ge houden ter bescherming van werkwilligen. ITALlë. Ging het gerucht, dat de Paus ernstig ongesteld was, gisteren heeft Z. H. weer audiënties verleend. De grootere audiënties, welke geen geestes arbeid vorderen, zijn weer hervat, maar de particuliere audiënties blijven tot nadere aankondiging uitgesteld. In de Kamerzitting verklaarde de minister van justitie dat het jongste motu proprio voor 'Italië van geen kracht is, wijl het Italiaansche recht is gebaseerd op gelijkheid van alle burgers voor de wet. AMERIKA. Bij de eerste krachtoefening in het Midden-Westen is gebleken, dat president Taft veel meer aanhangers heeft dan zijn voorganger Roo sevelt, die gaarne zijn opvolger zou willen zijn. De heer Roosevelt houdt veel redevoeringen een der laatste werd door suffragettes afgebroken! Dinsdag heeft de heer Roosevelt in een zestal vergaderingen gesproken te Nieuw-York en nogal échec geleden. KORTE BERICHTEN. Te Rockland (Illinois) heeft een menigte, uit te genstanders van den burgemeester bestaande, het hoofdbureau van politie met steenen gebombardeerd. Op bevel van den burgemeester schoot de politie drie personen werden gedood, negen gewond. Te Londen hebben 126 kiesreehtvronwen terecht gestaan. Het vonnis luidt in vele gevallen 4 a G inaandon gevangenisstraf. Bij een wervelstorm te Buenos Aires zijn 8 doo- den en 30 gewonden gekomen, in liet district Junin 10 dooden en 20 gewonden. Van oen honderdtal mijnwerkers, die door een ontploffing in een mijn te Bluefield (West-Virginië, V. St.) ingesloten werden, zijn er 4 als lijken gevon den en 10 gered. Op redding van de overigen bestaat weinig hoop. Op Samas, waar de vorst vennoord werd, heerscht anarchie. Een bende van twaalf man overviel de di rectie der douanen en dwong de ambtenaren de kas te openen, waaruit 300 Turksche ponden gestolen wer den. De gendarmerie is door de bende ontwapend en de kapitein werd vermoord. DE BLOEMBOLLEN. De bloembollen in de omstreken van Haarlem ont wikkelen zich bijzonder voorspoedig. Enkele vroege soorten van hyacinten staan reeds in' bloei. Zonder tegenspoed door het weder zal Zondag 31 Maart, reeds reel moois te zien zijn en zullen de twee Paaschdagen, 7 en 8 April, de dmkke dagen worden. Een tochtje per stoomtram Haarlem—Leiden, welke nu met nieu we wagens b<4er ingericht zal zijn, kan dan veel genot verschaffen. UIT UITGEEST. Maandag, den lsten April, herdenkt den heer P. van Ileijst den dag waarop hij 40 jaren werkzaam is in de houtwerkfahriek van de firma H. van Ileijst A Co. te Uitgeest. KORTE BERICHTEN. Dinsdag liepen twee jongens in de Eerste Oos terstraat te Hilversum te stoeien; zij botsten tegen de 68-jarige juffrouw Dc J., die tengevolge daarvan viel en eenige oogenblikken later overleed. In de bleekerij van een firma aan de Witteeingel te Leiden, is een 18-jarig meisje, dat daar werkzaam heden verrichtte, door een geopend luik gevallen en met het hoofd op een steenen vloer terecht gekomen. Zij is ter verpleging in het Academisch Ziekenhuis opgenomen. Haar toestand is ernstig. Bewoners van woonwagens, die in verband met de paardenmarkt te Hilversum aan den Zwaluwenberg vertoefden, hebben herhaaldelijk aanleiding gegeven tot klachten over diefstal. Toen twee pol it ie-a genten een der dieven hadden gearresteerd, kwamen enkele zijner makkers hem ter hulp en losten eenige schoten uit revolvers, zoodat de agenten genoodzaakt waren den dader los te laten. Nadat om hulp was getelefo neerd, heeft een escorte agenten den troep buiten de gemeente gebracht. To Kookange is een boerenknecht zoo in het ge zicht gesneden, dat hem te Groningen een van zijn oogen, dat geraakt was, is uitgenomen moeten worden. Gistermorgen is uit hot Noord-Hnllnndsoh Kanaal b\j de St. Mnartensvlotbrug te Zij]>e, opgevLsoht het lijk van Jan Kistemnker.'reldarbeider, oud 60 jaar, aldaar. Gistermiddag is uit de voorloopige hechtenis GESLAAGD. Onze stadgenoot, de heer C. II. Dekker, slaagde gis teren te Utrecht voor het machiui6tenrexameni, Groo- te Vaart. DE NIEUWE KLEEDWIJZE. In de kleine zaal van „de Unie" was gisteren een bijeenkomst door de afdeeling Alkmaar van de Ver- eeDiging Vakschool voor verbetering van Vrouwen kleeding belegd, waarin mevrouw Thierbach uit Keu len haar nieuwe uitvinding op het gebied van vrouwen- kleeding, de aansluitende tunica-japon, demonstreerde. Alvorens tot de bespreking van haar uitvinding over te gaan, wees mevrouw Thierbach op de onhygiönische wijze van kleeden van tegenwoordig, o.a. op de onge zonde dracht van het corset en de ronde kousebanden. Verder stelde zij in het licht, dat men zeer goed van de mode over kan nemen, wat mo >i is en wat waard is overgenomen te worden. Maar ook heeft de verbeterde vrouwenkleediar reeds een woordje in de mode mede gesproken. Het groote Parijsche mode huis Poiret o. a heeft het idee van de Duitsche re- formkleeding reeds overgenomen. Daarna kwam de spreekster tot het nieuwe kleed, dat zij vervaardigd heeft en dat tot grondvorm den hemdvorm heeft, terwijl het passen en naaien ervan hoogstens 6 uur duur*. Weinig stof heeft men er voor noodig, daar er weinig verloren gaat. Spr. wees er uitdrukkelijk op, dat men bij deze kleeding iets persoonlijks aan het cosluum dat men draagt kaD gevendaar de een de plooien op deze wijze, de ander ze op die wijze schikt, terwijl men ook zelf een versiering te kiezen heeft. Het beste en gemakkelijkste ie bij de vervaardiging van het toilet soepele stof van 120 130 c.M. breedte te kiezen. Men neemt de maat door de lengte te meten van het hoogste punt der schouders af, waai de hals in den schouder overgaat, schuin over de borst heen tot aan den grond, evenzoo van achteren. Men neemt de som der beide lengtematen en doet er 25 c.M. bij voor den zoom. Vervolgens worden nog eenige andere maten genomen, van de eene okselhoek naar de andere en de heupomvang. Mevrouw Thierbach toonde dit alles zeer duidelijk aan door de maat te nemen op een dame, daarna knipte zij uit een lap linnen den vereischten vorm de hals wordt diep uitgesneden, daar bij het aantrek ken van het kleed het hoofd daardoor wordt gestoken aan weerskanten werd de naad geregen, de dame op wie de maat genomen was, trok het weer aan, mevrouw Thierbach spelde hier en daar de plooien er in en in ruwe vormen was het kleed klaar Ten slotte liet de spreekster een aantal japonnen zien, alle op dezelfde wijze door haar vervaardigd en alle toch weer zoo verschillend van aanzien, dank zij het plooien-arrangement, dat op verschillende wijzen was aangebracht en de verschillende versieringen eenvoudig, maar bekoorlijk, die zij had uitg dacht. Costumes van fluweel, pluche, zjjde, reformstof, che viot, en tal van andere stoffen, trok de spreekster aan om te toonen, hoe practisch en sierlijk de nieuwe kleeding is. Met belangstelling namen de dames, die zoo talrijk waren opgekomen, dat de zaal te klein bleek te zjjn, kennis van het gesprokene en door ieder een werd bewondering getoond voor de costumes, die zoo eenvoudig waren en die de sierlijke draagster zoo gracieus kleedden. In de Februari- en Maart-maandbladenuitgegeven door de Vereeniging Vakschool voor verbetering van vrouwenkleeding komt een beschrijving voor van dit nieuwe kleed, die zeer gemakkelijk is bij het vervaar digen ervan. Ingezonden tukkeu. KENXEMER EN WEST-FR1ESCIIE. Mijnheer de Redacteur, Vergun me een enkel woord, naar aanleiding van het verslag van de vergadering te Hoorn, alsmede van het ingezonden stuk, inzake electrische centrale voor West-Friesland van den heer Mr. J. Vijn. 'Slechts één enkel punt wenscht ondergeteekende hiervan te behandelen, namelijk het verschijnen van mijn beschouwingen twee dagen voor de vergadering te Hoorn. In onze Bestuursvergadering van 7 Febru ari werd besloten mijn beschouwingen te publiceeren. Ofschoon de uiterste spoed mijnerzijds betracht is ge worden met die publicatie, mocht het niet gelukken, genoemde beschouwingen voor 4 Maart j.l. te verzen den, zulks ook in verband met eenige veranderingen, die ten gevolge van onze Bestuursvergadering werden aangebracht. Hoewel het mij spijt, dat deze beschou wingen zoodoende zeer kort voor de Hoornsche verga dering werden verzonden, was dit louter toeval. De wijze, waaTop de heeren Van der Hegge Zijnen en Mr. Vijn zijn opgetreden in dc vergadering te Hoorn, alsook in het ingezonden stuk, namelijk uit gaande van de vooropgestelde meening: De heer Smit Kleine is te kwader trouw, zonder dat daarvoor oenig b e w ij s is geleverd, geeft mij aanleiding hierop vei-- der in het geheel niet te rengeeren. Hoogachtend, F. A. SMIT KLEINE. [Het verbaast ons wel, dat de heer Smit Kleine, vim wien we enkele dagen na de vergadering te Hoorn een uitvoerig ingezonden stuk kregen, dat we niet plaatsten^ in de veronderstelling, dat hij wel een zui verder beeld zou krijgen van de vergadering, dan waarover hij toen nog beschikte en die veronder stelling is volkomen juist gebleken thans plotseling het zwijgen toe doet. Behoudens het punt betreffende de publicatie vau de beschouwiugen we hadden het intusschen verstandiger gevonden, indien deze publi catie na dc vergadering te Hoorn was geschied handhaven we natuurlijk onverzwakt wat we in deze kwestie hebben geschreven. Mogen we, nu de heer Smit Kleine ook daarover zwijgt, het er voor houden, dat hij het daarmede volkomen eens is? Red. Alkm. Ct.] Laatste Berichten. DE VERGIFTIGING IN DE NIEUWE MEER. AMSTERDAM, 28 Maart. Het Gerechtshof heeft heden met overneming der gronden bevestigd het vonnis van de Rechtbank te Haarlem, waarbij de 32-jarige Bakker Martin F. Ex ter uit Nieuwe Meer (Haarlemmermeer) werd vrijgesproken van den hem ten laste gelegden moord op zijn vrouw door middel van arsenicum. Het O. M. had zoowel in eersten aan leg als in hooger beroep levenslange gevangenisstraf tegen hem geëischt. Mr. dr. Vis was als verdediger opgetreden. IIOLLAN DSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW. AMSTERDAM, 28 Maart. In „Bellevue" werd lie den onder voorzitterschap van Mr. C. P. Zna.ver uit Rotterdam de 88ste buitengewone algemeene vergade ring gehouden der Ilollandsche Maatschappij van Landbouw. In zijn openingswoord heette de voorzit ter allen welkom, inzonderheid de heeren P. van Hoek, directeur-generaal van den Landbouw en Dr. II. Rem- mclts, inspecteur van den veeartsenijkundigen dienst. Aan de orde kwam in de eerste plaats het rapport van de commissie voor het Mond- en Klauwzeer, inge steld volgens besluit der algemeene vergadering van 13 September 1911 te Leiden. De voorzitter deelde mede dat liet hoofdbestuur zal voorstellen zich tot de Regeering te wenden met het verzoek deze conclusies te aanvaarden. Over de con clusies word daarna van gedachten gewisseld. De afdeeling Medemblik uitte den wensch, het stemmen over de conclusies uit te stellen tot den ko menden zomer. IJselmonde wensehte een andere re geling te zien gebracht bij de taxatie van het fokvee. Weespcrkarspel uitte critiek op verschillende passages van het rapport en kwam met kracht op tegen de mee- ning der commissie, alsof mond en klauwzeer de oor zaak was van vleeschvergiftiging. Deze afdeeling stelde een motie voor, waarin werd' betreuvd, dat het rapport der commissie aan de regeering was gezonden, zonder voorafgaande bespreking in de ledenvergade ring, en het bestuur wordt opgedragen, aan de leden der Eerste en Tweede Kamer medetedeelen, dat zeer velen in deze vergadering gestemd zijn voor doorzie ken en tegen wettelijke bestrijding. Nieuwveen vond dat de maatschappij dc bestrijding door de regeering heeft te steunen. Haarlem verklaarde dat het rapport niet breed genoeg opgezet is, niet logisch en systema tisch is. Dat liet aan inspectie o.a. in Noord-Holland geheel heeft ontbroken wordt een groote vergissing genoemd. Betoogd werd de wenschelijkheid, om op de Lagere school een uur per week onderwijs te geven in de leer der bacterieën. Alle 5 de conclusies van de HoJl. Maatschappij van Landbouw zijn aangenomen. Het bestuur zal zich tot de regeering wenden met liet verzoek deze conclusies aan te nemen. BRAND IN DE PASTORIE. ARNHEM, 28 Maart. Hedenmorgen te half zeven brak brand uit in de pastorie der Roonische kerk te Iluissen, nabij Arnhem. Het dak is reeds ingestort. De brand woedt voort. De processie sieraden konden nog gered worden. De brand is ontstaan door een de fect aan deoi schoorsteen. ONTPLOFFING. DEN 1IAAG, 28 Maart. Op den 27sten Maart is bij het. houden van schietoefeningen aan lioord' van Hr. Ms. Pantserdekschip „Zeeland" in West-Indië een ongeluk gebeurd, waarbij een matroos is gedood en een korporaal zwaar en twee schepelingen licht ge wond zijn. Marktberichten. BROEK OP LANGENDIJK, 28 Mrt. Roode kolen f 3.a 11,50, gele kolen f 5.50 a 23,75, witte kool f 3.50 a 16.50. Aanvoer 15600 stuks, 920 baal uien f 2,40 a 3,25 per baal. HOORN 28 Mrt. Kleine kaas f 36,commissie f 34.middelbare f fabriekskaas f 36.60. Aan gevoerd 40 stapels, wegende 25693 K.G. Vlug. SCHAGEN 28 Mrt. Aangevoerd 9 paarden f 80 a 300,stieren en ossen f af 4 stieren f 140 a 310, 30 magere geldekoeien f 160 a 210, 25 vette id. f 200 a 320.50 kalfkoeien f 180 a 290, 0 vaarzen f 0, 24 pinken f 50a 110, 0 gras kalveren f a 105 nucht. id. f 7 a 24, —0 lam meren f a magere schapen f a vette id f a430 overh. f 16 a 27, magere varkens f a ,24 vette id. 48 a60ct, per kilo, 80 biggen f 8 a 13, 40 konijnen f 0.50 a 0.80 30 kippen f 0.60 a 1.10, eenden f 0.a 0. ganzen f 0.a 0.duiven f 0. - a 0.600 kg. boter f 1.20 a f 1.40, 100 kg. kaas f 0.70 a 0.80. 5000 kipeieren f 3.— a 3.80 per 100, 200 eendeieren f 3.8Ó 28 Mrt. Johannes Jacobus van de Sande en Johanna Alijda Catharina Morra. Moleurus de Vries en Antje Bregman. Bernardus Johannes Sohut en Mijntje Minnee. GEBOREN. 27 Mrt. Andrie8,z. van Andries Kallansee en Geertruida Francisca Hagmeister. Afra Catharina, d. van Petrus JohannesjStavenuiter en Catharina Maria Vosman. OVERLEDEN. 26 Mrt. Johanna Nierop Groot, 3 j. 27 Antonia Woesthoff, wed. Pieter Coster, 85 j. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 28 Maart. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Geldig tot den avond van 29 Maart. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 771.0 te Coruna. De laagste stand van den barometer 739.4 te Her- nosand. VERWACHTING. Matige tot krachtige westelijke tot zuidwestelijken wind, meest zwaar bewolkt, enkele regenbuien, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar28 Maart 1.7 .m.M. AHSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDLET. Koers van Staatsleeningen. 27Mrt 28 Mrt. NEDERLAN i\ Ned. Werk. Schuld pCt. 3i/8 923/, 92V, tt tt ti it 21/3 68 67% BUITENLAND. Bulgarije Tau aksleening pCt, 5 973/+ 971/+ Brazilië Funding if 5 1041/s 104i Mexico binnenl. if 5 45i 455/, Japan tt 4 861 Oostenrijk Jan. Jul. it 4 891V, 8915/, Rusland Hope tt 4 86 lo 86i, Consol it 4 881, 88i'; 190G tt 5 1003 1S94 6e Em. It 4 87 87 Iwang Dombr. it 41/s 361/a Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 993'+ Noordhollandsch Grondcrediet t) 41/a 1001 It tt r i 4 961,', Ned. Handelmaatschappij reso. div. 1853 185s., Barge en Moorman It 118 Cultuur Vorstenlanden II 173S/+ 173 Winstbew. tt 147 147.- Westersuiker aand. II 141 142 A'dam Deli it II 708 7091/, Langkat 9> t 356 l/s 859 Idem pref. It V 430 431 A'dam Serdang tt II 58 58 Bindjey It tt 104 112 Deli Batavia tt tt 519 519 Deli-Maatschappij It II 5751/s 5761, Medan tabak II II 2751,, 275 Rotterdam Deli li If 496 491) Seuembak Tabak-Mij. II 5841, 585 Amst. Rubber Cult. tt II 231 230 Gecons. Holl. Petrol. Cert. A II II 298 298 Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum it >1 495 496 Dorische Petroleum It II 159 159 Moeara Enim tt n 224i, 2281, Sumatra Palembang tt it 183 182i, Perlak Petroleum-Mij. M it 851/8 Zuid-Perlak tt ii 797'b Ketahoen Gew. tt a 63 63 pref. it it 91 !/g 91 Redjang I.ebong tt ii 315 326 Great Cobar t> n 681/-3 681 Amalgamated Copper Cv. tt tt 70'V,c 795/, Amer. Hide and Leather it n 243/+ 241', Anglo ,'.mer. 'telegraph it tt 251/s 251/8 Comm. Steels it it 698/+ 695, Car and Foundry li it 587/8 57 Amerik. Stoomv.-Mij it it 168* 168 Common Marine it H 5'/la 56/8 Preferent 11 II 24Vi« 23 i/s Marinebonds pCt. 4i/s 681/s Ill's 461', 695/, 111/, Comm. Peru aand. div. Preferent tt 47 Spoorwegleenlngen. Holl. iJz. Sp.-Mij. tt tt 85 84 6 Mij. tot expl. van Staatsspoorw. it tt 98 98 Deli Spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. tt tt 230 234i tt tt 107 107, t Convert pCt. 4 107 107- Denv. en R. Gr.Cert. aand. div. 24 3 8 24",K Eric tt tt 361'o 36i'+ Kansas City South. tt a 286/8 28 it i. Pref It a 64 641, Miss K. Texas C. v. it tt 808/8 30i, h ew-York and Ontarie It a 40 39 Norfolk Western C. v. tt u 108a 4 Rock Island gew tt tt 2711/, 273/8 Southern Pacific It t> 114 Southern Railway tt tt 297', 293, i Union Pacific cert v. It it 172 172' Wabash gew. It tt 75/,6 88 73,/+ RUSLAND. Wladikawkas 18S5 pCt. 4 88 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterd. fl00 3 106-/16 1061 Gemeen, e-cred 1) 3 1011/+ BELGIE An'werpen 1887 tt 2 Va 85"/, HONGARIJE. Hongaarsche Hyp. tt 4 1226/, Idem It 3 116 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 1163 RUSLAND. 18 4 tt 5 448 Ex-dividend. Koers van liet geld. Prolongatie 3T/8 pCt. Mededeelingeu. De Amerikaansche markt bewoog zich heden op koersen van gisteren, de handel was kalm. Voor Oliewaarden waren enkele soorten iets in reactie, de meeste handel bestond voor Geconsoli deerde. Tabakken iets vaster. Mijnen oploopend. Culturen -prijshoudend. Rubbers vast. Den lOden April a.s. hopen onze geliefde Ouders 1®L J. WEMKKUKKK <j|[ 91. E. 141,4ANKV jij hunne 25-jarige Echtvereenigtug te her- m denken. Hunne dankbare Kinderen. Alkmaar, 28.3.1912. Geboren: ANDBIES, Zoon van ANDRIES KALLANSEE Jr. en GEERTRUIDA FRANCISKA HAGMEISTER. Alkmaar 27 Maart 1912. met prachtig uitzicht voor klein gezin Huur prijs f 8,50 p. w. Te bevr. Hofplein, B 51.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 2